Н У Х Т

Навчально-науковий інститут харчових технологій

герб ННІХТ

Навчально-науковий інститут харчових технологій є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій, який було створено рішенням вченої ради університету від 31 травня 2016 року. Він заснований на базі чотирьох потужних технологічних факультетів університету з багаторічним досвідом підготовки фахівців для харчової промисловості; а саме: факультету технології хлібопекарських і кондитерських виробництв; факультету технології бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю; факультету технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів; факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи.

До складу Навчально-наукового інституту харчових технологій входять 12 кафедр, 10 з них є випусковими, всі вони оснащені комп’ютерними класами, навчально-методичними кабінетами, навчальними і науковими лабораторіями.

На кафедрах Навчально-наукового інституту харчових технологій створені наукові школи, які працюють над розв’язанням актуальних для харчової промисловості проблем. До цієї роботи залучаються студенти різних освітніх ступенів, кращі з яких за результатами науково-дослідної роботи рекомендуються до вступу в магістратуру, а потім і на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук; доценти, кандидати технічних наук.

Без якісних та безпечних харчових продуктів і питної води неможливе існування людини. Забезпечити суспільство такими продуктами покликані вихованці Навчально-наукового інституту харчових технологій.

Професії, які Ви зможете опанувати, навчаючись на кафедрах нашого Інституту, поєднують основну тріаду людського життя: людина – харчування – здоров’я.

З 2011 року розпочато підготовку фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою «Хімічна технологія». У 2015 році здійснено перший набір студентів на навчання за освітнім ступенем «Магістр» за цією ж спеціальністю та освітньою програмою «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів». Випускники, які закінчили навчання за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» необхідні широкому спектру підприємств, які орієнтовані на випуск харчових добавок готової харчової продукції, парфумерно-косметичних засобів, фармацевтичних препаратів, а також контрольно-дослідницьким лабораторіям за фаховим напрямком.

Зберігаючи та розвиваючи позитивний досвід вітчизняної освіти, Навчально-науковий інститут харчових технологій приймає і запроваджує кращі світові стандарти вищої освіти. Починаючи з 2016-2017 навчального року студенти, які вступили на навчання за спеціальностями 181 «Харчові технології» та 161 «Хімічні технології та інженерія» здобувають освітній ступінь «Бакалавр» за новими навчальними планами, які враховують вимоги закону України «Про вищу освіту», досвід передових європейських закладів вищої освіти, забезпечують академічну мобільність студентів та створюють умови для всебічного розвитку майбутніх фахівців.

Студенти інституту мають можливість обрати англомовний курс навчання.

Основою сучасного фахівця є практична підготовка. Для успішного пошуку застосування своїх знань та навичок варто перевірити їх в умовах виробництва. Студенти Навчально-наукового інституту харчових технологій мають можливість ознайомитися із сучасними технологіями та обладнанням на базових підприємствах. Під час проходження ознайомлювально-виробничої, технологічної та переддипломної практик студенти розширюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників, вчаться аналізувати технологічні ситуації, здійснюють експертну оцінку якості і безпечності сировини та готової продукції; вчаться приймати самостійні рішення у виробничих умовах тощо. З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх фахівців та зміцнення зв’язків з виробництвом регулярно організовуються зустрічі з провідними вченими і представниками промисловості.

Кредо нашого Навчально-наукового інституту харчових технологій – готувати фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати й розвивати потенціал наших студентів для формування здатності вирішувати складні задачі, досягати особистого успіху і фінансової незалежності; готуємо їх до реальних дій на основі професійної компетентності; формуємо уміння ефективно використовувати у трудовій сфері інформаційні технології; залучаємо до науково-дослідної роботи.

Випускники Навчально-наукового інституту харчових технологій – це різнобічно підготовлені фахівці, які одержують ґрунтовні знання, як з базових дисциплін харчової науки, так і спеціалізованих дисциплін для окремих технологій.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру і плідно працюють на посадах керівників харчових підприємств, хімічних, фармацевтичних та косметичних підприємств різних форм власності, установ та організацій; головних фахівців – керівників та технічних керівників виробничих підрозділів підприємств (головного інженера, головного технолога, головного експерта з харчових добавок, провідного фахівця з контролю якості, начальника зміни, цеху, завідувача виробництвом, завідувача лабораторії, технолога цеху, майстра, інженера-хіміка тощо); у комерційних структурах з виробництва і реалізації заквашувальних препаратів, харчових добавок, косметичних засобів та ін.; у науково-дослідних і проектних організаціях, а також закладах вищої освіти.

Отримані знання дозволяють нашим вихованцям бути конкурентноздатними на ринку праці. Підвищений попит на наших випускників зумовлений не лише зростаючим за останні роки значенням фахівця-технолога і експерта з дотримання якості й безпечності харчових продуктів, але й високою якістю підготовки.


ПОЛОЖЕННЯ про ННІ ХТ НУХТ Дивитись

Електронний розклад занять перейти

 

 

Адреса інституту:

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68
Корп. «А», кабінет 336,
Корп. «Ж», кабінет 219, 316, 506, 620.

 на Сайт інституту

Остання зміна: 20 лютого 2023

Навчально-науковий інститут харчових технологій забезпечує здобуття освіти за спеціальностями 161 «Хімічні технології та інженерія» та 181 «Харчові технології» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук». Підготовка фахівців здійснюється як на основі державного замовлення, так і за контрактом з юридичними і фізичними особами.

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Харчові технології та інженерія

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Харчові технології та інженерія

Харчова промисловість України залишилася єдиною галуззю народного господарства, яка в умовах економічної кризи, пандемії та війни тримає прапор розвитку і продовжує активно працювати та розвиватися.

Модернізація вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Отже, можна бути впевненим, що наші випускники неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу після завершення навчання в університеті.

Освітня програма (ОП) орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців для підприємств харчової промисловості різної потужності та профільності, крафтового виробництва харчової продукції, закладів ресторанного господарства, які володіють і здатні застосувати набуті теоретичні та практичні знання для розв’язання складних спеціалізованих задач технічного та технологічного характеру, спрямованих на виробництво якісної та безпечної харчової продукції.

ОП спрямована на підготовку універсального бакалавра, який володітиме базовими фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями з усіх галузей харчової промисловості, передбачає теоретичну і практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, інженерно-технологічних, науково-дослідних робіт.

ОП враховує унікальність організації освітнього процесу, притаманну нашому Університету, а саме багаторічний досвід підготовки фахівців для усіх галузей харчової промисловості висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками та досвід світових закладів вищої освіти.

Аргументи на користь навчання за спеціальністю «Харчові технології», ОП «Харчові технології та інженерія» в Навчально-науковому інституті харчових технологій НУХТ:

- НУХТ – один з найавторитетніших українських ЗВО в харчовій індустрії;

- багаторічна історія підготовки фахівців з харчовихтехнологійвисоко-кваліфікованиминауково-педагогічнимипрацівниками, які задіяні у реалізації освітньої програми;

- наші випускники володіють поглибленими знаннями з різних галузей харчової промисловості, що забезпечить їм широкі можливості для подальшого навчання за освітнім ступенем «магістр» та успішного працевлаштування на керівних посадах в усіх галузях харчової промисловості;

- сформована активна співпраця з роботодавцями, їх широке залучення до освітнього процесу, її орієнтація на потреби сучасного ринку праці;

- високий попит на випускників ОП на ринку праці;

- у викладанні освітніх компонент, що спрямовані на забезпечення фахових компетентностей і результатів навчання, задіяні провідні вітчизняні фахівці промисловості та іноземні викладачі у форматі гостьових лекцій;

- під час викладання дисциплін передбачено використання навчально-методичної літератури, розробленої висококваліфікованим науково-педагогічним складом Університету, періодичних наукових видань та мережі Internet та дистанційних технологій;

- сформована процедура формування вільної освітньої траєкторії, що передбачає на рівні з вибором професійно-орієнтованих дисциплін, поглибити загальні компетентності, обравши компоненти гуманітарного, економічного, природничо-наукового, загального фахового спрямування. Широкий перелік вибіркових дисциплін та вибіркових блоків, який щороку актуалізується на підстав і врахування думки зовнішніх та внутрішніх стейхолдерів;

- наявність навчальних лабораторій, оснащених технологічним обладнанням для повного виробничого циклу, наданих у користування провідними фірмами та підприємствами харчової промисловості, зокрема ТОВ «Лейпурін-Україна», ПрАТ «МХП», а також лабораторії водоочищення;

- створено можливості для всебічного розвитку здобувачів та їхніх softskills, hardskills починаючи з перших курсів (майстер-класи, сертифікатні програми за фахом, імітаційні вправи, участь у Всеукраїнських Олімпіадах за фахом, студентських наукових конференцій тощо);

- запроваджено елементи дуальної форми здобуття вищої освіти – поєдання навчання в університеті із стажуванням на провідних підприємствах харчової промисловості;

- щорічно реалізується академічна міжнародна мобільність (програма Erasmus+ в університеті Газенхайму (Німеччина) та Жешувському університеті (Польща),виробнича практика на підприємствах харчової промисловості ЄС «Allfein Feinkost GmbH&Co», ТОВ «Гіакоббе Паста ГмбХ» (Німеччина)) та національну мобільність (реалізована угода з Полтавським державним аграрним університетом);

- створено умови для повноцінного дистанційного навчання здобувачів;

- великий перелік та розширена географія підприємств для проходження усіх видів практики, в тому числі за кордоном;

- активна участь здобувачів у науковій роботі.

Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за спеціальністю «Харчові технології», можна виділити:

- керівник підприємства;

- головний інженер;

- головний технолог;

- завідувач виробництва;

- заступник директора з якості;

- начальник цеху (зміни);

- інженер з контролю якості харчових продуктів;

- фахівець з використання водних ресурсів;

- майстер виробництва;

- завідувач лабораторії в науково-дослідних та проєктно-конструкторських установах;

- викладач закладу професійно-технічного освіти.

Хімічна технологія

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

 • Хімічна технологія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

 

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Технології зберігання і переробки зерна

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання і переробки зерна
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

 

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Технології зберігання, консервування та переробки молока

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання, консервування та переробки молока
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Технології органічних харчових продуктів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології органічних харчових продуктів
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

 

Технології продуктів бродіння і виноробства

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 Харчові технології та освітньою програмою:

 • Технології продуктів бродіння і виноробства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

 

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

 

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Lean-виробництво харчової продукції

Підготовка фахівців у галузях знань 13 «Механічна інженерія», 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації», 18 «Виробництво та технології» за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Lean-виробництво харчової продукціїї
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 9 місяців

 

Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі

Підготовка фахівців у галузях знань 18 «Виробництво та технології», 24 «Сфера обслуговування» за спеціальностями 181 «Харчові технології» та 242 «Туризм і рекреація» та міждисциплінарною освітньо-науковою програмою:

 • Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 9 місяців

 

Науковий ступінь «Доктор філософії»:

Харчові технології

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

 

Науковий ступінь «Доктор наук»:

Харчові технології

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

 

2023-2024 навчальний рік

для здобувачів освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

спеціальність 181 «Харчові технології»

 

Харчові технології та інженерія

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни загальної фахової підготовки
 1. Fundamentals of cake technology   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
 2. Основи технологій тортів та тістечок  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
3. Global trends of grain products  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
4. Світові тенденції зернових продуктів  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
5. Цукропродукти і цукрозамінники в харчових технологіях  Кафедра технології цукру і підготовки води 
6. Авторське морозиво та заморожені десерти. Промислові і крафтові технології  Кафедра технології молока і молочних продуктів 
7. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин  Кафедра харчової хімії 
8. Основи технології м'ясних виробів HoReCa  Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів 
9. Основи холодильних і сушильних технологій  Кафедра технології консервування 
10. Сировина для харчових продуктів  Профільні кафедри ННІХТ 
11. Вхідний контроль сировини харчових виробництв  Профільні кафедри ННІХТ 

 

3-4 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни професійного і практичного спрямування
Блок «Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах»  Кафедра технології цукру і підготовки води 
1. Технологія цукру   
2. Технології крохмалю та крохмалепродуктів   
3. Водопостачання промислових та крафтових підприємств харчової галузі   
4. Сучасні методи очищення стічних вод харчових виробництв   
5. Властивості води в харчових продуктах   
6. Основи наукових досліджень та моделювання харчових продуктів   
7. Фізико-хімічні принципи технологічних процесів виробництва цукру   
8. Мікробіологія, санітарія та гігієна виробництва цукропродуктів і бутильованих вод   
9. Технології водопідготовки: промислове та крафтове  виробництво   
Блок «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
1. Технологічний контроль борошняних, кондитерських та харчоконцентратних підприємств   
2. Технології харчових концентратів   
3. Технології кондитерських виробів   
4. Основи технологій продуктів тривалого зберігання   
5. Технологічне моделювання борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів   
6. Технології хлібобулочних виробів   
7. Низькотемпературні та екструзійні технології   
8. Технології макаронних виробів   
Блок «Технології зберігання і переробки зерна»  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
1. Зернознавство   
2. Технології зберігання зерна   
3. Технології елеваторної промисловості   
4. Технології борошномельного виробництва  
5.  Технології круп`яного виробництва   
6.  Технологія комбікормів   
7.  Пневмотранспорт та аспірація   
8.  Моделювання в зернових технологіях   
 Блок «Технології продуктів бродіння і виноробства» Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства 
1. Технології продуктів спиртового бродіння   
  Модуль 1. Технологія пива   
  Модуль 2. Технологія спирту   
  Модуль 3. Первинне виноробство   
  Модуль 4. Технологія вина із винограду   
  Модуль 5. Технологія вина із плодово-ягідної сировини   
2.  Технологія алкогольних напоїв   
3.  Основи холодильних і сушильних технологій   
4.  Хімія і біохімія вина   
5.  Технології екстрактів і напоїв   
6.  Методологія наукових досліджень   
Блок «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»  Кафедра технології консервування 
1. Технології зберігання сировини у консервній промисловості   
2. Хімія і технологія сировини у консервній промисловості   
3. Технології овочевих та фруктових консервів   
4. Фізико-хімічні основи технології консервованої продукції   
5. Технологічний контроль консервного виробництва   
6. Технології соусів   
7. Технології консервованих продуктів для дитячого та дієтичного харчування   
8. Технології сушіння   
9. Холодильні технології   
Блок «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
1. Анатомія сільськогосподарських тварин і птиці   
2. Основи кріогенних і сушильних технологій   
3. Технології переробки вторинних продуктів м'ясної галузі   
4. М'ясні технології   
  Модуль 1. Технології первинної переробки сільськогосподарських тварин і птиці   
  Модуль 2. Технології м'ясних і м'ясомістких консервів   
  Модуль 3. Технології ковбасного виробництва   
  Модуль 4. Технології м'ясних напівфабрикатів і солених виробів   
5.  Науково-практичні основи виробництва м'ясних продуктів   
6.  Моделювання і оцінка якості м'ясних продуктів   
7.  Санітарія у м'ясній галузі   
Блок «Промислові та крафтові технології молочних продуктів»  Кафедра технології молока і молочних продуктів 
1. Основи отримання та первинного оброблення молока   
2. Хімія та фізика молока і молочних продуктів   
3. Технології незбираномолочних продуктів та морозива   
4. Технологія сирів   
5. Технології консервування та зберігання молочних продуктів   
6. Технології масла, молочних жирів та спредів   
7. Безвідходні технології в молочній промисловості   
8. Технології молочних продуктів спеціального призначення   
9. Методологія наукових досліджень   
Блок «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів»  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
1. Жири і олії у харчових продуктах   
2. Науково-практичні основи технології жирів   
3. Технології рослинних білків   
4. Технології рослинних олій   
5. Технології парфумерно-косметичних виробів   
6. Рафінація та модифікація жирів   
7. Основи наукових досліджень   
Блок «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»  Кафедра технології оздоровчих продуктів 
1. Основи валеології: оздоровчі аспекти харчування   
2. Хімія та фармакогнозія рослин   
3. Методологія наукових досліджень   
4. Основи кріогенних і сушильних технологій   
5. Технологія природних харчових сорбентів   
6. Основи конструювання нових харчових продуктів   
7. Технологія продуктів для дитячого та геродієтичного харчування   
8. Технологія продуктів функціонального призначення   
9. Технологія природних вітамінів   
10. Технологія харчових та дієтичних добавок   
11. Дослідження та розробка нових харчових продуктів   

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни загальної фахової підготовки
 1. Fundamentals of cake technology   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
 2. Основи технологій тортів та тістечок  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
3. Global trends of grain products  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
4. Світові тенденції зернових продуктів  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
5. Цукропродукти і цукрозамінники в харчових технологіях  Кафедра технології цукру і підготовки води 
6. Авторське морозиво та заморожені десерти. Промислові і крафтові технології  Кафедра технології молока і молочних продуктів 
7. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин  Кафедра харчової хімії 
8. Основи технології м'ясних виробів HoReCa  Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів 
9. Основи холодильних і сушильних технологій  Кафедра технології консервування 
10. Експрес методи аналізу  Кафедра експертизи харчових продуктів 
11. Основи наукових досліджень  Кафедра експертизи харчових продуктів
12. Класичні методи аналізу Кафедра харчової хімії 

 

3-4 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни професійного і практичного спрямування
Блок А  Кафедра експертизи харчових продуктів 
1. Інструментальні методи аналізу   
  Модуль 1. Класичні методи аналізу   
  Модуль 2. Експрес методи аналізу   
2.  Оцінки і управління ризиками в галузі безпеки харчових продуктів   
  Модуль 1. Методи оцінки ризиків   
  Модуль 2. Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв   
  Модуль 3. Оцінка терміну придатності харчових продуктів   
3.  Належні практики виробництва   
4.  Безпека пакування та зберігання харчових продуктів   
5.  Практика ЄС в системах управління виробництва харчової продукції   
6.  Управління зовнішніми процесами   
7.  Санітарія виробництва та управління відходами   
8.  Інспектування технологічних процесів   
9.  Харчові алергени   
10.  Основи товарознавства харчової продукції   
11. Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації харчової продукції  
Блок Б  Кафедра експертизи харчових продуктів 
1. Інструментальні методи аналізу   
  Модуль 1. Класичні методи аналізу   
  Модуль 2. Експрес методи аналізу   
2.  Оцінки і управління ризиками в галузі безпеки харчових продуктів   
  Модуль 1. Методи оцінки ризиків   
  Модуль 2. Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв   
  Модуль 3. Оцінка терміну придатності харчових продуктів   
3.  Належні практики виробництва   
4.  Безпека пакування та зберігання харчових продуктів       
5.  Стандартизація та оцінювання відповідності   
6. Інструменти та система простежуваності   
7.  Санітарія виробництва та управління відходами   
8.  Валідація та верифікація систем управління безпечності   
9.  Метрологічне забезпечення харчових виробництв   
10.  Основи наукових досліджень   
11. Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації харчової продукції  

 

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

 

Хімічна технологія

 

1 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Екологія Кафедра екології та екоменеджменту
2. Екологічний контроль довкілля Кафедра екології та екоменеджменту
3. Екологія хімічних виробництв  
4. Інженерія захисту і безпеки  
5. Організація хімічної лабораторії  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
6. Техніка лабораторного практикуму в хімії Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
7. Техніка лабораторного практикуму в хімічній технології Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни природничо-наукової підготовки
1. Хімія гетероциклів  Кафедра харчової хімії 
2. Хімія полімерів  Кафедра харчової хімії 
3. Фармацевтична хімія  Кафедра харчової хімії 
4. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин Кафедра харчової хімії
5. Хімія сировини Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
6. Хімія сировини косметичних засобів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
7. Зберігання сировини і готової продукції парфумерно-косметичної галузі Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
Дисципліни професійної і практичної підготовки
1. Сенсорний аналіз   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
2. Сенсорний та фізико-хімічний аналіз харчових добавок та косметичних засобів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
3. Фізичні основи інструментальних методів неруйнівної оцінки якості харчових продуктів  Кафедра фізики 

 

3 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни природничо-наукової підготовки
1. Технічна мікробіологія  Кафедра біотехнології і мікробіології 
2. Мікробіологія, санітарія та гігієна  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
Дисципліни професійної і практичної підготовки
1. Основи комп’ютерної графіки  Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
2. САПР  Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
3. Харчова хімія  Кафедра харчової хімії 
4. Хімія та технологія пігментів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
5. Хімія  пігментів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
6. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
7. Корозія матеріалів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
8. Конструкційні матеріали та засоби захисту від корозії Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
9. ПАР для харчової та косметичної галузі Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
10. Хімія ПАР Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
11. Детергенти Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
12. Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
13. Методи ідентифікації хімічних речовин Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

 

4 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни гуманітарно-економічної підготовки
1. English for Chemists (англійська мова для хіміків)  Кафедра іноземних мов професійного спрямування 
2. Everyday English  Кафедра іноземних мов професійного спрямування 
Дисципліни професійної і практичної підготовки
1. Основи токсикології  Кафедра харчової хімії 
2. Токсикологічна хімія  Кафедра харчової хімії 
3. Комп’ютерна хімія  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
4. Комп'ютерні розрахунки в хімічній технології Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

 

для здобувачів освітнього ступеня «МАГІСТР»

спеціальність 181 «Харчові технології»

Каталог дисциплін спеціальності 181 «Харчові технології»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Біоактивні харчові компоненти і здоров'я Кафедра технології оздоровчих продуктів 
2. Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів 
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів 
4. Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів 
5. Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації   Кафедра експертизи харчових продуктів 

Каталоги дисциплін освітніх програм

 

Технології зберігання, консервування та переробки молока

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Інноваційні технології пакування і логістики харчових продуктів  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
Кафедра технології молока і молочних продуктів 
2. Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини  Кафедра технології молока і молочних продуктів 
3. Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів  Кафедра технології молока і молочних продуктів 
4. Логістичні системи молокопереробних підприємств Кафедра технології молока і молочних продуктів 
5. Світові тенденції розвитку індустрії переробки молока Кафедра технології молока і молочних продуктів 
6. Харчові добавки: гармонізація регламентів ЄС у виробництві молочних і молоковмісних продуктів Кафедра технології молока і молочних продуктів 
7. Харчові інгредієнти для виробництва морозива та заморожених продуктів Кафедра технології молока і молочних продуктів 
8. Історія і методологія науки у сфері виробництва молочних продуктів Кафедра технології молока і молочних продуктів 
9. Теоретичні основи і практика ресурсозбереження в молочній галузі Кафедра технології молока і молочних продуктів 
10. Системний підхід управління матеріальними та інформаційними потоками у молочній промисловості Кафедра технології молока і молочних продуктів 

Технології продуктів бродіння і виноробства

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Безвідходні технології бродильних виробництв  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства 
2. Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів бродильних виробництв  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства 
3. Спрямоване та раціональне використання природних ресурсів у технологіях бродильних виробництв  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
4. Логістичні системи та моніторинг виробництва продуктів бродіння і виноробства Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
5. Організація логістичних систем та моніторингу у виробництві продуктів бродіння і виноробства Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
6. Теоретичні основи логістичних систем у виробництві продуктів бродіння Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
7. Біотехнологічні процеси у технологіях продуктів бродіння і виноробства Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
8. Біотехнологічні основи бродильної галузі Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
9. Теоретичні основи біотехнологічних процесів у галузі Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
10. Сучасні методи сенсорної оцінки якості сировини і продуктів бродильних виробництв Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
11. Крафтові технології продуктів бродіння і виноробства Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
12. Сучасні методи підвищення стабільності напоїв Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Технології зберігання, консервування та переробки м'яса

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Технологія м’ясних продуктів спеціального призначення  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
2. Технології м'ясопродуктів із нетрадиційної м’ясної сировини  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
3. Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях м'ясних і м'ясомістких продуктів  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
4. Харчові інгредієнти для спеціального харчування  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
5. Безвідходні та ресурсоощадні технології м’ясної галузі  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
6. Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
7. Логістика і моніторинг виробництва продуктів м’ясної галузі  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
8. Логістичний аналіз і моніторинг харчового ланцюга м'ясопереробного виробництва  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
9. Інноваційні технології пакування і логістики харчових продуктів   

Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Технології жирів функціонального призначення  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
2. Розробка жирових і косметичних продуктів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
3. Технології кондитерських жирів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
4. Технології тропічних жирів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
5. Косметичні інгредієнти Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
6. Косметичні емоленти  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
7. Технічне регулювання виробництва косметики: Європейський досвід Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
8. Технології сурфактантів і детергентів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
9. Технології мийних засобів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
10. Технології емульсійних продуктів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
11. Сучасні методи ідентифікації харчових та косметичних інгредієнтів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
12. Технології ефірних олій та парфумерних композицій Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
13. Технології харчових добавок із жирової сировини Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Дієтичні добавки: інновації в технологіях виробництва та споживання  Кафедра технології оздоровчих продуктів 
2. Урбанізація та здоров’я – захисна роль нутрієнтів  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3. Основи нутригеноміки та нутригенетики Кафедра технології оздоровчих продуктів
4. Технологія харчових сорбентів на зерновій основі Кафедра технології оздоровчих продуктів
5. Зернові напої та фітоконцентрати Кафедра технології зберігання і переробки зерна
6. Сучасні технології перероблення рослинної сировини Кафедра технології оздоровчих продуктів
7. Принципи комбінування сировини рослинного та тваринного походження Кафедра технології оздоровчих продуктів
8. Удосконалення технологій та продукції для спецконтингентів Кафедра технології оздоровчих продуктів
9. Основи дієтології та дієтичне харчування Кафедра технології оздоровчих продуктів
10. Санаторно-курортне харчування Кафедра технології оздоровчих продуктів
11. Новітні підходи до документообігу у галузі харчових технологій Кафедра іноземних мов професійного спрямування
12. Науковий стиль фахового мовлення Кафедра іноземних мов професійного спрямування
13. Інтерактивне спілкування у професійній діяльності Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Харчові добавки та інноваційні інгредієнти у технологіях органічних харчових продуктів, борошняних та кондитерських виробів  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
2. Регулювання використання харчових добавок в різних технологіях та гармонізація Європейських регламентів в Україні на шляху Євроінтеграції   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
3. Світові технології борошняних та кондитерських виробів Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
4. Організація виробництва борошняних та кондитерських виробів у Європі Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
5. Сучасні технології борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів спеціального призначення Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
6. Технології функціональних хлібобулочних та кондитерських виробів Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
7. Фізіологічно-функціональні інгредієнти у технологіях борошняних та кондитерських виробах Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
8. Проблеми формування якості хлібобулочних та макаронних виробів Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
9. Наукові підходи керівництва якістю кондитерських виробів та харчоконцентратів Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
10. Біодинаміка  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
11. Технологія пакування і зберігання упакованої продукції Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
12. Сучасні способи переробки органічної сировини різного походження Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Технології органічних харчових продуктів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Харчові добавки та інноваційні інгредієнти у технологіях органічних харчових продуктів, борошняних та кондитерських виробів  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
2. Регулювання використання харчових добавок в різних технологіях та гармонізація Європейських регламентів в Україні на шляху Євроінтеграції  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
3. Нормативно-правова база виробництва органічних харчових продуктів Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
4. Експорт органічної продукції Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
5. Органічні харчові продукти спеціального призначення  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
6. Харчова комбінаторика в технології органічних харчових продуктів Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
7. Біодинаміка Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
8. Основи органічних агротехнологій Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
9. Технологія пакування і зберігання упакованої продукції Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
10. Сучасні способи переробки органічної сировини різного походження Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
11. Проблеми формування якості хлібобулочних та макаронних виробів Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
12. Наукові підходи керівництва якістю кондитерських виробів та харчоконцентратів Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Інформаційні технології з управління якістю та безпечністю харчових продуктів  Кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки 
2. Інформаційні технології для проведення та представлення наукових досліджень  Кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки 
3. Міжнародна конкурентоспроможність  Кафедра міжнародної економіки 
4. Міжнародна продовольча безпека  Кафедра міжнародної економіки 
5. Виробництво та сертифікація нішевих харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів 
6. Міжнародне технічне регулювання  Кафедра експертизи харчових продуктів 
7. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків  Кафедра економіки праці та менеджменту 
8. Управлінські рішення   Кафедра експертизи харчових продуктів 
9. Концепції керування ризиками у виробництві харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів 
10. Токсикологія харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів 
11. Впровадження систем управління якістю на підприємствах харчової промисловості Кафедра експертизи харчових продуктів
12. Управління досягненням результатів Кафедра експертизи харчових продуктів
13. Основи впровадження VACCP та TACCP на потужностях оператора ринку  Кафедра експертизи харчових продуктів
14. Експертиза матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами Кафедра експертизи харчових продуктів
15. Системи керування виробничими операціями Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Управління ризиками підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання  Кафедра економічної теорії 
2. Основи належної гігієнічної практики виробництва питних фасованих вод  Кафедра технології цукру і підготовки води 
3. Наукові основи технологій виробництва цукристих речовин  Кафедра технології цукру і підготовки води 
4. Теоретичні аспекти підготовки питної води та води для харчових виробництв  Кафедра технології цукру і підготовки води 
5. Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність  Кафедра технології цукру і підготовки води 
6. Оформлення результатів експерименту та наукова презентація  Кафедра технології цукру і підготовки води
7. Теоретичні і практичні аспекти виробництва гідроколоїдів вуглеводної природи  Кафедра технології цукру і підготовки води 
8. Технології мембранного очищення води у промислових та крафтових виробництвах  Кафедра технології цукру і підготовки води 
9. Промислові та крафтові технології у виробництві  цукристих речовин  Кафедра технології цукру і підготовки води 

Технології зберігання і переробки зерна

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Міжнародне регулювання ринку зерна   Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
2. Технологічний аудит у зернових технологіях  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
3. Зернові напої та фітоконцентрати  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
4. Технологія харчових сорбентів на зерновій основі  Кафедра технології оздоровчих продуктів 
5. Проблеми науки про зерно  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
6. Сучасні методи обробки зернової сировини  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
7. Логістичні системи в зерновій індустрії  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
8. Розвиток зернової логістики в Україні  Кафедра технології зберігання і переробки зерна

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Перспективні методи наукових досліджень в консервній галузі  Кафедра технології консервування 
2. Сучасні досягнення світової науки у сфері виробництва консервованих, охолоджених та сушених продуктів з рослинної сировини  Кафедра технології консервування 
3. Інноваційні напрями інтеграції наукових досліджень якісних властивостей харчових продуктів Кафедра технології консервування
4. Біоконверсія рослинної сировини Кафедра технології консервування
5. Безвідходні та ресурсоощадні технології консервної  промисловості  Кафедра технології консервування
6. Безвідходні та ресурсоощадні технології перероблення рослинної сировини та водних біоресурсів Кафедра технології консервування
7. Харчові добавки в технологіях консервованих продуктів Кафедра технології консервування
8. Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях консервованих продуктів Кафедра технології консервування
9. Функціональні інгредієнти, харчові та біологічно активні добавки в консервованих, охолоджених та сушених продуктах з рослинної та тваринної сировини Кафедра технології консервування
10. Виробнича логістика Кафедра технології консервування
11. Складська логістика Кафедра технології консервування

Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Перспективні методи наукових досліджень водних біоресурсів та продуктів їх перероблення  Кафедра технології консервування 
2. Технологічні інновації при переробленні водних біоресурсів  Кафедра технології консервування 
3. Інноваційні напрями інтеграції наукових досліджень якісних властивостей харчових продуктів Кафедра технології консервування
4. Наукові основи комплексного перероблення водних біоресурсів Кафедра технології консервування
5. Безвідходні та ресурсоощадні технології перероблення рослинної сировини та водних біоресурсів Кафедра технології консервування
6. Основи безвідходних виробництв перероблення водних біоресурсів Кафедра технології консервування
7. Харчові добавки в технологіях перероблення водних біоресурсів  Кафедра технології консервування
8. Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях перероблення водних біоресурсів  Кафедра технології консервування
9. Функціональні інгредієнти, харчові та біологічно активні добавки в консервованих, охолоджених та сушених продуктах з рослинної сировини Кафедра технології консервування
10. Логістичні системи і моніторинг зберігання та перероблення водних біоресурсів Кафедра технології консервування
11. Виробнича логістика Кафедра технології консервування
12. Транспортна логістика Кафедра технології консервування
13. Складська логістика Кафедра технології консервування

Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Перспективні напрями наукових досліджень в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів   Кафедра технології консервування 
2. Інноваційні напрями наукових досліджень в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів  Кафедра технології консервування 
3. Інноваційні напрями інтеграції наукових досліджень якісних властивостей харчових продуктів Кафедра технології консервування
4. Біоконверсія рослинної сировини Кафедра технології консервування
5. Біотехнологічні процеси у технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів Кафедра технології консервування
6. Безвідходні та ресурсоощадні технології перероблення рослинної сировини та водних біоресурсів Кафедра технології консервування
7. Функціональні інгредієнти, харчові та біологічно активні добавки в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів Кафедра технології консервування
8. Інноваційні харчові інгредієнти в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів Кафедра технології консервування
9. Функціональні інгредієнти, харчові та біологічно активні добавки в консервованих, охолоджених та сушених продуктах з рослинної та тваринної сировини Кафедра технології консервування
10. Виробнича логістика Кафедра технології консервування
11. Складська логістика Кафедра технології консервування

 

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

 

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

 

Каталог дисциплін галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Дизайн лікарських засобів Кафедра харчової хімії 
2. Органічний синтез лікарських засобів Кафедра харчової хімії 
3. Фізико-хімічні методи аналізу (поглиблений курс)  Кафедра харчової хімії 
4. Біобезпека та якість продуктів харчування Кафедра біотехнології і мікробіології
5. Біоенергетика та охорона довкілля Кафедра біотехнології і мікробіології

 

Каталог дисциплін освітньої програми


освітньо-професійна програма
 «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»

1 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Мікробіологія харчових добавок та косметичних засобів Кафедра біотехнології і мікробіології
2. Спецмікробіологія харчових та косметичних продуктів Кафедра біотехнології і мікробіології
3. Експертиза харчових та косметичних продуктів Кафедра експертизи харчових продуктів
4. Управління якістю, безпека харчових та косметичних продуктів Кафедра експертизи харчових продуктів
5. Товарознавство харчових та косметичних засобів Кафедра експертизи харчових продуктів 

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Нанотехнології та наноматеріали Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
2. Новітні хімічні системи Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

  

спеціальності:
181 «Харчові технології»
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
133 «Галузеве машинобудування»

 

міждисциплінарна освітньо-наукова програма «LEAN-виробництво харчової продукції»

 

1 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Інноваційні технології пакування і безпека пакованих продуктів  Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
2. Цифрова трансформація виробництв  Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
3. Паковання як складова системи забезпечення якості  Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
4. Автоматизація багаторецептурних виробництв  Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління 
5. Технічне забезпечення збору, збереження та обробки даних  Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління 
6. Промислова статистика  Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління 
7. Моніторинг виробничих операцій  Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління 
8. Розроблення застосунків з використанням LoCode платформ  Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління 

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Управління постачальниками Кафедра експертизи харчових продуктів
2. Управління досягненням результатів Кафедра експертизи харчових продуктів
3. Гігієнічні вимоги до обладнання харчових виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
4. Надійність і довговічність обладнання і потокових ліній Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

 

спеціальності:
181 «Харчові технології»
242 «Туризм»
 

міждисциплінарна освітньо-наукова програма «Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі»

 

1 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Технології м'ясних продуктів спеціального призначення  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
2. Інноваційні харчові інгредієнти у крафтових технологіях  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
3. Мікро-, макро- економічний аналіз та моделювання  Кафедра економічної теорії 
4. Економічна політика  Кафедра економічної теорії 
5. Промоція туристичних дестинацій  Кафедра туристичного та готельного бізнесу 
6. Інноваційні технології в туристичному  бізнесі  Кафедра туристичного та готельного бізнесу 
7. Медичний туризм  Кафедра туристичного та готельного бізнесу 
8. Project-management в туризмі та рекреації  Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Глобальна продовольча безпека Кафедра економічної теорії 
2. Сталий економічний розвиток Кафедра економічної теорії 
3. HR-менеджмент підприємств в туризмі Кафедра туристичного та готельного бізнесу 
4. Управління стійким розвитком дестинацій: досвід ЄС Кафедра туристичного та готельного бізнесу 
5. Web-комунікації у харчовій промисловості та туристичному бізнесі Кафедра туристичного та готельного бізнесу 
6. Стратегічний маркетинг для закладів  HoReCa у сфері туризму Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

для здобувачів освітнього-наукового ступеня
«ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

спеціальність 181 «Харчові технології»

 

Каталог дисциплін спеціальності 181 «Харчові технології»


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Ензимні технології добування та переробки олії  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
2. Тепломасообмінні процеси та біохімічні перетворення у харчових системах  Кафедра експертизи харчових продуктів 
3. Наукові засади високо- і низькотемпературного оброблення харчових продуктів  Кафедра технології консервування 
4. Розвиток креативності і технічна творчість  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
5. Інтерактивне спілкування у професійній діяльності  Кафедра іноземних мов професійного спрямування  
6. Теорії та концепції харчування  Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції  
7. Сучасні наукові аспекти технологій харчових виробництв  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства 
8 Інноваційні технології температурної обробки і зберігання харчових продуктів  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
9. Технічні білкові інгредієнти у харчових технологіях Кафедра технології молока і молочних продуктів 
10. Управлінські рішення та документування Кафедра експертизи харчових продуктів

 

Каталог дисциплін освітньо-наукової програми


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Інтенсифікація технологічних процесів бродильних виробництв  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства  
2. Нутриціологія жирів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів  
3. Косметичні емоленти  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів  
4. Мікробіологічне забруднення та токсикологія харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів  
5. Методи інтенсифікації технологій м’ясних, молочних та продуктів гідробіонтів  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів  
6. Натуральні технологічно-функціональні інгредієнти у харчових технологіях   Кафедра технології молока і молочних продуктів  
7. Кріоушкодження та кріозахист  у холодових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів  
8. Технології харчових продуктів для екстремальних умов життєдіяльності  Кафедра технології оздоровчих продуктів  
9. Ферментоліз вуглеводів і білків у харчових технологіях  Кафедра технології молока і молочних продуктів  
10. Технології регуляції умов консервування і зберігання харчових продуктiв з використанням «розумної упаковки»  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів  
11. Планування експерименту та методи оптимізації в харчових технологіях  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства  
12. Теоретичні основи структуроутворення і термооброблення кондитерських виробів  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів  
13. Наукові основи перетворення біополімерів зерна в процесі гідротермічного оброблення  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів  
14. Виробництво натуральних дієтичних добавок за принципами фармаконутриціології  Кафедра технології оздоровчих продуктів  
15. Теоретичні та практичні аспекти технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції  Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції  
16. Ресторанний креатив  Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції  

 

 Каталоги ДВВ ННІХТ за минулі навчальні роки перейти