Н У Х Т

Науково-дослідна частина

image
начальник науково-дослідної частини
Токарчук Сергій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент
тел./факс (044) 289-60-00

 

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну частину НУХТ Детальныше

 

 • Відділ організації і комерціалізації науково-дослідних робіт та трансферу технологій
 • Науково-технічний центр “Проектування та технологій агропромислового комплексу”

Розвиток сучасної економіки, що ґрунтується на фундаментальних наукових знаннях, потребує підготовки нового покоління дослідників та висококваліфікованих фахівців для наукомістких галузей народного господарства, готових до здійснення інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки. Тому вагомою складовою діяльності університету є наукова робота, яка зосереджена у науково-дослідній частині (НДЧ).

НДЧ – структурне об'єднання загальноуніверситетських науково-дослідних підрозділів і п'яти науково-технічних центрів (Науково-технічний центр проблем енергетики у харчовій промисловості; Науково-технічний центр проектування та технологій агропромислового комплексу; Науково-технічний центр «Цукротехнологія»; Науково-технічний центр машин та технологій пакування харчових продуктів; Центр оцінки якості сировини та готової продукції), кафедральних творчих груп науково-технічних працівників з виконання госпдоговірної тематики, а також відділу організації та впроваджень. Сьогодні вчені університету в тісній співпраці з інженерно-технічними працівниками підприємств, науковцями проектних та науково-дослідних інститутів вирішують важливі проблеми харчової промисловості.

Науково-дослідна робота в Київському технічному інституті імені А.І. Микояна була організована та проводилась з перших днів його існування, зміцнюючись із року в рік організаційно та якісно.

Співробітники інституту завжди тяжіли до колективного розв'язання наукових питань, оскільки це сприяло швидкому вирішенню найбільш складних задач.

Так, у 1931 році за ініціативою кафедр машин і апаратів, технології цукристих речовин та теплотехніки в інституті було організовано бюро технічної допомоги промисловості, а у травні 1934 року згідно з наказом народного комісара СРСР тов. А.І. Микояна (наказ №1229 від 5 травня 1934 року) спиртове відділення Всеукраїнського науково-дослідного інституту ферментативної та плодово-овочевої промисловості було передано до складу інституту на правах спеціального науково-дослідного сектора НДС по спирту.

Ця реорганізація була викликана необхідністю концентрації наукових і педагогічних кадрів галузі спиртової промисловості для проведення науково-дослідної роботи, надання допомоги в реконструкції підприємств і підготовки кваліфікованих інженерів спиртової спеціальності для новостворених великих спиртових заводів та реконструкції старих з відсталою технологією та технікою.

Свою наукову діяльність НДС проводив з допомогою штатних наукових співробітників, а також залучаючи професорсько-викладацький склад КТІХП. У роботі НДС брала участь і велика кількість студентів, які самостійно розробляли наукові теми й готували наукові доповіді в інституті та на підприємствах.

Сектор надавав практичну допомогу виробничим підприємствам. Так, тільки в 1935/36 роках для надання допомоги підприємствам галузі було направлено 8 бригад. Одна з них брала участь у реконструкції спирто-коньячного заводу «Хуторок» на Північному Кавказі, інша – впроваджувала ряд раціоналізаторських пропозицій на Вінницькому та Немирівському цукрових заводах, третя – сприяла розвитку Богуславського цукрового заводу в Білорусії.

Науково-експериментальна робота в НДС виконувалась у технологічній, мікробіологічній, контролю виробництва та інших лабораторіях, а також у виробничих умовах на спиртових заводах.

При НДС був створений невеликий дослідний спиртовий завод, який забезпечував переробку крохмалистої сировини для одержання спирту – сирцю 20-25 дал за добу. Колектив наукових співробітників НДС успішно вирішував важливі проблеми спиртового виробництва, які виникали у процесі реконструювання промисловості за роки перших п'ятирічок індустріалізації країни. Наукове керівництво НДС по спирту очолювали проф. А.А. Фукс і А.А. Кіров, які зробили значний внесок у розвиток науки і техніки спиртового виробництва та виховали велику групу кваліфікованих фахівців спиртової галузі.

Основними напрямками роботи НІСа були:

 • Інтенсифікація виробничих процесів з метою збільшення продуктивності спиртових заводів на 30-40%.
 • Організація на заводах систематичного обліку технологічного та мікробіологічного контролю виробництва, допомога заводським лабораторіям в організації їх роботи.
 • Розширення сировинної бази спиртової промисловості, впровадження нових видів сировини: цикорію, топінамбура, сорго та розробка методів їх переробки.
 • Шляхи зменшення збитків у спиртовому виробництві.
 • Розробка методів безперервного розварювання крохмале-утримувальної сировини.
 • Розробка нових методів та приладів, лабораторних і дистанційних, для контролю за виробничим процесом.
 • Вивчення та розробка методів раціонального використання відходів у спиртовому виробництві.
 • Вивчення та виявлення ефективних штамів дріжджів для спиртового виробництва.
 • Забезпечення спиртових заводів чистими культурами найбільш ефективних штамів дріжджів та молочнокислих бактерій.

Проектна група у складі НДС виконала декілька проектів нових спиртових заводів. При проектуванні нових та реконструюванні старих спиртових заводів були використані останні досягнення науково-дослідних робіт НДС. Наукові робітники НДС систематично виїжджали на спиртові заводи для надання допомоги у налагодженні виробництва, впровадженні нових методів технології та контролю виробництва. Це було потрібно, оскільки у той час на спиртових заводах не вистачало кваліфікованих інженерно-технічних кадрів.

За семирічний період своєї діяльності (1934-1941рр.) НДС по спирту було виконано близько 90 наукових робіт, більша частина яких – впроваджена у виробництво зі значним економічним ефектом. За цей період співробітниками НДС було надруковано 20 статей та видано два збірника мікробіологічних дослідів і один збірник технологічного виробництва спирту з меляси і крохмальної сировини, чотири наукових співробітники захистили кандидатські дисертації.

Навала фашистських загарбників на Україну під час Великої Вітчизняної війни призвела до того, що велика кількість виконаних робіт та звітна інформація по них була знищена разом з іншими цінностями інституту.

У роки Великої Вітчизняної війни, коли наукова діяльність у Києві була частково призупинена, група співробітників НДС була направлена на важливу оборонну базу ацетонно-бутилового виробництва на Сході. При Талицькому комбінаті був створений науково-дослідний сектор по ацетонно-бутиловому виробництву (наказ по Головспирту від 13 квітня 1942 р. за п.143). Результати цієї діяльності науковців допомогли промисловості швидко запустити й освоїти виробництво розчинів, украй необхідних для оборони країни. Це роботи Малченко А.Л., Ашкиназі А.А., за які вони одержали Державні премії СРСР.

Після звільнення Києва від німецьких окупантів за розпорядженням Народного Комісаріата харчової промисловості СРСР (наказ №875 від 3.08.44р., КТІХП) було відновлено науково-дослідний сектор спиртової промисловості при Київському технологічному інституті харчової промисловості, діяльність якого розпочалася з березня 1945 року (Наказ №31 від 23.03.45р. КТІХП) під керівництвом З.О. Раєва.

Зважаючи на велике значення спиртової промисловості для УРСР і необхідну допомогу промисловості по відновленню та реконструкції спиртових заводів у післявоєнний час, Урядом СРСР було прийнято рішення про реорганізацію Науково-дослідного сектора по спирту при Київському технологічному інституті харчової промисловості ім. Микояна у філіал Всесоюзного науково-дослідного інституту спиртової промисловості Наркомхарчопрома (ВНДІСП) СРСР з місцезнаходженням у місті Києві (Наказ №13424-р від 9.11.45р.).

На цей час на кафедрах інституту працювало три члена-кореспондента АН УРСР, 15 докторів наук, 43 кандидати наук, у тому числі 17 професорів і 9 доцентів. Так, за період з 1930 по 1944 рік провідними вченими інституту були:
- проф. Головін П.В.– д.т.н., чл. кор. АН УРСР. Займався питаннями отримання гліцерину з відходів буряко-цукрового виробництва. Автор 51-ї наукової роботи;
- проф. Кондак М.А. – д.т.н., розробив ефективний метод модернізації парових котлів різних систем. Модернізував більше 300 установок. Розробив апарат неперервної дії для розварювання сировини. Автор 45-и друкованих праць;
- проф. Знаменський Г.М. – д.т.н., розробив технологічні схеми виробництва цукру рафінаду. Автор відомої теорії фільтрування і 73-х наукових робіт;
- Штокало І.З. – д.ф.-м наук, спеціаліст у галузі лінійних диференціальних рівнянь;
- Фукс А.А. – д.т.н., один з перших наукових співробітників у галузі спиртової промисловості. Розробив методику хіміко-технологічного контролю спиртового виробництва, автор двотомного видання. Його ім'я носить один із спиртових заводів.

Архівна довідка:

Ступінь зайнятості викладацького складу кафедр інституту у науково-дослідній діяльності по роках:
1930-1935 р.р. - 55%
1935-1940 р.р. - 65%
1940-1945 р.р. - 76%
1945-1948 р.р. - 93%
1948-1950 р.р. - 100%

Загальна кількість наукових робіт, що виконані у стінах інституту за 20 років, починаючи з 1930 року – 521, з яких 251 робота виконана у довоєнні роки. Тобто, на один довоєнний рік припадає 22 наукові роботи, а на один повоєнний – 46, причому домінуючою категорією наукових робіт були роботи на виробничі та теоретичні теми.

Зростання виконання НДР по кафедрах:
1930-1935 р.р. - 24%
1935-1940 р.р. - 29%
1940-1945 р.р. - 56%
1945-1950 р.р. - 75%

Комітетом із впровадження нової техніки було видано 2 авторських свідоцтва, що складає 6% – це роботи винахідницького характеру, випущено 98 теоретичних робіт – це 18,8%. Захищено 61 дисертацію (23% виконано на кафедрі МАХВ). Впроваджено у галузь 176 робіт.

За 20 років економічна ефективність від впровадження у виробництво науково-дослідних розробок склала близько 100 млн. крб.

Після закінчення Великої Вітчизняної війни у 1946 р. Верховна рада СРСР приймає Закон про п'ятирічний план відновлення та розвитку народного господарства. Виділяються значні кошти для підйому та розвитку харчової промисловості. З 1947 року заключаються договори про співдружність з підприємствами харчової промисловості. У цей період створено вакуум-апарат неперервної дії, який було встановлено та випробувано на Носовському цукровому заводі.

Уперше складаються багаторічні перспективні плани науково-дослідних робіт, що передбачають розробку актуальних наукових проблем за основними напрямами технічного та технологічного прогресу в харчовій промисловості. З цього часу НДС очолює професор В.М. Стабніков. Визначались основні наукові напрями досліджень на кафедрах інституту, все тіснішими ставали зв'язки вчених з підприємствами галузі, науково-дослідними інститутами та проектними організаціями. Під керівництвом члена-кореспондента АН УРСР П.В. Головіна виконувались фундаментальні дослідження у галузі теорії і практики технологічних процесів з удосконалення апаратів харчових виробництв.

Серед них особливо вирізняються дослідження з теорії дифузії, іонообмінного очищення, технології отримання фруктози та соків. Професор Попов В.Д. вивчав процеси теплообміну у вакуум-апаратах, а розробки професора Стабнікова В.М. та Мальцева П.М. надали можливість удосконалити технологію бродильних виробництв. У наукових дослідженнях брав участь майже весь професорсько-викладацький склад інституту. Основними тематиками досліджень, що виконувались у НДС були:
- Дослідження зносостійкості машинобудівельних матеріалів, що використовуються у харчовій промисловості (доц. Прейс Г.А.);
- Розробка наукових основ проектування машин-автоматів харчової промисловості (доц. Кукібний А.А.);
- Застосування коливань для інтенсифікації процесів харчової промисловості (доц. Буренков Н.Г.).

План госпдоговірних робіт у 1950 році включав 27 тем об'ємом 1 млн. крб. У 1956 р. співробітники інституту розробили 17, а в 1960 р. уже 27 тем, які мали важливе народногосподарське значення. П'ять найбільш важливих тем були включені у план наукових досліджень Міносвіти УРСР. Результати значної частини наукових досліджень та розробок були опубліковані увигляді монографій, брошур, статей. Розвитку наукових досліджень та підвищенню їх ефективності сприяв ріст наукового потенціалу.

У 1956 р. тут працювало 9 докторів та 66 кандидатів наук, а в 1960 р. відповідно – 11 та 79. Результати майже 43% досліджень, виконаних у інституті, було впроваджено у виробництво. Так, викладачами кафедр спеціального обладнання було спроектовано насосно-випробувальну станцію, яку було впроваджено на Салівонковському цукровому заводі. На кафедрі процесів і апаратів була створена вібраційна машина, яку у 1960 році було рекомендовано для промислового використання.

1960 року НДС як структурний підрозділ за відсутністю штату не працював.

Архівна довідка (Із зведеного звіту про роботу інституту у 1961 році):
Госпдоговірна тематика – 59 тем:
20 тем перехідні з 1960 р. – об'єм 39,5 тис. крб.
13 тем – 31,5 тис. крб. були укладені у 1961 році.
25 тем – перехідні на 1962 рік об'ємом 47,1 тис. крб.
Загальне виконання робіт у 1961 році – 118,2 тис. крб. при плані 100 тис. крб. Роботу очолював професор П.С. Циганков.
Із найкращих впроваджених робіт відзначаються:
1. Робота з дослідження процесів у робочій камері хлібопекарських печей покращила якість хліба (Київський х/з №5, Московський комбінат з виробництва бубликів).
2. На Вільнюському хлібопекарському комбінаті впроваджено нову неперервну схему приготування тіста.
3. На Київському пивзаводі №2 впроваджено гідротранспортер напівпродуктів та відходів виробництва.
Найважливіші теми, що розроблялись в інституті:
- Дослідження зносостійкості машинобудівельних матеріалів (доц. Прейс Г.А.).
- Раціоналізація методів ректифікації спирту (проф. Стабніков В.М., доц. Мальцев П.М., проф. Циганков П.С.).

Із закінчених у 1961 р. 33-х тем – 20 отримали виробниче впровадження.

У цей час штат НДС складався з молодих наукових співробітників – 6 осіб; старших лаборантів – 2; лаборантів – 2. У науковій роботі НДС брали участь доктори та професори – 5; доценти та кандидати наук – 35; викладачі та асистенти – 23; аспіранти – 7; старші лаборанти та ін. – 25.

У другий тридцятирічний період свого існування науково-дослідна робота в інституті продовжувала свій розвиток.

В ювілейному році викладачами КТІХП було захищено 6 докторських і 20 кандидатських дисертацій. У результаті питома вага спеціалістів з вченими ступенями серед викладачів досягла 60,1%. За цим показником інститут посів одне з перших місць серед вузів республіки. Об'єм наукових досліджень у восьмій п'ятирічці порівняно з попереднім періодом зріс у 3,5 рази, а економічна ефективність від впровадження підвищилась майже у 7 разів.

За роки восьмої п'ятирічки отримано 42 авторських свідоцтва, опубліковано 436 наукових робіт.

Архівна довідка

За планом у 1963 році передбачено виконання робіт на суму 71,8 тис. крб., фактично було виконано – 69,0 тис. крб., або на 96%. Роботи виконувались за 108 темами.

До науково-дослідної роботи було залучено: докторів наук – 5, кандидатів наук – 21, асистентів та аспірантів – 27, учбово-допоміжного персоналу – 31.

Штат НДС складався з молодих наукових співробітників – 7, механіків – 5, лаборантів – 3. З 1963 по 1966 рік роботу НДС очолював професор Аністратенко В.О.

На кінець 1966 року за планом було вже 130 тем, з них впроваджено у виробництво – 12 на загальну суму 272,6 тис. крб. На цей час найбільш масштабні теми виконувались на Київському заводі синтетичного волокна («Дослідження пневмотранспорта лужної целюлози»), Бараковському цукровому заводі («Дослідження та розробка міроприємств по раціоналізації котельної») та Гнідавському цукровому заводі («Дослідження та розрахунок теплового господарства»).

З 1966 року по 1976 рік начальником НДС був професор Домарецький В.А.

Статзвітність у архіві за 1967-1969 роки – відсутня.

На 1970 рік – впроваджено 14 тем з реальним економічним ефектом 2 млн. крб. (відзначаються тематики керівників – професорів Циганкова П.С., Михелева А.А. та доцента Прядка М.О.). За цей час у НДС за сумісництвом працювало 229 викладачів, 114 штатних співробітників, 127 студентів і 32 аспіранти.

Зростання інтелектуального потенціалу інституту дало можливість розв'язувати складні проблеми теоретичного та прикладного характеру в галузі, допомагало дослідженню вагомих науково-технічних програм. Важливою тенденцією при цьому став перехід від індивідуальних кафедральних тем до колективних, спрямованих на розв'язання масштабних народногосподарських задач.

У науково-дослідній роботі брав участь практично весь професорсько-викладацький склад інституту, співробітники НДС, аспіранти і студенти старших курсів.

Інститут став головним у розробці таких наукових напрямів, як кристалізаційна, теплообмінна, ректифікаційна технологія та створення апаратури хлібопекарських печей великої потужності. Ефективно розробляються проблеми розвитку автоматизації процесів та апаратів харчових виробництв, удосконалення організації планування харчових виробництв, створення нових технологічних процесів та установок для харчових та м'ясо-молочних виробництв, очищення стічних вод харчових підприємств, отримання вуглеводів та біологічно-активних продуктів харчування. Активно досліджується технологія виробництва білково-вітамінного препарату й амінокислот, вивчаються фізико-хімічні властивості та фізичні методи обробки харчових продуктів.

У 1976-1979 роках за цими напрямами було затверджено 425 тем, три з яких було включено у план науково-дослідних робіт Міносвіти СРСР та вісім – Міносвіти УРСР.

Для виконання наукових досліджень в інституті було обладнано проблемну та чотири галузевих науково-дослідних лабораторій, а також між- кафедральну лабораторію фізико-хімічних методів досліджень.
Їх створенню сприяли Міністерства харчової і м'ясо-молочної промисловості УРСР, які були зацікавлені у прискоренні темпів науково-технічного прогресу.

Більшість науково-дослідних робіт інститут виконував на замовлення промисловості на основі госпдоговірної тематики. Десять з них розроблялись сумісно з інститутами АН СРСР. У цей період, починаючи з 1976 року, НДС керує к.т.н., доцент Кулінченко В.Р.

Закінчені науково-дослідні роботи зазвичай впроваджувались у виробництво та давали помітний економічний ефект. Так, практичне застосування результатів досліджень та розробки раціональних способів підготовки води для технічних потреб пивоварних заводів, що будувались (проф. П.М. Мальцев, к.т.н. Т.І. Семенова), дали 157 тис. крб. річного економічного ефекту; дослідження струминного способу аерації при зростанні біомаси для виробництва кормових дріжджів (доц. П.С. Матвієнко) – 80 тис. крб.

Серійне виготовлення розроблених галузевою науково-дослідною лабораторією хлібопекарських печей під керівництвом проф. А.А. Михелева та впровадження їх на хлібзаводах країни дало економічний ефект у 442 тис. крб.

Реалізація теми «Дослідження роботи бражної колони з решітчастими провальними тарілками» (проф. В.М. Стабніков) забезпечило 799 тис. крб. економічного ефекту; теми «Розроблення технології централізованого перероблення ефіроальдегідної фракції з метою вилучення спирту» (проф. П.С. Циганков) – 279 тис. крб.

Найбільший економічний ефект після впровадження у виробництво (1976-78 рр.) дали такі роботи: «Математичне моделювання виробничого процесу рекристалізації цукру в мішалках-рекристалізаторах» (проф. І.С. Гулий) – 208 тис. крб.; «Дослідження та розроблення мастильних композицій для процесів прокатування металів» (ст.н.с. М.І. Осейко) – 450 тис. крб.; «Розроблення міроприємств по оптимізації, очищенню соку та утилізації СО2 у промислових сатураторах» (доц. Л.П. Рева) – 154,6 тис. крб.; «Дослідження, проектування та впровадження лускатних тарілок для бражних колон гідролізної промисловості» (проф. В.О. Аністратенко) – 187 тис. крб. та ін.

З року в рік зростає загальна економічна ефективність науково-дослідних робіт, що виконуються колективом інституту. Так, якщо в 1970 р. реальний економічний ефект від впровадження складав 2 млн. крб., то в 1979 р. він становив 3,9 млн. крб.

Характерною рисою впровадження наукових досліджень у виробництво цього часу був широкий діапазон їх застосування. Так, у 1977 році 32 закінчені роботи були впроваджені на підприємствах 10 міністерств союзного, союзно-республіканського та республіканського підпорядкування, а також на ряді дослідних підприємств АН СРСР.

Серед співробітників інституту в той час було багато винахідників. За десять років (1970-1980 рр.) вони отримали 293 авторських свідоцтва. По авторському свідоцтву «Спосіб приготування кисневого коктейлю та пристрій для його реалізації» отримані патенти в США, Бельгії та інших країнах.
Дев'яності роки стали для колективу КТІХП часом важких випробувань. У складний період оновлення суспільства, кризових явищ в економіці, інфляції керівництву КТІХП вдалося не лише зберегти кадровий потенціал, а й надати можливість колективу плідно працювати на перспективу, реагувати на сучасні запити суспільства й потреби промисловості. З 1983 р. по 1993 р. НДС очолював І.І. Степах.

У нове десятиліття КТІХП увійшов з високими результатами науково-дослідної роботи, забезпечений досвідченими працівниками. На початок 1991 р. в інституті працювало 505 викладачів, з яких 51 доктор наук і 296 кандидатів наук.

1990-1991 навчальний рік – рік оголошення незалежності України – став для інституту періодом подальшого зростання обсягів науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, спрямованих на розширення асортименту й поліпшення якості продукції, економію сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, покращення техніко-економічних показників. Особлива увага приділялась розробленню технологій і обладнання для виробництва нових харчових продуктів підвищеної харчової та біологічної цінності, для дієтичного і лікувально-профілактичного харчування, у тому числі з використанням нетрадиційних видів сировини.

Якщо сумарний обсяг науково-дослідних робіт, виконаних у 1990 p., дорівнював 5533,3 тис. крб., то за станом на 1 липня 1991 р. він становив 7488 тис. крб., у тому числі з госпдоговірної тематики – 3258 тис. крб., держбюджетного фінансування – 882 тис. крб. (що на 204 тис. крб. більше, ніж у 1990 p.), на створених при інституті п'яти малих підприємствах і кооперативі «Оптимум» – 3348 тис. крб.

Науково-дослідну роботу в інституті у 1990-1991 навчальному році виконували 312 штатних співробітників науково-дослідного сектору (НДС) та ПНДЛ. До роботи за сумісництвом в НДС та ПНДЛ було залучено 193 викладачі, 70 працівників навчально-допоміжного персоналу, 34 аспіранти і докторанти.

72,2% обсягу тематики з НДС були пов'язані з вирішенням науково-технічних проблем агропромислового комплексу.

У 1990-1991 навчальному році успішно проводились роботи зі створення ряду нових продуктів та напоїв лікувально-профілактичного призначення на базі пюре і фруктозно-глюкозних сиропів з топінамбура, виробництва з топінамбура інуліну і його похідних та виробництва спирту (наукові керівники: академік І. С. Гулий, професор Л. Д. Бобрівник).

Помітні результати були одержані з криогенної технології перероблення харчової сировини рослинного походження, прискореного виготовлення дослідно-промислової установки для одержання за криогенною технологією з відходів перероблення цитрусових продукту високої радіопротекторної дії (наукові керівники: академік І.С. Гулий, професор М.О. Прядко, доцент Г.О. Сімахіна). Велось розроблення безвідходної біотехнології очищення стічних вод підприємств м'ясо-молочної промисловості загальним обсягом фінансування 400 тис. крб. (науковий керівник – професор С.П. Циганков).

За підтримки міжреспубліканської міжгалузевої асоціації «Пектин», що діяла при КТІХП, у 1991 р. відбувся Другий всесоюзний науково-технічний семінар з нових технологій виробництва пектину і пектинових екстрактів на основі використання «реагенту КТІХП», на якому були розглянуті результати реалізації на дослідно-промисловому рівні технології виробництва пектинових екстрактів з яблук, цитрусових та бурякового жому.
Враховуючи надзвичайну актуальність для України проблеми виробництва пектину та його екстрактів, пріоритетним напрямом науково-дослідної роботи в інституті стало розв'язання комплексу науково-технічних проблем, пов'язаних з реалізацією запропонованих вченими інституту технологій, щоб мати змогу перейти до їх широкого промислового впровадження.

У 1990-1991 навчальному році КТІХП активно співпрацював з новоствореною Українською академією аграрних наук (УААН), зокрема її відділенням «Зберігання і перероблення сільськогосподарської продукції», яке, починаючи з 1990 p., координує і фінансує за рахунок держбюджету наукові дослідження у цій галузі. Ректора інституту професора І.С. Гулого було обрано дійсним членом-академіком УААН, а членом-кореспондентом УААН – декана факультету технології бродильних і хлібопекарських виробництв професора В.І. Дробот. На 1 липня 1991 р. інститутом було укладено з Академією 19 договорів на суму 785 тис. крб. У доповіді перед працівниками інституту ректор академік I.С. Гулий наголошував: «Нам треба використати можливості Академії для розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень для ширшого впровадження в народне господарство важливих науково-технічних розробок наших вчених. Під егідою Академії наш інститут повинен взяти на себе координацію досліджень в межах України і впровадження науково-технічних розробок за такими чотирма проблемами: нові технології виробництва пектину; очищення стічних вод підприємств і господарств агропромислового комплексу; створення сучасних транспортно-технологічних систем і розроблення на світовому рівні технологій та відповідного обладнання для навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт; створення автомати-зованих технологічних комплексів для харчової та переробної промисловості».

Відповідно до постанови Головного комітету ВДНГ УРСР та наказу МВССО УРСР інститутом було організовано і проведено республіканську тематичну виставку «Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції». З 90 представлених експонатів виставки 78 були підготовлені КТІХП. Відповідальне ставлення до цієї справи виявили: колектив кафедри технології хліба, зокрема наукові керівники розробок: О.С. Острик, В.І. Дробот, А.М. Дорохович, Г.І. Скорикова; колектив кафедри деталей і машин, зокрема наукові керівники розробок: Й.І. Сторіжко, О.П. Кривопляс, А.І. Соколенко; колектив кафедри біотехнології продуктів бродіння, зокрема керівники розробок: В.О. Домарецький, В.О. Маринченко, Н.О. Ємельянова, та ін.

З 1990 р. у структурі конструкторсько-дослідного бюро було організовано групу системи автоматизованого проектування (САПР), якою розроблено робочий проект технологічного обладнання харчових виробництв.

Історичними подіями в житті КТІХП стала у 1993 р. його акредитація за IV рівнем і надання статусу університету, після чого він отримав назву – Український державний університет харчових технологій (УДУХТ).

Постанова Кабінету міністрів України від 13 серпня 1993 р. про статус Українського державного університету харчових технологій надихнула колектив університету на подальше розширення та підвищення рівня науково-дослідних робіт, зокрема фундаментальних, на основі яких мають створюватись принципово нові технології харчових продуктів. Основну увагу науковців було привернуто до створення нових передових біотехнологій, мембранних, крио- та електротехнологій. Пріоритет було надано енергоощадним технологіям. З 1993 року роботу НДС очолює доцент Засядько Я.І.

Необхідність вирішення нових науково-дослідних задач, співпраця з АН України, УААН, Академією інженерних наук України (АІНУ), проектними організаціями і промисловими підприємствами України вимагали створення нових науково-технічних підрозділів. Так, кафедрою деталей машин спільно з ректоратом було проведено роботу зі створення науково-дослідного центру «Тара і упаковка». Було заплановано відкрити науково-дослідний інститут хлібопродуктів, науково-дослідний інститут напоїв та харчових добавок, науково-дослідну експертну лабораторію харчових напоїв, а також підрозділ науково-виробничої діяльності, який би займався безпосередньою реалізацією науково-технічних розробок університету.

У нових непростих економічних умовах переходу України до ринкових відносин керівництво університету спрямовувало зусилля на максимальне використання унікальної, властивої лише вищим закладам освіти, можливості колективного розв'язання наукових проблем зусиллями вчених кафедр фундаментальних наук, базових загальноінженерних та випускових кафедр. Лише такий підхід забезпечував виконання завдання, поставленого ректором університету академіком І.С. Гулим на загальних зборах колективу університету, що відбулися у серпні 1993 p.: «Наш університет повинен стати координатором науки в Україні з питань розроблення технологій, обладнання, засобів автоматизації, механізації, енергетики та економіки для всіх галузей харчової та переробної промисловості шляхом розроблення і участі у виконанні національних наукових програм».

Визначені ректором університету мета і напрями поставленого завдання реалізації знайшли повну підтримку колективу університету. Яскравим свідченням цього стало одностайне рішення Ради університету щодо обрання академіка І.С. Гулого ректором на наступний п'ятирічний термін. Значно зріс кадровий потенціал: 71 професор, доктор наук, 314 доцентів, кандидатів наук забезпечували функціонування закладу.

Економічна криза, яку ще й досі переживає Україна, зробила вищі навчальні заклади, вузівську науку найбільш вразливою ланкою державного господарства. Та попри всі труднощі, 1994 р. в університеті з госпдоговірної тематики виконувалось 85 робіт обсягом 10 млрд. 515 млн. крб., у тому числі субпідрядні роботи обсягом 4 млрд. 372 млн. крб. Важливо, що із 85 тем 68 мали природоохоронний напрям.

Закономірністю розвитку УДУХТ за останні двадцять п'ять років стало постійне вдосконалення системи управління науково-дослідної роботи. Наприклад, 1996-1997 навчальний рік пройшов для колективу університету під знаком перебудови системи організації наукової роботи, підвищення її наукового рівня й ефективності відповідно до сучасних вимог ринкової економіки. Основну наукову діяльність було зосереджено у Науково-виробничому об'єднанні (НВО). Тематику наукових досліджень, яка відповідала чотирьом пріоритетним напрямам, було зорієнтовано на вирішення актуальних завдань, що визначають науково-технічний прогрес у харчовій і переробній промисловості. Десять структурних підрозділів НВО згуртували 318 співробітників, з них 22 – доктори наук і професори, 60 кандидатів наук і доцентів, 13 аспірантів і 24 студенти. НВО уклало угоду про виконання наукових розробок на 820 тис. грн., з яких у році їх укладення (1996-1997 н. р.) було освоєно на 305 тис. грн. У цей період НДС очолює доцент В.Б. Захаревич.

Активного розвитку набула комплексна наукова тематика, що поєднує фундаментальні і прикладні дослідження вчених проблемної лабораторії, кафедр органічної хімії, фізики і технології обладнання харчових виробництв за темою «Дослідження структури води, гідратації та конформації фруктанів рослинного походження та розроблення методів одержання модулів біологічно активних полімерів фруктози та їх деривантів» під науковим керівництвом академіка І.С. Гулого і професора Л.Д. Бобрівника. Основним напрямом перебудови наукової роботи стало створення у складі університету багатопрофільного Науково-дослідного інституту харчових технологій.

Традиційно до наукової роботи залучалися студенти. Так, протягом 1996-1997 навчального року до виконання госпдоговірної тематики було залучено 38 студентів, держбюджетної – 198 студентів; у пошукових темах брали участь 24 студенти, 44 студенти працювали під керівництвом аспірантів. Таким чином у співавторстві зі студентами було опубліковано 38 наукових праць, подано чотири заявки і одержано сім патентів України на винаходи. Вони засвідчили високий творчий потенціал молоді, спонукали вчених університету до ширшого залучення студентів до наукової роботи.
У 1997-1998 навчальному році основну наукову діяльність колективу було зосереджено переважно в Проблемній науково-дослідній лабораторії (завідувач лабораторії – доцент Г.О. Сімахіна), в новоствореному Науково-дослідному інституті харчових технологій (директор – доцент В.Б. Заха-ревич) та на кафедрах університету. Було також проведено значну роботу зі створення при УДУХТ Інституту проблем енергетики в харчовій промисловості.

За станом на 1.07.1998 р. обсяг тематики госпдоговірних науково-дослідних робіт становив близько 480 тис. грн., тематика проблемної лабораторії – 314 тис. грн., на факультеті ТБХ – 133 , механічному – 117, енергетичному – 89, економіки і менеджменту – 33,4, ТММ – 27 тис. грн. Зазначені дані надзвичайно важливі й показові, оскільки обсяг господарчої тематики характеризує зв'язок кафедр з промисловістю та практичну і наукову цінність результатів науково-дослідних робіт, виконуваних на кафедрах. За результатами роботи в 1997-1998 навчальному році кращими за цим показником були визнані кафедри технічної механіки і пакувальної техніки (завідувач – професор Й.І. Сторіжко), процесів і апаратів (завідувач – професор І.Ф. Малежик), автоматизації харчових процесів і виробництв (завідувач – професор А.П. Ладанюк), біотехнології продуктів бродіння екстрактів та напоїв (завідувач – професор В.А. Домарецький ).

Серед найважливіших госпдоговірних робіт, виконаних науковцями університету, слід відзначити створення роторного автомата для формування герметичних стерильних самодозувальних полімерних упаковок (керівник – доцент В.Б. Захаревич), розробку та впровадження технології виробництва продуктів дитячого та лікувально-профілактичного харчування (керівники – професори Є.А. Дмитрук і В.І. Дробот), розроблення і впровадження технології промислового виробництва продуктів харчування з тривалим терміном зберігання (керівник – професор А.І. Соколенко), розроблення технології виробництва антикристалічної фруктози високофруктозного та глюкозно-фруктозного сиропів з напівпродуктів цукрового виробництва для дитячого та профілактичного харчування (керівник – доцент Л.І. Танащук) тощо. Немало досягнень приніс 1997-1998 навчальний рік і в галузі винахідницької діяльності університету: в 1997 р. було подано 73 заявки на винаходи, одержано 63 позитивних рішення і 85 патентів України.

2002 рік назавжди увійшов в історію університету: указом Президента України №266/2002 від 19.03.2002р.УДУХТ було присвоєно звання «Національний».

Під час економічної кризи в Україні до 2004 року активність виконання госпдоговірної тематики в університеті дещо знижується.

Наказом ректора за №367 від 29.07.04 на базі НДС створюється Науково-дослідна частина університету (НДЧ). Роботу НДЧ очолює доцент Петриченко І.Б.

У 2004 році в університеті виконувались 139 науково-дослідних робіт, у тому числі за угодами з підприємствами – 108 тем обсягом 1458,6 тис. гривень і 30 держбюджетних робіт з обсягом фінансування 3298,7 тис. гривень, один грант Європейської комісії «Поліпшені методи виробництва ферментативних продуктів харчування» – 46,1 тис. грн., 10 тем виконувалось на замовлення Міністерства освіти і науки України, три теми на замовлення Міністерства аграрної політики України, що спрямовані на розроблення галузевих стандартів України ГСТУ («Молоко сухе незбиране. Технічні умови», «Паста молочно-білкова «Здоров'я. Технічні умови», «Концентрат сироватковий білковий, отриманий методом ультрафільтрації (КСБ – УФ) Технічні умови»).

Стандарти розробляються з метою визначення основних органолептичних, фізико-хімічних, мікробіологічних показників, показників безпеки та маркування продукції під час виробництва. Забезпечення промислового виробництва здійснюється згідно з сучасними економічними, ринковими, екологічними вимогами та вимогами Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини»; урахуванням нових технологій виробництва та гармонізації ДСТУ з міжнародними та європейськими стандартами.

Університет брав участь у розробці державної програми «Використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 р.».

У 2004 році університет взяв участь у роботі і представив наукові розробки на 16 виставках, у тому числі на виставках «Дні науки і техніки України» у КНР та «Сахарный бизнес – 2004 » у Москві. За високий рівень наукових досліджень університет було нагороджено 17 дипломами.

У грудні 2004 року НУХТ прийнято як єдиного представника від України в потужну світову організацію «Міжнародна спілка з харчової науки та технології», в яку входять близько 200 провідних науковців з 60 країн світу. Це допоможе науковцям НУХТ здійснювати спільні проекти у галузі науки та технології.

НУХТ увійшов до складу Асоціації українських виробників морозива та Спілки молочних підприємств України. Представник кафедри технології молока і молочних продуктів на запрошення концерну «Maiquer» (КНР) проводила консультацію з виробництва морозива та виробки дослідних партій у виробничих умовах.

Результатом плідної винахідницької діяльності викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів університету стало подання 47 заявок для отримання 134 охоронних документів на винаходи. За участю викладачів та співробітників університету було видано п'ять монографій, сім підручників.
У 2005 році в університеті виконувались 125 науково-дослідних робіт обсягом 2897,5 тис. грн., у тому числі за угодами з підприємствами 70 тем обсягом 1108,6 тис. грн., на замовлення Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації виконувалось дві теми обсягом 182,1 тис. грн., одна тема обсягом 30,0 тис. грн. виконувалась на замовлення Київського центру науково-технічної і економічної інформації, а також 38 держбюджетних робіт з обсягом фінансування 1576,7 тис. гривень. Одинадцять тем виконувалось на замовлення Міністерства освіти і науки України, вісім тем виконувалось на замовлення Міністерства аграрної політики України: три – направлені на розроблення галузевих стандартів України; дві – на розроблення продуктів дитячого харчування («Розробити групу кисломолочних рідких та пастоподібних продуктів з вмістом лактулози для дитячого харчування», наук. керівник к.т.н. О.А. Савченко; «Розробка технологій та обладнання для переробки м'яса, риби, гідробіонтів з метою створення харчових продуктів для дітей різних вікових груп», наук.керівник д.с/г.н. Л.В. Пешук).

У 2005 році університет взяв участь у роботі і представив наукові розробки на 13 виставках, у тому числі на 6 міжнародних. Всього на виставках продемонстровано 145 експонатів.

У травні 2005 року в університеті проведено Першу Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Організаційно-правові та фінансово-економічні проблеми адаптації підприємств АПК до ринкових умов господарювання та шляхи їх вирішення».

Результатом плідної винахідницької діяльності викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів університету стало отримання 136 патентів, в т.ч. зі студентами – 21. За участю викладачів та співробітників університету видано п'ять монографій, сім підручників, двадцять навчальних посібників.

У 2007 році в університеті виконувалось 129 науково-дослідних робіт загальним обсягом 3879,1тис. грн., у тому числі за угодами з підприємствами – 101 тема обсягом 1854,5 тис. грн.; п'ять тем обсягом 275,0 тис. грн., виконувалось на замовлення Міністерства освіти і науки України; вперше отримано п'ять грантів Державного фонду фундаментальних досліджень обсягом 92,0 тис. грн.

У 2007 році університет взяв участь у роботі і представив наукові розробки на дев'яти виставках, у тому числі шести міжнародних. Всього на виставках продемонстровано 189 експонатів.

Вперше в університеті була отримана ліцензія Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на будівельну діяльність в агропромисловому комплексі.

Результатом плідної винахідницької діяльності викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів університету стало отримання 109 охоронних документів, у т.ч. зі студентами – 22.

Цього року професора кафедри біотехнології мікробного синтезу Карпова О.В. нагороджено премією НАН України ім. О.В. Палладіна за серію наукових праць «Колоїдно-хімічні та фізіолого-біохімічні аспекти взаємодії нано- та мікрочасток з клітиною як підґрунтя для створення перспективних нанобіотехнологій». Завідувача кафедри вищої математики професора Мартиненка М.А. нагороджено дипломом Ярослава Мудрого Президії Академії наук Вищої освіти за визначний здобуток у галузі науки і техніки.

За 2008 рік університет посів друге місце серед вузів України за кількістю патентів. Було отримано 115 охоронних документів, у т.ч. зі студентами – 42.

У 2009 році виконувалось 85 науково-дослідних робіт загальним обсягом 3561,4 тис. грн., у тому числі за угодами з підприємствами 65 тем обсягом 1170,1 тис. грн.; на замовлення Міністерства промислової політики України за «Державною програмою розвитку машинобудування на 2006-2011 роки» виконувалась одна тема обсягом 20,0 тис. грн.; на замовлення Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) виконувалось чотири теми обсягом 134,3 тис. грн.; одна тема обсягом 80,0 тис. грн. виконувалось на замовлення Міністерства освіти і науки України; за бюджетною програмою «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів» на замовлення Міністерства аграрної політики виконувалась одна тема обсягом 30,0 тис. грн. Слід зазначити щорічну динаміку зростання держбюджетних коштів.

У 2009 році завідувач кафедри біотехнології мікробного синтезу д.б.н., проф. Т.П. Пирог з групою науковців за цикл робіт «Глікополімери бактерій: закономірності структурної організації макромолекул, функціонально-біологічна активність та аспекти практичного використання» отримала Державну премію України в галузі науки і техніки за 2009 рік.

За цикл робіт «Аналітичні методи в мішаних задачах математичної фізики (теорії пружності)» завідувача кафедри проф. М.А. Мартиненка було визнано переможцем конкурсу Академії наук вищої освіти України (АН ВОУ) і нагороджено найвищою відзнакою АН ВОУ – медаллю М.В. Остроградського.

Професор кафедри біотехнології мікробного синтезу О.В. Карпов 13 жовтня 2009 року отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Роботу доцента кафедри технічної механіки та пакувальної техніки Л.О. Кривопляс-Володіної «Оптимізація параметрів логістичних операцій потоково-транспортних систем харчових виробництв» нагороджено першою Премією конкурсу для молодих вчених вищих навчальних закладів, що проводився Академією наук вищої освіти України.

У 2009 році університет взяв участь у роботі та представив наукові розробки на 7 виставках, з них – 5 міжнародних і 2 всеукраїнських, та провів 8 конференцій, з яких 4 – міжнародні. На базі університету в рамках МОН проведено 6 конференцій.

За результатами роботи університет нагороджений Почесним знаком Міністерства освіти і науки та Золотою медаллю, а також Дипломами.

За результатами роботи на Міжнародній виставці учбових закладів, що проходила в Українському Домі 10-12 грудня 2009 р. у номінації «Організація студентської науково-дослідної роботи» університет було нагороджено Золотою медаллю.

Відповідно до плану-графіку проведення Міжнародних наукових та науково-практичних конференцій в університеті факультетами економіки і менеджменту та обліку, фінансів та підприємницької діяльності 19-20 березня 2009 р. була проведена V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку».

З нагоди 100-річчя з Дня народження видатного вченого І.М. Ройтера була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку хлібопекарської галузі», яка відбулась 9-12 червня 2009 р.

За планом МОН України і з нагоди 50-річчя кафедри «Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих систем» була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами».

Результативною була винахідницька діяльність викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів університету, про що свідчить отримання 133-х охоронних документів, у тому числі свідоцтво на знак для товарів і послуг «ПроЗер».

У 2009 році вперше на замовлення Міністерства промислової політики України за «Державною програмою розвитку машинобудування на 2006-2010 роки» під науковим керівництвом професора кафедри ТОХВ О.О. Серьогіна виконувалась НДКР «Розробка енергетичного комплексу, який працює на відходах органічного походження, тепловою потужністю від 100 кВт до 400 кВт» обсягом 78,0 тис. грн. Метою виконання ДКР є створення дослідного зразка енергетичного комплексу, призначеного для вироблення теплової енергії. Використання енергетичного комплексу дає можливість вирішити проблему накопичення і утилізації на підприємствах відходів промислового походження (зменшення кількості небезпечних викидів у навколишнє середовище), отримуючи при цьому безвідходну, автоенергетичну технологію з виробленням теплової енергії при конвертації всієї маси відходів у товарні продукти (енергоносії).

22 жовтня 2009 р. проводилась Науково-технічна конференція «Проблеми енергозбереження в системах генерації та використання теплоти», присвячена 100-річю з Дня народження д.т.н., професора Н.Ю. Тобілевича – завідувача кафедри промислової теплоенергетики в 1963-1999 рр.

У 2010 році в університеті виконувалось 76 науково-дослідних робіт, загальним обсягом 3835,5тис.грн., в тому числі за угодами з підприємствами 63 теми обсягом 1469,9 тис. грн.; в ПНДЛ виконувалось 13 тем, загальним обсягом 2380,3 тис. грн.

З листопада 2010 року Національний університет харчових технологій став співзасновником корпорації "Науковий парк Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка".

Наукова робота асистентів кафедри біотехнології мікробного синтезу Анни Софілканич, Анастасії Конон і Наталії Грищенко «Альтернативна переробка промислових відходів у практично цінні продукти мікробного синтезу для очищення довкілля від ксенобіотиків» нагороджена диплом ІІІ ступеня за підсумками конкурсу «Зробимо Україну енергоощадною», проведеного Інститутом стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми у 2010 році.

В листопаді 2010 року Національний університет харчових технологій став членом Європейської Асоціації інтеграції харчових наук та інженерних знань у харчовій галузі (ISEKI-Food Association).

В університеті видається два наукових журнали, які включені до переліку наукових фахових видань України з технічних (бюлетень ВАК України №1 2010р.) та економічних (бюлетень ВАК України №6 2005р.) наук, в яких науковці університету мають можливість публікувати результати своїх досліджень: «Наукові праці Національного університету харчових технологій», «Харчова промисловість».

В 2010 році університет прийняв участь в роботі та представив наукові розробки на 6 виставках, провів 12 конференцій, з яких 6 - міжнародні. На базі університету в рамках МОН проведено 6 конференцій.

У жовтні-листопаді 2010р. на Міжнародній виставці «Освіта та кар'єра » університет було нагороджено Золотою медаллю МОН у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників ВНЗ».

18-20 листопада університет приймав участь у Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар'єра - 2010» та сьомій міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном». За участь у конкурсі в номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» університет нагороджено Золотою медаллю.

У 2010 році університетом отримано 167 патентів України на винаходи та корисні моделі, в т.ч. з студентами -77. За цим показником у питомому розрахунку університет посідає перше місце серед ВНЗ України.

Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп'ютерна програма «Імітаційна модель роботи вакуум-апарату періодичної дії для уварювання цукрового утфелю»(«Імітаційна модель вакуум-апарату»).

За участю викладачів та співробітників університету видано 11 монографій, 7 підручників, 20 навчальних посібників.

У 2011 році в університеті виконувалось 60 науково-дослідних робіт, загальним обсягом 3653,1тис.грн., в тому числі за угодами з підприємствами 46 тем обсягом 1182,2 тис. грн.; в ПНДЛ виконувалось 14 тем, загальним обсягом 2470,9 тис. грн.

Співробітникам кафедри біотехнології мікробного синтезу Лич І.В., Скроцькій О.І. присуджено Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011рік за роботу «Протигерпетичні та імуномоделюючі властивості вітчизняного комплексного індуктону інтерферону».

Університет є засновником п'яти наукових журналів, які включені до переліку наукових фахових видань України з технічних та економічних наук, в яких науковці університету можуть публікувати результати наукових досліджень: «Наукові праці НУХТ, «Харчова промисловість», «Цукор України», «Упаковка», «Облік і фінанси АПК».

3 журнали «Наукові праці НУХТ», «Упаковка», «Харчова промисловість» у 2011 році одержали міжнародні реєстраційні номери ISSN.

В «Наукових працях Національного університету харчових технологій» опубліковано статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і значних прикладних досліджень у галузі харчових технологій та економки АПК. У журналі «Харчова промисловість» висвітлюються результати науково-дослідних робіт з технології харчових продуктів; хімічних, біохімічних, мікробіологічних процесів і апаратів; обладнання для автоматизації харчових виробництв та економіки харчової промисловості.

Крім того, науковці університету є членами редколегії 22-х фахових періодичних видань. Як приклад: «Автоматизація виробничих процесів», «Хлібопекарська і кондитерська промисловість України», «Хранение и переработка зерна», «Тара и упаковка», «Науковий світ», «Промышленная теплотехника» та інші.

В 2011 році університет прийняв участь в роботі та представив наукові розробки на 12 виставках, провів 11 конференцій, з яких 6- міжнародні. На базі університету в рамках МОН проведено шість конференцій.

Кафедра менеджменту університету – учасник проекту «PRОRES». У проекті беруть участь представники трьох країн: України, Польщі та Литви. Кафедра менеджменту стала повноцінним учасником проекту з 16 червня 2011 року.

Співробітники університету взяли участь у тренінгу за програмою Європейського Союзу Marie Trаining Networks, що є частиною програми розвитку країн Європейського Союзу FP7-PEOPLE-2012-ITN. Тренінг проходив на базі Щецинського університету (Польща).

У 2011 році університетом отримано 231 патент України на винаходи та корисні моделі, в т.ч. з студентами -125, подана заявка до ДП «Укрпатент» на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг на емблему університету. На Всеукраїнський конкурс «Винахід-2011», що проводиться Державною службою інтелектуальної власності України подано дві роботи

За участю викладачів та співробітників університету видано 27 монографій, 13 підручників, 37 навчальних посібників.

У 2012 році в університеті виконувалось 111 науково-дослідних робіт, загальним обсягом 4350,1тис.грн., в тому числі за угодами з підприємствами 97 тем обсягом 1536,3 тис. грн.; в ПНДЛ виконувалось 14 тем, загальним обсягом 2813,8 тис. грн.

Ректор, д.т.н., проф. Іванов С.В. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання»; його було до складу Міжнародного організаційного комітету Першого Північного та Східного Європейського Конгресу Харчової науки (NEEFood-2012), організованого російською Асоціацією харчової науки та технології RUSFoST, який проходив 22-24 квітня 2012 року у Санкт–Петербурзі.

На заключному засіданні відбулося вручення нагород оргкомітету конгресу. Серед нагороджених – і керівник української делегації, ректор нашого університету Сергій Іванов, який отримав Почесну відзнаку Оргкомітету за активне просування наукових досягнень в освітні програми, а також за активну позицію в галузі вищої харчової освіти України.

У заключному слові Президент RUSFoST, професор Марк Шматсян оголосив про те, що президією EFFoST вирішено наступний конгрес NEEFood провести у Києві на базі нашого університету.

З серпня 2011 року університет залучений до виконання програми «SCOPES», що фінансується урядом Швейцарії (партнери програми Щецинський університет (Польща), Університет Сант Гален (Швейцарія)), з удосконалення системи навчання шляхом впровадження кейс-методів. Частка фінансування НУХТ – 55 тис. євро. тривалість теми три роки – 2011-2013 рр.

В конкурсі АН ВО України академіка Мартиненка М.А., завідувача кафедри вищої математики, нагороджено Дипломом і другою премією за працю «Мішані просторові задачі математичної теорії пружності» за номінацією «Підручники». Нині математична література кафедри вищої математики є найбільш поширеною серед студентів України в порівнянні з навчальними посібниками математичних кафедр інших ВНЗ.

В 2012 році університет прийняв участь в роботі та представив наукові розробки на 14 виставках, провів 28 наукових заходів, з яких15 міжнародних конференцій, 13 - Всеукраїнських На базі університету в рамках МОНмолодьспорту проведено 15 конференцій.

У 2012 році університетом отримано 281 патент України на винаходи та корисні моделі. Значно поліпшилась робота зі студентами, так у 2011 році студентами у співавторстві з викладачами подано заявок на видачу патентів – 144, а у 2012 році цей показник становить 174, отримано студентами патентів у 2011 році – 125, а у 2012 році – 179.

Державним департаментом інтелектуальної власності України проведена реєстрація авторського права на службові твори, власником яких є НУХТ, комп'ютерних програм «Контроль знань з охорони виробничого персоналу» (автори Євтушенко О.В., Литвиненко А.М.) та «Облік нещасних випадків на підприємстві» («Analysis of accidents 1.0») (автори Євтушенко О.В., Литвиненко А.М.)

За результатами Всеукраїнського конкурсу «Винахід-2011», що проводився Державною службою інтелектуальної власності України, комплекси корисних моделей наших науковців «Спосіб сушіння морквяних вичавків», «Здобне печиво», автори – І.Л.Корецька, Г.В.Литвин, Г.М.Бандуренко, Т.М.Левківська, Т.В.Зінченко, І.Ф.Малежик, А.Т.Безусов, Ю.П.Луцик стали кращими винаходами 2011 року в номінації «Здорове, безпечне, достойне життя».

Національним університетом харчових технологій подані документи до участі у Всеукраїнському конкурсі «Винахід 2012» в номінації «Здорове, безпечне та достойне життя».

За участю викладачів та співробітників університету видано 33 монографії, 17 підручників, 32 навчальних посібника.

У 2013 році в університеті виконувалось 108 науково-дослідних робіт, загальним обсягом 4739,6тис.грн., в тому числі за угодами з підприємствами 89 тем обсягом 1450,9 тис. грн.; в ПНДЛ виконувалось 19 тем, загальним обсягом 3288,7тис.грн..

Завідувач кафедри, д.т.н., проф. Соколенко А.І., професори Піддубний В.А., Яровий В.Л., Шевченко О.Ю. стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв».

У 2013 році університет провів 29 наукових заходів, з яких15 міжнародних конференцій, 14 – Всеукраїнських. На базі університету в рамках МОНмолодьспорту проведено 12 конференцій.

У травні 2013 року на базі НУХТ, відбувся Другий Північно- та Східно-Європейський Конгрес з Харчової Науки (NEEFood-2013). Такий представницький форум відбувся на теренах нашої країни вперше і честь приймати його була надана саме нашому навчальному закладу, враховуючи його високий статус та авторитет у міжнародних наукових колах.
Конгрес зібрав понад 500 найбільш відомих та авторитетних фахівців із 18 країн, які мають у своєму доробку визначні теоретичні та практичні результати. Його тематика дала можливість учасникам окреслити надзвичайно широке коло наукових проблем. Протягом трьох днів роботи форуму відбулись пленарні та секційні засідання, постерні презентації, знайомство з роботою провідних профільних підприємств, тісне спілкування, обмін досвідом, ідеями, практичними напрацюваннями. Результатом стало становлення нових партнерських зв'язків.

29 жовтня в університеті відбулося урочисте відкриття XXIV міжнародного Колоквіуму Інституту CEDIMES. Тема форуму – «Продовольча безпека: продовольчі, економічні, управлінські, геополітичні, екологічні, культурні виміри», тому цілком закономірно, що честь вперше в Україні організовувати й приймати форум такого рівня надана нашому навчальному закладу. Адже за майже 130-річну історію в університеті підготовлені десятки тисяч фахівців для харчової і переробної промисловості, як для нашої країни, так і для багатьох іноземних держав. Крім того, наш навчальний заклад з 1996 року – член інституту CEDIMES й широко відомий у міжнародних наукових колах своїми інноваційними напрацюваннями і, зокрема, в царині розроблення новітніх технологій безпечних функціональних та оздоровчих продуктів.

Мета проведення форуму – обмін науковими, теоретичними і прикладними дослідженнями в різних напрямках забезпечення продовольчої безпеки на світовому, національному та регіональних рівнях. Участь у форумі брали представники 22 країн світу

1 листопада відбулося засідання вченої ради CEDIMES й заключне пленарне засідання, на якому були підведені підсумки роботи форуму.

Міжнародний статус заходу надала участь супервізора градуантів психології та медицини Міністерства охорони здоров'я Австралійського Союзу Є. Гливи, представника Європейської Асоціації для Безпеки Лєшека Коженевські (Польща) та експерта у сфері технологій розвитку свідомості, директора центру самооновлення «Аюрведа» Міжнародного Фонду Девіда Лінча «Освіта, заснована на свідомості» І.Продана.

У 2013 році університет прийняв участь в роботі 18 виставок, 11 з них міжнародні, на яких представив 157 експонатів.

У лютому та листопаді 2013 р. у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» працювали XXI та XXIУ Міжнародні виставки «Освіта та кар'єра-2013», участь у яких взяли понад 200 вищих навчальних закладів, міжнародних організацій, видавництв, курсів різних напрямів, професійно-технічних навчальних закладів, освітніх агенцій, фондів, а також вищих навчальних закладів Франції, Фінляндії, Польщі, Литви, Латвії, Нідерландів, Швейцарії, Греції, Великобританії, Німеччини, Росії, США, Туреччини, Кіпру, Мальти, Чехії. За результатами роботи університет було нагороджено Гран-прі у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки», Золотою медаллю у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі вищої школи», Золотою медаллю в номінації « Розробка та активне просування інноваційних комплексних рішень для освіти і науки» та Дипломом за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної системи освіти,

У 2013 році університетом отримано 335 патентів України на винаходи та корисні моделі, в т.ч. з студентами -246.

Одержано свідоцтво авторського права на службовий твір – комп'ютерна програма «Віртуальна лабораторна робота – «Вивчення приладів для вимірювання тиску» (автори Ельперін І.В., Захарчук Ю.Д.), яке зареєстровано Державною службою інтелектуальної власності України.

За участю викладачів та співробітників університету видано 47 монографій,18 підручників, 36 навчальних посібників.

У 2014 році університетом отримано 336 патентів України на винаходи та корисні моделі, в тому числі у співавторстві зі студентами – 208. Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано чотири свідоцтва про авторське право на твір, власником яких є НУХТ.

Університет – активний учасник Всеукраїнського конкурсу «Винахід року». У 2014 році за рішенням Експертної ради конкурсу «Винахід року» винахід «Вакуум-апарат для кристалізації розчинів» (патент № 101115) визнаний переможцем у номінації «Харчове виробництво» і нагороджений Дипломом переможця.

За результатами наукових досліджень 2014 року співробітниками університету підготовлено 96 монографії, 15 підручників та 43 навчальних посібника.

У 2014 році університет прийняв участь в роботі 10 міжнародних виставок.

До науково-дослідної роботи в університеті у 2014 році було залучено 1942 студента. Загалом у 2014 році студентська молодь НУХТ оприлюднила свої наукові здобутки у 449 статтях з яких 98 опубліковано самостійно, а також опублікували 1819 тез доповідей, з яких 586 опубліковано самостійно.

В 2014 році в університеті працювало 374 молодих вчених. 5 молодих вчених беруть участь в Міжнародних проектах ЄС. За ініціативи ради молодих вчених подано 3 проекти для участі молоді в наукових та освітніх програмах Erasmus+, Gorison 2020 та DAAD.

У 2014 році відкрита одна нова спеціальність аспірантури – 05.08.13. «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів».

Університет представляв Україну в 16 країнах світу, а в НУХТ побували делегації з 13 країн світу. Ми активно співпрацювали з послами Аргентини, Німеччини, Франції, Польщі, Росії, Італії, Литви, Нідерландів, Туркменістану та ін. Лише на рівні університету з цими країнами було здійснено 35 переговорів, зустрічей, заходів. За 2014 рік підписано 7 договорів про співпрацю. 209 наукових праць (монографій, статей тощо) співробітників нашого університету опубліковано міжнародними виданнями.

З нагоди 130-річного ювілею НУХТ підготовлено та видано «Анотований перелік охоронних документів співробітників університету».

Перелік видано в трьох томах і охоплює період з 1947 по 2014 рр.

У 2017 році університет взяв участь у роботі 9 міжнародних виставок і отримав нагороди: Гран-прі у номінації «Ефективність впровадження наукових розробок та проектів у харчовій промисловості» та почесне звання «Лідер наукової та науково-технічної діяльності;  Гран-прі у номінації «Інтеграція вітчизняної освіти і науки у міжнародний простір» і почесне звання «Лідер міжнародної діяльності». Крім того університет нагороджено сьома «Тріумфами інновацій» за результатами 22-ої Міжнародної виставки кондитерської та хлібопекарської промисловості Sweets&Bakery Ukraine.

У рамках конкурсу на краще книжкове видання Національної академії наук України монографія «Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях» (автори – Пирог Т.П., Іутинська І.О., Софілканич А.П., Конон А.Д.) отримала Диплом переможця у номінації «Монографічні видання хіміко-біологічний напрям».

За результатами наукових досліджень 2017 року співробітниками університету опубліковано 46 монографій, 68 підручників і навчальних посібників.

У 2017 році в університеті виконувалось 67 науково-дослідних робіт, загальним обсягом 6016,2 тис. грн., у тому числі за угодами з підприємствами 53 теми обсягом 1179,6 тис. грн.; у ПНДЛ виконувалось 14 тем, загальним обсягом 4836,4 тис. грн.

У 2018 році університетом отримано 298 патентів України на винаходи та корисні моделі, в тому числі у співавторстві зі студентами – 180. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України зареєстровано 1 свідоцтво про авторське право на твір, власником якого є НУХТ.

Результати наукової діяльності співробітників університету отримали високу оцінку. Так професори Українець А.І., Шевченко О.Ю., Шиян П.Л., Сімахіна Г.О., Пасічний В.М. отримали у 2018 році премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій за роботу «Розробка та впровадження інноваційних ресурсозберігаючих та імпортозамісних технологій харчових продуктів в структурі продовольчої безпеки України».  Проректор з наукової роботи НУХТ проф. Шевченко О.Ю. отримав Державну нагороду України – почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». На здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 р. подано підручник «Технологія цукру» (у 3- х томах) за редакцією проф. Українця А.І.

Крок у міжнародний хімічний науковий простір зробили вчені кафедри хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, взявши участь у четвертій всесвітній конференції «RSC Twitter Poster Conference 2018», заснованій за сприяння британського Королівського хімічного товариства.

Наукове видання НУХТ «Ukrainian Food Journal» у 2018 році було включено до наукометричної бази «Web of Science».

У 2018 році  університет став засновником Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія біобезпеки, якості харчової продукції та безпеки харчування», куди входять ще шість навчальних закладів.

У 2018 році в університеті виконувалось 53 науково-дослідні роботи, загальним обсягом 6314,2 тис. грн., у тому числі за угодами з підприємствами 42 теми обсягом 880.1 тис. грн.; у ПНДЛ виконувалося 11 тем, загальним обсягом 5434,1 тис. грн.

За результатами наукових досліджень 2018 року співробітниками університету опубліковано 60 монографій, 75 підручників і навчальних посібників.

У 2018 році університет взяв участь у роботі 11 виставок, у т.ч. восьми міжнародних, та отримав нагороди: Гран-прі у номінації «Впровадження та розвиток енергоефективних проектів і технологій» і почесне звання «Лідер наукової та науково-технічної діяльності».

Також цього ж року укладено два ліцензійних договори про створення і використання об’єкта інтелектуальної власності «ноу-хау» на суму 30,0 тис. грн., науковий керівник договорів – проф. Шиян П.Л.

З нагоди 135-річного ювілею НУХТ у 2019 році підготовлено та видано «Анотований перелік охоронних документів співробітників університету». Збірник містить матеріали інтелектуальної власності з харчової, цукрової, м'ясо-молочної мікробіологічної та інших галузей промисловості, на які отримано патенти України та свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Матеріали систематизовані згідно з розділами Міжнародної патентної класифікації. Перелік видано в двох томах і охоплює період з 1914 по 2019 р.р.

Завідувачка кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ, проф. Пирог Т.П. отримала в 2019 році Державну нагороду України – почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», завідувачка кафедри технології оздоровчих продуктів проф. Сімахіна Г.О. – «Заслужений працівник освіти України».

За результатами наукових досліджень 2019 року співробітниками університету опубліковано 96 монографій/розділів монографій, 46 підручників і навчальних посібників.

У 2019 році університетом отримано 212 патентів України на винаходи та корисні моделі, в тому числі у співавторстві зі студентами – 99. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України зареєстровано 1 свідоцтво про авторське право на твір, власником якого є НУХТ.

В університеті за 2019 рік проведено 21 наукову та науково-практичну конференцію, з яких 17 міжнародних. У 2019 році університет взяв участь у роботі шести виставок, у т.ч. п’яти міжнародних, та отримав нагороди: Гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» та почесне звання «Лідер вищої освіти України»; Гран-прі у номінації «Кращий дизайн офіційного сайту вищого навчального закладу» і почесне звання «Лідер вищої освіти України».

У 2019 році в університеті виконувалось 46 науково-дослідних робіт, загальним обсягом 8366,9 тис. грн., у тому числі за угодами з підприємствами 36 тем обсягом 424 тис. грн.; у ПНДЛ виконувалось 10 тем, загальним обсягом 7942,9 тис. грн.

За 2020 рік університетом отримано 180 охоронних документів. З них патентів на винахід 48, у тому числі у співавторстві зі студентами 27; патентів на корисну модель 132, у тому числі у співавторстві зі студентами 72. Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України зареєстровано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Робота доцентів кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Зінченко І. та Фалендиш Н. визнана переможцем конкурсу, проведеного у 2020 р. Державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Федерацією органічного руху України в галузі органічного землеробства за підтримки Проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства». Викладачка цієї ж кафедри, ас. Звягінцева-Семенець Ю. стала лауреатом премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді в розбудові столиці України в номінації «Наукові досягнення».

Викладачами кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів проведена робота по підготовці проекту на конкурс Erasmus+, Модуль Жана Моне: Regulation of the use of food additives in different food technologies and harmonization of European regulations in Ukraine on the path of European integration Submission number 620521-EPP-12020-1-UA-EPPJMO-MODULE (лютий 2020, автори – Грищенко А.М., Білик О.А., Ковбаса В.М.), який здобув перемогу і реалізується на кафедрі.

За результатами наукових досліджень співробітниками університету опубліковано 78 монографій та розділів монографій, 39 підручників і навчальних посібників.

У 2020 році НУХТ взяв участь у роботі трьох міжнародних виставок, було проведено 19 наукових і науково-практичних конференцій, з яких 12 міжнародних; 4 наукових семінари, з них 1 міжнародний.

У 2020 році в університеті виконувалось 67 науково-дослідних робіт, загальним обсягом 8431,6 тис. грн., у тому числі за угодами з підприємствами 58 тем обсягом 584,3 тис. грн.; у ПНДЛ виконувалось 9 тем, загальним обсягом 7847,3 тис. грн.

Спільний українсько-латвійський науково-дослідний проєкт «Мікробно-зв’язаний мікропластик в нейстоні міжфазної поверхні вода-повітря та його вплив на довкілля річкових та морських біотопів / The microbially-coated microplastics in neustonic water-air interphase and their environmental impacts on aquatic biotops» (керівник від НУХТ – проф. Стабніков В.П.) був відібраний для фінансування у 2021-2022 рр. Ще однією міжнародною науковою роботою став спільний українсько-австрійський науково-дослідний проєкт «Використання ферментативних методів для сталого виробництва рослинної олії / Enzymatic approaches for sustainable vegetable oil processing (керівник від НУХТ – проф. Носенко Т.Т.) був відібраний для фінансування у 2021-2022 рр.

За 2021 рік університетом отримано 73 охоронних документи. З них патентів на винахід 34, у тому числі у співавторстві зі студентами 9; патентів на корисну модель 39, у тому числі у співавторстві зі студентами 16.

Розробки викладачів та аспірантів кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів здобули найвищі нагороди Конкурсу новітніх розробок хлібобулочних виробів, організованого Всеукраїнською асоціацією пекарів. Вироби отримали: 3 дипломи І та 5 дипломів ІІ ступенів у номінації «Кращі хлібобулочні вироби спеціального призначення 2021», а їх автори відзначені подяками Всеукраїнської асоціації пекарів.

У рамках реалізації проєкту програми Еразмус+ Модуль Жана Моне «Регулювання використання харчових добавок в різних технологіях та гармонізація європейських регламентів в Україні на шляху Євроінтеграції» в університеті 29-30 листопада 2021 року проведена І Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського союзу та в Україні».

У Всеукраїнському конкурсі наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні технології», який проходив у грудні 2021 року на локації Сумського національного аграрного університету, підручник  науковців університету «Кулінарна етнологія» здобув перше місце у галузі інженерно-технологічних наук.

За результатами наукових досліджень співробітниками університету опубліковано 64 монографії, 34 підручники і навчальних посібники.

У 2021 році університет взяв участь у роботі трьох міжнародних виставок, проведено 23 наукових і науково-практичних конференції, з яких 15 міжнародні.

У 2021 році в університеті виконувалось 68 науково-дослідних робіт, загальним обсягом 11108,9 тис. грн., у тому числі за угодами з підприємствами 59 тем обсягом 1077,5 тис. грн.; у ПНДЛ виконувалось 9 тем, загальним обсягом 10031,4 тис. грн.

За результатами наукових досліджень 2022 року співробітниками університету  опубліковано 72 монографії та розділів монографій, 37 підручників і навчальних посібників.

В університеті проведено 22 наукових і науково-практичних конференцій, з яких 16 міжнародних.

У 2022 командами НУХТ було виграно ще два проєкти Жана Моне: Жан Моне Модуль Стратегія відновлюваної енергетики ЄС як дороговказ для України, координаторка – доцентка Оксана Салавор; Жан Моне Модуль Політика Європейського Союзу та передовий досвід управління академічними проектами, координатор – професор Ігор Якименко.

НУХТ продовжує залишатись єдиним представником України у Всесвітній спілці з харчової науки та технології (IUFoST).

Наукове видання НУХТ «Ukrainian Food Journal» у 2022 році було включено до наукометричної бази «Scopus».

У 2022 році в університеті виконувалось 29 науково-дослідних робіт, загальним обсягом 8857,6 тис. грн., у тому числі за угодами з підприємствами 22 тем обсягом 456 тис. грн.; у ПНДЛ виконувалось 7 тем, загальним обсягом 8401,6 тис.грн.

Сьогодні наукова робота в університеті виконується відповідно до розробленої концепції та Цільової комплексної програми наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на 2019-2023 роки. Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України пріоритетними для наукових шкіл НУХТ є наступні: розроблення сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій та нанотехнологій для виробництва якісних і безпечних харчових продуктів; розроблення науково-практичних засад створення високоефективних технологій, процесів та обладнання харчових, біотехнологічних, машинобудівних і пакувально-поліграфічних виробництв; розроблення сучасних пакувальних систем; розроблення автоматизованих систем керування та інформаційних технологій прийняття рішень у виробничій та освітній діяльності; розроблення принципово нових високоефективних технологій мікробного синтезу; екологізація виробництв у харчовій і переробній промисловості; найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій; інноваційні напрями розвитку підприємств індустрії гостинності; розроблення нових наукових засад підвищення ефективності діяльності підприємств в харчовій і переробній промисловості.

За роки існування НУХТ став провідним науковим центром у галузі харчових технологій, знаним далеко за межами України. Його наукова діяльність спрямована на розроблення теоретичних основ харчових технологій, їх інтенсифікацію та оптимізацію, створення нових прогресивних технологій і високопродуктивного обладнання, систем і засобів механізації трудомістких процесів і виробництв, нового енерговикористовуючого обладнання та систем раціонального енерговикористання; на вдосконалення організації та підвищення ефективності харчових і переробних підприємств. Тому втілення кращих розробок університету Науково-дослідною частиною за різними напрямками промисловості сприятиме збільшенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та входження України до сфери високорозвинених країн світу.

Платні послуги, які надає науково-дослідна частина університету

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
№796 від 27 серпня 2010 року

 • Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових, проектно-пошукових робіт та розроблення науково-технічної документації.
 • Проведення робіт з діагностики, стандартизації і підготовки до сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів.
 • Проведення досліджень щодо розвитку підприємств в різних галузях національної економіки та кон'юнктурних досліджень щодо їх діяльності.
 • Проведення наукової, науково-технічної та інших видів експертиз в установленому законодавством порядку.
 • Проектування та розроблення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання.
 • Випробування обладнання, конструкцій, речовин, матеріалів на відповідність технічним вимогам.
 • Проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності суб'єктів господарювання.
 • Впровадження результатів наукових досліджень у виробництво.
 • Забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж.
 • Впровадження дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції на харчових підприємствах і підприємствах інших галузей промисловості.
 • Здійснення операцій, пов'язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету.
 • Проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків «Центром оцінки сировини і якості продукції».
 • Розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань.
 • Надання дозволів (видача ліцензій) на використання об'єктів права інтелектуальної власності.
 • Розроблення та супровід програмного забезпечення з навчальною, виробничою та науково-дослідницькою метою.

Послуги надаються на підставі господарчих договорів замовникам.


Контактна особа в університеті

Резніченко Юрій Миколайович
начальник відділу організації і комерціалізації НДР та трансферу технологій.

Контактні телефони: (044) 287-98-34, (044) 287-97-22

 

 Каталог науково-технічних розробок та інноваційних технологій Національного університету харчових технологій (2014 рік). Дивитись