Н У Х Т

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Логотип ННІ ЕіУ НУХТ

Навчально-науковий інститут економіки і управління – структурний підрозділ Національного університету харчових технологій, який здійснює навчання студентів за престижними, затребуваними ринком праці спеціальностями (освітніми програмами, спеціалізаціями).

Підготовка висококваліфікованих  фахівців  економічного  профілю в нашому університеті  здійснюється вже понад 85 років. Випускники з економіки підприємств, фінансів, банківської справи та страхування, обліку і оподаткування, маркетингу, менеджменту, управління персоналом, логістики, реклами та зв’язків з громадськістю, підприємництва, міжнародних економічних відносин завжди користуються підвищеною увагою роботодавців та стабільно високим попитом на ринку праці.

Інститут економіки і управління орієнтований на підготовку висококонкурентних фахівців, які володіють глибокими фаховими знаннями, мають безперервну комп’ютерну підготовку протягом всього періоду навчання та вільно володіють іноземною мовою.


Студенти нашого інституту можуть обрати навчання за відповідною спеціальністю англійською мовою дивитись

Навчальні плани спеціальностей Навчально-наукового інституту економіки і управління насичені найсучаснішими дисциплінами, вивчення яких забезпечує студентів знаннями з питань ефективності використання нових і традиційних форм господарювання, підвищення ефективності управління у відповідній сфері з урахуванням передового вітчизняного та закордонного досвіду. Задля поліпшення якості навчання студентів в ННІ ЕіУ регулярно вводяться нові дисципліни, які відповідають сучасним тенденціям розвитку ринку, поліпшується матеріально-технічна база. Для забезпечення відповідності кваліфікації наших випусників потребам роботодавців у співпраці з ними розроблено сертифіковані програми формування сучасних бізнес­компетенцій, які інтегровано у навчальні плани підготовки студентів усіх спеціальностей нашого інституту. Такі підходи до навчання забезпечують успішне працевлаштування випускників інституту ЕіУ.

Студенти проходять практику та стажування на провідних підприємствах харчової промисловості, у банківських установах, страхових компаніях, рекламних та кадрових агенціях, торговельних компаніях, туристичних агенціях, компаніях ресторанного бізнесу, державних органах та установах. Високий рівень володіння іноземними мовами дає можливість зміцнювати та поглиблювати міжнародні зв’язки. Студенти та викладачі беруть участь у міжнародних конференціях, проходять стажування та підтримують професійні зв’язки з провідними університетами США, Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Болгарії, набуваючи наукового досвіду та удосконалюючи знання з іноземних мов.

Усі бажаючі можуть отримати другий диплом одного з університетів Європейського Союзу.

Навчання в ННІ ЕіУ здійснюється за денною та заочно-дистанційною формами за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

Випускники ННІЕіУ успішно працюють на керівних посадах підприємств різних сфер та галузей економіки України, в банківських установах, організаціях фінансового ринку, торговельних підприємств, рекламних, PR-агенціях, сфері управління людськими ресурсами, Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України та інших державних установах.

Ми завжди пишаємося успіхами своїх вихованців та чекаємо
на нове поповнення талановитої молоді!

 Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. "В", ауд. 203, 312


на сайт інституту

 

ПОЛОЖЕННЯ про НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ Дивитись

Електронний розклад занять перейти

Остання зміна: 30 червня 2020

Навчально-науковий інститут економіки та управління здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр» і «Магістр», науковими ступенями «Доктор філософії» та «Доктор наук». Навчальний процес організований за наступними освітніми програмами:

Бакалавр

Код Спеціальність Освітня програма Форма навчання
051 Економіка Економіка підприємства Денна і заочна (дистанційна)
051 Економіка Економіка та правове забезпечення бізнесу Денна і заочна (дистанційна)
061 Журналістика Реклама та зв'язки з громадськістю Денна
071 Облік і оподаткування Облік і аудит Денна і заочна (дистанційна)
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування Денна і заочна (дистанційна)
073 Менеджмент Менеджмент Денна і заочна (дистанційна)
073 Менеджмент Менеджмент персоналу Денна і заочна (дистанційна)
075 Маркетинг Маркетинг Денна і заочна (дистанційна)
076 Підприємництво та торгівля  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Денна і заочна (дистанційна)
076 Підприємництво та торгівля  Цифрові бізнес-технології в підприємництві Денна
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка Денна

Магістр

Код Спеціальність Освітня програма Форма навчання
051 Економіка Економіка підприємства Денна і заочна
061 Журналістика Реклама та зв'язки з громадськістю Денна
071 Облік і оподаткування Облік і аудит Денна і заочна
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування Денна і заочна
073 Менеджмент Менеджмент персоналу Денна і заочна
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування Денна і заочна
075 Маркетинг Маркетинг Денна і заочна
076 Підприємництво та торгівля  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Денна і заочна
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка Денна і заочна

Доктор філософії

Код Спеціальність Форма навчання
051 Економіка Денна, заочна
073 Менеджмент Денна, заочна
075 Маркетинг Денна, заочна

Доктор наук

Код Спеціальність Форма навчання
051 Економіка Денна
073 Менеджмент Денна
075 Маркетинг Денна

 

 

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору 
на 2023 - 2024 навчальний рік

спеціальність 051 «Економіка»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

 

1 курс

Бізнес-культура та етика підприємництва 


Історія економічної думки 


Основи бізнесу 


 

2 курс

Аналіз та оцінка бізнес-інформації 


Екологічне право 


Економіка зеленого бізнесу 


Економіка природокористування 


Економічна статистика 


Статистика 


 

3 курс

Економіка малого та середнього бізнесу 


Економіка послуг 


Економічна безпека 


Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами 


Основи проведення економічних досліджень 


Соціально-економічна політика 


Трудове право 


Управління трудовими відносинами 


 

 

4 курс

Аналіз фінансової звітності


Англійська мова для спеціальних цілей 


Глобальна економіка


Економіка і організація агропромислових формувань 


Економіка ринків і організацій


Німецька мова для спеціальних цілей 


Організація виробництва, планування і контроль


Практичний курс німецької мови 


Соціально-економічне прогнозування


Міжнародні економічні відносини


 

 

освітньо-професійна програма «Економіка та правове забезпечення бізнесу»

 

2 курс

Аналіз та оцінка бізнес-інформації  


Державне та регіональне управління 


Екологічне право 


Економіка зеленого бізнесу 


Економіка природокористування 


Економічна статистика 


Міжнародна економіка 


Статистика 


 

3 курс

Бухгалтерський облік і аудит 


Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами


Інформаційне забезпечення бізнесу 


Інформаційні системи та технології в економіці


Основи проведення економічних досліджень 


Управління матеріальними ресурсами та витратами 


Ціноутворення 


 

4 курс

Аналіз фінансвої звітності


Глобальна економіка


Міжнародне приватне право 


Організація виробництва, планування і контроль 


Потенціал і розвиток підприємства 


Міжнародні економічні відносини


 

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

 

1 курс

Аудит фінансової звітності  


Корпоративне перетворення та трансформація бізнесу 


Економіка росту і розвитку галузевих ринків 


Управління захистом комерційної таємниці 


Політика та економіка безпеки бізнесу


Створення власного бізнесу: від ідеї до успіху 


Інтелектуальна власність: торгові секрети 


Фінансово-економічна безпека підприємства 


 

2 курс

  


 


 


 

освітній ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

освітньо-наукова програма «Економіка»

 

Аналіз та обгрунтування бізнес-проєктів 


Екологічна та ресурсна економіка 


Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної діяльності 


Креативний розвиток персоналу підприємств 


Моделі та технології адміністративного менеджменту 


Поведінкові засади прийняття маркетингових рішень 


Результативність бізнесу 


Соціально-економічна безпека суб’єктів господарювання 


Управління інтелектуальним капіталом 


спеціальність 061 «Журналістика»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

 

2 курс

Інтернет-маркетинг   


Комерційна дипломатія 


Маркетинг у сфері сервісу 


Маркетинг послуг 


Маркетингові дослідження 


Менеджмент 


Мотивація покупців 


Основи бізнес-планування 


Основи підприємницької діяльності


Підприємництво та обгрунтування бізнес-проєктів  


Поведінка споживачів 


Психологія підприємництва та бізнесу 


Соціологія реклами 


Стратегічний маркетинг 


Торговий маркетинг 


Управління конкурентоспроможністю підприємств 


 

 

3 курс

Маркетингові дослідження 


Основи підприємницької діяльності 


Підприємництво та обгрунтування бізнес-проєктів 


Психологія підприємництва та бізнесу 


Соціологія реклами 


Управління конкурентоспроможністю підприємств


 

 

4 курс

Англійська мова для спеціальних цілей 


Інтернет-маркетинг 


Маркетинг послуг 


Маркетинг у сфері сервісу 


Маркетингові дослідження 


Німецька мова для спеціальних цілей 


Основи бізнес-планування 


Практичний курс німецької мови 


Стратегічний маркетинг 


Торговий маркетинг 


Управління конкурентоспроможністю підприємств 


 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

 

1 курс

Біржова торгівля 


Управління якістю 


Оцінка ринку та конкурентного оточення 


Імагологія 


Фотожурналістика 


Аналіз та обґрунтування проєктів 


Бізнес-комунікації 


Інвестування 


Комерційна дипломатія 


 

2 курс

Бізнес-комунікації 


Політконсалтинг та виборчі технології 


 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Облік і аудит»

 

2 курс

  


 


 

 

3 курс

Диджитал-облік і звітність в бюджетних установах


Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні 


Інформаційні системи і технології в обліку та аналізі 


Міжнародні облікові системи 


Облік в бюджетних установах 


Облік в суміжних галузях 


Облік за видами економічної діяльності 


Облік зовнішньоекономічної діяльності 


Облік і оподаткування експортно-імпортних операцій


Облік у зарубіжних країнах 


 

 

4 курс

Англійська мова для спеціальних цілей 


Бухгалтеоський облік в корпоративному бізнесі 


Бюджетування і калькулювання в бізнесі 


Диджитал-облік в корпоративному бізнесі  


Інформаційні системи в аналітичних розрахунках 


Інформаційні системи і технології в обліку та аналізі 


Комерційне і торгове право 


Політологія 


Правове регулювання бухгалтерського обліку за кордоном  


Практичний курс англійської мови 


Практичний курс німецької мови 


Управлінський облік 


 

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Облік і аудит»

 

1 курс

Професійна етика та соціальна відповідальність бухгалтера, аудитора   


Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів 


Електронна звітність підприємства


Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 


Облік і оподаткування міжнародних операцій 


Обліково-аналітичне забезпечення захисту прав суб'єктів господарювання 


 

2 курс

 

 


 


 

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

2 курс

 

Економічний аналіз 


Електронний бізнес 


Методика розв'язування економічних задач 


Платіжні системи 


 

 

3 курс

Банківська система 


Бухгалтерський облік ІІ (Фінансьвий облік)  


Бухгалтерський облік у промисловості 


Інвестиційна діяльність 


Малий бізнес 


Міжнародна економіка 


Податкова система 


Світова фінансова система 


 

4 курс

Англійська мова для спеціальних цілей 


Міжнародні фінанси 


Німецька мова для спеціальних цілей 


Оподаткування малого і середнього бізнесу 


Податкова система 


Політологія 


Практичний курс англійської мови 


Фінанси АПК 


Фінанси страхових організацій 


Фінансова звітність та управлінські рішення 


Фінансовий контролінг 


 

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

1 курс

Бюджетний менеджмент 


Фінанси підприємств харчової промисловості 


Податкове адміністрування 


Торгівля цінними паперами


Податковий менеджмент 


Банківське регулювання та нагляд 


Актуальні питання фінансової науки 


 

2 курс

Глобальна економіка


Казначейська справа 


Корпоративна соціальна відповідальність у фінансовій сфері 


Управління фінансовою безпекою 


Управління фінансовою санацією підприємства 


Цінні папери та фондовий ринок 


спеціальність 073 «Менеджмент»

 

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Менеджмент»

 

2 курс

Діловодство та організація документообігу 


Економіка праці та соціально-трудові відносини 


Комп'ютеризація економічних розрахунків в управлінні 


 

 

3 курс

Адміністративний менеджмент 


Економіка праці та соціально-трудові відносини 


Етика бізнесу 


Комп'ютеризація економічних розрахунків в управлінні


Методи оптимізації управлінських рішень 


Митне регулювання 


Міжнародний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності


Складська логістика 


Транспортна логістика та сучасні технології транспортування


Управління конкурентоспроможністю підприємств 


Управління конфліктами 


Управління якістю на підприємствах харчової промисловості 


 

4 курс

Англійська мова для спеціальних цілей 


Німецька мова для спеціальних цілей


Політологія 


Практичний курс англійської мови 


 

5 курс

Митне регулювання 


Транспортна логістика та сучасні технології транспортування


Управлінські ризики та методи їх вимірювання 


 

 

освітньо-професійна програма «Менеджмент персоналу»

 

2 курс

Бізнес-етика та корпоративна культура 


Міграційна політика 


Основи психодіагностики для HR 


Сучасні демографічні процеси 


 

3 курс

Бізнес-етика та корпоративна культура 


Бюджетування та контролінг


Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 


Командоутворення та управління конфліктами 


Основи психодіагностики для HR 


Психологія професійної діяльності HR 


Тренінг-курс КОМУНІКАЦІЇ В HRM 


Спічрайтинг та мистецтво презентації 


 

4 курс

Аудит і сертифікація персоналу 


Іміджологія 


Основи психодіагностики для HR 


Професійна орієнтація 


Фізіологія праці та ергономіка 


 

5 курс

Аудит і сертифікація персоналу 


Бізнес-етика та корпоративна культура


Командоутворення та управління конфліктами 


Професійна орієнтація 


 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

 

1 курс

Антикризовий менеджмент та санаційне управління  


Тактика та стратегія забезпечення сталого розвитку організацій та підприємств


Обгрунтування стратегічних рішень 


Корпоративна соціальна відповідальність 


Управління узгодженим розвитком 


Соціально відповідальне управління 


Управління змінами 


Інноваційне та креативне проєктування управлінської діяльності в умовах ризику 


Управління в умовах невизначеності 


 

2 курс

Інноваційне та креативне проєктування управлінської діяльності в умовах ризику 


Управління в умовах невизначеності 


Управління змінами 


 
освітньо-професійна програма «Менеджмент персоналу»

 

1 курс

Інноваційні технології менеджменту персоналу 


Міжнародна та порівняльна практика менеджменту персоналу 


Пілотні HR-проєкти 


Технології працевлаштування в умовах посиленої конкуренції 


Соціальне адміністрування 


Право соціального забезпечення та соціальна політика 


Наукова комунікація 


Психологія софт скіллз в менеджменті персоналу 


Ризики менеджменту персоналу бізнес-організацій 


Управління змінами 


Репутаційний менеджмент 


Лідерство та репутація 


 

2 курс

Маркетинг персоналу та  HR-брендинг


Репутаційний менеджмент 


Ризики менеджменту персоналу бізнес-організацій 


Управління змінами 


 

освітній ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

освітньо-наукова програма «Менеджмент»

 

Аналіз та обгрунтування бізнес-проєктів 


Екологічна та ресурсна економіка 


Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної діяльності 


Креативний розвиток персоналу підприємств 


Моделі та технології адміністративного менеджменту 


Поведінкові засади прийняття маркетингових рішень 


Результативність бізнесу 


Соціально-економічна безпека суб’єктів господарювання 


Управління інтелектуальним капіталом 


спеціальність 075 «Маркетинг»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Маркетинг»

 

2 курс

Бізнес-діагностика 


Бухгалтерський облік 


Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 


Менеджмент персоналу 


Міжнародна економіка 


Персонал-технології 


Страхування 


Фінанси, гроші і кредит 


Цифрові технології 


 

3 курс

Marketplaces в організації онлайн-торгівлі 


Економетрика в маркетингу 


Комерційна логістика 


Креатив в рекламі та PR  


Логістика 


Маркетинг особистості 


Маркетингові електронні системи 


Організація виробничої і маркетингової діяльності 


Підприємництво та обгрунтування бізнес-проєктів 


Таймінг маркетингових проєктів 


Тендерна політика підприємства 


Цифрові технології 


 

4 курс

Англійська мова для спеціальних цілей 


Брендинг 


Міжнародний маркетинг 


Німецька мова для спеціальних цілей 


Організація торгівлі 


Основи біржової діяльності 


Практичний курс англійської мови 


Практичний курс німецької мови 


 

 

освітній ступінь «МАГІСТР

освітньо-професійна програма «Маркетинг»

 

1 курс

Digital marketing 


СRM 


Іміджелогія 


Інвестиційна діяльність 


Біржова торгівля 


 

2 курс

Сучасні концепції маркетингу 


Товарна інноваційна політика 


Тренд-маркетинг 


 

освітній ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

освітньо-наукова програма «Маркетинг»

 

Аналіз та обгрунтування бізнес-проєктів 


Екологічна та ресурсна економіка 


Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної діяльності 


Креативний розвиток персоналу підприємств 


Моделі та технології адміністративного менеджменту 


Поведінкові засади прийняття маркетингових рішень 


Результативність бізнесу 


Соціально-економічна безпека суб’єктів господарювання 


Управління інтелектуальним капіталом 


спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

2 курс

Менеджмент персоналу


Персонал-технології 


Страхування 


 

 

3 курс

Marketplaces в організації онлайн-торгівлі 


Бенчмаркінг 


Інвестиційна діяльність 


Інтернет-продажі в В2В-секторі 


Комерційна логістика 


Логістика 


Організація виробничої та комерційної діяльності 


Планування виробничої та комерційної діяльності 


Проєктний аналіз 


Управління конкурентоспроможністю підприємств 


 

4 курс

Public relations 


Англійська мова для спеціальних цілей 


Генерування ідей для бізнесу 


Комерційна логістика 


Логістика 


Німецька мова для спеціальних цілей 


Основи клірингової діяльності 


Посередницькі операції на ринку біржових послуг  


Практичний курс англійської мови 


Практичний курс німецької мови 


Соціально відповідальне підприємництво 


Ціноутворення та управління ціновою політикою 


 

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

1 курс

Мерчандайзинг 


Міжнародна торгівля 


Біржова торгівля 


Іміджелогія 


Експертиза товарів 


 

2 курс

Аналіз біржової діяльності  


Інфраструктура біржового ринку  


Комерційна дипломатія 


Сучасні концепції маркетингу 


спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

 

2 курс

Брендинг у міжнародному середовищі 


Екологічна складова міжнародної економіки 


 

 

3 курс

Ділова іноземна мова 2 


Ділове спілкування іноземною мовою 2 


Електронна комерція 


Євроінтеграція та міжнародне публічне управління 


Міжнародна інформаційна безпека 


Міжнародна продовольча безпека 


Міжнародний маркетинг 


Ризики та економічна безпека в умовах глобалізації 


Сучасні глобальні світові ринки 


Транснаціоналізація світової економіки 


 

4 курс

PR-технології в економіці 


Вільні економічні зони та території економічного розвитку 


Глобалістика та геополітика 


Експортна діяльність харчової промисловості 


Єдина сільськогосподарська політика ЄС 


Іноземна мова для спеціальних цілей 


Міжнародні корпорації в світовій економіці 


Міжнародні фінансові ринки 


Практичний курс іноземної мови 


Україна в глобальній торгівлі 


 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

 

1 курс

Репутаційна економіка 


Стратегія виходу на міжнародні ринки 


Світова економічна кон'юнктура 


Міжнародні угоди 


 

2 курс

Світовий агропродовольчий ринок 


Україна в міжнародних інтеграційних процесах 


 

 

 Каталоги ДВВ ННІЕіУ за минулі навчальні роки перейти