Н У Х Т

Декан факультету біотехнології та екологічного контролю

Наталія Миколаївна <br />Грегірчак
Наталія Миколаївна
Грегірчак
доцент, кандидат технічних наук

Кожен з нас зі шкільних років мріє про щасливе майбутнє та високооплачувану роботу, складовою якого є вдалий вибір професії. Фах інженера нині обирають лише мудрі і далекоглядні.

Факультет біотехнології та екологічного контролю (БТЕК) має право вважати себе повноправним учасником процесу створення національної інженерно-технічної еліти нашої країни.

Нині на факультеті БТЕК здійснюється підготовка фахівців за освітніми ступенями бакалавр, магістр і доктор філософії. Усі спеціальності факультету атестовані за IV (найвищим) рівнем акредитації. Навчання студентів за ступенем бакалавр денної та заочної форм триває 4 роки.

Випускники коледжів усіх спеціальностей можуть навчатися за скороченою програмою підготовки фахівця – 3 роки. Паралельно з навчанням в університеті студенти мають можливість здобути другу вищу військову освіту або освіту  за іншою ОП у НУХТ.

Усі бажаючі можуть навчатися за освітнім ступенем «магістр» на основі диплому бакалавра на денній і заочній формах навчання та доктор філософії за денною та заочною формою навчання.

Більш детальну інформацію читайте на сайті https://btec.nuft.edu.ua

На факультеті працюють дві кафедри загальної підготовки – фізики та фізичного виховання та дві випускові кафедри: кафедра біотехнології і мікробіології та кафедра екології і екоменеджменту, які здійснюють підготовку бакалаврів і магістрів за новітніми спеціальностями

(ТОП – 10 спеціальностей майбутнього) :

  • 101 «Екологія»;
  • 162 «Біотехнологія та біоінженерія»;

Випускова кафедра екологічної безпеки та екоменеджменту створена у 1973 році для тих, хто опікується станом довкілля та бажає навчитися захищати середовище існування – своє і всього людства. Вона здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія», яка є актуальною на сьогоднішній день. У сфері уваги – захист довкілля з його природними та антропогенними екосистемами (біосфера, антропосфера, техносфера), державне управління і контроль технологічної та екологічної діяльності. Бакалаври-екологи в подальшому можуть обрати для навчання в магістратурі за спеціальністю:

  • 101 «Екологія» освітня програма «Екологія, екоменеджмент та екоаудит»;

Вступник, обираючи наші спеціальності:

– матиме можливість отримати глибоку універсальну екологічну освіту, він вивчатиме менеджмент міських та промислових систем, природоохоронне законодавство та екологічне право, оцінку екологічних ризиків, моніторинг довкілля, моделювання та прогнозування стану довкілля з основами ГІС, екологію харчових виробництв, управління природоохоронними територіями, природоохоронні технології та обладнання та ряд біологічних і географічних дисциплін.

– зможе отримати екологічну освіту без відриву від виробництва: НУХТ здійснює набір на заочну форму навчання;

– братиме участь у науково-дослідній роботі: отримання біотично активних речовин зі спіруліни, біопалива, дослідження процесів очищення стоків, переробки відходів;

    - матиме можливість бути учасником проектів Еразмус+, реалізованих колективом кафедри
    - розширювати свої компетентності за рахунок неформальної освіти;
    - підвищувати рівень англійської мови як учасник постійно діючих English Speaking Club

Випускники спеціальності відповідно до своєї фундаментальної і спеціальної підготовки працевлаштовуються: на підприємствах різних галузей промисловості, харчової зокрема, в органах державного управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, в структурних органах державної екологічної інспекції, консалтингових організаціях, що надають екологічні послуги (ОВД, СЕО, екологічний аудит), у науково-дослідних установах та навчальних закладах тощо.

В умовах, коли Україна виходить на міжнародні ринки, що передбачає можливість здійснення спеціалістами ефективного екологічного контролю та аудиту підприємств, підготовка студентів в даному напрямку набуває особливого значення. Наш випускник буде здатний розробити й обґрунтувати екологічну політику, втілити в життя принципи стратегії сталого розвитку, раціонального природокористування, забезпечити ефективне управління для досягнення екологічної безпеки підприємства та готової продукції.

На кафедрі біотехнології і мікробіології   здійснюється підготовка бакалаврів з біотехнологій за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» на базі повної загальної середньої освіти; освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»; ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» » за освітньою програмою програмою «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна»та магістрів з біотехнологй  за освітньою програмою  «Промислова та фармацевтична біотехнологія»,. Також ведеться підготовка наукових кадрів через аспірантуру й докторантуру. 

Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців даної галузі в університеті зумовлена світовими тенденціями бурхливого розвитку біотехнологій. Адже не випадково XXI ст. нерідко називають століттям біотехнологій. Особливого розвитку в останні десятиріччя отримала фармацевтична та медична біотехнології, харчова, агробіотехнології, екологічні біотехнології тощо.

Фахову підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами здійснює професорсько-викладацький склад випускової кафедри біотехнології і мікробіології з багаторічним науково-педагогічним стажем і практичним досвідом роботи на підприємствах біотехнологічної, фармацевтичної та харчової промисловості.

Викладачі кафедри регулярно підвищують рівень професійної майстерності.

Для якісної підготовки фахівців у розпорядженні кафедри є навчальні лабораторії: біотехнологічна, дві мікробіологічні лабораторії, а також дві науково-дослідні лабораторії, оснащені сучасним обладнанням, необхідним для забезпечення навчального процесу та реалізації науково-дослідної роботи здобувачів всіх рівнів вищої освіти на базі кафедри. Навіть у такий тяжкий для нашої країни час матеріально-технічна база кафедри постійно оновлюється завдяки підтримці стейкхолдерів – провідних підприємств нашої країни та міжнародній співпраці. На кафедрі продовжується наукова робота. За підтримки корпорації «Артеріум» проходить традиційний щорічний конкурс грантових студентських наукових робіт.

          

Практична підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» здійснюється на базі провідних фармацевтичних компаній,  харчових та біотехнологічних підприємств, проєктних організацій, контрольно-аналітичних центрів, тощо, серед численних співробітників яких налічується чимала кількість випускників кафедри за більш, ніж п’ятидесятирічну історію підготовки висококваліфікованих фахівців.

Здобувачі освіти мають можливості: проходити закордонну практику і стажуванняздобувати другу вищу освіту; поглиблено вивчати іноземні мови; брати участь у програмах студентських обмінів, брати участь у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціяхолімпіадах і форумах, наукових студентських гуртках («BIOTECH» та «Cella mirabilis»), виставках, майстер-класах, лекторіях і вебінарах із провідними фахівцями фармацевтичної та біотехнологічної галузі, брати участь у конкурсах наукових робіт, запроваджених стейкхолдерами кафедри; співпрацювати та налагоджувати ділові контакти з потенційними роботодавцями, як в Україні, так і за кордоном.

 

За освітньо-професійною програмою «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» здобувачі ґрунтовно опановують всі тонкощі біотехнологічних виробництв, в т.ч. промислові технології та технології мікробного синтезу лікарських засобівпробіотиків, особливості проектування біотехнологічних виробництв (фармацевтичних, харчових та природоохоронних), сучасні методи контролю виробничих процесів, основи санітарії та гігієни, впровадження системи НАССР та нормативного забезпечення біотехнологічних виробництв.

Випускники освітньо-професійної програми «Промислова та фармацевтична біотехнологія» можуть працювати на підприємствах фармацевтичної, біотехнологічної, хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузі, у наукових і проєктних установах фармацевтичного, біологічного і хімічного профілів, діагностичних лабораторіях, установах екологічного нагляду, виробництвах, які займаються випуском харчових добавок, препаратів для ветеринарії, біодобрив тощо на посадах від лаборанта мікробіологічної лабораторії до головного технолога, від майстра зміни до виконавчого директора.

Сучасна біотехнологічна освіта, отримана в НУХТ – успішний старт професійної кар’єри!

А ще наші студенти люблять і вміють не тільки навчатись, а й відпочивати. Участь у творчих колективах і спортивних секціях дозволяє кожному проявити себе всебічно.

Активна громадська робота, участь у наукових гуртках, спортивних змаганнях та в художній самодіяльності дозволяє кожному проявити і закріпити свої лідерські, організаційні, ораторські якості, вміння працювати в команді, що надзвичайно цінується роботодавцями. Студентська рада факультету створює умови для цікавого, змістовного та яскравого життя, а студентська рада гуртожитку забезпечує гідні умови проживання студентам.

Ти амбітний абітурієнт і хочеш дізнатися більше про факультетське життя та особливості навчання? Тоді наша команда студентів-амбасадорів проведе тобі екскурс в нашу студентську екосистему. Тож, якщо ти хочеш стати частиною нашої родини — не зволікай і звертайся до наших амбасадорів  https://btec.nuft.edu.ua/ambasadori-btek   Обери свого гіда, який відповість на всі твої питання. І не соромся, ми чекаємо саме на тебе!

 

Факультет біотехнології та екологічного контролю радо прийме до своєї сім’ї талановиту, охочу до знань молодь!

До зустрічі у дружній родині БТЕК - #бтекзавждиразом!

 

 

 

 

Остання зміна: 11 квітня 2023