Н У Х Т

Декан факультету автоматизації і комп’ютерних систем

Андрій Васильович <br />Форсюк
Андрій Васильович
Форсюк
доцент, кандидат технічних наук

Неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без високого рівня автоматизації і комп'ютеризації всіх його ділянок. Це зумовлене бажанням не лише полегшити роботу працівникам, а й отримати конкурентоспроможну продукцію високої якості. Оскільки харчова промисловість, до складу якої входять десятки тисяч підприємств різноманітного профілю, є однією з провідних в Україні, то впровадження новітніх інформаційних технологій та сучасних систем управління тут відбувається особливо інтенсивно.

Для вирішення цих завдань потрібні фахівці галузей автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій та інформаційних технологій, підготовку яких здійснює факультет автоматизації і комп'ютерних систем.

Сучасні інтегровані автоматизовані системи управління виробництвом можуть представляти собою як баготорівневі інформаційно-управляючі системи, так і повністю розподілені системи з використанням IIoT та хмарних (Cloud) технологій. У будь якому випадку, вони передбачають збирання, обробку і обмін даними між різноманітними пристроями та підсистемами управління. Тому сучасному спеціалісту з автоматизації окрім класичних знань в області автоматизованого управління необхідні знання обчислювальних мереж загального та промислового призначення, програмування, розробки людино-машинного інтерфейсу та побудови систем з доступом до Інтернет. Кафедра АКТСУ НУХТ постійно вдосконалює освітньо-професійні програми, навчальні плани та робочі програми, а викладачі здобувають необхідні нові компетенції та отримують практичний досвід для того щоб відповідати новим вимогам та викликам сучасного світу.

Майбутній професійний характер діяльності вимагає поєднання класичноїінженерної освіти в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп'ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення.

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за двома освітніми спеціальностями і ступенями освіти «бакалавр» та «магістр».

За першою спеціальністю "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" підготовка бакалаврів здійснюється кафедрою Автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління більше тридцяти років.

Після закінчення освітнього ступеня "бакалавр" здобувачі отримують кваліфікацію «бакалавра з автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій». Продовження навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» може відбуватися за двома освітньо-професійними програмами (ОПП): "Інтелектуальні комп'ютерні системи керування" і "Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління".

Основний напрям майбутньої професійної діяльності здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП "Інтелектуальні комп'ютерні системи керування", – є робота в галузі створення та експлуатації систем автоматизованого інтелектуального керування технологічними процесами, установками та комплексами, які забезпечують підтримку обраного режиму функціонування та вирішення складних нештатних ситуацій за допомогою інтелектуальних технологій. Після закінчення навчання випускники мають можливість займати посади керівників та провідних спеціалістів, головних метрологів, інженерів з автоматизації, інженерів-проектантів систем автоматизації, менеджерів проектів, інженерів з налагодження систем автоматизації. Високий рівень фундаментальної та практичної підготовки забезпечується сучасними інструментальними комплексами створення та дослідження автоматичних систем, формування інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень, вивчення методів сучасної теорії управління для синтезу сучасних систем автоматизації. 

Здобувачі що навчаються за ОПП "Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління", зорієнтовані на розробку, експлуатацію та модернізації таких систем  для яких необхідний комплекс взаємопов’язаних компетенцій з автоматизації, інформаційних технологій та програмування, які відповідають завданням та вимогам сучасної четвертої промислової революції. Саме вирішенню цього завдання присвячена підготовка магістрів з цієї спеціальності.

Фахівці, що навчаються за цими ОПП не лише володіють методами автоматизації виробництва і комп'ютерними технологіями, а й вміють забезпечувати передачу технологічної інформації на рівні організаційно-економічного управління, що створює умови для прийняття обґрунтованих і своєчасних управлінських рішень. У професійній діяльності головне місце займають створення та обслуговування корпоративних систем управління; інформаційних систем маркетингу та менеджменту, автоматизації управління підприємством на базі інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень.

Слід зауважити, що за останні десять років принципи побудови систем автоматизації зазнали суттєвих змін. На зміну традиційним технічним засобам автоматизації прийшли сучасні мікропроцесорні управляючі пристрої та комп'ютерно-інтегровані технології. Саме тому при підготовці спеціалістів з автоматизації особлива увага приділяється вивченню сучасних технічних засобів автоматизації і спеціалізованого програмного забезпечення. Лабораторії наших випускових кафедр найкраще серед ВНЗ України оснащені сучасними мікропроцесорними технічними засобами автоматизації. Устаткування для навчальних лабораторій кафедр надали лідери в галузі мікропроцесорної техніки і технічних засобів автоматизації - фірми Schneider Electric, Mitsubishi, Siemens, VIPA, ОВЕН, Мікрол та інші. Отже, здобувачі мають можливість не тільки вивчати теоретично, а й отримувати практичні навички роботи з технічним та програмним забезпеченням, яке цілком відповідає світовим стандартам.

Навчальні лабораторії мікропроцесорної техніки фірм Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi мають статус авторизованих навчальних центрів, що підтверджує високий рівень підготовки до роботи з відповідними технічними засобами автоматизації.

Спеціальність "Комп'ютерні науки", підготовку бакалаврів якої здійснює кафедра інформаційних систем, належить до найактуальніших спеціальностей нашого XXI століття – доба неперервного інтегрування інформаційних і комп'ютерних технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Стрімкий розвиток комп'ютеризації суспільства сформував необхідність здійснення адміністративного управління на підприємствах різних галузей промисловості з використанням персональних комп'ютерів і відповідно інформаційних технологій. Інформаційні технології розвиваються так швидко, що не лише у нас, але й в усіх країнах світу відчувається великий дефіцит спеціалістів цієї галузі. Майбутні фахівці поглиблено вивчають мови програмування, схемотехніку, архітектуру комп'ютерів, системне програмування та операційні системи, теорію прийняття рішень, бази даних, системний аналіз, сучасну теорію управління, засоби проектування інтелектуальних систем, комп'ютерні мережі, WEB-технології, засоби мультимедіа, CASE-технології проектування систем, тощо.

По закінченню освітнього ступеня «бакалавр», випускники спеціальності "Комп'ютерні науки" можуть продовжувати навчання у магістратурі за ОПП "Інформаційні управляючі системи та технології" та «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг».

Здобувачі, що навчаються за ОПП "Інформаційні управляючі системи та технології" можуть працювати розробниками ІТ-систем, спеціалістами з експлуатації та супроводження програмного забезпечення, інженерами-програмістами, аналітиками комп'ютерних систем, WEB-спеціалістами, адміністраторами баз даних, адміністраторами систем, інженерами автоматизованих систем керування виробництвом, прикладними програмістами.

Випускники цілком підготовлені до роботи у комп'ютерних відділах промислових підприємств, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних фірмах та банківських установах. Фахівець може застосовувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують комп'ютерні технології.

Для здобувачів вищої освіти за ОПП «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» передбачається підготовка до проведення аналізу складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем, а також керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікації. Екологічна безпека є важливим елементом та складовою частиною національної та глобальної безпеки і існує гостра необхідність підготовки кваліфікованих фахівців цієї галузі. Фундаментом підготовки таких фахівців є поєднання знань із економіки, екології та сучасних інформаційних систем.

Екологічна безпека сьогодні є важливішим елементом та складовою частиною національної та глобальної безпеки. В Україні розроблені «Основні напрямки державної екологічної політики» та підписаний ряд міжнародних конвенцій, які визначають не лише цілі та пріоритетні задачі охорони зовнішнього середовища, але й механізми її реалізації. Аналіз ситуації у сфері екології та природоохоронної діяльності в нашій країні доводить, що існує гостра необхідність підготовки кваліфікованих фахівців цієї галузі, фундаментом підготовки яких є знання економіки, екології та сучасних інформаційних систем. Тому сьогодні країні потрібні фахівці, що мають забезпечити проведення аналізу стану оточуючого середовища та формування системи заходів по нейтралізації негативних наслідків екологічних забруднень.

Спеціаліст комп'ютерного еколого-економічного моніторингу – це, в першу чергу, програміст високого рівня кваліфікації, що додатково здобув навички проектування спеціалізованих інформаційних систем в галузі еколого-економічного моніторингу, планування технічних систем захисту оточуючого середовища, економічного аналізу вартості їх проведення та володіє методами екологічної оптимізації виробництв.

Випускники, що навчалися за цією ОПП працюють провідними спеціалістами структурних підрозділів на підприємствах та закладах для проведення екологічного моніторингу, менеджерами проектів, адміністраторами інформаційних та комп'ютерних мереж, аналітиками комп'ютерних систем еколого-економічного моніторингу, прикладними програмістами, адміністраторами баз даних.

Комп'ютерні лабораторії кафедри інформаційних систем оснащені сучасними комп'ютерами у достатній кількості, щоб не лише забезпечувати проведення навчальних занять, а й надавати здобувачам можливість працювати самостійно.

Потреба у фахівцях спеціальності «Комп'ютерні науки» настільки велика, що здобувачі вже на старших курсах починають працювати в різних організаціях і фірмах, поєднуючи навчання і роботу за обраним фахом, що сприяє поглибленню практичної підготовки зі спеціальності.

Випускники факультету автоматизації і комп'ютерних систем мають дуже добрі перспективи працевлаштування на престижну, високооплачувану роботу, оскільки їх кваліфікація має універсальний характер.

Усі здобувачі, що цього потребують, мають можливість проживати у гуртожитку, кімнати обладнано доступом до мережі Інтернет.

Запрошую всіх, хто прагне здобути якісну, конкурентоспроможну освіту, вступати на наш факультет!

Остання зміна: 14 липня 2023