Н У Х Т

Навчання

Види занять

Лекція − основний вид навчальних занять в Університеті, призначений для засвоєння теоретичного матеріалу. Триває, як правило, одну пару – тобто 80 хв без перерви. Зміст лекцій визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Під час проведення лекції викладач (лектор) може проводити письмові контрольні роботи або тести, результати яких входять до підсумкової оцінки з дисципліни.

Лабораторне заняття − навчальне заняття, на якому студент під керівництвом викладача у лабораторії кафедри особисто проводить експерименти чи досліди, вчиться працювати з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.
Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи («протоколу») та його захист перед викладачем. Оцінки, отримані студентом на лабораторних роботах, є частиною семестрової оцінки з навчальної дисципліни.

Практичне заняття − вид навчального заняття, на якому студенти розбирають окремі теоретичні положення з навчальної дисципліни, навчаються розв'язувати задачі або виконувати інші завдання практичного спрямування. Оцінки, отримані студентом під час практичних занять, враховуються під час виставлення семестрової оцінки з навчальної дисципліни.

Семінарське заняття − вид навчального заняття, на якому викладач організовує дискусію навколо попередньо визначеного одного питання, до обговорення якого студенти заздалегідь готуються. Отримані студентом оцінки за семінарські заняття враховуються під час виставлення семестрової оцінки з навчальної дисципліни.

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність − сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу та наукової діяльності під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри  до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Культура академічної доброчесності базується на згоді всіх учасників освітнього процесу дотримуватись норм і правил академічної етики і доброчесності, викладених у Кодексі академічної етики Університету та у Положенні про забезпечення академічної доброчесності у НУХТ

Дотримання академічної доброчесності науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Університету передбачає:

 • дотримання високих професійних та етичних стандартів у всіх сферах діяльності Університету: освітній, науковій, науково-технічній та інноваційній;
 • виконання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну науково-педагогічну діяльність;
 • формування особистості із урахування головних принципів патріотичного, правового, екологічного виховання;
 • утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадської позиції та відповідальності, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Університеті передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Оцінювання знань

В університеті оцінювання знань студентів відбувається у двох шкалах: за шкалою ЄКТС (100-бальна шкала) та за національною шкалою (“Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно”). Відповідність підсумкових оцінок за вказаними шкалами наведено у таблиці.

Відповідність підсумкових семестрових оцінок за національною шкалою та шкалою ЄКТС

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЄКТС
Оцінка Пояснення
90…100 Відмінно A Відмінні знання
82…89 Добре B Вище середнього рівня з незначною кількістю помилок
74…81 C Добрі знання з незначною кількістю суттєвих помилок
64…73 Задовільно D Непогані знання, але із значною кількістю помилок
60…63 E Знання задовольняють мінімальним критеріям
35…59 Незадовільно FX Незадовільно (з можливістю повторного складання)
0…34 F Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

Графік навчального процесу

Навчання в НУХТ відбувається за графіком навчального процесу, який складається на поточний навчальний рік. У графіку вказуються дати початку та завершення навчання в університеті, складання сесій, проходження практик та канікули. Навчання розпочинається з 1 вересня. Навчальний рік складається із двох семестрів: осіннього та весняного, що обов’язково завершуються зимовою і літньою екзаменаційними сесіями. Традиційно тривалість осіннього семестру складає 16 тижнів, весняного – 20 тижнів. Загальна тривалість екзаменаційних сесій складає 1-2 тижні; практики − 2-8 тижнів; канікулів − 8-12 тижнів. Детально ознайомитись із графіком навчального процесу можна на сайті уріверситету, в деканатах чи дирекціях інститутів

Кредит

Навчальний процес в НУХТ побудований на принципах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Відповідно до вимог системи кожен із студентів для досягнення освітнього ступеня бакалавра/магістра зобов’язаний опанувати 240/90 кредитів. Кредит ЄКТС – це одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження студента. Один кредит становить 30 академічних годин, що передбачають навчання в аудиторії та самостійну роботу студента над вивченням дисциплін.

Допуск до сесії

Студент допускається до складання заліку чи іспиту з дисципліни, якщо:

 • відсутні пропуски лекційних занять або якщо теми заняття, що були пропущені, належним чином відпрацьовані;
 • проміжні модульні контрольні роботи складено на достатню кількість балів;
 • повністю відпрацьовано та захищено перед викладачем курс лабораторних та (або) практичних занять (виконано всі індивідуальні завдання, реферати, виступи тощо) з дисципліни.

Практична підготовка

Починаючи з другого або третього курсу, студенти обов’язково проходять практику на виробництві тривалістю 2-6 тижнів. Для проведення практики університет укладає колективні договори із провідними підприємствами України, організаціями та установами за профілем спеціальності. Перевага надається базам практики у м. Київ та Київській області. У випадку, якщо студент виявить бажання проходити практику на підприємстві, яке відсутнє у переліку колективних баз практик, то за його участю та сприяння університету укладається індивідуальний договір.

Розклад занять та дзвінків

Ознайомитись із розкладом занять на поточний навчальний семестр студенти можуть на сайті університету та на стендах біля деканату чи дирекції

Розклад дзвінків

пара по порядку початок заняття завершення заняття перерва
1 8.15 9.35 15 хв
2 9.50 11.10 10 хв
3 11.20 12.40 40 хв
4 13.20 14.40 10 хв
5 14.50 16.10 20 хв
6 16.30 17.50 10 хв
7 18.00 19.20 10 хв
8 19.30 20.50 -

Пропуски занять

Відвідування студентами НУХТ всіх видів навчальних занять за розкладом є обов’язковим. Під час кожного заняття викладач відмічає відсутніх у журналі академічної групи, далі – у електронному журналі викладача, що відповідно відображається у електронному кабінеті студента.У випадках, коли пропуски занять передбачувані (участь у спортивних змаганнях, наукових та творчих заходах, сімейні обставини тощо) студенту необхідно заздалегідь:

 • в дирекції / деканаті написати заяву із зазначенням причин та термінів відсутності на заняттях;
 • отримати дозвіл декана/директора, про що свідчить його підпис на заяві;
 • попередити викладачів про планову відсутність на заняттях та узгодити з ними порядок і терміни відпрацювань пропусків;
 • передати заяву з підписами старості для її подальшого зберігання у журналі академічної групи.

У разі відсутності студента на заняттях з причини хвороби необхідно:

 • повідомити старосту академічної групи (телефоном, електронною поштою або у інший спосіб) та заступника директора/декана про відсутність на заняттях із зазначенням причини;
 • у лікаря отримати лікарняний листок про тимчасову непрацездатність;
 • не пізніше, ніж через тиждень після одужання, представити лікарняний до деканату/дирекції та передати старості на зберігання до журналу академічної групи;
 • відпрацювати пропущені заняття

Академічна заборгованість

Отримання студентом незадовільної оцінки з дисципліни (менше 60 балів та відповідно «F» чи «FX») за результатами семестрового контролю є академічною заборгованістю. Її ліквідація відбувається після завершення екзаменаційної сесії відповідно до затвердженого графіка (зазвичай це наступні два тижні після завершення семестрового контролю).Порядок дій з ліквідації академічної заборгованості:

 • у випадку наявності пропущених лабораторних занять – відпрацювати їх та захистити, скласти всі проміжні модулі з дисципліни;
 • на стенді біля дирекції/деканату або на кафедрі, де працює викладач, із графіка ліквідації академічних заборгованостей дізнатись день та час перескладання дисципліни;
 • у день перескладання прийти у дирекцію/деканат та отримати «бігунок»;
 • перескласти дисципліну на позитивну оцінку (не нижче 60,00 балів) і пересвідчитися, що викладач зазначив це у «бігунку»;
 • занести «бігунок» у дирекцію/деканат.

У випадку, коли студент під час ліквідації академічної заборгованості отримує незадовільну оцінку, повторне перескладання дисципліни приймається комісією, яка призначається деканом інституту/факультету. Студент, який не склав екзамен чи залік комісії, відраховується з університету.

Підстави для відрахування студентів

Підставами для відрахування студента із університету є:

 • невиконання навчального плану (наявність академічної заборгованості з однієї чи більше дисциплін);
 • порушення умов договору (контракту) та наявність боргу по оплаті за навчання;
 • порушення Правил внутрішнього розпорядку університету;
 • переведення до іншого навчального закладу;
 • власне бажання;
 • успішне завершення навчання та отримання диплому;
 • виявлення плагіату у поданому до захисту дипломному проекті чи магістерській роботі;
 • інші випадки, передбачені законодавством України.

Студенти, відраховані із університету, отримують академічну довідку, у якій вказано назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. До академічної довідки не включають дисципліни, з яких студент отримав незадовільні оцінки.

Студентам, відрахованим із першого курсу, які не складали жодного семестрового контролю, видається академічна довідка із записом, що студент екзаменів та заліків не складав.

Відпрацювання лабораторних занять

Всі лабораторні заняття із дисциплін повинні бути відпрацьованими та захищеними. Якщо з якихось причин на момент завершення семестру у тебе виявляться пропущені та невідпрацьовані лабораторки, тебе не допустять до сесії.

Для відпрацювання пропущеної лабораторної роботи ти повинен:

 • підготувати протокол лабораторної роботи, добре вивчити її хід;
 • отримати допуск до відпрацювання роботи у свого викладача з лабораторних занять або завідувача кафедри;
 • погодити дату та час відпрацювання пропущеної теми із завідувачем лабораторії на кафедрі;
 • у визначений день прийти до лабораторії, відпрацювати пропущену роботу та оформити протокол (опрацювати результати, провести їх аналіз, сформулювати висновки);
 • отримати підпис викладача, що був присутнім у лабораторії під час відпрацювання роботи;
 • захистити відпрацьовану лабораторну роботу у свого викладача з лабораторних занять

Переведення на заочну форму навчання

Переведення на заочну (дистанційну) форму навчання можливе лише у канікулярний період та після успішного складання сесії.

Увага!Після зимової заліково-екзаменаційної сесії НА ПЕРШОМУ КУРСІ переведення студентів на заочну форму навчання НЕ ПРОВОДИТЬСЯ.Для того, щоб перевестись із денної на заочну форму навчання, тобі необхідно:

 • попередити заступника директора/декана про намір зміни форми навчання;
 • успішно скласти поточну сесію;
 • перед початком або у період канікул прийти у деканат/дирекцію та написати заяву про переведення на заочну (дистанційну) форму навчання з першого дня наступного семестру;
 • заочна форма навчання здійснюється переважно на контрактній основі, тому разом із заявою тобі треба підписати договір та оплатити навчання за наступний семестр;
 • дізнатися про строки проведення найближчої настановчої сесії на заочній формі навчання.

Важливо! Оскільки тривалість навчання на заочній формі порівняно із денною є більшою на півроку, може виявитися, що деякі дисципліни навчального плану заочників ти вже успішно склав. У такому випадку, за згодою викладачів цих дисциплін, дирекція/деканат їх перезарахує

Академічна відпустка

Академічна відпустка – це перерва у навчанні. Максимальна її тривалість складає один рік. Під час навчання в університеті студент має право на отримання академічної відпустки, як правило, один раз.

Увага! Академічна відпустка надається лише у випадках документального підтвердження причин, що її обумовлюють.

Ти зможеш отримати академвідпустку у таких випадках:
Підстава Підтверджуючі документи
1. Довготривала хвороба або загострення хронічних захворювань висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки
2. Участь у програмах академічної мобільності рішення Вченої ради Університету про направлення за кордон
3. Призив на строкову військову службу повістка військкомату
4. Вагітність (у випадку її складного перебігу, що потребує госпіталізації) та пологи відповідна довідка з медичного закладу
5. Догляд за малолітньою дитиною (до 3 років) або у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду (до 6 років) свідоцтво про народження дитини та, за необхідності, медичні довідки про стан здоров’я дитини
6. Необхідність догляду за членами сім’ї довідка про необхідність постійного стороннього догляду осіб та їх нездатність до самообслуговування
7. Інші випадки  

 

Для отримання академічної відпустки ти повинен:
 • прийти у дирекцію/деканат із документами, що є підставами для отримання академічної відпустки та підтверджують необхідність перерви у навчанні;
 • написати заяву на отримання академічної відпустки.

На підставі твоєї заяви, підтверджуючих документів та обґрунтування декана/директора, ректором університету розглядається можливість надання академічної відпустки. Рішення ректора є остаточним.

 

Ведення залікової книжки

Студент зобов’язаний вести залікову книжку. Без оформленої належним чином залікової книжки неможливо отримати диплом та додаток до нього по завершенню навчання студента.

У книжці виставляються результати семестрового контролю. На її лівому розвороті зазначають результати іспитів, з правої сторони – результати заліків. Оцінки у заліковій книжці є підтвердженням того, що студент успішно склав семестровий контроль.

Під час семестрового контролю, викладачі, які виставляють підсумкові оцінки із дисциплін, роблять у заліковій книжці такі записи: зазначають назву дисципліни, її обсяг у годинах та кредитах ЄКТС, прізвище викладача, якому студент складав іспит чи залік, власне підсумкову оцінку за 100-бальною і за національною шкалою («відмінно», «добре» чи «задовільно»), дату проведення контролю та підпис викладача. У випадку відсутності залікової книжки у студента на момент проведення заліку чи іспиту викладач має право недопустити його до складання підсумкового контролю.

Увага! Бувають випадки розбіжності оцінок, виставлених у заліково-екзаменаціну відомість, та у заліковій книжці студента. У такому випадку під час підрахунку середнього рейтингового балу для можливості подальшого отримання стипендії працівники деканатів/дирекцій користуються інформацією, наведеною у відомостях,а не у залікових книжках студентів. Тому студентам варто звертати особливу увагу на відповідність оцінок у заліковій книжці та у відомостях підсумкового контролю.

Важливо! Після успішного складання всіх заліків та іспитів поточного семестру студент самостійно або за участі старости групи, завіряє результати навчання – у заліковій книжці заступник декана/директора ставить підпис та печатку.

Академічна мобільність

Академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі протягом семестру (переважно 4 місяці) на території України чи за її межами, без відрахування чи звільнення з основного місця навчання.

Основними цілями таких програм є підвищення якості освіти та науки у відповідності з міжнародними освітніми стандартами, підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів.

Академічна мобільність дає можливість студентам, аспірантам, викладачам брати участь у навчальних або навчально-дослідницьких програмах. Організація академічної мобільності в університету відбувається відповідно до Положення  про академічну мобільність в НУХТ учасників освітнього процесу.

 

Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість:

 • отримати якісну європейську освіту за обраною спеціальністю;
 • набуття нових унікальних професійних навичок;
 • розширити свої знання у всіх областях європейської культури;
 • удосконалення навичок володіння іноземними мовами;
 • підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Отримати можливість безкоштовного навчання та стипендії у європейському університеті можливо завдяки участі в освітній програмі Європейського союзу Еразмсус +.

В рамках програми Еразмсус + передбачається прийняття участі у міжнародних конференціях, відвідування розмовного клубу, де проводяться цікаві лекції, а також надання стипендій у розмірі 750 євро на місяць та виплата дорожнього гранту ( 275 євро).

Як можна взяти участь у програмі:

Після оголошення конкурсу необхідно подати такі документи англійською мовою:

 1. CV у форматі EVROPASS.
 2. Мотиваційний лист.
 3. Рекомендаційний лист від завідувача кафедри.
 4. Заповнений Learning Agreement (table A, B)
  Перелік дисциплін
 5. Сертифікат про рівень володіння англійською мовою (не нижче рівня В2) .
 6. Довідка про успішність.
 7. Копія 1-ї сторінки закордонного паспорту.

Участь у програмі студентського обміну буде хорошим доповнен-ням до диплому про вищу освіту і підвищить Вашу конкурентоспро-можність на ринку праці.

Індивідуальний графік навчання

Індивідуальний графік навчання надається студентам в окремих підтверджених документально випадках, а саме:

 • хвороба або важкий перебіг вагітності;
 • необхідність догляду за малолітньою дитиною до 3-х років;
 • навчання за дуальною формою здобуття освіти;
 • навчання за програмою академічної мобільності;
 • суміщення навчання з роботою за фахом – для здобувачів освітнього ступеня магістр та у виключних випадках – для студентів випускних курсів освітнього ступеня бакалавр;
 • участь в спортивних змаганнях.

Для отриманняіндивідуального графіка студент повинен:

написати заяву на ім’я директора інституту/декана факультету;

надати документи, що підтверджують об’єктивну необхідність отримання індивідуального графіка навчання.

Увага! Індивідуальний графік надає можливість вільного відвідування лекційних занять навчальних дисциплін. Вільне відвідування не поширюється на лабораторні та практичні заняття та практику.