Н У Х Т

Інтелектуальна власність

Жарова Світлана Іванівна
Жарова Світлана Іванівна
Начальник відділу
контакти:
Корпус , кім.
тел.: (044) 287-94-55
e-mail:

Відділ інтелектуальної власності (ВІВ) є науковим підрозділом і у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, та іншими нормативно-правовими актами з винахідницької діяльності.

Відділ здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової та науково-технічної діяльності університету і підпорядковується проректору з наукової роботи та міжнародних зв'язків.

ВІВ співпрацює з органами державного управління, українськими та іноземними інноваційними інфраструктурами, науковими закладами, організаціями, діяльність яких пов'язана зі сферою інтелектуальної власності та/чи тих, що проявляють заінтересованість у створенні та комерційному використанні об'єктів інтелектуальної власності.

Основними завданнями відділу є:

  • Організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності.
  • Забезпечення захисту і правомірного використання об'єктів інтелектуальної власності, що відповідають потребам вітчизняного та світового ринку.
  • Проведення експертизи комерційного потенціалу результатів наукової діяльності з метою визначення найбільш перспективних об'єктів і напрямків, що представляють комерційний інтерес.
  • Набуття прав інтелектуальної власності університетом, створених в результаті його наукової, науково-технічної та освітньої діяльності, їх просування та передачу в сферу виробництва.
  • Формування атмосфери довіри та співробітництва на основі балансу інтересів університету, його структурних підрозділів, працівників, аспірантів, студентів та потенційних комерційних партнерів, встановлення ділової репутації університету як надійного та передбачуваного партнера.
  • Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт зі створення, охорони, захисту та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.
  • Захист прав і законних інтересів університету та його працівників як творців об'єктів інтелектуальної власності в адміністративному порядку та суді, зокрема, від недобросовісної конкуренції, неправомірного одержання прав на використання об'єктів інтелектуальної власності третіми особами.
  • Представлення науково-технічних розробок університету, захищених патентами України, на виставках, конкурсах різного рівня, а також в рекламній продукції.
  • Залучення винахідників університету до участі у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року», який проводить Державна служба інтелектуальної власності України.

Здійснює спільно з відповідними підрозділами університету аналіз науково-дослідних робіт, що плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою визначення патентоспроможних об'єктів інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал, доцільності їх правової охорони в Україні та в іноземних державах.

Готує пропозиції щодо віднесення науково-технічної та іншої інформації з обмеженим доступом, зокрема конфіденційної інформації, комерційної таємниці.

Здійснює правове забезпечення договорів, стороною яких є університет, в частині, що стосується правовідносин у сфері інтелектуальної власності, в тому числі, дає роз'яснення по застосуванню законодавства, бере участь у переговорах і розробленні проектів договорів щодо формування умов, прав і обов'язків сторін (правова охорона, використання об'єктів інтелектуальної власності, розподіл прав, забезпечення конфіденційності, виплата винагороди, щодо витрат і доходів тощо), здійснює контроль за їх виконанням.

Приймає участь у підготовці та поданні документів (заявок) на об'єкти інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур.

Бере участь у підготовці та забезпеченні укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами реалізації об'єктів інтелектуальної власності та здійснює контроль за їх виконанням.

Вживає заходи для запобігання порушенню майнових прав під час використання інтелектуальної власності, що належать університету та запобіганню порушенню ним аналогічних прав третіх осіб.

Розробляє локальні нормативні і методичні документи університету, що регламентують питання створення, правової охорони і використання реалізації об'єктів інтелектуальної власності, фінансування такої діяльності, надходження і розподілу ліцензійних платежів і інших доходів від використання реалізації об'єктів інтелектуальної власності, виплати винагород і інших форм заохочення працівникам-винахідникам (авторам) і особам, які сприяли цій діяльності; забезпечує прийняття і моніторинг виконання зазначених документів структурними підрозділами, працівниками, аспірантами і студентами університету.

Надає працівникам і особам, які навчаються в університеті, консультативно-правову, інформаційну й адміністративну допомогу в реалізації особистих немайнових і майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, що їм належать, і пільг, передбачених чинним законодавством і локальними нормативними актами університету, у тому числі, прав працівників-винахідників (авторів) на винагороду за використання реалізації об'єктів інтелектуальної власності, створених ними у зв'язку з виконанням трудового договору чи доручення працедавця.

Здійснює заходи з організації навчання та підвищення кваліфікації у сфері інтелектуальної власності та комерціалізації реалізації об'єктів інтелектуальної власності працівників університету, зокрема, бере участь у навчанні студентів і аспірантів з цих питань.

Веде облік та здійснює звітність у сфері правової охорони об'єктів інтелектуальної власності університету.

Проводить аналіз стану наукової діяльності університету та окремо його підрозділів у сфері інтелектуальної власності, готує пропозиції щодо її вдосконалення, тощо.

Спільно з розробниками вирішує питання про державну реєстрацію НДР в УкрІНТЕІ. Надає методично-технічну допомогу в складанні реєстраційних, облікових та інформаційних карт на бланках та електронних носіях, а також звітів та направлень до УкрІНТЕІ.

 

Підсумки винахідницької діяльності

Винахідницька діяльність за підсумками 2017 р.

В університеті приділяється велика увага розвитку винахідницької діяльності, залученню до науково-технічної творчості аспірантів і студентської молоді шляхом їх участі у виконанні науково-дослідних робіт. За даними Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України університет впевнено утримує перше місце серед вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України з винахідницької діяльності.

Об'єкти інтелектуальної власності є творчим надбанням університету, які створені внаслідок наукових досліджень, роботи над докторськими, кандидатськими дисертаціями, тощо.

У 2017 році університетом отримано 370 патентів України на винаходи та корисні моделі, в тому числі у співавторстві зі студентами – 234.

Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано 2 свідоцтва про авторське право на твір, власником яких є НУХТ.

Університет – активний учасник Всеукраїнського конкурсу «Винахід року». Рішенням конкурсної комісії винахід № 110307 «Спосіб отримання штучного меду» в комплексі винаходів «Спосіб виробництва харчового сиропу із цукрових буряків та продуктів на його основі» визнано кращим в галузевій номінації «Харчове виробництво». Винахідники: Крапивницька І.О. (доцент кафедри технології цукру і підготовки води), Карпович І.В. (доцент кафедри технології цукру і підготовки води), Сизоненко О.І. (аспірант кафедри технології цукру і підготовки води), Кушнір О.В. (заступник начальника відділу інтелектуальної власності), Тарасенко Ю.В. (магистрант кафедри технології цукру і підготовки води), Оболкіна В.І. (професор кафедри хлібопекарського та кондитерського виробництв), Каліновська Т.В. (аспірант кафедри хлібопекарського та кондитерського виробництв). Ця відзнака свідчить про вагомий внесок університету в розвиток інноваційної діяльності в Україні. За винаходами виконане впровадження на ТОВ «ПРОДСЕРВІС-ІР»(с. Михайлівка-Рубежівка) та ТОВ «СМАКІВНИЦЯ ЛП» (с. Білогородка).

До Дня винахідника і раціоналізатора Міністерство освіти і науки України разом із Державною науково-технічною бібліотекою України проводило конференцію-практикум «Використовуй інформацію – крокуй до винаходу! Від ідеї до патенту». Університет виступив співорганізатором заходу та представив доповідь доцента кафедри експертизи харчових продуктів Шульги О.С. "Їстівна плівка – альтернатива традиційному пакуванню кондитерських і хлібобулочних виробів".

 

ПОЛОЖЕННЯ про відділ інтелектуальної власності НУХТ ДИВИТИСЬ

Анотований перелік патентів України на винаходи та корисні моделі, власником яких є НУХТ Дивитись