Н У Х Т

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

герб ННІТІ

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук; доценти, кандидати технічних наук. Колектив інституту постійно знаходиться на вістрі науково-технічного прогресу, що забезпечує якісну практичну та теоретичну підготовку сучасних фахівців.

Інститут готує фахівців в галузі знань механічної та енергетичної інженерії. Отримані знання дозволяють нашим вихованцям бути конкурентноздатними на ринку праці. Так, наші випускники вміють створювати передовi технологiчнi процеси, конструювати технологiчнi комплекси, експлуатувати та дослiджувати їх на базi компʼютерних систем проектування, обробки iнформацiї та органiзацiйно-технiчного управлiння, здiйснювати мiжнародну патентно-лiцензiйну дiяльнiсть, сертифiкацiю продукцiї та систем якості, приймати найефективнiшi економiчно обгрунтованi технiчнi рiшення методами математичного моделювання та компʼютерного синтезу.

Наші випускники працюють експертами з питань ефективного використання енергоресурсів та різноманітного технологічного обладнання, надають консалтингові та інжінірінгові послуги, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, спеціалістами з технічного аудиту, керiвниками підприємств, провiдними спецiалiстами структурних пiдроздiлiв на пiдприємствах та в органiзацiях харчової, біотехнологічної промисловості, пакувальної індустрії, електроенергетики паливно-енергетичного комплексу, будiвництва та експлуатацiї мiських пiдземних споруд тощо.

На кафедрах Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого створені наукові школи, які працюють над розв'язанням актуальних інженерно-технічних проблем. До цієї роботи залучаються студенти різних освітніх ступенів, кращі з яких за результатами науково-дослідної роботи рекомендуються до вступу у магістратуру, а потім і на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії.

Науково-навчальний інженерно-технічний інститут ім.акад. І.С. Гулого опирається на досвід передових європейських вищих навчальних закладів, забезпечує академічну мобільність студентів та створює умови для всебічного розвитку майбутніх фахівців.

Під час проходження виробничої і переддипломної практик студенти розширюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників. З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх фахівців регулярно організовуються зустрічі з провідними вченими і представниками механічної та енергетичної галузей.

Сьогодення – час для повного розкриття кожної особистості відповідно до її покликання, обдарованості, здібностей. Тому випускники Науково-навчального інженерно-технічного інститут ім. акад. І. С. Гулого – різнобічно підготовлені фахівці, які одержують ґрунтовні знання, як із базових дисциплін інженерно-технічної науки, так і спеціалізованих дисциплін.

Контактна інформація

01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
(денна форма навчання)
корп. «А», ауд. 303, тел. (044) 289-63-18
тел. (044) 287-97-50; тел. (044) 287-97-70
корп. «А», ауд. 330, тел. (044) 287-91-23
(заочна форма навчання)
корп. «А», ауд.441, тел. (044) 287-96-65
корп. «Б», ауд.411, тел. (044) 287-92-22
e-mail: nniti@nuft.edu.ua

сайт інституту

Остання зміна: 01 липня 2019

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім.акад.І.С. Гулого проводить підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук». Навчальний процес організований за галузями знань 13 «Механічна інженерія», 14 «Енергетична інженерія» та 18 «Виробництво та технології» за наступними освітніми програмами:

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Прикладна механіка

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та освітньою програмою:

 • Прикладна механіка
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

 • Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Електротехніка та інформаційні технології 

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою:

 • Електротехніка та інформаційні технології 
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Холодильні техніка та технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та освітньою програмою:

 • Холодильні техніка та технології
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою:

 • Теплоенергетика та енергоефективні технології
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» та освітньою програмою:

 • Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Прикладна механіка

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та освітньою програмою:

 • Прикладна механіка
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Інжиніринг харчових виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

 • Інжиніринг харчових виробництв
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

 • Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Електротехнічні системи електроспоживання

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою:

 • Електротехнічні системи електроспоживання
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Енергетичний менеджмент

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою:

 • Енергетичний менеджмент
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Холодильні техніка та технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та освітньою програмою:

 • Холодильні техніка та технології
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Теплоенергетичний менеджмент

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою:

 • Теплоенергетичний менеджмент
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою:

 • Теплоенергетика та енергоефективні технології
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Науковий ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Галузеве машинобудування

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Теплоенергетика

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Науковий ступінь «ДОКТОР НАУК»

Галузеве машинобудування

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти
на 2022 - 2023 навчальний рік

спеціальність 131 «Прикладна механіка»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Прикладна механіка»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
Блок 1: «Машини і технології пакування»
Пакувальні матеріали Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Транспортні системи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Обладнання для виготовлення упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Основи розрахунку і конструювання обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології та обладнання переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Монтаж і технічний сервіс обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології пакування Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Пакувальне обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Блок 2: «Інжиніринг рециклінгу»
Пакувальні матеріали Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Транспортні системи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Процеси переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Основи розрахунку і конструювання обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології та обладнання пакування Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Монтаж і технічний сервіс обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Обладнання переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
2 курс 3 семестр
Обробка харчових продуктів у процесах пакування Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Екологічна безпека використаної упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Теорія технічних систем Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
2 курс 4 семестр
Конструювання і дизайн упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Властивості використаних пакувальних матеріалів Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Ергономіка Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Прикладна механіка»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2М курс 3 семестр
Дисципліни блоку інновацій прикладної механіки
Ресурсо- та енергоощадні технології Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Сучасні технології у прикладній механіці Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
Блок 1: «Інжиніринг харчових виробництв»
Загальна технологія харчових виробництв Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Транспортні системи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Гідромеханічні процеси Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Машини та технології пакування Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Тепло-масообмін Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Електронні системи Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Технологічне обладнання харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Блок 2: «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»
Загальна технологія фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Кафедра біотехнології і мікробіології
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Транспортні системи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Механічні процеси і обладнання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Машини і технології пакування продукції фармацевтичних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Тепло-масообмін Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Електронні системи Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Технологічне обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
3 курс 5 семестр
Генерація компонентів в CAD Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Проектування виробів з пластика та пресс-форм в CAD Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Підготовка моделей для аддитивного виробництва та 3D друк Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
3 курс 6 семестр
Метрологія і технічні вимірювання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технічна діагностика, ремонт та відновлення деталей Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Надійність та довговічність Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2М курс 3 семестр
ВК 5
Валідація процесів та обладнання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Управління якістю на підприємствах фармацевтичної галузі Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ВК 6
Системи підготовки повітря Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Кондиціювання повітря та вентиляція Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Електротехніка та інформаційні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
Блок 1: «Системи електрозабезпечення споживачів та інформаційні технології»
Автоматизоване проектування систем електропостачання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Електроніка та технічні засоби автоматизації Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Автоматизація виробничих процесів та електротехнічних об'єктів Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Основи електроосвітлення Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Комп'ютерна математика Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Підвищення ефективності систем електропостачання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Програмні засоби SCADA/HMI в електротехніці Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Проектування програмного забезпечення та інформаційних систем електротехнічних комплексів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Термодинаміка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи моделювання електроенергетичних об’єктів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Блок 2: «Ефективне енерговикористання та інформаційні технології»
САПР систем енерговикористання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Силова електроніка в системах електропостачання Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Системи керування об'єктами енерговикористання Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Енергоефективне електроосвітлення та системи керування ним Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Методи обчислювальної математики Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Енергомоніторинг (контроль та управління) систем енерговикористання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Людинно-машинні інтерфейси в системах керування енерговикористанням підприємств Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Інформація та комунікації в системах енерговикористання підприємств Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Методи та засоби розробки інформаційних систем об'єктів енерговикористання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Монтаж та експлуатація систем електропостачання промислових підприємств Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Теплоенергетичні установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Математичне моделювання об'єктів енерговикористання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
3 курс 6 семестр
ВК6
Електротехнологічні установки Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Електричне обладнання промислових механізмів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Приймачі електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Холодильні техніка та технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
ВК10
Основи промислового будівництва Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
3 курс 5 семестр
ВІМ-проектування інженерних мереж Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Моделювання енергетичних об'єктів Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Математичні задачі енергетики Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
3 курс 6 семестр
Альтернативна енергетика Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Вторинні енергетичні ресурси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Холодильні техніка та технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2М курс 3 семестр
ВК 4
Холодильні агенти: аспекти використання та утилізації Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи енергоменеджменту і енергетичного аудиту Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Iнтенсифiкацiя тепломасообмiну в теплообмінних апаратах і установках Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

спеціальність 144 «Теплоенергетика»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
ВК10
Основи теплотехнології харчових виробництв Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи промислового будівництва Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи теплофікації Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
3 курс 5 семестр
ВК5
ВІМ-проектування інженерних мереж Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Моделювання енергетичних об'єктів Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Математичні задачі енергетики Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
3 курс 6 семестр
ВК6
Високотемпературні процеси і установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Теоретичні основи холлодилної техніки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Теплофікація Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1М курс
ВК 2
Механіка рідин (розширений курс) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Енергоощадні технології Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Теорія технічних систем Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
ВК 3
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Комп'ютерні редакційно-видавничі системи Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Організація баз даних та знань Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ВК 4
Товарознавство харчових продуктів Кафедра експертизи харчових продуктів
Загальна технологія харчових виробництв Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
ВК 11
Законодавство про упаковку Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Патентознавство та авторське право Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
3 курс 5 семестр
ВК 6
Метрологія і технічні вимірювання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Методи і засоби контролю поліграфічної продукції Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Оптичні вимірювання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2М курс 3 семестр
ВК 3
Логістика поліграфічних та пакувальних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Розповсюдження та логістика Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ВК 6
Промоушен упаковки Кафедра маркетингу
Рекламні медіастратегії в дизайні упаковки Кафедра маркетингу

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти
на 2021 - 2022 навчальний рік

спеціальність 131 «Прикладна механіка»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Прикладна механіка»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 3 семестр
Культура професійного мовлення Кафедра гуманітарних дисциплін
Риторика Кафедра гуманітарних дисциплін
Документознавство Кафедра гуманітарних дисциплін
2 курс 4 семестр
Психологія ділової комунікації Кафедра гуманітарних дисциплін
Розвиток організаторських та лідерських здібностей Кафедра гуманітарних дисциплін
Психологія взаємовідносин Кафедра гуманітарних дисциплін
Пакувальні матеріали Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
3 курс 5 семестр
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
3 курс 6 семестр
Транспортні системи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Обладнання для виготовлення упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології та обладнання переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Процеси переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології та обладнання пакування Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
4 курс 7 семестр
Основи розрахунку і конструювання обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології пакування Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Пакувальне обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Обладнання переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Прикладна механіка»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1М курс 1 семестр
Чинники успішного працевлаштування Кафедра економіки праці та менеджменту
Брендинг Кафедра маркетингу
Рекламний менеджмент Кафедра маркетингу
Iнновацiйне пiдприємництво та управлiння стартап-проєктами Кафедра економіки і права
Філософія сучасного пізнання Кафедра гуманітарних дисциплін
Україна в європейському цивілізаційному вимірі Кафедра гуманітарних дисциплін
Лідерство & team building Кафедра гуманітарних дисциплін
Психологія управління та конфліктологія Кафедра гуманітарних дисциплін
Друга іноземна мова Кафедра іноземних мов професійного спрямування, Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Стратегія сталого розвитку Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Розрахунок і конструювання пакувального обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Розрахунок і конструювання функціональних мехатронних модулів Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
1М курс 2 семестр
Надійність та довговічність потокових ліній Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Адаптроніка технічних систем Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Автоматизовані потокові лінії Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Автоматизовані потокові лінії переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
2М курс 3 семестр
Дисципліни блоку інновацій прикладної механіки
Ресурсо- та енергоощадні технології Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Сучасні технології у прикладній механіці Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 3 семестр
Культура професійного мовлення Кафедра гуманітарних дисциплін
Риторика Кафедра гуманітарних дисциплін
Документознавство Кафедра гуманітарних дисциплін
2 курс 4 семестр
Психологія ділової комунікації Кафедра гуманітарних дисциплін
Розвиток організаторських та лідерських здібностей Кафедра гуманітарних дисциплін
Психологія взаємовідносин Кафедра гуманітарних дисциплін
Загальна технологія харчових виробництв Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Загальна технологія фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Кафедра біотехнології і мікробіології
3 курс 5 семестр
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Гідромеханічні процеси Кафедра процесів та апаратів харчових виробництв
Механічні процеси і обладнання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
3 курс 6 семестр
Транспортні системи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технологічне обладнання харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технологічне обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
4 курс 7 семестр
Машини та технології пакування Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технологічні комплекси харчових виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Машини і технології пакування продукції фармацевтичних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Розрахунок і конструювання технологічного обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технологічні комплекси фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
4 курс 8 семестр
Монтаж і технічний сервіс Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Інжиніринг харчових виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1М курс 1 семестр
Чинники успішного працевлаштування Кафедра економіки праці та менеджменту
Брендинг Кафедра маркетингу
Рекламний менеджмент Кафедра маркетингу
Iнновацiйне пiдприємництво та управлiння стартап-проєктами Кафедра  економіки і права
Філософія сучасного пізнання Кафедра гуманітарних дисциплін
Україна в європейському цивілізаційному вимірі Кафедра гуманітарних дисциплін
Лідерство & team building Кафедра гуманітарних дисциплін
Психологія управління та конфліктологія Кафедра гуманітарних дисциплін
Друга іноземна мова Кафедра іноземних мов професійного спрямування, Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Стратегія сталого розвитку Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Мехатронні модулі технологічного обладнання харчових виробництв Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки 
Стандарти та норми проєктування Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки 
1М курс 2 семестр
Моделювання технічних систем Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування 
Моделювання технологічних процесів Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування 
Теорія технічних систем Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування 
Ефективність технологічного обладнання харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування 
Виробнича логістика харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування 
Технічний дизайн обладнання харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування 
Системи управління проєктами та інженерними даними (PDM) Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування 
 
освітньо-професійна програма «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1М курс 1 семестр
Чинники успішного працевлаштування Кафедра економіки праці та менеджменту
Брендинг Кафедра маркетингу 
Рекламний менеджмент Кафедра маркетингу 
Iнновацiйне пiдприємництво та управлiння стартап-проєктами Кафедра економіки і права 
Філософія сучасного пізнання Кафедра гуманітарних дисциплін 
Україна в європейському цивілізаційному вимірі Кафедра гуманітарних дисциплін 
Лідерство & team building Кафедра гуманітарних дисциплін 
Психологія управління та конфліктологія Кафедра гуманітарних дисциплін 
Друга іноземна мова Кафедра іноземних мов професійного спрямування, Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації 
Стратегія сталого розвитку Кафедра екологічної безпеки та охорони праці 
Мехатронні модулі технологічного обладнання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
Робото-технічні комплекси та інтелектуальні машини Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
1М курс 2 семестр
Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
Основи теорії і моделювання технічних систем Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
Ефективність технологічного обладнання фармацевтичної галузі Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
Інтенсифікація технологічних процесів у фармацевтичний та біотехнологічній галузях Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
Виробнича логістика фармацевтичної галузі Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
Складське господарство фармацевтичної галузі Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
Технології та обладнання підготовки води Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
Асептика біотехнологічних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 

 

освітній ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

освітньо-наукова програма «Машини та апарати харчових, мікробіолоігчних і фармацевтичних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1А курс 1 семестр
Теоретичні основи енергетичних перетворень Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Аеродинаміка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Динаміка механчних систем Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
1А курс 2 семестр
Газогідромеханіка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Інтенсифікація тепломасообміну в технологічному обладнанні Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Теорія вібродинамічних процесів у обладнанні галузі Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Реологія технологічних мас у виробництві харчових, фармацевтичних та мікробіолоігчних виробів Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Прикладні аспекти обчислювальної механіки Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Електротехніка та інформаційні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 3 семестр
Культура професійного мовлення Кафедра гуманітарних дисциплін
Риторика Кафедра гуманітарних дисциплін
Документознавство Кафедра гуманітарних дисциплін
Автоматизоване проектування систем електропостачання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
2 курс 4 семестр
Психологія ділової комунікації Кафедра гуманітарних дисциплін
Розвиток організаторських та лідерських здібностей Кафедра гуманітарних дисциплін
Психологія взаємовідносин Кафедра гуманітарних дисциплін
Основи моделювання електроенергетичних об'єктів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Методи і засоби моделювання енергетичних об'єктів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
ВІМ-проектування інженерних мереж Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
3 курс 5 семестр
Мікропроцесорна техніка і програмування мікропроцесорних Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Техніка високих напруг Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Програмні засоби SCADA/HMI в електротехніці Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
3 курс 6 семестр
Електроніка та технічні засоби автоматизації Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Основи електроосвітлення Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Комп'ютерні мережі та розподілені системи Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Методи і засоби автоматизації систем електропостачання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
4 курс 7 семестр
Підвищення ефективності систем електропостачання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Інформаційні технології в енергетиці Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
4 курс 8 семестр
Проектування програмних комплексів і інформаційних систем Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Методи ідентифікації, оптимізації та прогнозування в енергетиці Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Системи обліку теплової і електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Надійність електротехнічного обладнання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Частотнорегульовані електроприводи змінного та постійного струму Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Електротехнічні системи електроспоживання»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1М курс 1 семестр
Чинники успішного працевлаштування Кафедра економіки праці та менеджменту
Брендинг Кафедра маркетингу
Рекламний менеджмент Кафедра маркетингу
Iнновацiйне пiдприємництво та управлiння стартап-проєктами Кафедра  економіки і права
Філософія сучасного пізнання Кафедра гуманітарних дисциплін
Україна в європейському цивілізаційному вимірі Кафедра гуманітарних дисциплін
Лідерство & team building Кафедра гуманітарних дисциплін
Психологія управління та конфліктологія Кафедра гуманітарних дисциплін
Друга іноземна мова Кафедра іноземних мов професійного спрямування, Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Стратегія сталого розвитку Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Основи енергоменеджменту і енергетичного аудиту Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Системи контролю та керування енергоспоживанням підприємства Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Автоматизовані системи обліку електричної та теплової енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Системи моніторингу, обліку та керування електропостачанням Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
1М курс 2 семестр
Відновлювальна енергетика Кафедра електропостачання і енергоменеджменту 
Споживачі електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Енергетичний контроль в системах електроспоживання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Конкурентні технології відновлюваної енергетики для систем електрозабезпечення Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Електрообладнання  та електропостачання промислових об'єктів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Енергомоніторинг (контроль та управління) в системах  електропостачання промислових об'єктів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
 
освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1М курс 1 семестр
Чинники успішного працевлаштування Кафедра економіки праці та менеджменту
Брендинг Кафедра маркетингу 
Рекламний менеджмент Кафедра маркетингу 
Iнновацiйне пiдприємництво та управлiння стартап-проєктами Кафедра економіки і права 
Філософія сучасного пізнання Кафедра гуманітарних дисциплін 
Україна в європейському цивілізаційному вимірі Кафедра гуманітарних дисциплін 
Лідерство & team building Кафедра гуманітарних дисциплін 
Психологія управління та конфліктологія Кафедра гуманітарних дисциплін 
Друга іноземна мова Кафедра іноземних мов професійного спрямування, Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації 
Стратегія сталого розвитку Кафедра екологічної безпеки та охорони праці 
Основи енергоменеджменту і енергетичного аудиту Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Системи контролю та керування енергоспоживанням підприємства Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Автоматизовані системи обліку електричної та теплової енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Системи вимірювання та обліку енерговикористання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
1М курс 2 семестр
Відновлювальна енергетика Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Споживачі електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту 
Енергетичний контроль в системах електроспоживання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту 
Децентралізована альтернативна енергетика та системи акумулювання енергії Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Енергоефективні технології споживання електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Методи аналізу ефективності енерготехнологічних систем Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

 

освітній ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

освітньо-наукова програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1А курс 1 семестр
Високоефективні системи генерації теплової та електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Електротехнічні комплекси з накопичувачами енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Мережі електропостачання з розподіленою генерацією Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
1А курс 2 семестр
Моделювання електротехнічних об'єктів з інтелектуальними системами керування Кафедра електропостачання і енергоменеджменту 
Імітаційне моделювання електротехнічних комплексів з відновлювальними джерелами енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Методи моделювання систем розподілу електроенергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Холодильні техніка та технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс 2 семестр
Вступ до фаху Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Енергетичні ресурси України Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Введення в енергоменеджмент Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
2 курс 3 семестр
Культура професійного мовлення Кафедра гуманітарних дисциплін
Риторика Кафедра гуманітарних дисциплін
Документознавство Кафедра гуманітарних дисциплін
Енергетичні ресурси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Нагнітачі та теплові двигуни Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
2 курс 4 семестр
Психологія ділової комунікації Кафедра гуманітарних дисциплін
Розвиток організаторських та лідерських здібностей Кафедра гуманітарних дисциплін
Психологія взаємовідносин Кафедра гуманітарних дисциплін
3 курс 5 семестр
Прикладна термодинаміка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Тепломасообмін 2 Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Кондиціонування повітря Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Механіка рідин 2 Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Теплові насоси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
3 курс 6 семестр
Електричні системи 2 Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Джерела та системи теплоенергопостачання Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи промислового будівництва Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
4 курс 7 семестр
Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Кріогенна техніка та технологія Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні установки спеціального призначення Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Автоматизація холодильних машин і установок Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи енергоаудиту та енергоменеджменту Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
4 курс 8 семестр
Облік та аудит Кафедра економіки і права
Основи бізнесу Кафедра економіки і права

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Холодильні техніка та технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1М курс 1 семестр
Чинники успішного працевлаштування Кафедра економіки праці та менеджменту
Брендинг Кафедра маркетингу
Рекламний менеджмент Кафедра маркетингу
Iнновацiйне пiдприємництво та управлiння стартап-проєктами Кафедра  економіки і права
Філософія сучасного пізнання Кафедра гуманітарних дисциплін
Україна в європейському цивілізаційному вимірі Кафедра гуманітарних дисциплін
Лідерство & teambuilding Кафедра гуманітарних дисциплін
Психологія управління та конфліктологія Кафедра гуманітарних дисциплін
Друга іноземна мова Кафедра іноземних мов професійного спрямування, Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Стратегія сталого розвитку Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Холодильні машини (проєктування компресорів) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Мехатроніка Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Моделювання технологічних процесів Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Методи сучасної теорії керування Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Програмовані логічні контролери та комплекси Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Холодильні установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
1М курс 2 семестр
Холодильна технологія (розширений курс) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки 
Кондиціювання повітря Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки 
Інженерні мережі та устаткування Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування 
Стандарти та норми проєктування Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування 
Експлуатація та діагностика устаткування Кафедра електропостачання і енергоменеджменту 
Відновлювальна енергетика Кафедра електропостаання і енергоменеджменту 
Технології Індустрії 4.0 Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Енергетичний аудит систем теплохолодопостачання Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Численні методи в інженерних задачах Кафедра вищої математики ім. проф. Можара В.І.
Технічний дизайн Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Генеративні технології проєктування та аддитивне виробництво Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Проєктування інженерних мереж Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Відновлювальна енергетика Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Експлуатація та діагностика устаткування Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

спеціальність 144 «Теплоенергетика»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 3 семестр
Культура професійного мовлення Кафедра гуманітарних дисциплін
Риторика Кафедра гуманітарних дисциплін
Документознавство Кафедра гуманітарних дисциплін
2 курс 4 семестр
Психологія ділової комунікації Кафедра гуманітарних дисциплін
Розвиток організаторських та лідерських здібностей Кафедра гуманітарних дисциплін
Психологія взаємовідносин Кафедра гуманітарних дисциплін
Основи теплотехнології харчових виробництв Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи промислового будівництва Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
3 курс 5 семестр
Механіка рідин 2 Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Прикладна термодинамiка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Тепломасообмін 2 Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Облік та аудит Кафедра економіки і права
3 курс 6 семестр
Електричні системи 2 Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Нагнiтачi та тепловi двигуни Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Високотемпературні процеси і установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
4 курс 7 семестр
Теплотехнологiя промислових виробництв Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильна техніка та технологiя Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи енергоаудиту та енергоменеджменту Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Системи обліку теплової і електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
4 курс 8 семестр
Експлуатацiя та налагодження теплоенергетичного обладнання Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Кондиціювання повітря Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи маркетингу Кафедра економіки і права
Альтернативна енергетика Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1М курс 1 семестр
Чинники успішного працевлаштування Кафедра економіки праці та менеджменту
Брендинг Кафедра маркетингу
Рекламний менеджмент Кафедра маркетингу
Iнновацiйне пiдприємництво та управлiння стартап-проєктами Кафедра  економіки і права
Філософія сучасного пізнання Кафедра гуманітарних дисциплін
Україна в європейському цивілізаційному вимірі Кафедра гуманітарних дисциплін
Лідерство & team building Кафедра гуманітарних дисциплін
Психологія управління та конфліктологія Кафедра гуманітарних дисциплін
Друга іноземна мова Кафедра іноземних мов професійного спрямування, Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Стратегія сталого розвитку Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Iнтенсифiкацiя тепломасообмiну в теплообмінних апаратах і  установках Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи енергоменеджменту і енергетичного аудиту Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Інженерні мережі та устаткування Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Промислові випробування обладнання систем теплохолодопостачання Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Кондиціювання повітря Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Мехатроніка Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
1М курс 2 семестр
Методи аналізу ефективності енерготехнологічних систем Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки 
Холодильні установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки 
Автоматизовані системи обліку електричної та теплової енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Енергетичний аудит систем теплохолодопостачання Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні машини Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки 
Технічний дизайн Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 3 семестр
Культура професійного мовлення Кафедра гуманітарних дисциплін
Риторика Кафедра гуманітарних дисциплін
Документознавство Кафедра гуманітарних дисциплін
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Комп'ютерні редакційно-видавничі системи Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Організація баз даних та знань Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
2 курс 4 семестр
Психологія ділової комунікації Кафедра гуманітарних дисциплін
Розвиток організаторських та лідерських здібностей Кафедра гуманітарних дисциплін
Психологія взаємовідносин Кафедра гуманітарних дисциплін
Товарознавство харчових продуктів Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Товарознавство харчових продуктів Експертизи харчових продуктів
Законодавство про упаковку Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Загальна технологія харчових виробництв Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
3 курс 5 семестр
Технології фотореєстраційних процесів Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технології формних процесів Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
3 курс 6 семестр
Технологія оздоблювальних процесів Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Видавнича справа Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Життєвий цикл упаковки та екологія Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Типографіка Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Принтмедіа виробництво Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Утилізація і вторинна переробка матеріалів Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
4 курс 7 семестр
Пакувальне виробництво Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технічні засоби автоматизації та керування у поліграфічному виробництві Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Технічні засоби автоматизації та керування у поліграфічному виробництві Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технологія та обладнання пакування Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Керування технологічними потоками Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
4 курс 8 семестр
Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технічне забезпечення видавничих систем Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1М курс 1 семестр
Чинники успішного працевлаштування Кафедра економіки праці та менеджменту
Брендинг Кафедра маркетингу
Рекламний менеджмент Кафедра маркетингу
Iнновацiйне пiдприємництво та управлiння стартап-проєктами Кафедра  економіки і права
Філософія сучасного пізнання Кафедра гуманітарних дисциплін
Україна в європейському цивілізаційному вимірі Кафедра гуманітарних дисциплін
Лідерство & team building Кафедра гуманітарних дисциплін
Психологія управління та конфліктологія Кафедра гуманітарних дисциплін
Друга іноземна мова Кафедра іноземних мов професійного спрямування, Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Стратегія сталого розвитку Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Технології та засоби маркування паковань Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технології захисту друкованої продукції Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
1М курс 2 семестр
Репрографія та мультимедійне видавництво Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
Сучасні мережні інформаційні технології Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Інноваційні технології пакування і безпека пакованих продуктів Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
3-D графіка та анімація Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Комп'ютерні технології в дизайні Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ПОЛОЖЕННЯ про навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого Дивитись

Електронний розклад занять перейти