Н У Х Т

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

герб ННІТІ

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук; доценти, кандидати технічних наук. Колектив інституту постійно знаходиться на вістрі науково-технічного прогресу, що забезпечує якісну практичну та теоретичну підготовку сучасних фахівців.

Інститут готує фахівців в галузі знань механічної та енергетичної інженерії. Отримані знання дозволяють нашим вихованцям бути конкурентноздатними на ринку праці. Так, наші випускники вміють створювати передовi технологiчнi процеси, конструювати технологiчнi комплекси, експлуатувати та дослiджувати їх на базi компʼютерних систем проектування, обробки iнформацiї та органiзацiйно-технiчного управлiння, здiйснювати мiжнародну патентно-лiцензiйну дiяльнiсть, сертифiкацiю продукцiї та систем якості, приймати найефективнiшi економiчно обгрунтованi технiчнi рiшення методами математичного моделювання та компʼютерного синтезу.

Наші випускники працюють експертами з питань ефективного використання енергоресурсів та різноманітного технологічного обладнання, надають консалтингові та інжінірінгові послуги, енергоаудиторами та інспекторами в енергетичному секторі, спеціалістами з технічного аудиту, керiвниками підприємств, провiдними спецiалiстами структурних пiдроздiлiв на пiдприємствах та в органiзацiях харчової, біотехнологічної промисловості, пакувальної індустрії, електроенергетики паливно-енергетичного комплексу, будiвництва та експлуатацiї мiських пiдземних споруд тощо.

На кафедрах Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого створені наукові школи, які працюють над розв'язанням актуальних інженерно-технічних проблем. До цієї роботи залучаються студенти різних освітніх ступенів, кращі з яких за результатами науково-дослідної роботи рекомендуються до вступу у магістратуру, а потім і на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії.

Науково-навчальний інженерно-технічний інститут ім.акад. І.С. Гулого опирається на досвід передових європейських вищих навчальних закладів, забезпечує академічну мобільність студентів та створює умови для всебічного розвитку майбутніх фахівців.

Під час проходження виробничої і переддипломної практик студенти розширюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників. З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх фахівців регулярно організовуються зустрічі з провідними вченими і представниками механічної та енергетичної галузей.

Сьогодення – час для повного розкриття кожної особистості відповідно до її покликання, обдарованості, здібностей. Тому випускники Науково-навчального інженерно-технічного інститут ім. акад. І. С. Гулого – різнобічно підготовлені фахівці, які одержують ґрунтовні знання, як із базових дисциплін інженерно-технічної науки, так і спеціалізованих дисциплін.

Контактна інформація

01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
(денна форма навчання)
корп. «А», ауд. 303, тел. (044) 289-63-18
тел. (044) 287-97-50; тел. (044) 287-97-70
корп. «А», ауд. 330, тел. (044) 287-91-23
(заочна форма навчання)
корп. «А», ауд.441, тел. (044) 287-96-65
корп. «Б», ауд.411, тел. (044) 287-92-22
e-mail: nniti@nuft.edu.ua

сайт інституту

Остання зміна: 01 липня 2019

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім.акад.І.С. Гулого проводить підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук». Навчальний процес організований за галузями знань 13 «Механічна інженерія», 14 «Енергетична інженерія» та 18 «Виробництво та технології» за наступними освітніми програмами:

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Прикладна механіка

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Електротехніка та інформаційні технології 

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Холодильні техніка та технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Прикладна механіка

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Інжиніринг харчових виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Електротехнічні системи електроспоживання

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Холодильні техніка та технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Науковий ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Галузеве машинобудування

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітньою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Теплоенергетика

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика та енергоефективні технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Науковий ступінь «ДОКТОР НАУК»

Галузеве машинобудування

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти
на 2023 - 2024 навчальний рік

спеціальність 131 «Прикладна механіка»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Прикладна механіка»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
3 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 (ВК 1) Загальноуніверситецький каталог
4 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 2 (ВК 3) Загальноуніверситецький каталог
ВБ 1 Блок 1.: "Машини і технології пакування"-ЦИКЛ 3ОП
Пакувальні матеріали Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Транспортні системи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Обладнання для виготовлення упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Основи розрахунку і конструювання обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології та обладнання переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Монтаж і технічний сервіс обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології пакування Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Пакувальне обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
ВБ 2 Блок 2.: «Інжиніринг рециклінгу»-ЦИКЛ 3ОП
Пакувальні матеріали Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Транспортні системи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Процеси переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Основи розрахунку і конструювання обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології та обладнання пакування Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Монтаж і технічний сервіс обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Технології переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Обладнання переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
3 курс
5 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 (ВК 1.2.) Загальноуніверситецький каталог
6 семестр
ВК 3-ЦИКЛ 2 ОП
Конструювання і дизайн упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Властивості використаних пакувальних матеріалів Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Обробка харчових продуктів у процесах пакування Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
4 курс
7 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Прикладна механіка»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
І курс
1 семестр
Блок 1. «Машини і технології пакування»
Розрахунок і конструювання пакувального обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Автоматизовані потокові лінії Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Блок 2. «Інженіринг рециклінгу»
Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Автоматизовані потокові лінії переробки упаковки Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Сертифікація та управління якістю виробництва Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Блок 3. «Мехатроніка та робототехніка пакувального обладнання»
Розрахунок і конструювання функціональних мехатронних модулів Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Автоматизовані потокові лінії Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Робототехнічні комплекси у пакувальних процесах Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
2 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог
ВК 2-ЦИКЛ 2 кат. Спец
Функціонально-модульне проектування обладнання Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Адаптроніка технічних систем Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
3 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 (ВК 1) Загальноуніверситецький каталог
4 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 2 (ВК 3) Загальноуніверситецький каталог
ВБ 1.1. Блок 1.: "Інжиніринг харчових виробництв"-ЦИКЛ 3ОП
Загальна технологiя харчових виробництв Кафедра технології хліба і кондитерських виробів
Гідромеханічні процеси Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Машини та технології пакування Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технологiчне обладнання харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
ВБ 2.1. Блок 2.: "Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"-ЦИКЛ 3ОП
Загальна технологiя фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Кафедра біотехнології і мікробіології
Механічні процеси і обладнання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Машини і технології пакування продукції фармацевтичних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технологічне обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
3 курс
5 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 (ВК 1.2.) Загальноуніверситецький каталог
6 семестр
ВК 3-ЦИКЛ 2 ОП
Надійність та довговічність виробів галузевого машинобудування Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технічна діагностика, ремонт та відновлення деталей Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Системи управління якістю та стандартизація в галузевому машинобудуванні Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
4 курс
7 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог
 
освітньо-професійна програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»
скорочена форма навчання
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
І КУРС
скорочений термін навчання (2 роки)
  Блок 1.: «Інжиніринг харчових виробництв»
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Машини та технології пакування в т.ч. курсова робота Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Тепло-масообмін Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Електронні системи Кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки
Технологічне обладнання харчових виробництв в т.ч. курсовий проект Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Блок 2.: «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»
Пневматика та пневмоприводи Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Машини і технології пакування продукції фармацевтичних виробництв в т.ч. курсова робота Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Тепло-масообмін Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Електронні системи Кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки
Технологічне обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв в т.ч. курсовий проект Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Інжиніринг харчових виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
І КУРС
2 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1  Загальноуніверситецький каталог
 ВК 2-ЦИКЛ 2 кат. Спец
Моделювання технічних систем Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Технологічні процеси та технічні системи індустрії 4.0 в харчових, фармацевтичних та біотехнологічних виробництвах Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Інноваційні технології пакування і безпека пакованих продуктів Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 3-ЦИКЛ 3 кат ОП
Ефективність технологічного обладнання харчових виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Енергозаощадження в технологічному обладнанні харчових виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Основи Lean-виробництва Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 4-ЦИКЛ 4 кат ОП
Виробнича логістика харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Системи управління інтегрованими матеріальними потоками Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Складське господарство харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
ВК 5-ЦИКЛ 5 кат ОП
Гігієнічні вимоги до обладнання харчових виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Законодавство у сфері санітарних правил для підприємств харчових галузей Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Метрологічна атестація технологічного обладнання Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 6-ЦИКЛ 6 кат ОП
Інженерні мережі та устаткування підприємств харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Акватронні модулі підприємств харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Технологія і обладнання підготовки повітря для технологічних процесів харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
ІІ КУРС
3 семестр
ВК 5-ЦИКЛ 3ОП
Гігієнічні вимоги до обладнання харчових виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Законодавство у сфері санітарних правил для підприємств харчових галузей Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Метрологічна атестація технологічного обладнання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ВК 6-ЦИКЛ 4ОП
Інженерні мережі та устаткування підприємств харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Акватронні модулі підприємств харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Технологія і обладнання підготовки повітря для технологічних процесів харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

 

освітньо-професійна програма «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
І КУРС  
2 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог
ВК 2-ЦИКЛ 2 кат. Спец
Моделювання технічних систем Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Технологічні процеси та технічні системи індустрії 4.0 в харчових, фармацевтичних та біотехнологічних виробництвах Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Інноваційні технології пакування і безпека пакованих продуктів Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 3-ЦИКЛ 3 кат ОП
Ефективність технологічного обладнання фармацевтичної галузі Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Виробнича логістика фармацевтичної галузі Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 4-ЦИКЛ 4 кат ОП
Технології та обладнання підготовки води Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Асептика біотехнологічних виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 5-ЦИКЛ 5 кат ОП
Валідація процесів та обладнання Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Управління якістю на підприємствах фармацевтичної галузі Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 6-ЦИКЛ 6 кат ОП
Системи підготовки повітря Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Кондиціювання повітря та вентиляція Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ІІ КУРС
3 семестр
ВК 5-ЦИКЛ 3ОП
Валідація процесів та обладнання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Управління якістю на підприємствах фармацевтичної галузі Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ВК 6-ЦИКЛ 4ОП
Системи підготовки повітря Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Кондиціювання повітря та вентиляція Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

 

освітньо-професійна програма «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
І КУРС
2 семестр
ВК 2-ЦИКЛ 2 кат. Спец
Моделювання технічних систем Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Технологічні процеси та технічні системи індустрії 4.0 в харчових, фармацевтичних та біотехнологічних виробництвах Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Інноваційні технології пакування і безпека пакованих продуктів Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 3-ЦИКЛ 3 кат ОП
Технології та засоби маркування паковань Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Технології захисту друкованої продукції Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 4-ЦИКЛ 4 кат ОП
3-D графіка та анімація Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Комп'ютерні технології в дизайні Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 5-ЦИКЛ 5 кат ОП
Логістика поліграфічних та пакувальних виробництв Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Розповсюдження та логістика Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ВК 6-ЦИКЛ 6 кат ОП
Репрографія та мультимедійне видавництво Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Сучасні мережні інформаційні технології Кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки
ІІ КУРС
3 семестр
ВК 3-ЦИКЛ 2ОП
Технології та засоби маркування паковань Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технології захисту друкованої продукції Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ВК 5-ЦИКЛ 3ОП
Логістика поліграфічних та пакувальних виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Розповсюдження та логістика Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ВК 6-ЦИКЛ 4ОП
Репрографія та мультимедійне видавництво Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Сучасні мережні інформаційні технології Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

 

освітній ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

освітньо-професійна програма «Машини та апарати харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
І КУРС
1 семестр
ВК 2-ЦИКЛ 2
Теоретичні основи енергетичних перетворень Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Аеродинаміка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Динаміка механічних систем Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
ВК 4-ЦИКЛ 4
Реологія технологічних мас у виробництві харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробів Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Прикладні аспекти обчислювальної механіки Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
2 семестр
ЗУК -ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог
ВК 3-ЦИКЛ 3
Газогідромеханіка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Інтенсифікація тепломасообмiну в технологічному обладнанні Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Теорія вібродинамічних процесів у обладнанні галузі Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Електротехніка та інформаційні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
І КУРС
2 семестр
ВК 12-ЦИКЛ 2 кат. ОП
Наука про матеріали Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Електротехнічні матеріали Кафедра машин та апаратів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
ІІ КУРС
3 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 (ВК 1) Загальноуніверситецький каталог
ВК 8-ЦИКЛ 3ОП
Комп'ютерна математика Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Методи обчислювальної математики Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
4 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 2 (ВК 3) Загальноуніверситецький каталог
ВК 11-ЦИКЛ 4ОП
Термодинаміка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Теплоенергетичні установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВБ 1 Блок 1.: «Інженерія програмного забезпечення в електроенергетиці» - ЦИКЛ 3ОП
Автоматизоване проектування систем електропостачання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Автоматизація виробничих процесів та електротехнічних об’єктів Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління
Програмні засоби SCADA/HMI в електротехніці Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління
Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Проектування програмного забезпечення та інформаційних систем електротехнічних комплексів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Основи моделювання електроенергетичних об’єктів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
ВБ 2 Блок 2.: «Інформаційні системи та технології в електроенергетиці» - ЦИКЛ 3ОП
САПР систем енерговикористання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Системи керування об’єктами енерговикористання Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Людинно-машинні інтерфейси в системах керування енерговикористанням підприємств Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління
Інформація та комунікації в системах енерговикористання підприємств Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Методи та засоби розробки інформаційних систем об’єктів енерговикористання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Математичне моделювання об’єктів енерговикористання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
3 курс
5 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 (ВК 1.2.) Загальноуніверситецький каталог
ВК 3-ЦИКЛ 2 ОП
Електротехнологічні установки Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Електричне обладнання промислових механізмів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Приймачі електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
4 курс
7 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Електротехнічні системи електроспоживання»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
І КУРС
2 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог
ВК 2-ЦИКЛ 2 кат. Спец
Механіка рідин (розширений курс) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Енергоощадні технології Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Конкурентні технології відновлюваної енергетики для систем енергозабезпечення  Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Розосереджені системи відновлюваної енергетики та вторинні енергоресурси  Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Енергозбереження  Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
 ВК 3-ЦИКЛ 3 кат ОП
Автоматизовані системи обліку електричної та теплової енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Системи моніторингу, обліку та керування електропостачанням Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
 ВК 4-ЦИКЛ 4 кат ОП
Електромагнітна сумісність електротехнічних комплексів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Якість електричної енергії в системах електропостачання Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
ВК 5-ЦИКЛ 5 кат ОП
Математичне та імітаційне моделювання електротехнічних систем та їх елементів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Математичне моделювання систем електропостачання промислових об'єктів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
ВК 6-ЦИКЛ 6 кат ОП
Енергозбереження в промисловості Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Технології енергозбереження в системах виробництва і розподілу електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
ІІ КУРС
3 семестр
ВК 3-ЦИКЛ 2ОП
Автоматизовані системи обліку електричної та теплової енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Системи моніторингу, обліку та керування електропостачанням Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
ВК 5-ЦИКЛ 3ОП
Математичне та імітаційне моделювання електротехнічних систем та їх елементів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Математичне моделювання систем електропостачання промислових об'єктів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
ВК 6-ЦИКЛ 4ОП
Енергозбереження в промисловості Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Технології енергозбереження в системах виробництва і розподілу електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

 

освітній ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
І КУРС
2 семестр
ЗУК -ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог
ВК 2-ЦИКЛ 2
Високоефективні системи генерації теплової та електричної енергії Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Електротехнічні комплекси з накопичувачами енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Мережі електропостачання з розподіленою генерацією Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Методологія застосування цифрових пристроїв захисту в електротехнічних системах Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
ВК 3-ЦИКЛ 3
Моделювання електротехнічних об'єктів з інтелектуальними системами керування Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Імітаційне моделювання електротехнічних комплексів з відновлювальними джерелами енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Методи моделювання систем розподілу електроенергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
ВК 4-ЦИКЛ 4
Ідентифікація, прогнозування та оптимізація в енергетиці Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Активні ізольовані системи електрозабезпечення Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Моніторинг, керування та захист електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Холодильні техніка та технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
3 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 (ВК 1) Загальноуніверситецький каталог
ВК 11-ЦИКЛ 4ОП
Основи промислового будівництва Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Введення в енергоменеджмент Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Вступ до фаху Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
4 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 2 (ВК 3) Загальноуніверситецький каталог
ВК 10-ЦИКЛ 3ОП
Нагнiтачi у холодильних установках Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Енергетичні ресурси України Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Насоси, вентилятори, компресори Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
3 курс
5 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог
ВК 5-ЦИКЛ 3 ОП
Механіка рідин 2 Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Джерела та системи теплоенергопостачання Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 6-ЦИКЛ 4 ОП
Прикладна термодинамiка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні установки малої потужності Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 7-ЦИКЛ 5 ОП
Тепломасообмін 2 Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи теплофікації Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 12-ЦИКЛ 7 ОП
Кондиціювання повітря + КП (6 семестр) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Автоматизація холодильних машин і установок + КП (6 семестр) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Альтернативна енергетика + КП (6 семестр) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
6 семестр
ВК 3-ЦИКЛ 2 ОП
ВІМ-проектування інженерних мереж Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Моделювання енергетичних об’єктів Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Математичні задачі енергетики Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 8-ЦИКЛ 6 ОП
Електричні системи 2 Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Електропостачання промислових підприємств Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Системи обліку теплової і електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
4 курс
7 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 2 (ВК 3) Загальноуніверситецький каталог
 
освітньо-професійна програма «Холодильні техніка та технології»
скорочена форма навчання
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
 
   

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Холодильні техніка та технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
І КУРС
2 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог
ВК 2-ЦИКЛ 2 кат. Спец
Механіка рідин (розширений курс) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Енергоощадні технології Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Конкурентні технології відновлюваної енергетики для систем енергозабезпечення Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Розосереджені системи відновлюваної енергетики та вторинні енергоресурси Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Енергозбереження Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 3-ЦИКЛ 3 кат ОП
Iнтенсифiкацiя тепломасообмiну в теплообмінних апаратах і установках Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Системний аналіз Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Екологічні наслідки використання енергії та їх законодавче врегулювання Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 4-ЦИКЛ 4 кат ОП
Енергоефективні теплотехнологічні процеси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Кондиціювання повітря Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні агенти: аспекти використання та утилізації Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 5-ЦИКЛ 5 кат ОП
Холодильні машини (проектування компресорів) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні установки спеціального призначення Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 6-ЦИКЛ 6 кат ОП
Енергетичний аудит систем теплохолодопостачання Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні машини Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Теплові насоси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ІІ КУРС
3 семестр
ВК 4-ЦИКЛ 2
Енергоефективні теплотехнологічні процеси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Кондиціювання повітря Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні агенти: аспекти використання та утилізації Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 4-ЦИКЛ 2
Енергетичний аудит систем теплохолодопостачання Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні машини Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

спеціальність 144 «Теплоенергетика»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
3 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 (ВК 1) Загальноуніверситецький каталог
4 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 2 (ВК 3) Загальноуніверситецький каталог
ВК 12-ЦИКЛ 3 ОП
Основи теплотехнології харчових виробництв Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Основи промислового будівництва Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Основи теплофікації Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 16-ЦИКЛ 4 ОП
Енергетичні ресурси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Альтернативна енергетика Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Відновлювальні джерела енергії Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
3 курс
5 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 (ВК 1.2)  
ВК 5-ЦИКЛ 3 ОП
Механіка рідин 2 Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Облік та аудит Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 6-ЦИКЛ 4 ОП
Прикладна термодинамiка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Високотемпературні процеси і установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Вогнетехнічні установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 7-ЦИКЛ 5 ОП
Тепломасообмін 2 Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Теплообмінні апарати Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
6 семестр
ВК 8-ЦИКЛ 7 ОП
Нагнiтачi та тепловi двигуни Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Теплові насоси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 3-ЦИКЛ 2 ОП
ВІМ-проектування інженерних мереж Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Моделювання енергетичних об’єктів Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Математичні задачі енергетики Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 8-ЦИКЛ 6 ОП
Електричні системи 2 Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Електропостачання промислових підприємств Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Системи обліку теплової і електричної енергії Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
4 курс
7 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
І КУРС
2 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог
ВК 2-ЦИКЛ 2 кат. Спец
Механіка рідин (розширений курс) Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Енергоощадні технології Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Конкурентні технології відновлюваної енергетики для систем енергозабезпечення Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Розосереджені системи відновлюваної енергетики та вторинні енергоресурси Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Енергозбереження Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 3-ЦИКЛ 3 кат ОП
Iнтенсифiкацiя тепломасообмiну в теплообмінних апаратах і установках Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Системний аналіз Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
ВК 4-ЦИКЛ 4 кат ОП
Енергоефективні теплотехнологічні процеси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Кондиціювання повітря Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні агенти: аспекти використання та утилізації Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 5-ЦИКЛ 5 кат ОП
Методи аналізу ефективності енерготехнологічних систем Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні установки Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 6-ЦИКЛ 6 кат ОП
Енергетичний аудит систем теплохолодопостачання Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні машини Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ІІ КУРС
3 семестр
ВК 4-ЦИКЛ 2
Енергоефективні теплотехнологічні процеси Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Кондиціювання повітря Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 4-ЦИКЛ 2
Енергетичний аудит систем теплохолодопостачання Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Холодильні машини Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

 

освітньо-науковий ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
 І КУРС
2 семестр
ЗУК -ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог
ВК 2-ЦИКЛ 2
Наукові засади накопичення та зберігання енергії Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Наукові засади використання біомаси в енергетиці Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Комбіновані системи з поновлювальними джерелами енергії Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
ВК 3-ЦИКЛ 3
Обчислювальна теплофізика Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Математичне моделювання теплових процесів в енергетиці та промисловості Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Аналітичні та чисельні методи досліджень Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях Кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки
ВК 4-ЦИКЛ 4
Екологічні аспекти енерговиробництва Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Енергозбереження Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Нетрадиційні методи отримання енергії Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
3 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 (ВК 1) Загальноуніверситецький каталог
ВК 6-ЦИКЛ 3 ОП
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Комп’ютерні редакційно-видавничі системи Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Організація баз даних та знань Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
4 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 2 (ВК 3) Загальноуніверситецький каталог
ВК 7-ЦИКЛ 4ОП
Товарознавство харчових продуктів Кафедра експертизи харчових продуктів
Загальна технологія харчових виробництв Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
ВК 8-ЦИКЛ 5ОП
Законодавство про упаковку Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Патентознавство та авторське право Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
3 курс
5 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 (ВК 1.2.) Загальноуніверситецький каталог
ВК 3-ЦИКЛ 2 ОП
Метрологія і технічні вимірювання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Методи і засоби контролю поліграфічної продукції Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Оптичні вимірювання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ВК 5-ЦИКЛ 3 ОП
Технології фотореєстраційних процесів Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Технології формних процесів Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
6 семестр
ВК 6-ЦИКЛ 4 ОП
Технологія оздоблювальних процесів Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Типографіка Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
ВК 10-ЦИКЛ 5 ОП
Видавнича справа Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Принтмедіа виробництво Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
4 курс
7 семестр
ЗУК 1-ЦИКЛ 1 Загальноуніверситецький каталог

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
 
   

 

 

КАТАЛОГИ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти
за попередні роки
Перейти
ПОЛОЖЕННЯ про навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого Дивитись

Електронний розклад занять перейти