Н У Х Т

Навчально-науковий інститут харчових технологій

герб ННІХТ

Навчально-науковий інститут харчових технологій є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій, який було створено рішенням вченої ради університету від 31 травня 2016 року. Він заснований на базі чотирьох потужних технологічних факультетів університету з багаторічним досвідом підготовки фахівців для харчової промисловості; а саме: факультету технології хлібопекарських і кондитерських виробництв; факультету технології бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю; факультету технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів; факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи.

До складу Навчально-наукового інституту харчових технологій входять 12 кафедр, 10 з них є випусковими, всі вони оснащені комп’ютерними класами, навчально-методичними кабінетами, навчальними і науковими лабораторіями.

На кафедрах Навчально-наукового інституту харчових технологій створені наукові школи, які працюють над розв’язанням актуальних для харчової промисловості проблем. До цієї роботи залучаються студенти різних освітніх ступенів, кращі з яких за результатами науково-дослідної роботи рекомендуються до вступу в магістратуру, а потім і на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук; доценти, кандидати технічних наук.

Без якісних та безпечних харчових продуктів і питної води неможливе існування людини. Забезпечити суспільство такими продуктами покликані вихованці Навчально-наукового інституту харчових технологій.

Професії, які Ви зможете опанувати, навчаючись на кафедрах нашого Інституту, поєднують основну тріаду людського життя: людина – харчування – здоров’я.

З 2011 року розпочато підготовку фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою «Хімічна технологія». У 2015 році здійснено перший набір студентів на навчання за освітнім ступенем «Магістр» за цією ж спеціальністю та освітньою програмою «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів». Випускники, які закінчили навчання за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» необхідні широкому спектру підприємств, які орієнтовані на випуск харчових добавок готової харчової продукції, парфумерно-косметичних засобів, фармацевтичних препаратів, а також контрольно-дослідницьким лабораторіям за фаховим напрямком.

Зберігаючи та розвиваючи позитивний досвід вітчизняної освіти, Навчально-науковий інститут харчових технологій приймає і запроваджує кращі світові стандарти вищої освіти. Починаючи з 2016-2017 навчального року студенти, які вступили на навчання за спеціальностями 181 «Харчові технології» та 161 «Хімічні технології та інженерія» здобувають освітній ступінь «Бакалавр» за новими навчальними планами, які враховують вимоги закону України «Про вищу освіту», досвід передових європейських закладів вищої освіти, забезпечують академічну мобільність студентів та створюють умови для всебічного розвитку майбутніх фахівців.

Студенти інституту мають можливість обрати англомовний курс навчання.

Основою сучасного фахівця є практична підготовка. Для успішного пошуку застосування своїх знань та навичок варто перевірити їх в умовах виробництва. Студенти Навчально-наукового інституту харчових технологій мають можливість ознайомитися із сучасними технологіями та обладнанням на базових підприємствах. Під час проходження ознайомлювально-виробничої, технологічної та переддипломної практик студенти розширюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників, вчаться аналізувати технологічні ситуації, здійснюють експертну оцінку якості і безпечності сировини та готової продукції; вчаться приймати самостійні рішення у виробничих умовах тощо. З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх фахівців та зміцнення зв’язків з виробництвом регулярно організовуються зустрічі з провідними вченими і представниками промисловості.

Кредо нашого Навчально-наукового інституту харчових технологій – готувати фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати й розвивати потенціал наших студентів для формування здатності вирішувати складні задачі, досягати особистого успіху і фінансової незалежності; готуємо їх до реальних дій на основі професійної компетентності; формуємо уміння ефективно використовувати у трудовій сфері інформаційні технології; залучаємо до науково-дослідної роботи.

Випускники Навчально-наукового інституту харчових технологій – це різнобічно підготовлені фахівці, які одержують ґрунтовні знання, як з базових дисциплін харчової науки, так і спеціалізованих дисциплін для окремих технологій.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру і плідно працюють на посадах керівників харчових підприємств, хімічних, фармацевтичних та косметичних підприємств різних форм власності, установ та організацій; головних фахівців – керівників та технічних керівників виробничих підрозділів підприємств (головного інженера, головного технолога, головного експерта з харчових добавок, провідного фахівця з контролю якості, начальника зміни, цеху, завідувача виробництвом, завідувача лабораторії, технолога цеху, майстра, інженера-хіміка тощо); у комерційних структурах з виробництва і реалізації заквашувальних препаратів, харчових добавок, косметичних засобів та ін.; у науково-дослідних і проектних організаціях, а також закладах вищої освіти.

Отримані знання дозволяють нашим вихованцям бути конкурентноздатними на ринку праці. Підвищений попит на наших випускників зумовлений не лише зростаючим за останні роки значенням фахівця-технолога і експерта з дотримання якості й безпечності харчових продуктів, але й високою якістю підготовки.


ПОЛОЖЕННЯ про ННІ ХТ НУХТ Дивитись

Електронний розклад занять перейти

 

 

Адреса інституту:

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68
Корп. «А», кабінет 336,
Корп. «Ж», кабінет 219, 316, 506, 620.

 на Сайт інституту

Остання зміна: 20 лютого 2023

Навчально-науковий інститут харчових технологій забезпечує здобуття освіти за спеціальностями 161 «Хімічні технології та інженерія» та 181 «Харчові технології» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук». Підготовка фахівців здійснюється як на основі державного замовлення, так і за контрактом з юридичними і фізичними особами.

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Харчові технології та інженерія

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Харчова промисловість України залишилася єдиною галуззю народного господарства, яка в умовах економічної кризи, пандемії та війни тримає прапор розвитку і продовжує активно працювати та розвиватися.

Модернізація вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Отже, можна бути впевненим, що наші випускники неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу після завершення навчання в університеті.

Освітня програма (ОП) орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців для підприємств харчової промисловості різної потужності та профільності, крафтового виробництва харчової продукції, закладів ресторанного господарства, які володіють і здатні застосувати набуті теоретичні та практичні знання для розв’язання складних спеціалізованих задач технічного та технологічного характеру, спрямованих на виробництво якісної та безпечної харчової продукції.

ОП спрямована на підготовку універсального бакалавра, який володітиме базовими фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями з усіх галузей харчової промисловості, передбачає теоретичну і практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, інженерно-технологічних, науково-дослідних робіт.

ОП враховує унікальність організації освітнього процесу, притаманну нашому Університету, а саме багаторічний досвід підготовки фахівців для усіх галузей харчової промисловості висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками та досвід світових закладів вищої освіти.

Аргументи на користь навчання за спеціальністю «Харчові технології», ОП «Харчові технології та інженерія» в Навчально-науковому інституті харчових технологій НУХТ:

- НУХТ – один з найавторитетніших українських ЗВО в харчовій індустрії;

- багаторічна історія підготовки фахівців з харчовихтехнологійвисоко-кваліфікованиминауково-педагогічнимипрацівниками, які задіяні у реалізації освітньої програми;

- наші випускники володіють поглибленими знаннями з різних галузей харчової промисловості, що забезпечить їм широкі можливості для подальшого навчання за освітнім ступенем «магістр» та успішного працевлаштування на керівних посадах в усіх галузях харчової промисловості;

- сформована активна співпраця з роботодавцями, їх широке залучення до освітнього процесу, її орієнтація на потреби сучасного ринку праці;

- високий попит на випускників ОП на ринку праці;

- у викладанні освітніх компонент, що спрямовані на забезпечення фахових компетентностей і результатів навчання, задіяні провідні вітчизняні фахівці промисловості та іноземні викладачі у форматі гостьових лекцій;

- під час викладання дисциплін передбачено використання навчально-методичної літератури, розробленої висококваліфікованим науково-педагогічним складом Університету, періодичних наукових видань та мережі Internet та дистанційних технологій;

- сформована процедура формування вільної освітньої траєкторії, що передбачає на рівні з вибором професійно-орієнтованих дисциплін, поглибити загальні компетентності, обравши компоненти гуманітарного, економічного, природничо-наукового, загального фахового спрямування. Широкий перелік вибіркових дисциплін та вибіркових блоків, який щороку актуалізується на підстав і врахування думки зовнішніх та внутрішніх стейхолдерів;

- наявність навчальних лабораторій, оснащених технологічним обладнанням для повного виробничого циклу, наданих у користування провідними фірмами та підприємствами харчової промисловості, зокрема ТОВ «Лейпурін-Україна», ПрАТ «МХП», а також лабораторії водоочищення;

- створено можливості для всебічного розвитку здобувачів та їхніх softskills, hardskills починаючи з перших курсів (майстер-класи, сертифікатні програми за фахом, імітаційні вправи, участь у Всеукраїнських Олімпіадах за фахом, студентських наукових конференцій тощо);

- запроваджено елементи дуальної форми здобуття вищої освіти – поєдання навчання в університеті із стажуванням на провідних підприємствах харчової промисловості;

- щорічно реалізується академічна міжнародна мобільність (програма Erasmus+ в університеті Газенхайму (Німеччина) та Жешувському університеті (Польща),виробнича практика на підприємствах харчової промисловості ЄС «Allfein Feinkost GmbH&Co», ТОВ «Гіакоббе Паста ГмбХ» (Німеччина)) та національну мобільність (реалізована угода з Полтавським державним аграрним університетом);

- створено умови для повноцінного дистанційного навчання здобувачів;

- великий перелік та розширена географія підприємств для проходження усіх видів практики, в тому числі за кордоном;

- активна участь здобувачів у науковій роботі.

Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за спеціальністю «Харчові технології», можна виділити:

- керівник підприємства;

- головний інженер;

- головний технолог;

- завідувач виробництва;

- заступник директора з якості;

- начальник цеху (зміни);

- інженер з контролю якості харчових продуктів;

- фахівець з використання водних ресурсів;

- майстер виробництва;

- завідувач лабораторії в науково-дослідних та проєктно-конструкторських установах;

- викладач закладу професійно-технічного освіти.

Хімічна технологія

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Технології зберігання і переробки зерна

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Технології зберігання, консервування та переробки молока

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Технології органічних харчових продуктів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

Технології продуктів бродіння і виноробства

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 Харчові технології та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Lean-виробництво харчової продукції

Підготовка фахівців у галузях знань 13 «Механічна інженерія», 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації», 18 «Виробництво та технології» за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 9 місяців

Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі

Підготовка фахівців у галузях знань 18 «Виробництво та технології», 24 «Сфера обслуговування» за спеціальностями 181 «Харчові технології» та 242 «Туризм і рекреація» та міждисциплінарною освітньо-науковою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 9 місяців

Науковий ступінь «Доктор філософії»:

Харчові технології

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Науковий ступінь «Доктор наук»:

Харчові технології

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки
Каталог 2024-2025 н.р. дисциплін вільного вибору для здобувачів вищої освіти


освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

спеціальність 181 «Харчові технології»

 

освітньо-професійна програма «Харчові технології та інженерія»

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни з каталогу спеціальності 181 «Харчові технології»
1. Fundamentals of cake technology   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
2. Основи технологій тортів та тістечок  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
3. Global trends of grain products  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
4. Світові тенденції зернових продуктів  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
5. Цукропродукти і цукрозамінники в харчових технологіях  Кафедра технології цукру і підготовки води 
6. Авторське морозиво та заморожені десерти. Промислові і крафтові технології  Кафедра технології молока і молочних продуктів 
7. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин  Кафедра харчової хімії 
8. Основи технології м'ясних виробів HoReCa  Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів 
9. Основи холодильних і сушильних технологій  Кафедра технології консервування 
10. Основи крафтового сироваріння Кафедра технології молока і молочних продуктів 
Дисципліни з каталогу освітньої програми
11. Сировина для харчових продуктів Профільні кафедри ННІХТ
12. Вхідний контроль сировини харчових виробництв Профільні кафедри ННІХТ

 

3-4 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни з каталогу освітньої програми - вибіркові блоки професійного і практичного спрямування
Блок «Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах»  Кафедра технології цукру і підготовки води 
1. Технологія цукру   
2. Технології крохмалю та крохмалепродуктів   
3. Водопостачання промислових та крафтових підприємств харчової галузі   
4. Сучасні методи очищення стічних вод харчових виробництв   
5. Властивості води в харчових продуктах   
6. Основи наукових досліджень та моделювання харчових продуктів   
7. Фізико-хімічні принципи технологічних процесів виробництва цукру   
8. Мікробіологія, санітарія та гігієна виробництва цукропродуктів і бутильованих вод   
9. Технології водопідготовки: промислове та крафтове  виробництво   
Блок «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
1. Технологічний контроль борошняних, кондитерських та харчоконцентратних підприємств   
2. Технології харчових концентратів   
3. Технології кондитерських виробів   
4. Основи технологій продуктів тривалого зберігання   
5. Технологічне моделювання борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів   
6. Технології хлібобулочних виробів   
7. Низькотемпературні та екструзійні технології   
8. Технології макаронних виробів   
Блок «Технології зберігання і переробки зерна»  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
1. Зернознавство   
2. Технології зберігання зерна   
3. Технології елеваторної промисловості   
4. Технології борошномельного виробництва  
5.  Технології круп`яного виробництва   
6.  Технологія комбікормів   
7.  Пневмотранспорт та аспірація   
8.  Моделювання в зернових технологіях   
 Блок «Технології продуктів бродіння і виноробства» Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства 
1. Технології продуктів спиртового бродіння   
  Модуль 1. Технологія пива   
  Модуль 2. Технологія спирту   
  Модуль 3. Первинне виноробство   
  Модуль 4. Технологія вина із винограду   
  Модуль 5. Технологія вина із плодово-ягідної сировини   
2.  Технологія алкогольних напоїв   
3.  Холодильні та сушильні технології бродильних виробництв  
4.  Хімія і біохімія вина   
5.  Технології екстрактів і напоїв   
6.  Методологія наукових досліджень   
Блок «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»  Кафедра технології консервування 
1. Технології зберігання сировини у консервній промисловості   
2. Хімія і технологія сировини у консервній промисловості   
3. Технології овочевих та фруктових консервів   
4. Фізико-хімічні основи технології консервованої продукції   
5. Технологічний контроль консервного виробництва   
6. Технології соусів   
7. Технології консервованих продуктів для дитячого та дієтичного харчування   
8. Технології сушіння   
9. Холодильні технології   
Блок «Промислові та карфтові технології м'ясопереробної галузі»  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
1. Анатомія сільськогосподарських тварин і птиці   
2. Основи кріогенних і сушильних технологій м'ясних продуктів   
3. Технології переробки вторинних продуктів м'ясної галузі   
4. М'ясні технології   
  Модуль 1. Технології первинної переробки сільськогосподарських тварин і птиці   
  Модуль 2. Технології м'ясних і м'ясомістких консервів   
  Модуль 3. Технології ковбасного виробництва   
  Модуль 4. Технології м'ясних напівфабрикатів і солених виробів   
5.  Науково-практичні основи виробництва м'ясних продуктів   
6.  Моделювання і оцінка якості м'ясних продуктів   
7.  Санітарія у м'ясній галузі   
Блок «Промислові та крафтові технології молочних продуктів»  Кафедра технології молока і молочних продуктів 
1. Еко-тренди і технології в системі одержання і первинного оброблення молока   
2. Хімія та фізика молока і молочних продуктів   
3. Технології незбираномолочних продуктів та морозива   
4. Технологія сирів   
5. Технології консервування та зберігання молочних продуктів   
6. Технології масла, молочних жирів та спредів   
7. Безвідходні технології в молочній промисловості   
8. Технології молочних продуктів спеціального призначення   
9. Методологія наукових досліджень   
Блок «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів»  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
1. Жири і олії у харчових продуктах   
2. Науково-практичні основи технології жирів   
3. Технології рослинних білків   
4. Технології рослинних олій   
5. Технології парфумерно-косметичних виробів   
6. Рафінація та модифікація жирів   
7. Основи наукових досліджень   
Блок «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»  Кафедра технології оздоровчих продуктів 
1. Основи валеології: оздоровчі аспекти харчування   
2. Хімія та фармакогнозія рослин   
3. Методологія наукових досліджень   
4. Низькотемпературні технології оздоровчих продуктів   
5. Технологія природних харчових сорбентів   
6. Основи конструювання нових харчових продуктів   
7. Технологія продуктів для дитячого та геродієтичного харчування   
8. Технологія продуктів функціонального призначення   
9. Біоактивні харчові компоненти і здоров’я   
10. Технологія харчових та дієтичних добавок   
11. Дослідження та розробка нових харчових продуктів   

освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни каталогу спеціальності 181 «Харчові технології»
1. Fundamentals of cake technology   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
2. Основи технологій тортів та тістечок  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
3. Global trends of grain products  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
4. Світові тенденції зернових продуктів  Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
5. Цукропродукти і цукрозамінники в харчових технологіях  Кафедра технології цукру і підготовки води 
6. Авторське морозиво та заморожені десерти. Промислові і крафтові технології  Кафедра технології молока і молочних продуктів 
7. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин  Кафедра харчової хімії 
8. Основи технології м'ясних виробів HoReCa  Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів 
9. Основи холодильних і сушильних технологій  Кафедра технології консервування 
10. Основи крафтового сироваріння Кафедра технології молока і молочних продуктів
Дисципліни з каталогу освітньої програми
11. Експрес методи аналізу  Кафедра експертизи харчових продуктів 
12. Основи наукових досліджень  Кафедра експертизи харчових продуктів
13. Класичні методи аналізу Кафедра харчової хімії 

 

3 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни з каталогу освітньої програми
1.  Безпека пакування та зберігання харчових продуктів   Кафедра експертизи харчових продуктів 
2. Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв  Кафедра експертизи харчових продуктів 
3. Основи товарознавства харчової продукції  Кафедра експертизи харчових продуктів 
4.  Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації харчової продукції Кафедра експертизи харчових продуктів 
5.  Харчові алергени Кафедра експертизи харчових продуктів 
6.  Інформаційні технології в системах управління якістю та безпечністю  Кафедра експертизи харчових продуктів 
7.  Стандартизація та оцінювання відповідності Кафедра експертизи харчових продуктів
8.  Стандартизація та метрологія виробничих процесів Кафедра експертизи харчових продуктів 
9.  Організація роботи виробничих та випробувальних лабораторій  Кафедра експертизи харчових продуктів 
10.  Сучасні тенденції розвитку галузей харчової промисловості Кафедра експертизи харчових продуктів 
11. Метрологічне забезпечення харчових виробництв Кафедра експертизи харчових продуктів 
12. Документи в системі управління  Кафедра експертизи харчових продуктів 
13. Внутрішня комунікація харчового підприємства  Кафедра експертизи харчових продуктів 
14. Основи проєктування харчових виробництв Кафедра експертизи харчових продуктів 
15. Санітарія виробництва Кафедра експертизи харчових продуктів 
16.  Експертиза технологічних процесів Кафедра експертизи харчових продуктів 
17. Митна та судово-товарознавча експертиза Кафедра експертизи харчових продуктів

 

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

 

освітньо-професійна програма «Хімічні технології косметичних продуктів та харчових добавок»

 


2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни з каталогу освітньої програми
1. Хімія гетероциклів  Кафедра харчової хімії 
2. Хімія полімерів  Кафедра харчової хімії 
3. Фармацевтична хімія  Кафедра харчової хімії 
4. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин Кафедра харчової хімії
5. Хімія сировини Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
6. Хімія сировини косметичних засобів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
7. Зберігання сировини і готової продукції парфумерно-косметичної галузі Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
8. Сенсорний аналіз   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
9. Сенсорний та фізико-хімічний аналіз харчових добавок та косметичних засобів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
10. Фізичні методи неруйнівної оцінки якості харчових продуктів  Кафедра фізики 
11. Експертиза харчових продуктів Кафедра експертизи харчових продуктів
12. Хімія сировини для виробництва харчових добавок Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

 

3 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни з каталогу галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія»
1.  САПР  Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв 
2. Електротехніка та основи електроніки Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
3. Прикладна біофізика Кафедра фізики
4. Комп’ютерні технології проєктування Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проєктування
5. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів  Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки 
Дисципліни з каталогу освітньої програми - дисципліни професійного і практичного спрямування
1. Технічна мікробіологія Кафедра біотехнології і мікробіології
2. Мікробіологія, санітарія та гігієна Кафедра біотехнології і мікробіології
3. Харчова хімія  Кафедра харчової хімії 
4. Хімія та технологія пігментів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
5. Хімія  пігментів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
6. Корозія матеріалів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
7. Основи антикорозійного захисту матеріалів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
8. ПАР для харчової та косметичної галузі Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
9. Хімія ПАР Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
10. Детергенти Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
11. Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
12. Методи ідентифікації хімічних речовин Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
13. Експертиза харчових продуктів Кафедра експертизи харчових продуктів

 

4 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни професійної і практичної підготовки
1. Основи токсикології  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
2. Токсикологічна хімія  Кафедра харчової хімії 
3. Токсикологія харчових продуктів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
4. Комп’ютерна хімія  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
5. Комп'ютерні розрахунки в хімічній технології Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
6. Технологічні розрахунки в хімічній технології Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
7. Обробка даних Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

 

для здобувачів освітнього ступеня «МАГІСТР»

спеціальність 181 «Харчові технології»

Каталог дисциплін спеціальності 181 «Харчові технології»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    
3.     
4.    
5.    

Каталоги дисциплін освітніх програм

 

Технології зберігання, консервування та переробки молока

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.   Кафедра технології молока і молочних продуктів 
2.   Кафедра технології молока і молочних продуктів 
3.   Кафедра технології молока і молочних продуктів 
4.   Кафедра технології молока і молочних продуктів 
5.   Кафедра технології молока і молочних продуктів 
6.   Кафедра технології молока і молочних продуктів 
7.   Кафедра технології молока і молочних продуктів 
8.   Кафедра технології молока і молочних продуктів 
9.   Кафедра технології молока і молочних продуктів 
10.   Кафедра технології молока і молочних продуктів 

Технології продуктів бродіння і виноробства

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства 
2.   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства 
3.   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
4.   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
5.   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
6.   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
7.   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
8.   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
9.   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
10.   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
11.   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
12.   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Технології зберігання, консервування та переробки м'яса

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.   Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
2.   Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
3.   Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
4.   Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
5.   Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
6.   Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
7.   Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
8.   Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
9.    

Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
2.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
3.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
4.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
5.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
6.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
7.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
8.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
9.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
10.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
11.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
12.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
13.   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.   Кафедра технології оздоровчих продуктів 
2.   Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.   Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.   Кафедра технології оздоровчих продуктів
5.    
6.   Кафедра технології оздоровчих продуктів
7.   Кафедра технології оздоровчих продуктів
8.   Кафедра технології оздоровчих продуктів
9.   Кафедра технології оздоровчих продуктів
10.   Кафедра технології оздоровчих продуктів

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
2.    Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
3.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
4.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
5.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
6.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
7.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
8.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
9.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
10.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
11.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
12.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Технології органічних харчових продуктів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
2.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
3.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
4.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
5.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
6.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
7.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
8.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
9.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
10.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
11.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
12.   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    
3.    
4.    
5.   Кафедра експертизи харчових продуктів 
6.   Кафедра експертизи харчових продуктів 
7.   Кафедра економіки праці та менеджменту 
8.   Кафедра експертизи харчових продуктів 
9.   Кафедра експертизи харчових продуктів 
10.   Кафедра експертизи харчових продуктів 
11.   Кафедра експертизи харчових продуктів
12.   Кафедра експертизи харчових продуктів
13.   Кафедра експертизи харчових продуктів
14.   Кафедра експертизи харчових продуктів
15.    

Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.   Кафедра технології цукру і підготовки води 
3.   Кафедра технології цукру і підготовки води 
4.   Кафедра технології цукру і підготовки води 
5.   Кафедра технології цукру і підготовки води 
6.   Кафедра технології цукру і підготовки води
7.   Кафедра технології цукру і підготовки води 
8.   Кафедра технології цукру і підготовки води 
9.   Кафедра технології цукру і підготовки води 

Технології зберігання і переробки зерна

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
2.   Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
3.   Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
4.    
5.   Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
6.   Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
7.   Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
8.   Кафедра технології зберігання і переробки зерна

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.   Кафедра технології консервування 
2.   Кафедра технології консервування 
3.   Кафедра технології консервування
4.   Кафедра технології консервування
5.   Кафедра технології консервування
6.   Кафедра технології консервування
7.   Кафедра технології консервування
8.   Кафедра технології консервування
9.   Кафедра технології консервування
10.   Кафедра технології консервування
11.   Кафедра технології консервування

Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    Кафедра технології консервування 
2.   Кафедра технології консервування 
3.   Кафедра технології консервування
4.   Кафедра технології консервування
5.   Кафедра технології консервування
6.   Кафедра технології консервування
7.   Кафедра технології консервування
8.   Кафедра технології консервування
9.   Кафедра технології консервування
10.   Кафедра технології консервування
11.   Кафедра технології консервування

 

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

 

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

 

Каталог дисциплін галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

Каталог дисциплін освітньої програми


освітньо-професійна програма
 «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»

1 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Управління якістю, безпека харчових та косметичних продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
2. Експертиза харчових та косметичних продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
3. Товарознавство харчових та косметичних продуктів Кафедра експертизи харчових продуктів
4. Нанотехнології та наноматеріали Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
5. Новітні хімічні системи Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
6. Токсикологія косметичних засобів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
7. Токсикологія харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
8. Токсикологія харчових добавок та косметичних засобів Кафедра експертизи харчових продуктів

  

спеціальності:
181 «Харчові технології»
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
133 «Галузеве машинобудування»

 

міждисциплінарна освітньо-наукова програма «LEAN-виробництво харчової продукції»

 

1 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Системи управління харчовим виробництвом  Кафедра експертизи харчових продуктів
2. Методи оцінки відповідності вимогам клієнтів  Кафедра експертизи харчових продуктів
3. Інформаційні системи і технології в управлінні  Кафедра економіки праці та менеджменту
4. Управлінські рішення  Кафедра експертизи харчових продуктів
5. Практики Lean-виробництва Кафедра експертизи харчових продуктів
6. Управління постачальниками Кафедра експертизи харчових продуктів
7. Управління талантами та розвиток персоналу Кафедра економіки праці та менеджменту
8. Управління досягненням результатів Кафедра експертизи харчових продуктів
9. Гігієнічні вимоги до обладнання харчових виробництв Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
10. Надійність і довговічність обладнання і потокових ліній Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
11. Метрологічна атестація технологічного обладнання Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

 

спеціальності:
181 «Харчові технології»
242 «Туризм»
 

міждисциплінарна освітньо-наукова програма «Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі»

 

1 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Інноваційні технології пакування і логістики харчових продуктів  Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів 
2. Моніторинг та логістика крафтової продукції  Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів 
3. Технології регуляції умов консервування і зберігання харчових продуктів для HoReCa Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
4. Глобальна продовольча безпека Кафедра економічної теорії
5. Управління ризиками підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання  
6. HR-менеджмент підприємств в туризмі  Кафедра туристичного та готельного бізнесу 
7. Управління стійким розвитком дестинацій: досвід ЄС  Кафедра туристичного та готельного бізнесу 
8. Web-комунікації у харчовій промисловості та туристичному бізнесі  Кафедра туристичного та готельного бізнесу 
9. Стратегічний маркетинг для закладів HoReCa у сфері туризму  Кафедра туристичного та готельного бізнесу 

 

для здобувачів освітнього-наукового ступеня
«ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

спеціальність 181 «Харчові технології»

 

Каталог дисциплін спеціальності 181 «Харчові технології»


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8    
9.    
10.    

 

Каталог дисциплін освітньо-наукової програми


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.     
16.     

 

 Каталоги ДВВ ННІХТ за минулі навчальні роки перейти