Н У Х Т

Апеляції та конфліктні ситуації

Що робити, коли не погоджуєшся із підсумковою оцінкою з дисципліни?

Спірні питання з проведення екзаменаційних сесій розглядає апеляційна комісія, яка створюється розпорядженням декана факультету/директора інституту під його головуванням. У складі комісії окрім декана факультету/директора інститут або його заступника з навчальної роботи присутні завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, двох-трьох провідних викладачів кафедри, у тому числі лектора дисципліни. До складу комісії можуть бути включені представники ради студентського самоврядування.

Процедура оскарження контрольних заходів:

 • у день проведення усного екзамену або у день оголошення результатів письмового екзамену, але не пізніше наступного дня після оголошення результатів здобувач особисто подає апеляційну заяву на ім’я декана факультету/директора інституту. В заяві вказується причина подачі апеляції;
 • розпорядженням декана факультету/директора інституту створюється апеляційна комісія;
 • апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання в присутності здобувача, але не пізніше останнього дня сесії;
 • у разі складання іспиту (заліку) у письмовій формі апеляційна комісія оцінює письмові відповіді здобувача, який подав апеляцію, на кожне завдання окремо за критеріями, визначеними в робочій програмі навчальної дисципліни. Додаткове опитування студента під час розгляду апеляції не допускається;
 • у разі складання іспиту (заліку)в усній формі студентові дають можливість повторно скласти підсумковий контроль членам апеляційної комісії за новим білетом.

За наслідками розгляду апеляції комісія приймає одне з трьох рішень:

 •  "виставлена оцінка з дисципліни відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється";
 •  "виставлена оцінка з дисципліни не відповідає рівню і якості виконаної роботи та знижується на … балів" (вказується нова оцінка у балах, за національною шкалою та за шкалою ЄКТС);
 •  "виставлена оцінка з дисципліни не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується на … балів" (вказується нова оцінка у балах, у національній шкалі та за шкалою ЄКТС).

Рішення апеляційної комісії доводиться до відома студента головою апеляційної комісії по завершенню розгляду апеляційної скарги в усній формі або – на вимогу студента – в письмовій формі.

Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає.

Що робити, коли не погоджуєшся із оцінкою атестаційного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи?

 Спірні питання з атестації студентів розглядає апеляційна комісія,що створюється розпорядженням ректора. Головою комісії може бути призначено проректора, декана факультету/директора інститут або їх заступники. Членами комісії можуть призначатись заступники деканів факультетів/директорів інститутів з навчальної роботи, голови та члени екзаменаційної комісії, які були присутні на засіданні. До складу комісії можуть бути включені представники ради студентського самоврядування.

Процедура оскарження:

 • у день оголошення результатів атестації студент особисто подає письмову апеляцію ректору Університету після її реєстрації у відділі документального забезпечення (А-320) та повідомленням декана факультету/директора інституту;
 • апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії протягом трьох календарних днів після її подачі. Студента усно повідомляють про дату, час і місце розгляду апеляції та запрошують на розгляд його апеляції;
 • у разі складання атестаційного екзамену у письмовій формі апеляційна комісія оцінює письмові відповіді студента, який подав апеляцію, на кожне завдання окремо за заздалегідь оприлюдненими критеріями. Додаткове опитування випускника під час розгляду апеляції не допускається. Результатом розгляду апеляційної скарги із атестаційного екзамену у письмовій формі є прийняття апеляційною комісією одного з рішень:
 • а) виставлена оцінка  відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється
 • б) виставлена оцінка  не відповідає рівню і якості виконаної роботи та знижується на ….балів
 • в) виставлена оцінка  не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується на ….балів
 • у разі складання атестаційного екзамену в усній формі або із захисту кваліфікаційної роботи члени апеляційної комісії обговорюють зауваження щодо дотримання процедури проведення атестації студента. Результатом розгляду апеляційної скарги із атестаційного екзамену в усній формі або із захисту кваліфікаційної роботи є прийняття апеляційною комісією одного з двох рішень:
 • а) процедурних порушень під час проведенні атестації не виявлено, оцінювання захисту кваліфікаційної роботи відповідає рівню і якості захисту роботи та не змінюється
 • б) під час захисту виявлено процедурні порушення, у зв’язку з чим комісія пропонує ректору Університету скасувати відповідне рішення екзаменаційної комісії і провести додаткове засідання для повторного захисту кваліфікаційної роботи з метою об’єктивного оцінювання. 

У разі встановлення апеляційною комісією порушення процедури проведення атестації, яке вплинуло на результати оцінювання атестаційного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи, наказом ректора університету скасовується відповідне рішення ЕК та його розпорядженням призначається проведення повторного засідання ЕК в присутності представників апеляційної комісії. Результати повторного захисту атестаційного екзамену або кваліфікаційної роботи,студента зазначаються у протоколі засідання ЕК, який підписується головою ЕК, секретарем ЕК і додається до протоколу попереднього засідання ЕК.

Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає.

 

Що робити, у випадку виникнення конфліктних ситуацій?

 

Порядок вирішення конфліктів інтересів в НУХТ регламентується Кодексом академічної етики та відбувається у наступному порядку:

 • обговорення конфлікту з керівником відповідного підрозділу;
 • у випадку, якщо керівником відповідного підрозділу не розв’язано конфлікт,член університетської спільноти має право звернутися до керівника вищого рівня,одночасно повідомивши про це керівника відповідного підрозділу;
 • якщо керівником вищого рівня не врегульовано конфлікт або він безпосередньо є учасником конфлікту, член університетської спільноти має право звернутися до керівника більш високого рівня;
 • якщо керівником найвищого рівня не врегульовано конфлікт або він є його учасником, члену університетської спільноти має право звернутися до Комісії з академічної етики.