Н У Х Т

Положення НУХТ

 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в НУХТ Дивитись 

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення, затвердження та перегляд робочих програм навчальних дисциплін у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатiв навчання, здобутих шляхом неформальної та/або iнформальної освiти в Нацiональному унiверситетi харчових технологiй


ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про опитування учасників освітнього процесу в Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про сертифікатні програми Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про вчену раду Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про науково-технічну раду НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про науково-методичну раду НУХТ


 Положення про Науково-методичну комісію інституту (факультету)


Положення про використання технологій дистанційного навчання в Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок представлення до заохочення працівників, студентів, колективів Національного університету харчових технологій та працівників і колективів сторонніх організацій і підприємств


ПОЛОЖЕННЯ про співпрацю зі стейкхолдерами у НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою Національного університету харчових технологій


Положення про відеоспостереження в Національному університеті харчових технологій


Положення про Раду роботодавців Національного університету харчових технологій

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проходження документів та організацію процесц захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук


Тимчасові рекомендації до підготовки та видання навчально-методичної літератури структурними підрозділами унвіверситету


ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення, затвердження та перегляд робочих програм навчальних дисциплін у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації проєктів напряму Жана Моне програми Європейського Союзу Еразмус+ у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй


ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення академічної доброчесності у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй


ПОЛОЖЕННЯ про порядок присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника Вченою радою НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок перезарахування результатiв навчання (трансфер кредитiв) у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй


ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про гаранта освітньої програми у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету харчових технологій


Методичні рекомендації МОН для професійного розвитку науково-педагогічних працівників


ПОЛОЖЕННЯ про планування, проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних працівників у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу вченої ради Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки та проведення виборів до вчених рад факультетів, навчально-наукових інститутів НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання делегатів з числа штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, для участі у виборних органах громадського самоврядування університету, факультету, навчально-наукового інституту НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання делегатів з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборних органах громадського самоврядування університету, факультету, навчально-наукового інституту НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників


ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки та проведення Конференції трудового колективу НУХТ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проходження документів та організацію процесц захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук


ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики здобувачів вищої освіти Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй


ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення академічної доброчесності у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй


ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатiв навчання, здобутих шляхом неформальної та/або iнформальної освiти в Нацiональному унiверситетi харчових технологiй


ПОЛОЖЕННЯ про порядок перезарахування результатiв навчання (трансфер кредитiв) у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй


ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну практику здобувачів освiтньо-наукового ступеня доктора філософії у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про опитування учасників освітнього процесу в Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про поселення та проживання у студентських гуртожитках Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення здобувачiв, якi навчаються за кошти фiзичних та юридичних осiб, на вакантнi мiсця державного замовлення в Нацiональному унiверситетi харчових технологiй


ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної роботи студентів


ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації та проведення конкурсу за програмою Еразмус+ КА1 - індивідуальна навчальна кредитна мобільність


ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу "Краща академічна група НУХТ"