Н У Х Т

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.02

    У Національному університеті харчових технологій строком на три роки утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.058.02 (Наказ МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року) з присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:


05.13.07  автоматизація процесів керування

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.13.07

I. Формула спеціальності:
Спеціальність відноситься до галузі знань науки і техніки, яка охоплює всі стадії життєвого циклу автоматизованих систем керування (АСК) процесами в організаційно-технічних об’єктах, включаючи розроблення, дослідження, експлуатацію та утилізацію.
Наукова та практична значущість розв’язання проблем, притаманних даній спеціальності, полягає у створенні й удосконаленні засобів технологічного, інформаційного та математичного забезпечення, які гарантують високі якісні та кількісні показники процесів в організаційно-технічних об’єктах і комплексах і, як наслідок, підвищення продуктивності, надійності, ритмічності, конкурентоспроможності останніх в різних галузях народного господарства.

II. Напрями досліджень:

 • Методи створення АСК процесами та комплексами різного призначення.
 • Формалізація завдань керування складними організаційно-технічними об’єктами та комплексами, розроблення критеріїв оцінювання якості їхнього функціонування.
 • Моделювання об’єктів та систем керування (статичні та динамічні, стохастичні та імітаційні, логіко-динамічні тощо моделі).
 • Інформаційне та програмне забезпечення АСК організаційно-технічними об’єктами та комплексами.
 • Ідентифікація та контроль параметрів об’єктів керування в різних галузях народного господарства.
 • Діагностика та забезпечення надійності АСК.
 • Системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керування організаційно-технічними об’єктами та комплексами різного призначення.
 • Розробка методів моделювання і планування, математичного алгоритміч¬ного і програмного забезпечення задач аналізу/синтезу складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем, що відрізняються фізич¬ними принципами реалізації, конструктивною та технологічною базами виконання, складом функціональних засобів і устаткування, технічним призначенням і методами керування на різних рівнях ієрархічної структури.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.18.12

I. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, яка займається розробленням теоретичних основ і раціональним апаратурним втіленням технологічних процесів, загальних для харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.

II. Напрями досліджень:

 • Теоретичні основи технологічних процесів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості (статика, кінетика, динаміка). Розроблення нових, удосконалення наявних процесів та обладнання для їх реалізації.
 • Методи розрахунку процесів та обладнання, зокрема на базі системного та еволюційного підходів.
 • Методи і пристрої для дослідження фізико-технологічних властивостей продуктів.
 • Нові теоретичні й експериментальні методи дослідження процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
 • Фізичне й математичне моделювання процесів; обладнання харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв.
 • Оптимізація технологічних процесів харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв, а також режимних і конструктивних параметрів обладнання.
 • Розроблення актуальних наукових напрямків дослідження процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (мембранні методи розділення, процеси екструзії, комбіновані або сполучені процеси, кріотехнологічні методи тощо).
 • Інтенсифікація, поліпшення якості і збільшення виходу продукту, зменшення енерговитрат із використанням нових фізичних методів впливу на процеси харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв.
 • Наукове обгрунтування й розроблення нових показників якості, реології і функціонування процесів харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв, специфічних засобів їх вимірювання та обчислення.
 • Дослідження процесів і обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв як об'єктів автоматичного управління.
 • Дослідження і впровадження нових екологічно безпечних, ресурсо- й енергоощадних процесів; обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
 • Поліпшення технологічних і конструктивних параметрів (продуктивності, енергоємності, металоємності, віброакустичних, радіозавад тощо) обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
 • Підвищення якості, сертифікаційних властивостей агрегатів, апаратів і обладнання харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.
 • Дослідження, вдосконалення промислових і побутових апаратів для переробки та зберігання харчових продуктів.
 • Технологічні основи створення автоматичних поточних ліній харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.
 • Розроблення пристроїв, обладнання для пакування виробів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


 • image

  Шевченко
  Олександр Юхимович

  голова ради

  д.т.н., професор, ректор, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.12

 • image

  Грибков
  Сергій Віталійович

  заступник голови

  д.т.н., доцент, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.13.07

 • image

  Літвинчук
  Світлана Іванівна

  вчений секретар

  к.т.н., доцент, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.12

4. Балюта Сергій Михайлович д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій МОН України, спеціальність 05.13.07
5. Гавва Олександр Миколайович д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій МОН України, спеціальність 05.18.12
6. Жученко Анатолій Іванович д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, спеціальність 05.13.07
7. Зав'ялов Володимир Леонідович д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету харчових технологій МОН України, спеціальність 05.18.12
8. Дубовкіна Ірина Олександрівна д.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України, спеціальність 05.18.12
9. Ладанюк Анатолій Петрович д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету харчових технологій МОН України, спеціальність 05.13.07
10. Луцька Наталія Миколаївна д.т.н., доцент, доцент кафедри Національного університету харчових технологій МОН України, спеціальність 05.13.07
11. Стадник Ігор Ярославович д.т.н., професор, професор кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України, спеціальність 05.18.12
12. Хобін Віктор Андрійович д.т.н., професор, завідувач кафедри Одеського національного технологічного університету МОН України, спеціальність 05.13.07
13. Якимчук Микола Володимирович д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій МОН України, спеціальність 05.18.12