Н У Х Т

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.03

У Національному університеті харчових технологій, строком на три роки, функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.058.03 (Наказ МОН України № 1604 від 22 грудня 2016 року) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:


03.00.20 - Біотехнологія

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 03.00.20

I. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, яка займається скерованим отриманням цільових продуктів промислового та медичного призначення, а також знешкодженням і утилізацією відходів виробництва за допомогою біологічних агентів: мікроорганізмів, вірусів, клітин тварин і рослин, клітинних структур, окремих біомолекул, використанням біотехнологічних процесів для вирішення актуальних соціально-економічних проблем.

Завданнями досліджень є розкриття механізмів кінетичних залежностей перетворення сировини під дією біологічних агентів, вивчення взаємозв'язків між будовою, складом, кількістю та властивостями складових сировини та продуктів їх перетворення, наукове обґрунтування нових і вдосконалення традиційних біотехнологій, розширення асортименту біотехнологічної продукції.

II. Напрями досліджень:

 • Розроблення нових біотехнологій і біопрепаратів для використання в харчовій, мікробіологічній, фармацевтичній промисловостях, сільському господарстві, медицині тощо.
 • Створення біотехнологічних процесів з участю біологічних агентів різного походження, харчових продуктів і добавок на основі біотехнологічної модифікації біополімерів рослинної сировини, отримання нових продуктів підвищеної якості, очищених від екотоксикантів, які поряд з високими споживчими показниками мають профілактичні властивості.
 • Розроблення методів біотестування якості та безпеки харчової сировини та продуктів, створення медичних препаратів, моноклональних антитіл, діагностикумів, вакцин, продуктів імунобіотехнології на основі досягнень молекулярної біології, генетичної та клітинної інженерії.
 • Розроблення нових і інтенсифікація традиційних біотехнологічних процесів отримання первинних і вторинних метаболітів.
 • Створення біосенсорних систем для контролю якості та безпеки сировини, харчових продуктів, об'єктів навколишнього середовища, а також моніторингу довкілля.
 • Розроблення біотехнологічних методів очищення довкілля й утилізації відходів різних промислових виробництв, конструювання екосистем, отримання нових джерел енергії.
 • Розроблення та вдосконалення методів інженерної ензимології - виділення ферментів, їх стабілізація й іммобілізація, конструювання каталізаторів з новими прогнозованими властивостями, напрямів їх використання.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


05.18.04 - Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.18.04

I. Формула спеціальності:
Технологія м’ясних, молочних та іншої продукції тваринництва, рибних продуктів і продуктів з гідробіонтів – галузь науки і техніки, що займається розробленням та удосконаленням технологій виробництва та зберігання, управлінням якістю і безпекою м’ясних, молочних, рибних продуктів і гідробіонтів для ефективного використання ресурсів сировини та отримання продукції високої якості.

Основною метою є встановлення закономірностей зміни хімічного складу та технологічних властивостей м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури, а також наукове обґрунтування технологічних режимів їх переробки.

II. Напрями досліджень:

 • Дослідження м’ясної, молочної та іншої продукції тваринництва, рибної продуктів і продуктів з гідробіонтів та іншої продукції аквакультури як предметів технологічної переробки у вироби харчового, кормового, технічного чи іншого призначення.
 • Розроблення і удосконалення методологічних засад і наукових методів досліджень хімічного складу та структури, оцінювання якості і безпеки м’ясної, молочної, рибної сировини, продукції аквакультури, а також готових м’ясних, молочних, рибних та аквапродуктів.
 • Удосконалення існуючих технологічних процесів переробки м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури у напряму розширення асортименту та поліпшення якості і безпеки готової продукції, зниження ресурсо- та енерговитрат на її виробництво.
 • Наукове обґрунтування та розроблення інноваційних технологій м’ясних, молочних, рибних продуктів та аквапродуктів.
 • Наукове обґрунтування та розроблення нових методів оброблення м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури, а також готових м’ясних, молочних і рибних продуктів.
 • Наукове обґрунтування, розроблення і вдосконалення технологій м’ясних, молочних і рибних продуктів спеціального, лікувально-профілактичного, геродієтичного чи функціонального призначення, а також фармацевтичних, хімічних, білкових та інших препаратів із м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


 • image

  Пирог
  Тетяна Павлівна

  голова ради

  д.б.н., професор, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 03.00.20

 • image

  Пасічний
  Василь Миколайович

  заступник голови

  д.т.н., професор, професор кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.04

 • image

  Бублієнко
  Наталія Олександрівна

  вчений секретар

  к.т.н., доцент, доцент кафедри біохімії та екологічного контролю Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 03.00.20

4. Гуць Віктор Степанович д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.04.
5. Єресько Георгій Олексійович д.т.н., професор, радник дирекції Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, спеціальність 05.18.04.
6. Карпенко Олена Володимирівна д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії і біотехнології горючих копалин Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка Національної академії наук України, спеціальність 03.00.20.
7. Карпов Олександр Вікторович д.б.н., професор, професор кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 03.00.20.
8. Кишенько Ірина Іванівна д.т.н., професор, професор кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.04.
9. Маринченко Віктор Опанасович д.т.н., професор, професор кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 03.00.20.
10. Мерзлов Сергій Віталійович д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри харчових технологій і технологій переробки продуктів тваринництва Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України, спеціальність 03.00.20.
11. Пешук Людмила Василівна д.с.-г.н, професор, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.04.
12. Поліщук Галина Євгеніївна д.т.н., професор, завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.04.
13. Прибильський Віталій Леонідович д.т.н., професор, професор кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальності 03.00.20.
14. Тодосійчук Тетяна Сергіївна д.т.н., доцент, завідувач кафедри промислової біотехнології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України, спеціальність 03.00.20.
15. Юкало Володимир Глібович д.б.н., професор, професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.04.