Н У Х Т

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.03

У Національному університеті харчових технологій строком на три роки утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.058.03 (Наказ МОН України № 894 від 10 жовтня 2022 року) з присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:


03.00.20 - Біотехнологія

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 03.00.20

I. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, яка займається скерованим отриманням цільових продуктів промислового та медичного призначення, а також знешкодженням і утилізацією відходів виробництва за допомогою біологічних агентів: мікроорганізмів, вірусів, клітин тварин і рослин, клітинних структур, окремих біомолекул, використанням біотехнологічних процесів для вирішення актуальних соціально-економічних проблем.

Завданнями досліджень є розкриття механізмів кінетичних залежностей перетворення сировини під дією біологічних агентів, вивчення взаємозв'язків між будовою, складом, кількістю та властивостями складових сировини та продуктів їх перетворення, наукове обґрунтування нових і вдосконалення традиційних біотехнологій, розширення асортименту біотехнологічної продукції.

II. Напрями досліджень:

 • Розроблення нових біотехнологій і біопрепаратів для використання в харчовій, мікробіологічній, фармацевтичній промисловостях, сільському господарстві, медицині тощо.
 • Створення біотехнологічних процесів з участю біологічних агентів різного походження, харчових продуктів і добавок на основі біотехнологічної модифікації біополімерів рослинної сировини, отримання нових продуктів підвищеної якості, очищених від екотоксикантів, які поряд з високими споживчими показниками мають профілактичні властивості.
 • Розроблення методів біотестування якості та безпеки харчової сировини та продуктів, створення медичних препаратів, моноклональних антитіл, діагностикумів, вакцин, продуктів імунобіотехнології на основі досягнень молекулярної біології, генетичної та клітинної інженерії.
 • Розроблення нових і інтенсифікація традиційних біотехнологічних процесів отримання первинних і вторинних метаболітів.
 • Створення біосенсорних систем для контролю якості та безпеки сировини, харчових продуктів, об'єктів навколишнього середовища, а також моніторингу довкілля.
 • Розроблення біотехнологічних методів очищення довкілля й утилізації відходів різних промислових виробництв, конструювання екосистем, отримання нових джерел енергії.
 • Розроблення та вдосконалення методів інженерної ензимології - виділення ферментів, їх стабілізація й іммобілізація, конструювання каталізаторів з новими прогнозованими властивостями, напрямів їх використання.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


05.18.04 - Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.18.04

I. Формула спеціальності:
Технологія м’ясних, молочних та іншої продукції тваринництва, рибних продуктів і продуктів з гідробіонтів – галузь науки і техніки, що займається розробленням та удосконаленням технологій виробництва та зберігання, управлінням якістю і безпекою м’ясних, молочних, рибних продуктів і гідробіонтів для ефективного використання ресурсів сировини та отримання продукції високої якості.

Основною метою є встановлення закономірностей зміни хімічного складу та технологічних властивостей м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури, а також наукове обґрунтування технологічних режимів їх переробки.

II. Напрями досліджень:

 • Дослідження м’ясної, молочної та іншої продукції тваринництва, рибної продуктів і продуктів з гідробіонтів та іншої продукції аквакультури як предметів технологічної переробки у вироби харчового, кормового, технічного чи іншого призначення.
 • Розроблення і удосконалення методологічних засад і наукових методів досліджень хімічного складу та структури, оцінювання якості і безпеки м’ясної, молочної, рибної сировини, продукції аквакультури, а також готових м’ясних, молочних, рибних та аквапродуктів.
 • Удосконалення існуючих технологічних процесів переробки м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури у напряму розширення асортименту та поліпшення якості і безпеки готової продукції, зниження ресурсо- та енерговитрат на її виробництво.
 • Наукове обґрунтування та розроблення інноваційних технологій м’ясних, молочних, рибних продуктів та аквапродуктів.
 • Наукове обґрунтування та розроблення нових методів оброблення м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури, а також готових м’ясних, молочних і рибних продуктів.
 • Наукове обґрунтування, розроблення і вдосконалення технологій м’ясних, молочних і рибних продуктів спеціального, лікувально-профілактичного, геродієтичного чи функціонального призначення, а також фармацевтичних, хімічних, білкових та інших препаратів із м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


 • image

  Пирог
  Тетяна Павлівна

  голова ради

  д.б.н., професор, професор кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 03.00.20

 • image

  Пасічний
  Василь Миколайович

  заступник голови

  д.т.н., професор, завідувач кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.04

 • image

  Ющенко
  Наталія Михайлівна

  вчений секретар

  к.т.н., доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, 
  спеціальність 03.00.20

4. Білько Марина Володимирівна
д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 03.00.20
5. Карпенко Олена Володимирівна д.т.н., професор, завідувач відділу, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка, спеціальність 03.00.20
6. Кочубей-Литвиненко Оксана Валер’янівна д.т.н., доцент, директор навчально-наукового інституту харчових технологій, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.04
7. Поліщук Галина Євгеніївна
д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.04
8. Прибильський Віталій Леонідович
д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 03.00.20
9. Романчук Ірина Олегівна д.т.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут продовольчих ресурсів, спеціальність 05.18.04
10. Стабніков Віктор Петрович
д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 03.00.20
11. Тодосійчук Тетяна Сергіївна
д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20
12. Шевченко Ірина Іванівна
д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.04
13. Юкало Володимир Глібович
д.б.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.18.04