Н У Х Т

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.03

У Національному університеті харчових технологій, строком на три роки, функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.058.03 (Наказ МОН України № 1604 від 22 грудня 2016 року) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:


03.00.20 - Біотехнологія

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 03.00.20

I. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, яка займається скерованим отриманням цільових продуктів промислового та медичного призначення, а також знешкодженням і утилізацією відходів виробництва за допомогою біологічних агентів: мікроорганізмів, вірусів, клітин тварин і рослин, клітинних структур, окремих біомолекул, використанням біотехнологічних процесів для вирішення актуальних соціально-економічних проблем.

Завданнями досліджень є розкриття механізмів кінетичних залежностей перетворення сировини під дією біологічних агентів, вивчення взаємозв'язків між будовою, складом, кількістю та властивостями складових сировини та продуктів їх перетворення, наукове обґрунтування нових і вдосконалення традиційних біотехнологій, розширення асортименту біотехнологічної продукції.

II. Напрями досліджень:

 • Розроблення нових біотехнологій і біопрепаратів для використання в харчовій, мікробіологічній, фармацевтичній промисловостях, сільському господарстві, медицині тощо.
 • Створення біотехнологічних процесів з участю біологічних агентів різного походження, харчових продуктів і добавок на основі біотехнологічної модифікації біополімерів рослинної сировини, отримання нових продуктів підвищеної якості, очищених від екотоксикантів, які поряд з високими споживчими показниками мають профілактичні властивості.
 • Розроблення методів біотестування якості та безпеки харчової сировини та продуктів, створення медичних препаратів, моноклональних антитіл, діагностикумів, вакцин, продуктів імунобіотехнології на основі досягнень молекулярної біології, генетичної та клітинної інженерії.
 • Розроблення нових і інтенсифікація традиційних біотехнологічних процесів отримання первинних і вторинних метаболітів.
 • Створення біосенсорних систем для контролю якості та безпеки сировини, харчових продуктів, об'єктів навколишнього середовища, а також моніторингу довкілля.
 • Розроблення біотехнологічних методів очищення довкілля й утилізації відходів різних промислових виробництв, конструювання екосистем, отримання нових джерел енергії.
 • Розроблення та вдосконалення методів інженерної ензимології - виділення ферментів, їх стабілізація й іммобілізація, конструювання каталізаторів з новими прогнозованими властивостями, напрямів їх використання.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


05.18.04 - Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.18.04

I. Формула спеціальності:
Технологія м’ясних, молочних та іншої продукції тваринництва, рибних продуктів і продуктів з гідробіонтів – галузь науки і техніки, що займається розробленням та удосконаленням технологій виробництва та зберігання, управлінням якістю і безпекою м’ясних, молочних, рибних продуктів і гідробіонтів для ефективного використання ресурсів сировини та отримання продукції високої якості.

Основною метою є встановлення закономірностей зміни хімічного складу та технологічних властивостей м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури, а також наукове обґрунтування технологічних режимів їх переробки.

II. Напрями досліджень:

 • Дослідження м’ясної, молочної та іншої продукції тваринництва, рибної продуктів і продуктів з гідробіонтів та іншої продукції аквакультури як предметів технологічної переробки у вироби харчового, кормового, технічного чи іншого призначення.
 • Розроблення і удосконалення методологічних засад і наукових методів досліджень хімічного складу та структури, оцінювання якості і безпеки м’ясної, молочної, рибної сировини, продукції аквакультури, а також готових м’ясних, молочних, рибних та аквапродуктів.
 • Удосконалення існуючих технологічних процесів переробки м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури у напряму розширення асортименту та поліпшення якості і безпеки готової продукції, зниження ресурсо- та енерговитрат на її виробництво.
 • Наукове обґрунтування та розроблення інноваційних технологій м’ясних, молочних, рибних продуктів та аквапродуктів.
 • Наукове обґрунтування та розроблення нових методів оброблення м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури, а також готових м’ясних, молочних і рибних продуктів.
 • Наукове обґрунтування, розроблення і вдосконалення технологій м’ясних, молочних і рибних продуктів спеціального, лікувально-профілактичного, геродієтичного чи функціонального призначення, а також фармацевтичних, хімічних, білкових та інших препаратів із м’ясної, молочної, рибної сировини та продукції аквакультури.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


 • image

  Пирог
  Тетяна Павлівна

  голова ради

  д.б.н., професор, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 03.00.20

 • image

  Пасічний
  Василь Миколайович

  заступник голови

  д.т.н., професор, завідувач кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.04

 • image

  Ющенко
  Наталія Михайлівна

  вчений секретар

  к.т.н., доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, 
  спеціальність 03.00.20

4. Білько Марина Володимирівна д.т.н., доцент, доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 03.00.20
5. Змієвський Юрій Григорович д.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. академіка І.С. Гулого Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.04
6. Карпенко Олена Володимирівна д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії і біотехнології горючих копалин Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка Національної академії наук України, спеціальність 03.00.20
7. Маринченко Віктор Панасович д.т.н., професор, професор кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 03.00.20
8. Мерзлов Сергій Віталійович д.с.-г.н., професор, декан біолого-технологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України, спеціальність 03.00.20
9. Поліщук Галина Євгеніївна д.т.н., професор, завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.04
10. Прибильський Віталій Леонідович д.т.н., прфесор, професор кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 03.00.20
11. Стабніков Віктор Петрович д.т.н., доцент, професор кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 03.00.20
12. Тодосійчук Тетяна Сергіївна д.т.н., доцент, завідувач кафедри промислової біотехнології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України, спеціальність 03.00.20
13. Українець Анатолій Іванович д.т.н., професор, ректор Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 03.00.20
14. Шевченко Ірина Іванівна д.т.н., професор, професор кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.04
15. Юдіна Тетяна Іллівна д.т.н, професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.04
16. Юкало Володимир Глібович д.б.н., професор, професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.18.04

 

Войцехівської