Н У Х Т

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.01

У Національному університеті харчових технологій строком на три роки утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.058.01 (Наказ МОН України № 894 від 10 жовтня 2022 року) з присудження наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями:


08.00.03 - економіка та управління національним господарством;

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.03

I. Формула спеціальності:
Наукова спеціальність, яка досліджує функціонування державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, методи і економічні важелі регулювання економічних процесів та їх ефективність; ефективність функціонування національного господарства; економічну політику держави, шляхи та засоби її реалізації; форми, методи та важелі державного регулювання національної економіки.

II. Напрями досліджень:

 • Структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації.
 • Моделі державного регулювання національною економікою.
 • Теорія та практика прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою, окремих сфер і галузей.
 • Регулятори і важелі антикризової політики держави.
 • Особливості регулювання в державному секторі економіки.
 • Організаційні форми, структура та завдання органів державного управління економікою.
 • Економічна безпека національної економіки.
 • Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації.
 • Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізм її реалізації.
 • Стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку, стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних процесів: науково-технічний прогрес, інвестиції, інновації тощо).
 • Державне прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки
 • Державні програми соціально-економічного розвитку та державні цільові програми
 • Державне регулювання інституціональних змін в національній економіці, роздержавлення власності та приватизація, управління державними корпоративними правами.
 • Прогнозування та державне регулювання окремих макроекономічних процесів (виробництво, доходи, споживання інвестиції, інфляція, валютний курс тощо).
 • Прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного розвитку
 • Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.
 • Антимонопольна (конкурентна) політика та механізм її реалізації.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
Економічні науки.


08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.04

I. Формула спеціальності:
Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством.

II. Напрями досліджень:

 • Підприємство як суб'єкт господарювання.
 • Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
 • Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.
 • Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
 • Місце й роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
 • Економічна безпека підприємницької діяльності.
 • Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.
 • Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного
 • Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
 • Виробничо-господарська діяльність підприємства.
 • Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
 • Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
 • Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації.
 • Затрати та собівартість продукції.
 • Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
 • Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).
 • Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
 • Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
 • Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.
 • Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).
 • Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
 • Керівництво та лідерство. Організаційна культура.
 • Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу
 • Ефективність управління персоналом на підприємстві.
 • Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
Економічні науки.


 • image

  Пєтухова
  Ольга Михайлівна

  голова ради

  д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій,
  спеціальність 08.00.04

 • image

  Шеремет
  Олег Олексійович

  заступник голови ради

  д.е.н., доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки і управління
   Національного університету харчових технологій,
  спеціальність 08.00.03

 • image

  Тур
  Олеся Василівна

  вчений секретар

  к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки праці та менеджменту Національного університету харчових технологій,
  спеціальність 08.00.04

4. Березянко Тамара Володимирівна
д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій,
спеціальність 08.00.04
5. Галиця Ігор Олександрович
д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03
6. Драган Олена Іванівна
д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04
7. Дунська Алла Рашидівна
д.е.н., професор, заступник декана, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 08.00.04
8. Ємцев Віктор Іванович
д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04
9. Коренюк Петро Іванович
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний технічний університет, спеціальність 08.00.03
10. Крисанов Дмитро Федосович
д.е.н., професор, керівник інституту, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04
11. Кундєєва Галина Олексіївна
д.е.н., доцент, професор кафедри, Національний університет харчових технологій,
спеціальність 08.00.03
12. Пугачов Микола Іванович д.е.н., професор, заступник директора, ННЦ «Інститут аграрної економіки»,
спеціальність 08.00.03
13. Скопенко Наталія Степанівна
д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04
14. Страшинська Лариса Володимирівна
д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.03
15. Тарасюк Галина Миколаївна д.е.н., професор, декан, Житомирська політехніка, спеціальність 08.00.04

Макаревич О.В.

 

ОГОЛОШЕННЯ про засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 по захисту дисертації МАКАРЕВИЧ ОЛЬГИ ВІКТОРІВНИ ДИВИТИСЬ

Автореферат

Дисертація

Відгук Петренко Л.А.

Відгук Турчіної С.Г.

Відеозапис захисту

Ніколаєнко С.М.

 

ОГОЛОШЕННЯ про засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 по захисту дисертації НІКОЛАЄНКО СВІТЛАНИ МИКОЛАЇВНИ ДИВИТИСЬ

Автореферат

Дисертація

Відгук Марченко В.М.

Відгук Гришиної Н.В.

ВІдеозапис захисту