Н У Х Т

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.01

У Національному університеті харчових технологій функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.058.01 (Наказ МОН України № 374 від 13 березня 2017 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю:


08.00.03 - економіка та управління національним господарством;

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.03

I. Формула спеціальності:
Наукова спеціальність, яка досліджує функціонування державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, методи і економічні важелі регулювання економічних процесів та їх ефективність; ефективність функціонування національного господарства; економічну політику держави, шляхи та засоби її реалізації; форми, методи та важелі державного регулювання національної економіки.

II. Напрями досліджень:

 • Структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації.
 • Моделі державного регулювання національною економікою.
 • Теорія та практика прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою, окремих сфер і галузей.
 • Регулятори і важелі антикризової політики держави.
 • Особливості регулювання в державному секторі економіки.
 • Організаційні форми, структура та завдання органів державногоуправління економікою.
 • Економічна безпека національної економіки.
 • Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації.
 • Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізм її реалізації.
 • Стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку, стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних процесів: науково-технічний прогрес, інвестиції, інновації тощо).
 • Державне прогнозування соціально-економічного розвитку національної
 • Державні програми соціально-економічного розвитку та державні цільові
 • Державне регулювання інституціональних змін в національній економіці, роздержавлення власності та приватизація, управління державними корпоративними правами.
 • Прогнозування та державне регулювання окремих макроекономічних процесів (виробництво, доходи, споживання інвестиції, інфляція, валютний курс тощо).
 • Прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного
 • Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.
 • Антимонопольна (конкурентна) політика та механізм її реалізації.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
економічні науки.


08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.04

I. Формула спеціальності:
Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством

II. Напрями досліджень:

 • Підприємство як суб'єкт господарювання.
 • Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
 • Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки, товарні потоки суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.
 • Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
 • Місце й роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
 • Економічна безпека підприємницької діяльності.
 • Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.
 • Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного
 • Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
 • Виробничо-господарська діяльність підприємства.
 • Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
 • Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
 • Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації
 • Затрати та собівартість продукції.
 • Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
 • Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).
 • Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
 • Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
 • Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.
 • Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).
 • Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
 • Керівництво та лідерство. Організаційна культура.
 • Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу
 • Ефективність управління персоналом на підприємстві.
 • Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
економічні науки.


 • image

  Заїнчковський
  Анатолій Олександрович

  голова ради

  д.е.н., професор, завідувач кафедри  економіки  і  права Національного університету харчових  технологій  Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 08.00.04

 • image

  Соломянюк
  Наталія Миколаївна

  заступник голови ради

  д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 08.00.04

 • image

  Євсєєва
  Ірина Василівна

  вчений секретар

  к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 08.00.04

4. Басюк Дарія Іванівна д.е.н., доцент, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.03
5. Березянко Тамара Володимирівна д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.04
6. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.04
7. Гуткевич Світлана Олександрівна д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.03
8. Ємцев Віктор Іванович д.е.н., професор кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.04
9. Зеліско Інна Михайлівна д.е.н., професор кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.04
10. Крисанов Дмитро Федосович д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі Державної Установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», спеціальність 08.00.04
11. Пугачов Микола Іванович д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, спеціальність 08.00.03
12. Сичевський Микола Петрович д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України, директор Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, спеціальність 08.00.03
13. Страшинська Лариса Володимирівна д.е.н., професор кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.03
14. Тарасюк Галина Миколаївна д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування Житомирського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.04
15. Чернелевська Олена Леонідівна д.е.н., професор кафедри фінансів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України, спеціальність 08.00.03