Н У Х Т

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Логотип БТЕК

Факультет біотехнології та екологічного контролю функціонує на базі випускових кафедр біотехнології і мікробіології (1966 р. заснування) і екологічної безпеки та охорони праці, яка створена в результаті об'єднання кафедри екології та збалансованого природокористування (1973 р. заснування) з кафедрою безпеки життєдіяльності (1965 р. заснування). До складу факультету входять кафедри фізики та фізичного виховання.

Нині на кафедрах факультету працює 50 викладачів, серед яких: лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки; відмінники освіти і науки України, заслужені винахідники СРСР, ветерани праці, лауреати Премії Президента України для молодих вчених, лауреати Премії Верховної Ради України для молодих вчених, 4 доктори наук, професори; 27 кандидатів наук, доцентів; викладачів і старших викладачів.

За різними спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями опановують свій фах понад 300 студентів за денною формою навчання та понад 130 - за заочною.

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. «А», ауд. 442, тел. (044) 287-90-09 (декан факультету);
корп. «А», ауд. 442, тел. (044) 287-91-23
e-mail: btec.nuft@gmail.com


на сайт факультету

Остання зміна: 14 червня 2022

Факультет біотехнології та екологічного контролю забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковим ступенем «Доктор філософії». Підготовка фахівців здійснюється як на основі державного замовлення, так і за контрактом з юридичними і фізичними особами.

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Екологія та екоменеджмент

Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Екологія, екоменеджмент та екоаудит

Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Промислова та фармацевтична біотехнологія

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Науковий ступінь «Доктор філософії»

Біотехнології та біоінженерія

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

 

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти
на 2023 - 2024 навчальний рік

спеціальність 101 «Екологія»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Екологія та екоменеджмент»
 
(денна форма навчання)
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 3 семестр
Екологія людини Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Фізіологія та гігієна харчування Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Фізико-хімічні основи екологічних технологій Кафедра харчової хімії
Геологія з основами геоморфології Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Менеджмент ґрунтів Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Екологічна безпека Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Екотуризм Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
2 курс 4 семестр
Стратегія сталого розвитку Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Менеджмент проектів Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
3 курс 5 семестр
Мікробіологічні основи екологічних технологій Кафедра біотехнології і мікробіології
Мікробіологія, санітарія і гігієна з основами НАССР Кафедра біотехнології і мікробіології
Мікроорганізми як біологічні агенти Кафедра біотехнології і мікробіології
3 курс 6 семестр
Процеси і апарати харчових виробництв Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Автоматизація виробничих процесів Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Інжиніринг виробничих процесів Кафедра технологічного обладнання та комп′ютерних технологій проектування
4 курс 7 семестр
Природоохоронне законодавство та екологічне право Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Екологічне законодавство та менеджмент у природоохоронній діяльності Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Екологічне право та законодавство в ЄС Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
4 курс 8 семестр
Практичний курс ділової англійської мови Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Правознавство Кафедра економіки і права
Економічна теорія Кафедра економіки і права
Світова економіка Кафедра економіки і права
 
(денна скорочена форма навчання)
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 3 семестр
   
4 курс 7 семестр
   
 
(заочна форма навчання)
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 3 семестр
Екологія людини Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Фізіологія та гігієна харчування Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Геологія з основами геоморфології Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Менеджмент ґрунтів Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Екологічна безпека Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Екотуризм Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
2 курс 4 семестр
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Фізико-хімічні основи екологічних технологій Кафедра харчової хімії
3 курс 5 семестр
Фізико-хімічні основи екологічних технологій Кафедра харчової хімії
Фізична хімія дисперсних систем Кафедра харчової хімії
Основи фізико-хімічного аналізу Кафедра харчової хімії
Радіоекологія Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Менеджмент безпеки праці на підприємстві Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
3 курс 6 семестр
Мікробіологічні основи екологічних технологій Кафедра біотехнології і мікробіології
Мікробіологія, санітарія і гігієна з основами НАССР Кафедра біотехнології і мікробіології
Мікроорганізми як біологічні агенти Кафедра біотехнології і мікробіології
Процеси і апарати харчових виробництв Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Автоматизація виробничих процесів Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Інжиніринг виробничих процесів Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування
Біологічні процеси екологічних технологій Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Альтернативна енергетика Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
4 курс 7 семестр
   
   
4 курс 8 семестр
Природоохоронне законодавства та екологічне право Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Екологічне законодавства та менеджмент у природоохоронній діяльності Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Екологічне право та законодавства ЄС Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
 
(заочна скорочена форма навчання) 
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 4 семестр 
   

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Екологія, екоменеджмент та екоаудит»
 
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс 1 семестр
   
1 курс 2 семестр
Екологічне інспектування Кафедра екології та екоменеджменту
Менеджмент відходів Кафедра екології та екоменеджменту
Основи підприємницької діяльності для сталого розвитку Кафедра економічної теорії
Оцінка впливу на довкілля Кафедра екології та екоменеджменту
Системний аналіз якості навколишнього середовища Кафедра екології та екоменеджменту
Формування бізнес-моделі підприємствата управління Кафедра економічної теорії
Стратегічна екологічна оцінка Кафедра екології та екоменеджменту
Екологічна політика та технічне регулювання у Євросоюзі Кафедра екології та екоменеджменту
Стратегія сталого розвитку Кафедра екології та екоменеджменту
Стратегія циклічної та зеленої економіки Кафедра екології та екоменеджменту

спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна»
 
(денна форма навчання)
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс 2 семестр
Екологія людини Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Фізіологічні основи життєдіяльності людини Кафедра технології оздоровчих харчових продуктів
Фізичні основи інструментальних методів у біотехнологіях Кафедра фізики
Основи імунології Кафедра біотехнології і мікробіології
2 курс 4 семестр
Фармацевтична хімія Кафедра харчової хімії
Хімія гетероциклів Кафедра харчової хімії
Основи хімії ксенобіотиків Кафедра харчової хімії
3 курс 5 семестр
САПР Кафедра технологічного обладнання та комп′ютерних технологій проектування
Електротехніка та основи електроніки Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Прикладна біофізика Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
3 курс 6 семестр
Технологія мікробного синтезу лікарських засобів Кафедра біотехнології і мікробіології
Основи конструювання нових харчових продуктів Кафедра технології оздоровчих продуктів
Еколологічне законодавтство та управління у природоохоронних технологіях Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Промислова технологія лікарських засобів Кафедра біотехнології і мікробіології
Загальні харчові технології Кафедра технології молока і молочних продуктів
Інженерний захист навколишнього середовища Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
4 курс 7 семестр
Фармакологія Кафедра харчової хімії
Харчова біотехнологія Кафедра біотехнології і мікробіології
Природоохоронні біотехнології Кафедра біотехнології і мікробіології
4 курс 8 семестр
Біобезпека та біоетика Кафедра біотехнології і мікробіології
Оцінка терміну придатності Кафедра експертизи харчових продуктів
Методи оцінки ризиків Кафедра біотехнології і мікробіології
Проектування фармацевтичних біотехнологій Кафедра біотехнології і мікробіології
Проектування харчових біотехнологій Кафедра біотехнології і мікробіології
Проектування природоохоронних біотехнологій Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Технологія пробіотиків і вакцин Кафедра біотехнології і мікробіології
Технологія харчових та дієтичних добавок Кафедра технології оздоровчих продуктів
Моделювання та прогнозування стану довкілля Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
 
(заочна форма навчання)
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс 2 семестр
Екологія людини Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Фізіологічні основи життєдіяльності людини Кафедра технології оздоровчих продуктів
Фізичні основи інструментальних методів у біотехнологіях Кафедра фізики
Основи імунології Кафедра біотехнології і мікробіології
2 курс 4 семестр
Фармацевтична хімія Кафедра харчової хімії
Хімія гетероциклів Кафедра харчової хімії
Основи хімії ксенобіотиків Кафедра харчової хімії
3 курс 6 семестр
САПР Кафедра технологічного обладнання та комп′ютерних технологій проектування
Прикладна біофізика Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Електротехніка та основи електроніки Кафедра електропостачання і енергоменеджменту
4 курс 7 семестр
Технологія мікробного синтезу лікарських засобів Кафедра біотехнології і мікробіології
Основи конструювання нових харчових продуктів Кафедра технології оздоровчих продуктів
Управління екологічними ризиками Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Промислова технологія лікарських засобів Кафедра біотехнології і мікробіології
Загальні харчові технології Кафедра технології молока і молочних продуктів
Біологічні процеси екологічних технологій Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
4 курс 8 семестр
Біобезпека та біоетика Кафедра біотехнології і мікробіології
Оцінка терміну придатності продукції Кафедра експертизи харчових продуктів
Фармакологія Кафедра харчової хімії
Харчова біотехнологія Кафедра біотехнології і мікробіології
Природоохоронні біотехнології Кафедра біотехнології і мікробіології
5 курс 9 семестр
Технологія пробіотиків і вакцин Кафедра біотехнології і мікробіології
Технологія харчових та дієтичних добавок Кафедра технології оздоровчих продуктів
Моделювання та прогнозування стану довкілля Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Проектування фармацевтичних біотехнологій Кафедра біотехнології і мікробіології
Проектування харчових біотехнологій Кафедра біотехнології і мікробіології
Проектування природоохоронних біотехнологій Кафедра екологічної безпеки та охорони праці

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Промислова та фармацевтична біотехнологія»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс 1 семестр
   
1 курс 2 семестр
Біоенергетика та охорона довкілля Кафедра біотехнології і мікробіології
Нанобіотехнології Кафедра біотехнології і мікробіології
Технологія імунобіологічних препаратів Кафедра біотехнології і мікробіології
Технологія лікарських косметичних засобів Кафедра біотехнології і мікробіології
Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології Кафедра біотехнології і мікробіології
Біотехнологія культур рослин, тварин і людини Кафедра біотехнології і мікробіології
Біобезпека та якість продуктів харчування Кафедра біотехнології і мікробіології
Природні вторинні метаболіти для фармації Кафедра харчової хімії
Біотехнологічні методи захисту рослин Кафедра біотехнології і мікробіології
Екологічна політика та технічне регулювання у Євросоюзі Кафедра екології та екоменеджменту
Концепції керування ризиками у виробництві харчових продуктів Кафедра експертизи харчових продуктів
Методичне та статистичне забезпечення наукових досліджень Кафедра екології та екоменеджменту
Фармацевтична розробка лікарських засобів Кафедра харчової хімії
Фізико-хімічні методи аналізу (поглиблений курс) Кафедра харчової хімії
Дизайн лікарських засобів Кафедра харчової хімії
Фізіологічні основи життєдіяльності людини Кафедра технології оздоровчих харчових продуктів

 

кваліфікація «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА БІОІНЖЕНЕРІЇ»

освітньо-наукова програма «Біотехнологія»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс 1 семестр
Новітні тренди у природоохоронних технологіях Кафедра біотехнології і мікробіології
Інтегровані мікробні технології Кафедра біотехнології і мікробіології
Змішані субстрати у природних умовах і біотехнологічних процесах Кафедра біотехнології і мікробіології
1 курс 2 семестр
Біотехнологічні студії (наукові лекції та семінари за напрямами досліджень) Кафедра біотехнології і мікробіології
Проблемні питання промислової та фармацевтичної біотехнології Кафедра економіки і права
Мікробні технології наночасток благородних металів Кафедра біотехнології і мікробіології

 

Електронний розклад занять перейти

Основні здобутки факультету БТЕК

Наукове життя

Під час навчання в університеті активні студенти залучаються до виконання науково-дослідної роботи різної спрямованості, як на базі кафедр факультету, так і інших науково-дослідних установ. Результати своїх досліджень вони апробують на конференціях різного рівня в стінах університету, публікують у наукових журналах, отримують патенти, мають можливість виступати на міжнародних конференціях, в тому числі закордонних, брати участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Завдяки сучасній матеріально-технічній базі студенти власноруч можуть виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом викладачів. З 2012 р. на базі кафедри біотехнології і мікробіології офіційно створений студентській гурток "BIOTECH". На кафедрі екологічної безпеки та охорони праці працює екологічний гурток Geek Workspace NUFT, члени якого здійснюють науковий пошук у двох напрямках: "Очищення стічних вод та переробка вторинної сировини" та "Теоретичні та практичні проблеми екології харчових виробництв та продуктів". Студенти, які працюють у наукових гуртках постійно беруть участь у наукових конференціях різного рівня (не тільки за межами НУХТ, а й України), всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і всеукраїнських олімпіадах з дисциплін "Біотехнологія", "Екологія" та "Хімія".

Факультет тісно співпрацює з науково-дослідними установами (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, Інститут харчової хімії та геноміки НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води iм. А.В. Думанського НАНУ, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського МОЗ України, ДНУ "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості", Інститут фармакології та токсикології АМН України, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАНУ, Інститут продовольчих ресурсів НААН України, Інститут спирту та біотехнології продовольчих продуктів, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Інститут проблем моделювання в енергетиці, Інститут харчової хімії, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Державна установа "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Інститут фізичної хімії НАН України тощо) та найкращими вищими навчальними закладами країни (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет, Український державний хіміко-технологічний університет, Національний технічний університет "Львівська політехніка" тощо) на базі яких під керівництвом досвідчених вчених студенти також мають можливість виконувати науково-дослідну роботу.

За наукові досягнення викладачі відзначені низкою державних нагород (див. розділ "Про факультет" на сайті факультету БТЕК).

Традиційно студенти факультету займають призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, одержують стипендії та премії Президента України, Київського міського голови, ректора НУХТ та іменні стипендії Т.П.Слюсаренко, Є.І. Кваснікова, Г.О. Нікітіна.

Викладачі та студенти виступають із доповідями на наукових конференціях, як в Україні (м. Київ, м. Львів, м. Одеса, м. Харків, м. Дніпро тощо), так і за її межами (Франція, Чехія, Росія, Польща, Болгарія, Японія, США та ін.).

Культурне життя

Головне завдання юнаків та дівчат після вступу до університету – це навчання. Однак якщо студент, який наполегливо вчиться від сесії до сесії, але не буде хоча б періодично відпочивати, то після випуску батьки отримають живу мумію, яка від справжньої буде відрізнятись лише тим, що в організмі ще підтримуються процеси дихання і метаболізму.

Звичайний студент – це той, хто вміє поєднувати різні види розумового та фізичного навантаження із відпочинком. Тому не дивно, що абсолютна більшість студентів факультету не лише має високий рівень знань із хімії, біології, математики, фізики, а ще й володіє безліччю талантів: і співають, і танцюють, і в КВН грають, і спортивну майстерність проявляють. А подій в університеті, де ці таланти сяють зірками, більш ніж достатньо: конкурс української пісні, вечори першокурсника та факультету, Конкурс Міс та Містер НУХТ, День туризму тощо. І кожного року зачарована студентськими талантами публіка насолоджується яскравими співочими й танцювальними номерами.

Спортивне життя

"У здоровому тілі – здоровий дух!", - саме цим правилом керуються студенти факультету і з великим задоволенням відвідують спортивні секції.

Кожного року збірні команди поповнюють скарбничку факультету нагородами різних ступенів. Багаторазовий чемпіон НУХТ – чоловіча команда з волейболу останній раз програвала під час змагань у 2005 році. Перемогою у 2010 році відзначилась і жіноча збірна з баскетболу. Збірна команда із шахів (юнаки) чотири роки поспіль була непереможною в змаганнях між факультетами. Постійні переможці і призери змагань – учасники збірної команди з легкої атлетики. Команда факультету вигравала чемпіонат із футзалу на Кубок факультету БТЕК, а збірна команда НУХТ, основний склад якої представлений дівчатами факультету, зайняла перше місце як непрофесійна команда серед професіоналів на відкритому кубку України із черлідингу.