Н У Х Т

Громадське обговорення

Відповідно до «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в Національному університеті харчових технологій» п. 3.1.2. проєкт освітньої програми викладається на сайт університету для забезпечення відкритого розгляду не пізніше ніж за 1 місяць до її затвердження.

Пропозиції зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів опрацьовуються проєктною групою та вносяться до проєкту освітньої програми.

Пропозиції просимо надсилати на електронну пошту cmk@nuft.edu.ua

logoНавчально-науковий інститут харчових технологій

 

БАКАЛАВРИ:

МАГІСТРИ:

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ:

logoНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

 

БАКАЛАВРИ:

МАГІСТРИ:

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ:

Положення про порядок присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника вченою радою НУХТ


Положення про Студентське наукове товариство Національного університету харчових технологій


Порядок перезарахування (зарахування) освітніх компонентів у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін


ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Національному університеті харчових технологій


РЕГЛАМЕНТ перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, у Національному університеті харчових технологій