Н У Х Т

Кафедра технології зберігання і переробки зерна

завідувач кафедри

В.о. завідувача кафедри
Янюк Тетяна Іванівна
кандидат технічних наук, доцент

(заснована в 2001 році)

Кафедра технології зберігання і переробки зерна є випусковою та здійснює підготовку фахівців бакалаврів за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньою програмою «Харчові технології та інженерія» та магістрів за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньою програмою «Технології зберігання і переробки зерна».

Технологія зберігання і переробки зерна передбачає: зберігання зерна та насіння на елеваторах і складах, перероблення зерна в борошно на борошномельних заводах в крупи на круп'яних підприємствах та в комбікорми на комбікормових заводах.

Виконує обов’язки завідувача кафедри кандидат технічних наук, доцент Янюк Тетяна Іванівна.

Навчальний процес здійснюється відповідно до навчальних планів спеціальності, навчальних програм дисциплін, розроблених викладачами кафедри. Програма навчання не стоїть на місці, а постійно оновлюється у контексті сучасних тенденцій розвитку галузі хлібопродуктів.

Для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції навчального процесу з виробництвом підтримується зв'язок з ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН», ПАТ «Миронівський Хлібопродукт», філії «Київкомбікорм» ТОВ «Комплекс Агромарс», ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», КП «Білоцерківхлібопродукт», ПУАТ «Бориспільський експериментальний комбікормовий завод» та в ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» та з іншими підприємствами по зберіганню і переробці зерна. Вони використовуються для проходження технологічної та переддипломної практик студентами. Лабораторії підприємств оснащені сучасним обладнанням, що дозволяє здобувачам вивчити методики та прилади для оцінки якості рослинної сільськогосподарської сировини та готової продукції.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють творчій роботі здобувачів, що сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів та індивідуалізації процесу навчання здобувачів. Здобувачі кафедри активно беруть участь у міжнародній науковій конференції, яка працює у НУХТ в середині квітня кожного року, де виступають із доповідями на різні теми, які пов'язані з проведеними ними науково-дослідними роботами.

Весь навчальний процес на кафедрі спрямований на виховання у здобувачівлюбові до обраної професії, на придбання ними твердих знань, розвиток творчого ставлення до навчального процесу, виховання самостійності, логічного мислення і відповідальності.

Зростанню наукового рівня викладачів і співробітників сприяє наявність в університеті спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за профілем кафедри. Професор кафедри Гапонюк І. І. член у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.058.06.

Підвищення професійних вимог у сучасних умовах кидає виклик викладачам кафедри, тому вони регулярно проходять підвищення кваліфікації в Україні та закордоном, щоб допомагати здобувачам створювати інноваційні продукти та технології, розпізнавати лідерські якості наштовхувати діяти нестандартно і креативно.

Різнобічна підготовка дозволяє нашим випускникам працювати в державній, комерційній, проектній, науково-дослідній і виробничій сферах діяльності у різних організаціях всіх форм власності.

на сайт кафедри

Остання зміна: 30 вересня 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Технології зберігання і переробки зерна
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Підготовка висококваліфікованих фахівців, діяльність яких в майбутньому пов’язана з виробничою, науково-дослідною, педагогічною, організаційно-управлінською, проектно-конструкторською діяльністю в галузі технології зберігання зерна, переробки зерна в борошно та крупу і для виробництва комбікормів.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв   181 (ХТІ)
181 (ХТІ) скор.
   
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв. Модуль 9. Процеси, що відбуваються під час зберігання харчової продукції     181 181
Вентиляційне обладнання       181(змін)
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 181
Вхідний контроль сировини харчових виробництв   181 (ХТІ)    
Загальні технології харчових виробництв   073 (М) 151 051, 061, 071, 072, 073, 075, 076
Зберігання зерна        
Зернові технології. Модуль 1. Елеваторні технології       181
Зернові технології. Модуль 2. Борошномельне виробництво       181
Зернові технології. Модуль 3. Круп’яне виробництво     181  
Зернові технології. Модуль 4. Технологія комбікормів     181  
Зернознавство        
Контроль якості та безпечності харчових продуктів   181 (ХТІ) 181(2к)
181(ден.скор.зао.)
 
Моделювання в зернових технологіях   181 (ХТІ) 181(ХТІ)  
Моніторинг виробничих процесів     181  
Обладнання харчових виробництв. Модуль 2. Обладнання технологічних ліній       181
Основи технологій зернових продуктів        
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль І Нормативні документи в харчовій промисловості     181  
Пневмотранспорт та аспірація   181 (ХТІ)   181
Проектування харчових виробництв   181 (ХТІ)   181
Сировина для харчових продуктів     181  
Сушіння зерна        
Технологічне моделювання продуктів переробки зерна        
Технологічний контроль зберігання та переробки зерна     181(ХТІ) 181
Технологія борошномельного виробництва   181 (ХТІ)   181(змін)
Технологія галузі. Технологія елеваторної промисловості        
Технологія елеваторної промисловості        
Технологія зберігання зерна   181 (ХТІ)    
Технологія комбікормів       181
Технологія круп`яного виробництва        
Харчові технології   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(2к)
181(ден.скор.зао.)
181(ТЕБХП)
 
Хімія і технологія зерна. Модуль 1. Хімія зерна        
Хімія і технологія зерна. Модуль 2. Технологія зберігання зерна       181

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Зернові добавки   181 (ТЗПЗ) 181
Зернові напої   181 (ТЗПЗ)  
Інновації в зернових технологіях   181 (ТЗПЗ) 181
Логістичні системи в зерновій індустрії   181 (ТЗПЗ)  
Менеджмент якості та безпеки продукції в зернових технологіях   181 (ТЗПЗ) 181
Методи оптимізації в зернових технологіях     181
Міжнародне регулювання GAFTA, FOSFA, GMP+   181 (ТЗПЗ)  
Науково-дослідницький практикум   181 (ТЗПЗ) 181
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів в зернових технологіях   181 (ТЗПЗ)  
Проблеми науки про зерно   181 (ТЗПЗ) 181
Розвиток зернової логістики в україні   181 (ТЗПЗ)  
Світовий досвід регулювання ринку зерна   181 (ТЗПЗ)  
Сучасні методи обробки зернової сировини   181 (ТЗПЗ) 181
Технологічний аудит у зернових технологіях   181 (ТЗПЗ)  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій     181
Перспективні методи контролю якості і безпеки сировини      
Принципи зберігання сировини і готової продукції в харчових технологіях»      
Фаховий колоквіум     181

 


АРХІВ робочих програм за попередні роки
перейти

Наукова робота на кафедрі здійснюється напрямом «Розроблення та удосконалення технологій зберігання і оброблення зернових культур з метою отримання кормових і харчових продуктів з використанням нетрадиційних видів сировини (державний реєстраційний номер 0117 u 005410)» під керівництвом доц. Янюк Т.І.

За даним напрямом викладачі кафедри публікують результати наукових досліджень в фахових наукових журналах та виданнях, які входять до наукометричних баз Web of Science, Scopus тощо.

Співробітники кафедри постійно налагоджують наукові зв'язки з закордонними та українськими профільними ВНЗ, науковими організаціями та інститутами. Викладачами кафедри підтримуються творчі та наукові контакти з: Технічним університетом Молдови; науково-дослідним інститутом переробки крохмалю (Китай); Вроцлавським сільськогосподарським інститутом (Польща); Китайським національним науково-дослідним інститутом харчової промисловості, Промисловим технологічним інститутом (Шрі-Ланка); Державною лабораторією якості сільськогосподарської сировини (Таїланд).

Кафедрою харчових технологій, кафедрою товарознавства, стандартизації та сертифікації ХНТУ; кафедрою аграрної інженерії ЛНТУ; ІТТ НАН України; навчально-науковим інститутом переробних і харчових підприємств ХНТУСГ ім. П.Василенка.

Кафедра тісно співпрацює з провідними підприємствами галузі та здійснює науково-практичні консультації підприємств із сушіння зерна, налагодження, експлуатації та оцінки ефективності технологічних і пневмотранспортуючих ліній та аспіраційних систем. Кафедра має значний щорічний фонд виконання госпдоговірних тематик із сушіння зерна, проектування нових та реконструкції діючих зернопереробних і зернозберігаючих підприємств. У рамках виконання цих робіт значна частина технічних і наукових розробок, а також власних науково-дослідних робіт кафедри впроваджується у виробництво на підприємствах різних форм власності та в навчальному процесі. 

1993 рік

кафедрою технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів була одержана ліцензія на підготовку фахівців зі спеціальності «Технологія зберігання і переробки зерна»

1998 рік

перший випуск фахівців зі спеціальності «Технологія зберігання і переробки зерна»

2001 рік

заснована кафедра технології зберігання і переробки зерна у складі факультету технології бродильних і хлібопекарських виробництв

2002 рік

державна екзаменаційна комісія прийняла перший випуск фахівців нової кафедри

2007 рік

у загальному рейтингу кафедр НУХТ кафедра технології зберігання і переробки зерна зайняла перше місце

2011 рік

у зв’язку зі структурними змінами в НУХТ кафедра увійшла до складу факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв

2016 рік

у зв’язку зі структурними змінами в НУХТ кафедра увійшла до складу Навчально-наукового інституту харчових технологій