Н У Х Т

Центр моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету

Подобій Олена Валеріївна
Подобій Олена Валеріївна
Директор Центру
контакти: тел. 287-93-61, каб. Б-207
e-mail: cmk@nuft.edu.ua

Центр моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету був створений наказом ректора № 05 від 26 січня 2018 року на виконання рішення вченої ради університету «Про структурні зміни в університеті» від 9 листопада 2017 року.

Завданнями центру є:

  1. Реалізація політики Університету щодо забезпечення якості освітніх послуг, практична реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності Університету.
  2. Вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності з урахуванням завдань Стратегії розвитку та Програми інноваційного розвитку Університету, визначення системи кількісно-якісних показників діяльності Університету згідно з європейськими стандартами якості, пріоритетами національних та міжнародних рейтингів закладів вищої освіти.
  3. Координація роботи з періодичного перегляду освітніх програм, відповідно до стандартів вищої освіти в Україні, особливостей забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти та підготовка відповідних матеріалів для розгляду на Науково-методичній та Вченій радах Університету.
  4. Узагальнення й аналіз результатів діяльності структурних підрозділів Університету із забезпечення якості освітньої діяльності, формування культури якості, впровадження принципів академічної доброчесності.
  5. Організація та проведення науково-методичних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з актуальних питань забезпечення якості освітньої діяльності, впровадження освітніх інновацій, новацій в ЄДЕБО.
  6. Розроблення та/або впровадження в освітній процес нормативних документів (внутрішніх нормативних документів та наказів, розпоряджень МОН України тощо), що регламентують питання, пов’язані з якістю освітньої діяльності та вищої освіти.
  7. Контроль виконання Указів Президента, Постанов та рішень Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Вченої ради Університету з питань запровадження та моніторингу освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету.
  8. Взаємодія та співпраця з Національним агентством  із забезпечення якості вищої освіти, провідними закладами вищої освіти, вивчення та узагальнення їх досвіду щодо діяльності експертних служб та моніторингових досліджень.
  9. Взаємодія та співпраця з національним технічним комітетом стандартизації (ТК 163 «Якість освітніх послуг») щодо впровадження стандартів і рекомендацій по забезпеченню якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).
  10. Забезпечення підтримки високого іміджу Університету. Надання консультативної та методичної допомоги учасникам освітнього процесу з питань забезпечення якості освіти.

До складу Центру входять: