Н У Х Т

Відділ аналітично-інформаційного моніторингу освітньої діяльності

Основні завдання:

 1. Організація роботи з розроблення та періодичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти;
 2. Координація співпраці структурних підрозділів Університету з питань розроблення та запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, підготовки справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 3. Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів щодо розроблення, запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти;
 4. Здійснення контролю за своєчасним оформленням відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, сертифікатів про акредитацію спеціальностей (напрямів підготовки) та освітніх програм, їх переоформленням;
 5. Аналіз змін у нормативно-правовій базі щодо наповнення та змісту освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Університету;
 6. Участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази.
 7. Впровадження кращих практик вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності;
 8. Визначення основних тенденцій зміни кількісних і якісних показників на основі аналізу моніторингу показників діяльності Університету, міжнародних, вітчизняних рейтингів та вимог ринку праці;
 9. Збір первинної інформації про якість наданих освітніх послуг в Університеті, її ретельний аналіз та розробка пропозицій щодо приведення її у відповідність до світових стандартів;
 10. Аналіз відповідності показників внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності критеріям зовнішньої оцінки з метою вдосконалення діючої системи;
 11. Контроль за виконанням рекомендацій, розпоряджень і наказів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.