Н У Х Т

Кафедра технології цукру і підготовки води

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Гусятинська Наталія Альфредівна
доктор технічних наук, професор

(створена у 1884 році)

Кафедра технології цукру і підготовки води – єдина кафедра в системі вищої освіти України, яка готує фахівців для роботи в цукровій та крохмале-патоковій галузях промисловості.

За роки свого існування для потреб цукрової промисловості та інших галузей на ній були підготовлені понад 6300 інженерів-технологів. Випускники кафедри – ціла плеяда провідних фахівців галузі.

Як випускова, кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців («бакалаврів» і «магістрів») зі спеціальності 181 «Харчові технології», двох освітніх програм: «Технології цукру та полісахаридів», та «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв».

Для підготовки кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» при кафедрі діє аспірантура і докторантура.

Матеріально-технічна база кафедри включає навчальну лабораторію, сучасну лабораторію з водопідготовки, препараторську, 2 науково-дослідні лабораторії, комп'ютерний центр.

Технологічні процеси отримання цукру та цукристих речовин є найскладнішими серед харчових технологій, тому рівень теоретичної та практичної підготовки випускників кафедри дозволяє їм за потреби без додаткових ускладнень перекваліфікуватися для роботи на інших харчових підприємствах.

У 2010 році на кафедрі технології цукру та полісахаридів відкрито нову спеціальність «Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв». У 2011 році кафедра була перейменована у кафедру «Технології цукру і підготовки води». На сьогодні кафедра є навчально-науковим центром з проблем підготовки питної та технологічної води для виробництва харчових продуктів, розроблення нових технологій і апаратів для очищення складних водних дисперсних систем, удосконалення методів аналізу і контролю якості водних систем. Нова спеціальність є логічним розвитком підготовки висококваліфікованих фахівців з спеціальності «Харчові технології та інженерія».

Набуті студентами знання дадуть змогу випускникам кафедри працювати на підприємствах харчової галузі, водоочисних станціях, лабораторіях якості питної води, науково-дослідних інститутах (академічних та відомчих), проектних організаціях та комерційних структурах, пов'язаних із підготовкою питної води.

Випускники спеціальності «Технології цукру та полісахаридів» можуть займати не тільки керівні посади на цукрових та крохмале-патокових виробництвах (головний інженер, головний технолог, начальник зміни, начальник цеху, завідувач виробництва, інженер із контролю якості харчових продуктів тощо), але й наукових співробітників та викладачів освітніх закладів.

Кафедра співпрацює з навчальними закладами (Комп'єнським технологічним університетом (Франція), Лодзинською політехнікою (Польща), Опольський університет (Польша), Одеською державною академією харчових виробництв, Харківською державною академією технології та організації харчування, Національним університетом «Києво-Могилянська академія» тощо та академічними і галузевими науково-дослідними інститутами (Інститутом біоколоїдної хімії, Інститутом технічної теплофізики, Інститутом сорбції та проблем ендоекології, Українським науково-дослідним інститутом цукрової промисловості, Республіканським унітарним підприємством «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з продовольства» та ін.). Колектив кафедри підтримує тісні зв'язки з Державним департаментом продовольства України, Національною асоціацією цукровиків України, харчовими підприємствами.

на сайт кафедри

Остання зміна: 11 січня 2019

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітніми програмами:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв   181 (ХТІ)
181 (ХТІ) скор.
   
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв. Модуль 3. Вода в харчових системах та перетворення крохмалю в харчових технологіях     181 181
Властивості води в харчових продуктах   181 (ХТІ)    
Водопостачання та водовідведення       181
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 181
Вхідний контроль сировини харчових виробництв   181 (ХТІ)    
Гігієна та санітарія у виробництві   181 (ХТІ)    
Загальні технології харчових виробництв   051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
151 051
051, 061, 071, 072, 073, 075, 076
Загальні харчові технології     162 162
Контроль якості та безпечності харчових продуктів   181 (ХТІ) 181(2к)
181(ден.скор.зао.)
 
Моніторинг виробничих процесів     181  
Основи наукових досліджень та моделювання харчових продуктів   181 (ХТІ)    
Основи управліня якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1.Нормативні документи в харчовій промисловості     181  
Проектування харчових виробництв   181 (ХТІ)   181
Сировина для харчових продуктів     181  
Сучасні методи очищення стічних вод харчових виробництв   181 (ХТІ)    
Технології питної води та води для харчових виробництв   181 (ХТІ)   181
Технологія крохмалю та крохмалепродуктів   181 (ХТІ)    
Технологія цукру   181 (ХТІ)    
Фізико-хімічні основи технологічних процесів виробництва цукру   181 (ХТІ) 181 181
Фізико-хімічні принципи технологічних процесів виробництва цукру     181 181
Харчові технології   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(2к)
181(ден.скор.зао.)
181(ТЕБХП)
 

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Еко-технології у виробництві цукру та полісахаридів      
Інновації в технологіях виробництва цукру та полісахаридів      
Інновації в технологіях підготовки питної води та води для харчових виробництв      
Менеджмент якості та безпечності питної та фасованої води      
Менеджмент якості та безпечності продуктів виробництв цукристих речовин      
Методи оптимізації процесів підготовки води     181
Методи оптимізації технологічних процесів виробництва цукру та полісахаридів     181
Наукові основи технології виробництва цукристих речовин     181
Науково-дослідницький практикум     181
Оформлення результатів експерименту та наукова презентація      
Раціональне водокористування та екологічний моніторинг      
Фізико-хімічні процеси в технологіях очищення води      

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій     181
Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного і якісного аналізу      
Інтенсифікація технологічних процесів харчових виробництв      
Методи наукових досліджень та планування експерименту      
Сучасні наукові аспекти технологій харчових виробництв      
Фаховий колоквіум     181

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Наукова діяльність кафедри спрямована на розроблення нових технологій сахаридів та підготовки води, варіантів їх апаратурного оформлення, методів інтенсифікації та оптимізації технологічних процесів. Виконується значний обсяг держбюджетних досліджень по науковій тематиці та за замовленнями підприємств галузі, діє науково-виробничий центр "Цукротехнологія".

Пріоритети у науковій діяльності:

 • виконання та впровадження науково-дослідних робіт;
 • організація та участь у роботі наукових і науково-практичних конференцій та семінарів;
 • участь у організації та роботі науково-технічної конференції цукровиків України;
 • організація та проведення конференції з питань технологій очищення питної води та водопідготовки;
 • участь у організації та проведенні наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів;
 • підготовка наукових праць та заявок на винаходи;
 • підготовка до видання статей в міжнародних наукових журналах у фахових виданнях, що входять до переліку ВАК;
 • підготовка до видання тез доповідей на конференціях і семінарах;
 • підготовка заявок на отримання патенту України;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів: студентськими науковими гуртками з технології галузі, електротехнологій, технології крохмалю, технологій водопідготовки.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • удосконалення технології очищення дифузійного соку на основі застосування нетрадиційних реагентів;
 • розроблення ефективного способу проведення процесу основного вапнування та обладнання для його реалізації;
 • розроблення способу очищення дифузійного соку із застосуванням хімічних реагентів і флокулянтів;
 • удосконалення способу гасіння випаленого вапняку та підготовка вапняного молока для очищення дифузійного соку;
 • розроблення та удосконалення технологій крохмалепродуктів;
 • розроблення та удосконалення технологій пектину та пектинопродуктів;
 • удосконалення технологічних процесів кристалізації сахарози, розроблення ефективних інструментальних методів аналізу продуктів цукрового виробництва;
 • дослідження хімічного складу води для технологічних процесів харчових виробництв та якості стічних вод;
 • удосконалення технологій очищення питної води та водопідготовки харчових виробництв.

1884 рік

у м. Сміла відкрито дворічні технічні класи – перший в історії Російської імперії технічний навчальний заклад для підготовки техніків-хіміків і майстрів цукрового виробництва.

1893 рік

на першій Всеросійській гігієнічній виставці у Санкт-Петербурзі навчальний заклад отримав Золоту медаль.

1896 рік

на XVI Всеросійській Промисловій і Художній виставці у Нижньому Новгороді технічні класи отримали диплом I розряду.

1898 рік

на хімічному факультеті Київського політехнічного інституту була заснована кафедра “Хімічної технології поживних речовин”, яка почала підготовку інженерів з технології цукру, крохмалю та глюкози і продуктів бродіння.

1903 рік

присутній на випускних екзаменах і захисті дипломних робіт як голова державної екзаменаційної комісії професор Д.І. Менделєєв схвально відгукнувся про випускників хімічного відділення КПІ. Треба відзначити, що Д.І. Менделєєв був не тільки видатним хіміком, а й провідним фахівцем в галузі цукрового виробництва. Ще в 50–60 рр. ХІХ ст. під його керівництвом ви­давався ряд випусків “Технической энциклопедии”. Серед цих випусків у 1862 р. бу­ло видано написане особисто ним “Сахарное производство”. Ця книга відіграла велику роль в період швидкого розвитку цукрового виробництва в Росії.

1917 рік

до 1917 р. технічні класи підготували 440 кваліфікованих спеціалістів. Випускником Смілянських технічних класів став І.А.Кухаренко, фундатор теорії кристалізації, майбутній завідувач кафедри технології цукристих речовин Київського технологічного інституту харчової промисловості.Смілянські класи отримали статус середнього хіміко-технічного училища з 4-річним терміном навчання.

1922 рік

училище реорганізоване в технікум цукрової промисловості.

1929 рік

на базі технікуму створений Смілянський цукровий інститут. Паралельно був створений цукровий відділ на хімічному факультеті КПІ, який пізніше був реорганізований в окремий цукровий факультет.

1930 рік

на базі Смілянського інституту цукрової промисловості, а також цукрових факультетів Кам’янець-Подільського хіміко-технологічного інституту і Київського політехнічного інституту був створений Київський інститут цукрової промисловості (КІЦП). Інститут мав три факультети: цукровий (хімічний), механічний (устаткування цукроварень) та економічний. Першим завідувачем кафедри технології цукристих речовин у 1930–1931 рр. був професор О.О. Кіров (1877–1942 рр.).

1930 рік

на початку 1930–1931 навч. року до новоствореного інституту переведені кафедри цукрового виробництва Харківського і Ленінградського технологічних інститутів. Інститут отримав назву “Київський технологічний інститут цукрової промисловості”.

1931 рік

з жовтня 1931 р. по жовтень 1932 р. кафедру очолював професор П.В. Головін. У 1931 р. з ініціативи кафедр машин і апаратів, технології цукристих речовин та теплотехніки в інституті було організоване бюро технічної допомоги промис­ловості, до завдань якого входили консультації промислових підприємств за їх запитами, обсте­ження підприємств і окремих установ, експертиза проектів тощо.

1934 рік

значна увага приділялась на кафедрі під­готовці наукових кадрів. Відповідно до постанови РНК СРСР від 13 січня 1934 р. ін­ститут одержав право присвоювати кандидатські ступені і приймати до захисту докторські дисертації. Після цього викладачами кафедри було захищено ряд кандидатських дисертацій – І.М. Литвак, К.Д. Жура, І.М. Ватник, А.І. Рудек.

1960 рік

у 1960 р. при кафедрі почав працювати навчально-дослідний цукровий завод, де студенти відпрацьовували режими проведення окремих технологічних процесів з одержанням готової продукції, проводили наукові дослідження.

1972 рік

у 1972 - 1987 рр. кафедру очолював професор М.О. Архипович (1915 - 1994 рр.). Продовжуючи традиції попередників – П.В. Головіна та І.М. Литвака він багато зробив для розвитку наукових досліджень і удосконалення навчального процесу. М.О. Архипович був одним із тих, хто започаткував наукові дослідження інституту в крохмале-патоковому виробництві.

1980 рік

реорганізована в кафедру “Технології цукру і цукристих речовин”.

1993 рік

спеціальність “Технологія цукристих речовин” була ліцензована Міністерством освіти України за ІV рівнем акредитації. З цього року кафедра розпочала підготовку фахівців за рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр. Кафедра на замовлення галузі розпочала підготовку перших фахівців із спеціалізації “Мікробіологія виробництв цукристих речовин”.

1999 рік

назва кафедри змінена на “Технології цукристих речовин та харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення”.

2008 рік

реорганізована в кафедру “Технології цукру та полісахаридів”.

2010 рік

ліцензовано нову спеціальність “Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв”.

2011 рік

назва змінена на кафедру “Технології цукру і підготовки води”, розпочато підготовку бакалаврів за напрямом 6.051701 “Харчові технології та інженерія”; підготовку спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.05170111, 8.05170111 “Технології цукру та полісахаридів”, підготовку магістрів за спеціальністю 8.05170110 “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”

2014 рік

до 2014 року кафедра випустила понад 6300 інженерів-технологів