Н У Х Т

Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Куц Анатолій Михайлович
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 1930 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», за освітнім ступенем «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою «Технології продуктів бродіння і виноробства».

Кредо кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства – готувати фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати й розвивати потенціал наших здобувачів для формування здатності вирішувати складні задачі, досягати особистого успіху і фінансової незалежності. Кафедра - це колектив однодумців, об'єднаних спільним прагненням – підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості.

Матеріально-технічна база кафедри включає сучасні наукову та навчальну лабораторії, мультимедійну навчальну аудиторію. Кафедра достатньо комп'ютеризована, що дозволяє викладачам кафедри належно працювати над створенням методичних рекомендацій, конспектів лекцій та навчальних посібників, покращення навчального процесу та виконувати складні інженерні розрахунки.

Спеціальну професійну підготовку студентів веде висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри, в якому працюють 3 професори (усі доктори технічних наук), 10 кандидатів технічних наук, доцентів.  Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах харчової промисловості України та Європи.

Щорічно співробітники кафедри отримують близько 6-10 патентів і публікують понад 20 наукових статей у фахових виданнях. Результати наукових досліджень доповідаються на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях та науково-технічних семінарах усіх рівнів (до 10-20 засідань).

Практичні навички здобувачі набувають під час практик на передових підприємствах галузі та в галузевих науково-дослідних інститутах за наскрізною програмою практик – двох технологічних і переддипломної.

Темами дипломних проектів є реконструкція або переоснащення  підприємств галузі.

Кожний рік на кафедрі здобувачі виконують міжкафедральні комплексні дипломні проекти, захист яких здійснюється на діючих підприємствах за активної участі виробничників.

Здобувачі, які мають високий потенціал, залучаються з третього курсу, а здобувачі четвертого курсу всі беруть участь у науковій роботі кафедри.

На кафедрі функціонує два наукових гуртки, де студенти розглядають та досліджують сировину для приготування продуктів бродильних виробництв, а також експериментально створюють нові продукти із заданими властивостями.

У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм дисциплін використовується передовий досвід зарубіжних технологічних вишів. Програми систематично переглядаються.

Кафедра має всі належні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

На сайт кафедри

Остання зміна: 13 вересня 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Технології продуктів бродіння і виноробства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
за 2021 рік
Робочі програми
за 2020 рік
Робочі програми
за 2019 рік
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв   181 (ХТІ)
181 (ХТІ) скор.
   
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв. Модуль 6. Збудники процесів бродіння та особливості спиртового бродіння в харчових технологіях     181  
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181  
Вхідний контроль сировини харчових виробництв   181 (ХТІ)    
Загальні технології харчових виробництв   072 (ФБСС)
073 (М)
073(М)
073(МП)
151
 
Загальні технології харчових виробництв (англомовний курс)   073 (М)    
Загальні харчові технології     162  
Контроль якості та безпечності харчових продуктів   181 (ХТІ) 181(2к)
181(ден.скор.зао.)
 
Методологія наукових досліджень     181  
Моніторинг виробничих процесів     181  
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Нормативні документи в харчовій промисловості     181  
Основи холодильних і сушильних технологій   181 (ХТІ) 181  
Проектування харчових виробництв   181 (ХТІ)    
Сировина для харчових продуктів     181  
Технології виробництва напоїв        
Технології продуктів спиртового бродіння. Модуль 1. Технологія пива   181 (ХТІ) 181  
Технології продуктів спиртового бродіння. Модуль 2. Технологія спирту       181
Технології продуктів спиртового бродіння. Модуль 3. Первинне виноробство     181  
Технології продуктів спиртового бродіння. Модуль 4. Технологія вина із винограду   181 181  
Технології продуктів спиртового бродіння. Модуль 5. Технологія вина із плодово-ягідної сировини   181 (ХТІ) 181  
Технології алкогольних напоїв   181 (ХТІ) 181  
Технологія екстрактів і напоїв     181  
Технологія продуктів бродіння       242
Харчові технології   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(2к)
181(ден.скор.зао.)
181(ТЕБХП)
 
Хімія і біохімія вина     181  

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
за 2021 рік
Робочі програми
за 2020 рік
Безвідходні технології продуктів бродіння і виноробства   181 (ТПБВ) 181
Біотехнологічні основи бродильної галузі   181 (ТПБВ)  
Біотехнологічні процеси у технології продуктів бродіння і виноробства   181 (ТПБВ) 181
Інновації в технологіях продуктів бродіння і виноробства   181 (ТПБВ) 181
Інтелектуальна власність   131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
141(ЕСЕ)
141(ЕМ)
142 (ХТТ)
144(ЕМА)
144(ТЕТ)
181 (ТРГ)
181(ТАХП)
131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
141(ЕСЕ)

141(ЕМ)
142
144(ЕМА)
144(ТЕТ)
181(ТРГ)
181(ТАХП)
Інтелектуальна та промислова власність   181 (ТХКМВХ)
181 (ТОХП)
181 (ТЕБХП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТХПОПП)
181 (ТПБВ)
181 (ТЦП)
181 (ТПВВХВ)
181 (ТХКП)
181 (ТЗКППО)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТЗПВБ)
101
122
161
162(ПБ)
162(ФБ)
181(ТЗ)
181(ТХ)
181(ТО)
181(ХЕ)
181(ОП)
181(ТМя)
181(ТЖ)
181(ТМо)
181(ТБ)
181(ТВ)
181(ТК)
183
Крафтові технології продуктів бродіння та виноробства   181 (ТПБВ)  
Логістичні системи та моніторинг виробництва продуктів бродіння і виноробства   181 (ТПБВ) 181
Менеджмент якості та безпеки продуктів бродіння і виноробства   181 (ТПБВ) 181
Методи оптимізації процесів виробництва продуктів бродіння і виноробств     181
Науково-дослідницький практикум   181 (ТПБВ) 181
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва продуктів бродіння і виноробства   181 (ТПБВ)  
Організація логістичних систем та моніторингу у виробництві продуктів бродіння і виноробства   181 (ТПБВ)  
Спрямоване та раціональне використання природних ресурсів у технологіях бродильних виробництв   181 (ТПБВ)  
Сучасні методи підвищення стабільності напоїв   181 (ТПБВ)  
Сучасні методи сенсорної оцінки якості сировини і продуктів бродильних виробництв   181 (ТПБВ)  
Теоретичні основи біотехнологічних процесів галузі   181 (ТПБВ)  
Теоретичні основи логістичних систем у виробництві продуктів бродіння   181 (ТПБВ)  
Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів бродильних виробництв   181 (ТПБВ)  
міждисциплінарна освітньо-наукова програма
LEAN-ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Інтелектуальна власність   133, 151, 181  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій   181 (ХТ)  
Інтенсифікація технологічних процесів харчових виробництв   181 (ХТ)  
Планування експеременту та методи оптимізації в харчових технологіях   181 (ХТ)  
Сучасні наукові аспекти технологій харчових виробництв   181 (ХТ)  
Фаховий колоквіум     181

 


АРХІВ робочих програм за попередні роки
перейти

Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України та з урахуванням розвитку наукових шкіл кафедри пріоритетними напрями науково-дослідної роботи викладачів кафедри є:

  • теоретичне обґрунтування і розроблення інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій та обладнання для виробництва харчового, технічного та паливного біоетанолу з поновлювальної рослинної сировини;
  • удосконалення способів вирощування дріжджів та зброджування сусла з використанням їх оброблення фізичними методами;
  • наукове обґрунтування та розроблення біо- й фізико-хімічних основ ресурсоощадної технології пива;
  • удосконалення технології спеціальних солодів для виробництва солодових екстрактів;
  • розроблення та удосконалення технології спеціальних і традиційних типів солодів для використання у виробництві напоїв і продуктів оздоровчого харчування;
  • розроблення технологій напоїв оздоровчої дії на основі натуральної сировини;
  • розроблення технологій безалкогольних і алкогольних  напоїв;
  • удосконалення технології вермутів на основі пряно-ароматичної сировини Закарпатського регіону та розроблення інноваційних технологій рожевих столових виноматеріалів.

Напрямки роботи передбачають розроблення та вдосконалення існуючих технологій з урахуванням сировинної бази, технологічного обладнання та вимог до якості готової продукції в Україні.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід, основні з яких впроваджені в навчальний процес кафедри при викладені спецдисциплін. Практичні результати досліджень впроваджуються на підприємствах харчової промисловості.

Детальніше

1930 рік

створення кафедри технології спирту при Київському інституті народного господарства

1933 рік

цей інститут було об’єднано з Київським технологічним інститутом цукру. Згодом до нього приєдналися деякі інші наукові і навчальні заклади, в тому числі Київський спиртобродильний інститут і Київський ферментативний інститут. Об’єднаний інститут був названий Київським хіміко-технологічним інститутом харчової промисловості, а кафедра – технології бродильних виробництв

1933-1941-1945 роки

завідувачем кафедри з перших днів її існування і до початку Великої Вітчизняної війни був професор А.А. Фукс. Велику роль в становленні кафедри зіграли видатні вчені спеціалісти, які працювали на ній в довоєнний період. Це професор О.О. Кіров, доценти А.Л. Малченко, І.П. Вавілов, І.М. Ройтер, М.М. Христенко, А.Г. Забродський, М.М. Коробов

1946 -1972 роки

після визволення Києва від німецько-фашистських окупантів кафедра в складі інституту відновила свою роботу. З цього часу і по 1972 рік кафедру очолював професор, доктор технічних наук, заслужений діяч освіти України П.М. Мальцев

1973-1978 роки

кафедру очолював професор П.С.Циганков - вчений з великим педагогічним стажем, видатний спеціаліст в галузі ректифікації спирту. Йому належить 170 наукових праць та 40 авторських свідоцтв. Серед них монографії, навчальні посібники і в співавторстві два підручники. Під керівництвом П.С. Циганкова організовано випуск в Україні брагоректифікаційного обладнання для спиртової промисловості

1979-2005 роки

кафедру очолював професор, доктор технічних наук, академік Української інженерної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), заслужений працівник освіти України В.А.Домарецький

2005-2015 роки

кафедру очолює професор, доктор технічних наук Шиян Петро Леонідович, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений винахідник України

1992 рік

кафедра реорганізована в кафедру біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв. Кафедра розпочала підготовку фахівців із спеціалізації «Технологія виноробства»

З 1995 року

кафедра є випусковою з підготовки фахівців за багатоступеневою системою: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

1997 рік

відбувся перший випуск інженерів-технологів-виноробів

2011 рік

кафедра реорганізована в кафедру біотехнології продуктів бродіння і виноробства

2015 рік

кафедру очолив доцент, кандидат технічних наук, відмінник освіти України Куц А.М.