Н У Х Т

Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Шевченко Олександр Юхимович
професор, доктор технічних наук

(створена у 1951 році)

Кафедра забезпечує загально-інженерну підготовку студентів технологічних, механічних і енергетичних спеціальностей всіх форм навчання. Щорічно на кафедрі проходять підготовку понад 1700 студентів. Лабораторні установки та стенди кафедри дозволяють виконати понад 50 різноманітних реальних лабораторних робіт, які охоплюють практично весь теоретичний курс дисциплін кафедри. Ведеться постійна робота над вдосконалення навчального процесу на кафедрі. Викладачами кафедри створено всі необхідні методичні розробки для організації навчального процесу, підготовлені та постійно оновлюються робочі навчальні плани, програми дисциплін, курси лекцій та навчально-методичні посібники.

На кафедрі функціонують навчальні спеціалізовані лабораторії:

  • гідравліки та гідравлічних машин;
  • процесів і апаратів харчових виробництв;

Основною дисципліною, яка читається на кафедрі з моменту її створення, є «Процеси і апарати харчових виробництв».

За роки існування на кафедрі підготовлено 18 докторів і більше як 100 кандидатів наук.

Усі види занять із студентами стаціонарної та заочної форм навчання проводяться на рівні сучасних вимог з використанням ТЗН, застосуванням ЕОМ з пакетами прикладних програм та алгоритмів, демонстрацією навчальних фільмів. Усі студенти мають змогу брати участь у студентських наукових гуртках.

Викладачі кафедри беруть участь у науково-методичних конференціях з питань виховання студентів та удосконалення навчального процесу.

При кафедрі постійно працює аспірантура, а в університеті — докторська спеціалізована вчена рада Д 26.058.02 (спеціальність «Процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв»), до складу якої входять професори О.Ю Шевченко, В.Л. Зав'ялов.

Основним напрямом роботи кафедри на промислових підприємствах України, Молдови, Білорусії є розроблення наукових основ тепломасообмінних та інших процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв з метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації і автоматизації. До роботи активно залучаються аспіранти, магістранти, кращі студенти старших курсів, що дає їм необхідний практичний досвід.

 

На сайт кафедри

Остання зміна: 18 лютого 2020

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Гідромеханічні процеси     133 133
Інжиніринг біопроцесів. Модуль 1. Процеси та апарати біотехнологічних виробництв   162 (БФПХП) 162  
Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології   161 (ХТ) 161  
Процеси і апарати біотехнологічних виробництв     162  
Процеси і апарати харчових виробництв     101
181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
181(ТХ)
181(ден)
181(зао)
101
Процеси і апарати хімічних виробництв   161 (ХТ)   161
Типові процеси та апарати     151  

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва харчової продукції   181 (ТЕБХП)  
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 2. Статистично-графічні методи аналізу експериментальних даних   181 (ТЕБХП)
181 (ТОХП)
181(ТХКМВХ)
181(ТХПОПП)
181(ТЗПЗ)
 
Статистичні задачі та аналіз в технологіях   161 (ХТХДКЗ) 161
Статистичні задачі у харчових технологіях     181(ТХПОПП)
181(ТЗПЗ)
181(ТОХП)
181(ТЦП)
181(ТПБВ)
181(ТЗКППО)
181(ТЗКПМо)
181(ТЗКПМя)
181(ТХКМВХ)
181(ТПВВХВ)
181(ТРОЖКП)
181(ТЕБХП)

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми технологічних процесів      
Інтенсифікація технологічних процесів     181
Масштабування та математичне моделювання в харчових технологіях   181 (ХТ) 181
Методи наукових досліджень та планування експерименту      
Основи системно-інженерного мислення   162 (Б) 162
Планування експерименту та методи оптимізації в харчових технологіях     181
Сучасні наукові аспекти технологій харчових виробництв     181

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

На кафедрі ведеться активна наукова робота за двома напрямами, кожний з яких поділяється на теми кафедральних науково-дослідних робіт.

Напрям 1: Розроблення наукових основ тепломасообмінних та інших процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв із метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації і автоматизації.

Теми кафедральних науково-дослідних робіт:

  • інтенсифікація технологічних процесів у харчовій та мікробіологічній промисловості з метою розроблення нових технологій та обладнання (проф. Шевченко О.Ю.);
  • дослідження впливу низькочастотних механічних коливань на інтенсифікацію процесу екстрагування із рослинної сировини (проф. Зав'ялов В.Л., доц. Мисюра Т.Г., доц. Запорожець Ю.В., доц. Зоткіна Л.В.);
  • дослідження процесів перегонки та сорбції з метою удосконалення обладнання та підвищення якісних показників сировини і готової продукції (проф. Мельник Л.М., проф. Марценюк О.С., доц. Ткачук Н.А.);
Напрям 2:  Розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії.

Теми кафедральних науково-дослідних робіт:

  • розроблення технологій нових харчових продуктів із рослинної сировини та продуктів її перероблення (проф. Шевченко О.Ю.);
  • розроблення наукових основ сушіння плодів і овочів та продуктів їх перероблення (доц. Дубковецький І.В., ст.викл. Бурлака Т.В.).

1951 рік

створена кафедра процесів і апаратів

1993 рік

на кафедрі, крім дисциплін "Процеси і апарати харчових виробництв" та "Гідравліка і гідравлічні машини", читається дисципліна "Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ".

1995 рік

за скорегованими навчальними планами курс гідравліки ввійшов складовою частиною в курс дисципліни "Процеси і апарати харчових виробництв" для студентів технологічних спеціальностей. Для інших спеціальностей читаються окремі курси "Гідравліка і гідравлічні машини" та "Гідрогазодинаміка".

1998 рік

на кафедрі введено нову для університету спеціальність "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" і кафедра стала випусковою.

2000 рік

реорганізована в кафедру процеси і апарати харчових виробництв та технологія консервування

2011 рік

кафедра реорганізована в дві кафедри, і вона отримала назву – "Процеси і апарати харчових виробництв".