Н У Х Т

Вступникам до НУХТ: оприлюднені вимоги до написання мотиваційного листа

02 червня 2022

Вступникам до НУХТ: оприлюднені вимоги до написання мотиваційного листа

Однією з необхідних складових вступу до закладів вищої освіти в цьому році є мотиваційний лист. Кожний виш має сам визначити вимоги до оформлення його тексту. І Приймальна комісія НУХТ уже завершила цю роботу. Вимоги до мотиваційного листа вступників до нашого університету у 2022 році розроблені, затверджені й оприлюднені.

Отже, аби цього року стати нашими студентами вступникам потрібно буде дотримуватися таких вимог при написанні свого мотиваційного листа: обсяг – одна-дві сторінки формату А4, текст має бути набраний шрифтом Тimеs New Rоmаn 14 кеглю з міжрядковим інтервалом 1, поля з усіх боків повинні бути по 2 см, абзац (відступ) – 1,25 см, вирівнювання тексту – по ширині. Мова мотиваційного листа – українська.

Мотиваційний лист вступника до НУХТ повинен мати такі складові частини:

- Представлення. У ньому містяться відомості про адресата, як отримувача листа (назва закладу освіти/навчального підрозділу) та вступника (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, контактна інформація). Розташовується у правому верхньому куті листа;

- назва «Мотиваційний лист»;

- Основна частина. Тут містяться: найменування обраної освітньої програми (спеціальності), освітнього (освiтньо-наукового) ступеня, закладу освіти; який заклад освіти закінчив; який освітній/освiтньо-професiйний/освiтньо-квалiфiкацiйний/освiтньо-науковий рівень/ступінь у якому закладі освіти за якою спеціальністю вже здобутий (якщо є); досягнення у навчанні (успішність, вивчення профільних дисциплін, та рівень їх засвоєння, знання іноземної мови); історія вибору освітньої програми (спеціальності) та закладу освіти; основні сильні якості вступника, що будуть корисними у період подальшого навчання за фахом; інформація про набуті соціальні навички, важливі для здобуття обраної спеціальності (волонтерська діяльність; участь у заходах, спрямованих на формування активної громадянської позиції, здорового способу життя, екологічної, емоцiйно-етичної культури, стресостiйкостi, спортивні досягнення, захоплення тощо); плани розвитку вступника у процесі професійного становлення.

- Висновки, де містяться очікувані результати - яким чином обрана освітня програма (спеціальність) допоможе реалізації вступника у професійному житті, на які результати навчання очікує вступник для успішного розвитку.

Нагадаємо, що мотиваційний лист подасться вступником разом із заявою про допуск до участі у конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію – освітню програму (спеціальність), форму здобуття освіти, курс. Він завантажується в електронний кабінет вступника під час подання заяви в електронній формі. Мотиваційний лист може подаватися в паперовій формі разом із заявою, що подається в паперовий формі у передбачених Порядком прийому випадках.

Приймальна комісія розглядатиме заяви та документи вступника i в разі неподання мотиваційного листа відхилятиме заяви у зв'язку з відсутністю повного пакету документів, визначених Порядком прийому.

Мотиваційні листи оцінюватимуться за такими критеріями: лаконічність змісту; дотримання офіційно-ділового стилю; чітка структурованість; цілісність, логічність і послідовність викладу; повнота інформації про вступника; правильність найменувань обраної освітньої програми (спеціальності), освітнього (освiтньо-наукового) ступеня, закладу освіти, на які планується вступ; відповідність наведених досягнень у навчанні обраній за заявою освітній програмі; наявність успішних академічних результатів з певних предметів, пов'язаних із обраною освітньою програмою (спеціальністю); високі досягнення в навчанні поєднуються з участю в предметних олімпіадах та конкурсах (участі в науковій роботі); наявність досягнень у навчанні, що виходять за межі освітніх програм освітнього рівня/ступеня, на основі якого здійснюватиметься вступ; знання іноземної мови та досвід участі в міжнародних проєктах; наявність принаймні одного доречного прикладу із власного життя або події зі суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання освітньої програми (спеціальності); поінформованість вступника про обрану освітню програму; наявність роздумів щодо правильності професійного самовизначення; наявність роздумів щодо здатності до самореалізації у професії; наявність обґрунтованого бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця; наявність досвіду громадської активності, спортивних досягнень; здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій як регуляторів соціальної поведінки, процесу професійного становлення; наявність зв’язків зроблених висновків із наведеними аргументами та прикладами; висновки органічно пов’язані з аргументами й прикладами; очікувані результати є особисто значущими щодо майбутнього процесу професійного становлення; оригінальність викладеного матеріалу; якість мовного оформлення.

Зауважимо, що в університеті розпочали роботу курси з безоплатної підготовки до складання національного мультипредметного тесту, в рамках яких їх слухачі матимуть можливість потренуватися в написанні мотиваційного листа. Для вступників до магістратури наразі також готується серія відповідних вебінарів, інформація про які з’явиться найближчим часом.

Опублікований: 02-06-2022
Читайте також:
Низка наукових семінарів відбулася на кафедрі технології зберігання і переробки зерна

На кафедрі технології зберігання і переробки зерна наприкінці січня-початку лютого 2021 року відбулися міжкафедральні наукові семінари щодо попередніх розглядів дисертаційних робіт Родіона Рибчинського, Мирослави Кожевнікової та Маргарити Кожевнікової на здобуття наукових ступенів кандидата технічних наук. Науковий керівник робіт – д.т.н., професор...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Низка наукових семінарів відбулася на кафедрі технології зберігання і переробки зерна 11 лютого 2021

Подвійне свято аспірантів Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ

10 червня 2021 року на засіданнях разових спеціалізованих вчених рад ДФ 26.058.005 і  ДФ 26.058.006 аспіранти Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ Дмитро Гармаш і Дмитро Шведюк успішно захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD). Дмитро Гармаш презентував свої дослідження за темою «Удосконалення тех...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Подвійне свято аспірантів Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ 11 червня 2021

Переможці X Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка – наші студентки

Мабуть нема в Україні такої людини, яка б не читала віршів Тараса Шевченка. У кожного своє розуміння його творів. Але для всіх українців Шевченко є генієм, явищем великим і вічним в історії нашої держави. Молодь ще зі школи вивчає багатогранну творчість видатного українського митця. А з 2010 року проводиться  Міжнародний мовно-літературний конкур...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Переможці X Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка – наші студентки 22 травня 2020

У Волинському коледжі нашого університету розпочалися державні атестації на здобуття ступеня «молодший спеціаліст»

З 23 січня 2017 року у Волинському коледжі нашого університету розпочалися державні атестації на здобуття ступеня «молодший спеціаліст». Для випускників – це надзвичайно важливий і відповідальний момент, адже вони перед державною екзаменаційною комісією підтвердили рівень здобутих у коледжі теоретичних знань, практичних умінь і готовність застосову...

ЧИТАТИ ДАЛІ

У Волинському коледжі нашого університету розпочалися державні атестації на здобуття ступеня «молодший спеціаліст» 24 січня 2017