Н У Х Т

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

В.о. завідувача кафедри

Завідувач кафедри
Пасічний Василь Миколайович
професор, доктор технічних наук

(створена у 1967 році)

Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньою програмою «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»

Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів сьогодні – це міцний сплав досвідченості і мудрості з молодим ентузіазмом. Це колектив однодумців, об'єднаних спільним прагненням – підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для м'ясної галузі харчової промисловості.

Нині на кафедрі працює колектив професіоналів у складі якого 3 професори, з яких 2 доктори наук, 5 доцентів, 1 старший викладач та 2 асистенти, всі  кандидати технічних наук.

Майбутнє кафедри – це вдосконалення та розвиток наукових досліджень, навчально-методичної та наукової роботи.

Викладачі кафедри адаптують навчальний процес до сучасних вимог виробництва: вдосконалюються навчальні плани, щорічно уточнюються робочі плани навчальних дисциплін, зміцнюється матеріальна база. Значна увага приділяється комп'ютеризації навчального процесу. Вагомою часткою навчально-методичної роботи є підготовка електронних лекцій, методичних рекомендацій, підручників, практичних і лабораторних занять, які використовуються дистанційно в режимі online. Кафедра має сучасний комп'ютерний клас з підключенням до локальної комп'ютерної мережі з доступом до Internet для проведення самостійної роботи і розрахункових робіт - суттєвий поштовх у підвищенні зацікавленості і якості самостійної роботи студентів відповідно до кредитно-модульної системи.

На кафедрі є 2 навчальні та науково-дослідні лабораторії для проведення лабораторних занять і проведення наукових досліджень, кабінет тваринництва, які забезпечені сучасними приладами та спеціалізованим обладнанням. У 2021 році на кафедрі  спільно з ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» створено спеціалізований R&D-центр - спеціалізовану науково-виробничу лабораторію для організації навчального процесу і наукових досліджень на рівні освітніх програм «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» за напрямом «Харчові технології» здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними та науковими працівниками, проведення заходів щодо обміну досвідом зі стейкхолдерами, вітчизняними і закордонними науковими установами та підприємствами. Створення даного центру направлене на посилення партнерських зв’язків системи «освіта – наука – виробництво (бізнес)» задля адаптування знань і навичок випускників університету відповідно до сучасних потреб бізнесу, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази кафедри.

Для здобувачів освіти кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів створені всі необхідні умови по проходженню ознайомлювально-виробничої, технологічної та переддипломної практик. Під час навчання здобувачі освіти проходять практику на провідних підприємствах галузі, зокрема ТОВ "Черкаська продовольча компанія" (Черкаська обл.), ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» (Полтавська обл.), ВАТ "Житомирський м'ясокомбінат" (м. Житомир), Миронівський МПЗ "Легко" (Київська обл.), ПАТ "Кременчугм'ясо" (Полтавська обл.), ВАТ "М'ясокомбінат "Ятрань" (Кіровоградська обл.), ТОВ «Вінницька птахофабрика» (Вінницька обл.), ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» (Вінницька обл.), ТОВ «Масар Агро» (Тернопільська обл.), ЗАТ "АФ Березанська птахофабрика" (Київська обл.), ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (Київська обл.), ВКФ "Укрпромпостач-95" ЛТД» (Київська обл.), ПП «Дмитрук Ю.Р.» (Волинська обл.), ВАТ "Птахокомбінат "Бершадський" (Вінницька обл.), ТОВ "Тульчинм'ясо" (Вінницька обл.), ПП «Рикун А.П.» (Хмельницька обл.), ТзОВ «Росан-Агро» (Львівська обл.), ФГ «Світ м'яса» (Закарпатська обл.), ТОВ «Натурпродукти» (Київська обл.), ТОВ «Комплекс Агромарс»  (Київська обл.) та інші, де всебічно розширюють та закріплюють знання, отримані під час лекційних, лабораторних та практичних занять в університеті.

Поглиблювати навички, практичні вміння і компетенції здобувачі вищої освіти можуть під час проходження практики не тільки на вітчизняних підприємствах. Зокрема, з 2020 року між кафедрою і датською компанією «Goodvalley» з виробничими потужностями в Польщі укладений договір про співпрацю з можливістю проходження виробничої практики і стажування здобувачів вищої освіти і викладачів кафедри на м’ясопереробному підприємстві в Польщі.

У забезпеченні якості освітньої діяльності велике значення надається практичній підготовці здобувачів освіти. Випускник, який має практичний досвід роботи, більше адаптований до майбутньої трудової діяльності, може краще оцінити професійні завдання. Мотивація практики не тільки в тому, щоб здобувачі освіти змогли закріпити теоретичні знання та компетенції, здобуті в університеті, а й у тому, щоб вони подолали психологічний бар'єр входження в трудовий колектив, змогли почуватися в ньому невимушено, без остраху.

Вперше в НУХТ саме на кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів з 2017-2018 навчального року розпочато навчання за дуальною формою навчання. Дуальна форма освіти передбачає поєднання аудиторного навчання з набуттям практики у виробничих умовах для закріплення теоретичних знань набутих під час навчання в університеті. За ініціативи керівництва Тернопільського м’ясокомбінату з університетом підписано договір про підготовку фахівців високої кваліфікації для потреби виробництва м’ясопереробної галузі України. Пілотний проект охоплює три важливих складових для самореалізації успішної людини: навчання – робота – досвід. За такою формою освіти молодого фахівця навчальний заклад готує разом із підприємством. Ця форма освіти є своєчасною і прогресивною, щодо вимог сучасності бо студенти вже працевлаштовані.

З 2020 року спільно з благодійним фондом Дениса Парамонова започатковано іменні стипендії для  здобувачі вищої освіти, за напрямом підготовки по кафедрі технології м'яса і м'ясних продуктів, з можливістю подальшого працевлаштування випускників на м'ясопереробних підприємствах.

На сайт кафедри

Остання зміна: 21 січня 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»та освітньою програмою:

  • Технології зберігання, консервування та переробки м'яса
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

Підготовка фахівців у галузях знань 18 «Виробництво та технології» і 24 «Сфера обслуговування» за спеціальностями 181 «Харчові технології» і 242 «Туризм» та міждисциплінарною освітньо-науковою програмою:

  • Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 10 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчання студентів на кафедрі поєднує фахову підготовку технолога зі здобуттям практичних знань та навичок на провідних підприємствах харчової промисловості під час проходження виробничої, технологічної та переддипломної практик.

Заочна форма навчання дає можливість отримати освітні ступені «Бакалавр» та «Магістр» без відриву від виробництва. Можливо навчання за скороченим терміном для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітній ступінь молодшого бакалавра.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Анатомія сільськогосподарських тварин і птиці   181 (ХТІ) 181 181
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв   181 (ХТІ)
181 (ХТІ) скор.
181 181
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 181
Вхідний контроль сировини харчових виробництв   181 (ХТІ)    
Загальні технології харчових виробництв     151 051, 061, 071, 072, 073, 075, 076
Загальні харчові технології     162 162
Контроль якості та безпечності харчових продуктів   181 (ХТІ) 181(2к)
181(ден.скор.зао.)
 
М’ясні технології. Модуль 1. Технології первинної переробки сільськогосподарських тварин і птиці   181 (ХТІ) 181 181
М’ясні технології. Модуль 2. Технологія м’ясних і м’ясомістких консервів     181 181
М’ясні технології. Модуль 3. Технології ковбасного виробництва     181  
М’ясні технології. Модуль 4. Технології м’ясних напівфабрикатів та солених виробів     181  
Моделювання і оцінка якості м’ясних продуктів   181 (ХТІ) 181  
Моделювання складу інноваційних м’ясних продуктів       181
Моніторинг виробничих процесів     181  
Науково-практичні основи виробництва м’ясних продуктів   181(ХТІ) 181(ХТІ)  
Нормативно-методологічні основи якості продуктів м’ясної галузі        
Основи кріогенних і сушильних технологій   181 (ХТІ)   181
Основи технології м'ясних виробів HОRECA     181(ХТІ)  
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Нормативні документи в харчовій промисловості     181  
Проектування харчових виробництв   181 (ХТІ)   181
Промислова санітарія та ветеринарно-санітарна експертиза м’яса і м’ясних продуктів       181
Санітарія в м’ясній галузі   181 (ХТІ) 181  
Сировина для харчових продуктів     181  
Технології ковбасного виробництва       181
Технології м’ясних і м’ясомістких консервів       181
Технології м’ясних напівфабрикатів та солених виробів       181
Технології переробки вторинних продуктів м’ясної галузі     181 181
Харчові технології   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(2к)
181(ден.скор.зао.)
181(ТЕБХП)
 

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Безвідходні та ресурсоощадні технології м’ясної галузі   181 (ТЗКПМя) 181  
Інноваційні технології м’ясних і м’ясомістких продуктів   181 (ТЗКПМя) 181  
Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях м’ясних і м’ясомістких продуктів   181 (ТЗКПМя)   181
Логістика та моніторинг виробництва продуктів м’ясної галузі   181 (ТЗКПМя) 181  
Менеджмент якості та безпеки м’ясної галузі     181  
Менеджмент якості та безпечності харчових продуктів   181 (ТЗКПМя)    
Методи оптимізації процесів виробництва м’ясних і м’ясомістких продуктів     181 181
Науково-дослідницький практикум   181 (ТЗКПМя) 181  
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва м'ясних і м'ясомістких продуктів   181 (ТЗКПМя)    
Технологія м’ясних продуктів спеціального призначення   181 (ТЗКПМя) 181  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій   181 (ХТ) 181
Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного і якісного аналізу   181 (ХТ)  
Методи інтенсифікації технологій харчових продуктів   181 (ХТ)  
Методи наукових досліджень та планування експерименту   181 (ХТ)  
Наукові засади високо- і низькотемпературного оброблення харчових продуктів   181 (ХТ)  
Наукові основи формування реологічних властивостей харчових продуктів   181 (ХТ)  
Принципи консервування і зберігання в харчових технологіях      
Технології регуляції умов консервування і зберігання харчових продуктiв з використанням розумної упаковки   181 (ХТ)  

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Науково-дослідна робота студентів кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів починається і здійснюється як у навчальний, так і в позаурочний час – у процесі творчої самостійної діяльності. Її метою є формування наукового світогляду, сприяння особистісному професійному спрямуванню, розвитку творчого мислення та індивідуальних здібностей, закріплення навичок самостійного науково-дослідної роботи. Залучення талановитої молоді до НДР – створення на кафедрі творчих колективів, наукових шкіл, виховання та підготовка молодих вчених. Серед викладачів 80% - випускники кафедри. Кафедра пишається своїми випускниками, які прославляють alma mater професіоналізмом, успішною кар'єрою та досягненнями.

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

  • розроблення технології раціонального зберігання, консервування та перероблення продуктів і сировини м'ясожирового та м'ясопереробного комплексів;
  • розроблення ресурсоощадних технологій м'ясопродуктів за допомогою фізико-хімічних та біохімічних методів оброблення сировини з метою підвищення функціональних та технологічних властивостей;
  • технологічні аспекти комплексного перероблення сировини при виробництві екологічно безпечних продуктів загального і спеціального призначення;
  • наукові і практичні аспекти вдосконалення традиційних і розроблення нових технологій м'ясопродуктів з нетрадиційної м'ясної сировини;
  • технологічні аспекти комплексного перероблення та використання вторинних ресурсів м'ясної галузі.

Напрямки роботи передбачають розроблення та вдосконалення існуючих технологій з урахуванням сировинної бази, технологічного обладнання та вимог до якості готової продукції в Україні.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід, основні з яких впроваджені в навчальний процес кафедри при викладені спецдисциплін. Практичні результати досліджень впроваджуються на підприємствах харчової промисловості.

1967 рік

створена кафедра технології і обладнання виробництв м’ясної і молочної промисловості

1969 рік

реорганізована в кафедру технології і обладнання підприємств м’ясної промисловості

1970 рік

назва змінена на – кафедру технології м’яса та м’ясних продуктів

1998 рік

реорганізована в кафедру технології м’яса, м’ясних та олієжирових продуктів

2011 рік

реорганізована в кафедру технології м’яса і м’ясних продуктів