Н У Х Т

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Гавва Олександр Миколайович
професор, доктор технічних наук

(витоки кафедри починаються з 1884 року)

Кафедра здійснює підготовку фахівців з галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133  «Галузеве машинобудування» за освітніми ступенями: «бакалавр» – за освітньо-професійною програмою  «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»; «магістр» – за освітньо-професійними програмами «Інжиніринг харчових виробництв» (спеціалізації – «Обладнання бродильних виробництв»; «Обладнання хлібопекарських виробництв»; «Обладнання виробництв з перероблення м’яса та молока»); «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»; «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв» і «доктор філософії» – за освітньо-науковою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв».

Також кафедра здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» з галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки».

Навчальні дисципліни, які викладаються викладачами кафедри, спрямовані на формування компетентностей з машинобудування і технології виготовлення виробів, засвоєння комп'ютерних технологій при проєктуванні і виконанні розрахунків, ознайомлення з будовою і принципом роботи технологічного обладнання, методами його ефективної експлуатації; дизайн упаковки та організацію виробництва видавничо-поліграфічної продукції. Оновлений перелік дисциплін відповідає сучасним програмам провідних світових ЗВО спорідненого профілю. У зв'язку з цим кафедрою розроблено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, тільки протягом останніх років опубліковано близька ста методичних рекомендацій для забезпечення ними здобувачів усіх форм навчання.

Викладачі кафедри читають лекції, ведуть практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Обладнання харчових виробництв», «Інжиніринг хімічних виробництв», «Інжиніринг біопроцесів. Модуль 2» , «САПР», «Наука про матеріали», «Інжиніринг хімічних виробництв» для технологічних спеціальностей: «Біотехнології та біоінженерія», «Харчові технології та інженерія», «Хімічні технології та інженерія», а також «Basics of computer aided design», «Designing of Hotel and Restaurant Industry Sites», «Equipment of Hotel and Restaurant Industry» для спеціальності «Готельно-ресторанна справа». У 2021-2022 н.р. у НУХТ започаткована підготовка здобувачів з міждисциплінарної програми «LEAN-виробництво харчової продукції», і викладачі кафедри є її співрозробниками.

У навчальному процесі використовуються спеціалізовані лабораторії бродильного та молокопереробного виробництв, м'ясопереробної й хлібопекарської промисловості, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості, видавничо-поліграфічної та пакувальної галузі з представленими у них діючими зразками обладнання.

На кафедрі працює три навчальних комп'ютерних класи на базі сучасних персональних комп'ютерів. У навчальній та науковій роботі здобувачі використовують програми AutoCAD, InventorCreo Parametric для створення тривимірних моделей обладнання та виконання інженерних розрахунків; систему моделювання двовимірних крайових задач механіки суцільних середовищ Nastran; програмний комплекс Autodesk CFD – для моделювання течії рідин. У комп'ютерних класах використовується програмне забезпечення для демонстрації викладачем прикладів виконання завдань здобувачами.

На кафедрі здійснюється підготовка за освітньо-науковою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв» за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. У 2021 році за цією програмою успішно відбувся перший захист дисертаційної роботи.

За роки існування кафедра підготувала близько 9300 фахівців для харчової, фармацевтичної, видавничо-поліграфічної галузей, значна частина яких працює на керівних та інженерних посадах у промисловості.

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 17 листопада 2023

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

 

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітніми програмами:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

.

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Basics of computer aided design       241
Designing of Hotel and Restaurant Industry Sites       241
Equipment of Hotel and Restaurant Industry   241 (ГРС)   241
Автомати для виготовлення лікарських форм і фасування       133
Безпека пакованих продуктів       186
Безпека пакованих систем 186 (КТДВУ)      
Валідація процесів та обладнання 133 (ІФБВ) 1к
133 (ІФБВ) 2к
     
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання        
Виготовлення та поліграфічне оформлення упаковки       186
Видавнича справа 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ) 186
Видавничо-поліграфічні матеріали        
Видавничо-поліграфічні та пакувальні матеріали 186 (КТДВУ)   186 (КТДВУ) 186
186(ден,зао)
Гідромеханічні процеси і обладнання фармацевтичних виробництв       133
Додрукарське опрацювання інформації 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ) 186
Додрукарські процеси та оброблення інформації 186 (КТДВУ)      
Електротехнічні матеріали 141 (ЕІТ)      
Життєвий цикл упаковки та екологія 186 (КТДВУ)   186 (КТДВУ)  
Законодавство про упаковку 186 (КТДВУ)   186 (КТДВУ)  
Інжиніринг біопроцесів. Модуль 2. Устаткування виробництв галузі 162 (БФПХП) 162 (БФПХП) 162 (БФПХП)  
Інжиніринг виробництв галузі        
Інжиніринг харчових виробництв        
Інформаційні процеси в інженерії        
Комп'ютерне проектування та виготовлення упаковки 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ)    
Комп'ютерні редакційно-видавничі системи 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ)  
Комп'ютерні технології проектування   162 (БФПХП)    
Кондиціювання повітря і вентиляція       133
Масообмінні процеси і обладнання мікробіологічних виробництв        
Матеріалознавство   161 (ХТ) 161 (ХТ) 181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
Машини-автомати, потокові лiнiї та робототехнiчнi комплекси       133
Машини-автомати       133
Машини та технології пакування 133 (ІХБВ) 133 (ІХБВ)    
Машини та технології пакування продукції фармацевтичних виробництв 133 (ІХБВ)      
Машинобудування та CAM-технології 131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
133 (ІХБВ) ск
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
 
Методи і засоби контролю поліграфічної продукції 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ)    
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій       186
Метрологія та технічні вимірювання 133 (ІХБВ)
186 (КТДВУ)
     
Механічні процеси і обладнання 133 (ІХБВ)      
Монтаж і технічний сервіс 133 (ІХБВ)   133 (ІХБВ)  
Монтаж, ремонт та експлуатацiя обладнання       133(ОПХВ)
133(ОФБВ)
Надійність і випробування упаковки 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ)    
Наука про матеріали 131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
186 (КТДВУ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
186 (КТДВУ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
162 (БФПХП)

186 (КТДВУ)
 
         
Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва 186 (КТДВУ)
186 (КТДВУ)
186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ) 186
Обладнання харчових виробництв. Модуль 1. Базове обладнання харчових виробництв 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)  
Обладнання харчових виробництв. Модуль 1. Загальне технологічне обладнання       181
Обладнання харчових виробництв. Модуль 2. Обладнання технологічних ліній 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)   181
Обладнання хімічних виробництв        
Основи графічного дизайну 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ) 186
Основи комп'ютерної графіки 161 (ХТ)   161 (ХТ) 161
Основи проектування хімічних виробництв     161 (ХТ) 161
Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання        
Основи технічної творчості        
Пакувальне виробництво 186 (КТДВУ)
186 (КТДВУ)
186 (КТДВУ)    
Патентознавство та авторське право 186 (КТДВУ)     186
Проектування та дизайн підприємств готельно-ресторанного господарства (англомовний курс) 241 (ГРС)      
Проектування хімічних виробництв 161 (ХТ) 161 (ХТ)    
Процеси та обладнання харчових виробництв        
Розрахунок і конструювання технологічного обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв 133 (ІХБВ)   133 (ІХБВ) 133
САПР   161 (ХТ)   161
Системи автоматизованого проектування       133
Системи інженерного аналізу (САЕ) 186 (КТДВУ)     186
Системи управління якістю та стандартизація 131 (ПМ) 131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
 
Стандартизація та управління якістю 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ) 186
Теорія кольору 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ) 186
186
Теплові процеси і обладнання біотехнологічних виробництв        
Теплові та масообмінні процеси і обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв       133
Технічна діагностика, ремонт та відновлення деталей 133 (ІХБВ) 133 (ІХБВ)
133 (ІХБВ) ск
   
Технологiчнi основи машинобудування       133
Технологічне обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 133 (ІХБВ) 133 (ІХБВ)    
Технологiчне обладнання харчових виробництв     133 (ІХБВ)  
Технологiчні комплекси харчових виробництв 133 (ІХБВ) 133 (ІХБВ) 133 (ІХБВ) 133
Технології виробництва       131
133
Технології констукційних матеріалів 131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
131
133
Технології матеріалів        
Технології поліграфічного виробництва 186 (КТДВУ)   186 (КТДВУ) 186
Технології та обладнання пакування     133 (ІХБВ)  
Технології фотореєстраційних процесів 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ)   186
Технологічний інжиніринг харчових виробництв        
Технологічні комплекси фармацевтичних та біотехнологічних виробництв       133
Технологія і обладнання пакування продукції фармацевтичних виробництв       133
Технологія і обладнання пакування фармацевтичних виробництв        
Технологія оздоблювальних процесів 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ)    
Технологія післядрукарської обробки     186 (КТДВУ)  
Технологія та обладнання пакування       133
186
Типографіка 186 (КТДВУ)      
Упаковка всі ОПП 061 (РЗГ)
073 (М)
073 (МП)
161 (ХТ)
162 (БФПХП)
181 (ТХ)
   
Устаткування виробництв галузі       162
Фізико-хімічні процеси в поліграфії 186 (КТДВУ) 186 (КТДВУ)    

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2024 року
Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
3-D графіка та анімація     133 (ІППВ)
CALS в галузевому машинобудуванні   133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
Асептика біотехнологічних виробництв     133 (ІФБВ)
Валідація процесів та обладнання     133 (ІФБВ)
Виробнича логістика      
Виробнича логістика галузі      
Виробнича логістика фармацевтичної галузі   133 (ІФБВ) 133 (ІФБВ)
Виробнича логістика харчових виробництв      
Гігієнічні вимоги до обладнання галузі      
Гігієнічні вимоги до обладнання харчових виробництв   133 (ІХВ) 1к
133 (ІХВ) 2к
133 (ІХВ)
Ефективність технологічного обладнання      
Ефективність технологічного обладнання харчових виробництв   133 (ІХВ) 133 (ІХВ)
Ефективність технологічного обладнання фармацевтичної галузі   133 (ІФБВ) 133 (ІФБВ)
Інжиніринг виробництв галузі      
Інжиніринг хімічних виробництв     161 (ХТХДКЗ)
Інноваційне обладнання галузі      
Інноваційне обладнання поліграфічних та пакувальних виробництв   133 (ІППВ) 133 (ІППВ)
Інноваційне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної галузей   133 (ІФБВ) 133 (ІФБВ)
Інноваційне обладнання харчових виробництв   133 (ІХВ) 133 (ІХВ)
Інноваційні технології пакування та безпека пакованих продуктів   133 (ІХВ)
133 (ІППВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІХВ)
133 (ІППВ)
133 (ІФБВ)
Інтенсифікація технологічних процесів у фармацевтичній та біотехнологічній галузі      
Комп'ютерні технології в дизайні     133 (ІППВ)
Кондиціювання повітря та вентиляція   133 (ІФБВ)  
Конструювання технологічного обладнання харчових виробництв     133 (ІХВ)
Конструювання технологічного обладнання фармацевтичної галузі   133 (ІФБВ) 133 (ІФБВ)
Логістика поліграфічних та пакувальних виробництв   133 (ІППВ) 1к
133 (ІППВ) 2к
133 (ІППВ)
Методи та організація досліджень      
Методи та організація досліджень технічних систем   133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
Метрологічна атестація технологічного обладнання   133 (ІХВ) 1к
133 (ІХВ) 2к
 
Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв     133 (ІФБВ)
Моделювання та оптимізація пакувальних систем   133 (ІППВ) 133 (ІППВ)
Моделювання технічних систем      
Моделювання технологічних систем      
Надійність та довговічність потокових ліній      
Обчислювальна термо-гідродинаміка (CFD)     133 (ІФБВ)
Основи LEAN-виробництва   133 (ІХВ) 133 (ІХВ)
Проектування поліграфічних та пакувальних виробництв   133 (ІППВ) 133 (ІППВ)
Репрографія та мультимедійне видавництво   133 (ІППВ)  
Рециклінг на поліграфічних та пакувальних виробництвах      
Розповсюдження та логістика     133 (ІППВ)
Сертифікація обладнання та продукції      
Системи автоматичного керування друкарсько-обробними процесами   133 (ІППВ) 133 (ІППВ)
Системи підготовки повітря   133 (ІФБВ) 1к
133 (ІФБВ) 2к
133 (ІХБВ)
Спеціальні види друку      
Спеціальні види друку та обладнання      
Технології захисту друкованої продукції     133 (ІППВ)
Технології та засоби маркування паковань   133 (ІППВ)  
Технологія та обладнання підготовки води     133 (ІФБВ)
Управління інноваційними проектами     133 (ІППВ)
Управління якістю на підприємствах фармацевтичної галузі     133 (ІФБВ)
міждисциплінарна освітньо-наукова програма
LEAN-ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Гігієнічні вимоги до обладнання харчових виробництв 133 174 181 133 151 181 133, 151, 181
Інноваційні технології пакування та безпека пакованих продуктів   133 151 181 133, 151, 181
Компонування технологічних потокових ліній   133 174 181 133, 151, 181
Метрологічна атестація технологічного обладнання   133 174 181  
Надійність і довговічність обладнання і потокових ліній   133 151 181  
Науково-дослідницький практикум. Модуль 2   133 174 181 133, 151, 181
Ресурсоощадне обладнання харчових виробництв   133 174 181 133, 151, 181
Цифрова трансформація виробництв   133 174 181  

 

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Інформаційне проектування технологічного обладнання       спеціальність 133
Інформаційні технології проектування технічних комплексів галузі 133 (МАХМФВ) 133 (МАХМФВ) 133 (МАХМФВ)  
Новітні матеріали і технології в галузевому машинобудуванні 133 (МАХМФВ) 133 (МАХМФВ)    
Новітні технології в машинобудуванні     133 (МАХМФВ)  
Новітні ресурсо- та енергоефективні матеріали в галузевому машинобудуванні     133 (МАХМФВ) спеціальність 133
Прикладні аспекти обчислювальної механіки     133 (МАХМФВ) спеціальність 133
Реологія технологічних мас у виробництвах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробів 133 (МАХМФВ) 133 (МАХМФВ) 133 (МАХМФВ) спеціальність 133
Теорія моделювання технічних систем     133 (МАХМФВ)  
Управління науковими проектами       133 (МАХМФВ)
141 (ЕЕЕ)

 

Основний напрям наукових досліджень кафедри – розроблення теоретичних основ технологічних процесів та створення високоефективного обладнання для всіх галузей харчової, переробної, біотехнологічної та фармацевтичної, поліграфічної та пакувальної галузей промисловості.

Наукові традиції кафедри сягають середини 19 сторіччя, коли інженер і винахідних Микола Черіковський розпочав дослідження процесів та обладнання цукрових виробництв, а його винаходи презентувалися на Міжнародних виставках від Києва до Лондона. Пізніше цей напрям продовжили професори Іван Кухаренко, Гліб Знаменський, Володимир Попов, Микола Бузикін та інші відомі вчені. У 20-50 роках 20 століття були започатковані наукові школи з бродильної та біотехнологічної галузей (відомі представники – професори Олександр Кіров, Всеволод Стабніков, Володимир Аністратенко та Віталій Таран), хлібопекарської та кондитерської галузі (представники – Абрам Міхелєв, Олексій Лісовенко).

У 1998 році професорам кафедри Володимиру Аністратенку і Віталію Тарану присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за цикл робіт по ректифікації спирту.

Сучасний напрям наукової роботи кафедри відповідно до координаційного плану НДР НУХТ – «Розроблення наукових основ технологічних процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв з метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації та автоматизації».

Тема кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи: «Науково-технічні засади створення енергоощадних та ресурсозберігаючих процесів і обладнання харчових, фармацевтичних й поліграфічно-пакувальних виробництв» (номер державної реєстрації 0121U100057).

Науковці кафедри проводять наукові дослідження, актуальні для сьогодення та перспективного розвитку економіки:

 Циклічні режими роботи масообмінних апаратів
 Екструдування дріжджового тіста
 Вакуумне охолодження хлібних виробів
 Техніка солодового та міні-пивоварного виробництва
 Різання харчових продуктів
 Процеси виробництва хлібопекарської продукції
 Пакування та маркування харчових продуктів
 Комп'ютерне моделювання гідродинамічних та теплових процесів
 Сатурація напоїв діоксидом вуглецю
 Мембранні методи розділення харчових середовищ
 Енергоощадні технології
 Моделювання якості технологічних систем
 Пакування фармацевтичних та біотехнологічних виробів
 Надтонке подрібнення компонентів лікарських та косметичних засобів
 Виробництво твердих лікарських форм

Серед важливих науково-інноваційних розробок кафедри такі:

 Ректифікаційний апарат з циклічним рухом фаз
 Потокова лінія виробництва сухариків
 Міні-пивоварня для ресторанів
 Сусловарильний апарат
 Мембранні технології виробництва ефірної олії
 Сатуратор потокового насичення напоїв СО2
 Змішувально-бродильно-формувальний агрегат
 Енергоощадна технологія гігротермічного оброблення
 Машина для потокового нарізання сухарних виробів
 Універсальна хлібопекарська піч
 Безлопатева тістомісильна машина
 Бісерний млин

У 2013 році творчий колектив кафедри переміг у конкурсі на виконання міжнародних проєктів 7-ї рамкової програми досліджень та технологічного розвитку Європейського Союзу та розпочав роботу над проектом «Nutrilab» – «Дослідження маркування харчових продуктів в державах Чорноморського регіону».

Щороку вчені і студенти кафедри беруть участь у конференціях та інших наукових заходах в Україні, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччині та інших країнах.

Вчені кафедри є членами наукових комітетів авторитетних міжнародних конференцій і працюють у редакційних колегіях наукових журналів України та світу.

Серед творчої студентської молоді популяризується наукова діяльність. Студенти разом із науковцями кафедри виконують ряд наукових досліджень.

Особлива увага приділяється апробації результатів робіт. Щорічно наукові досягнення представляють на конференціях НУХТ, а також на науково-практичних і методичних конференціях у наукових і навчальних закладах України та інших країн.

Запрошуємо молодь до роботи у наукових командах із провідними вченими кафедри!

Студенти і магістранти мають можливість займатися науковими дослідженнями процесів та обладнання харчових, фармацевтичних і біотехнологічних, поліграфічних та пакувальних виробництв.

На кафедрі працюють наукові гуртки за такими напрямками:

Процеси і обладнання хлібопекарських виробництв та промислові печі

Науковий керівник – професор Теличкун Володимир Іванович
- Дослідження процесу та удосконалення обладнання для вакуумного охолодження хліба
- Дослідження процесу та удосконалення обладнання для замісу тіста
- Дослідження процесу та удосконалення обладнання для бродіння та формування тіста
- Удосконалення режимів випікання хлібних виробів

Процеси і обладнання бродильних виробництв

Науковий керівник – доцент Удодов Сергій Олександрович
- Дослідження процесів та удосконалення обладнання для міні-броварень
- Дослідження процесів та удосконалення обладнання для виробництва пробіотичних напоїв на основі чайного гриба комбуча

Процеси і обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Науковий керівник – доцент Губеня Олексій Олександрович
- Дослідження процесів та удосконалення обладнання для надтонкого подрібнення компонентів лікарських і косметичних засобів
- Удосконалення процесу та обладнання виробництва твердих лікарських форм
- Імітаційне моделювання теплових і масообмінних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Технологія машинобудування

Науковий керівник – доцент Бойко Юрій Іванович
- Інноваційні методи оброблення конструкційних матеріалів та виготовлення деталей
- Оброблення матеріалів на верстатах із ЧПК

Запрошуємо творчу молодь приєднуватися до дослідницьких команд. Разом ми:

 Проводимо дослідження процесів та інноваційного обладнання
 Відвідуємо галузеві виставки
 Запрошуємо на зустрічі провідних вчених і практиків галузі
 Відвідуючи наукові та освітні заходи в інших країнах, беремо участь у міжнародних конференціях, стажуємося на провідних підприємствах

1874 рік

У місті Сміла при Цукровому заводі за ініціативи його директора Миколи Черіковського створюються класи, а пізніше – заводське училище для підготовки робітників

1884 рік

У місті Сміла на базі училища Смілянського Цукрового заводу створюються Смілянські технічні класи для підготовки фахівців-процесників цукрового виробництва. Першим куратором Технічних класів був директор заводу, талановитий інженер, винахідник, однин із основоположників наукових шкіл з процесів виробництва цукру Микола Черіковський.

1884-1929 рр.

В Смілянських технічних класах проводиться підготовка фахівців-механіків цукрових виробництв. Смілянські технічні класи реформуються у Середнє хіміко-технічне училище, технікум Цукрової промисловості і в 1929 році – у Смілянський цукровий інститут.

1929 рік

На базі Смілянського цукрового інституту створено Київський інститут цукрової промисловості – основу кафедри.

1931 рік

Кафедра починає працювати у новому приміщенні інституту.

1933 рік

До КТІП приєднуються механічні факультети Воронізького хіміко-технологічного інституту харчової промисловості, Білоцерківського сільськогосподарського інституту, Полтавського інституту технології м’яса, а також кондитерський, ферментний і спиртовий інститути. Завдяки цьому кафедра розширює кількість спеціальностей і починає готувати інженерів-механіків дял всіх галузей харчової промисловості. Кафедрою керував фахівець у галузі процесів і обладнання виробництва спирту професор Олександр Кіров. Розпочинається підготовка науковців через аспірантуру.

1940 рік

Кафедрою керує професор Гліб Знаменський. В кінці 1940 року кафедра отримує назву машин і апаратів харчових виробництв.

1941-44 рр.

Частина науковців кафедри призвана до війська. Частина викладачів і студентів працюють в евакуації – спочатку на базі Воронізького технологічного інституту, пізніше – Бійського цукрового заводу.

1944 рік

Кафедра повертається із евакуації та отримує назву спеціального обладнання.

1954 рік

Кафедра працює під керівництвом професора Всеволода Стабнікова, який є фундатором науки з процесів та апаратів харчових виробництв. Кафедрою активно велись дослідження масообмінних процесів.

1957 рік

Кафедрою завідує професор Володимир Попов, основним напрямом наукових досліджень якого були теплові процеси в апаратах харчових виробництв.

1960 рік

Завідувач кафедри – доцент Микола Бузикін, відомий як талановитий організатор навчального процесу та практик.

1966 рік

Розпочалася підготовка інженерів-механіків для молочної та м’ясної промисловості.

1974 рік

Кафедра отримує назву машин і апаратів харчових виробництв. Очолює кафедру лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор Володимир Аністратенко.

1976 рік

Вперше у інституті впроваджується навчальне телебачення.

1978 рік

Вперше у інституті на кафедрі створюється лабораторія мембранних апаратів для розділення харчових середовищ.

1980 рік

Кафедрі машин і апаратів харчових виробництв, першій в інституті, присвоєно звання зразкової.

1995 рік

Розпочинається підготовка, а у 2000 р. – перший випуск спеціалістів для фармацевтичної та мікробіологічної промисловості.

1996 рік

Кафедру машин і апаратів харчових виробництв об’єднано з кафедрою машин і апаратів хлібопекарських, макаронних та кондитерських виробництв.

1998 рік

Професорам Володимиру Аністратенку та Віталію Тарану за цикл робіт з ректифікації спирту присуджено Державну премію України в галузі Науки і техніки.

1998 рік

Кафедрою починає керувати д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України Віталій Таран.

2011 рік

Кафедра отримує назву машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.

2013 рік

Кафедрою починає керувати д.т.н., професор Олександр Гавва.

2015 рік

Кафедра розширює перелік спеціальностей і починає готувати фахівців у галузі видавництва, поліграфії, комп’ютерних технологій дизайну та виготовлення упаковки.