Н У Х Т

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Гавва Олександр Миколайович
професор, доктор технічних наук

(витоки кафедри починаються з 1884 року)

Кафедра здійснює підготовку фахівців з галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133  «Галузеве машинобудування» за освітніми ступенями: «бакалавр» – за освітньо-професійною програмою  «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»; «магістр» – за освітньо-професійними програмами «Інжиніринг харчових виробництв» (спеціалізації – «Обладнання бродильних виробництв»; «Обладнання хлібопекарських виробництв»; «Обладнання виробництв з перероблення м’яса та молока»); «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»; «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв» і «доктор філософії» – за освітньо-науковою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв».

Також кафедра здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» з галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки».

Навчальні дисципліни, які викладаються викладачами кафедри, спрямовані на формування компетентностей з машинобудування і технології виготовлення виробів, засвоєння комп'ютерних технологій при проєктуванні і виконанні розрахунків, ознайомлення з будовою і принципом роботи технологічного обладнання, методами його ефективної експлуатації; дизайн упаковки та організацію виробництва видавничо-поліграфічної продукції. Оновлений перелік дисциплін відповідає сучасним програмам провідних світових ЗВО спорідненого профілю. У зв'язку з цим кафедрою розроблено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, тільки протягом останніх років опубліковано близька ста методичних рекомендацій для забезпечення ними здобувачів усіх форм навчання.

Викладачі кафедри читають лекції, ведуть практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Обладнання харчових виробництв», «Інжиніринг хімічних виробництв», «Інжиніринг біопроцесів. Модуль 2» , «САПР», «Наука про матеріали», «Інжиніринг хімічних виробництв» для технологічних спеціальностей: «Біотехнології та біоінженерія», «Харчові технології та інженерія», «Хімічні технології та інженерія», а також «Basics of computer aided design», «Designing of Hotel and Restaurant Industry Sites», «Equipment of Hotel and Restaurant Industry» для спеціальності «Готельно-ресторанна справа». У 2021-2022 н.р. у НУХТ започаткована підготовка здобувачів з міждисциплінарної програми «LEAN-виробництво харчової продукції», і викладачі кафедри є її співрозробниками.

У навчальному процесі використовуються спеціалізовані лабораторії бродильного та молокопереробного виробництв, м'ясопереробної й хлібопекарської промисловості, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості, видавничо-поліграфічної та пакувальної галузі з представленими у них діючими зразками обладнання.

На кафедрі працює три навчальних комп'ютерних класи на базі сучасних персональних комп'ютерів. У навчальній та науковій роботі здобувачі використовують програми Inventor, КОМПАС-3D, Creo Parametric для створення тривимірних моделей обладнання та виконання інженерних розрахунків; систему моделювання двовимірних крайових задач механіки суцільних середовищ ELCUT; програмний комплекс Flow Vision – для моделювання течії рідин. У комп'ютерних класах використовується програмне забезпечення для демонстрації викладачем прикладів виконання завдань здобувачами.

На кафедрі здійснюється підготовка за освітньо-науковою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв» за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. У 2021 році за цією програмою успішно відбувся перший захист дисертаційної роботи.

За роки існування кафедра підготувала близько 9300 фахівців для харчової, фармацевтичної, видавничо-поліграфічної галузей, значна частина яких працює на керівних та інженерних посадах у промисловості.

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 27 грудня 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

 • Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» та освітньою програмою:

 • Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітніми програмами:

 • Інжиніринг харчових виробництв
 • Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Basics of computer aided design     241  
Designing of Hotel and Restaurant Industry Sites     241  
Equipment of Hotel and Restaurant Industry     241  
Автомати для виготовлення лікарських форм і фасування     133  
Безпека пакованих продуктів     186 186
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання        
Виготовлення та поліграфічне оформлення упаковки     186 186
Видавнича справа   186 (КТДВУ) 186 186
Видавничо-поліграфічні матеріали       186
Видавничо-поліграфічні та пакувальні матеріали   186 (КТДВУ) 186
186(ден,зао)
 
Гідромеханічні процеси і обладнання фармацевтичних виробництв     133  
Додрукарське опрацювання інформації   186 (КТДВУ) 186 186(змін)
Життєвий цикл упаковки та екологія   186 (КТДВУ)    
Законодавство про упаковку   186 (КТДВУ)    
Інжиніринг біопроцесів. Модуль 2. Устаткування виробництв галузі   162 (БФПХП)    
Інжиніринг виробництв галузі        
Інжиніринг харчових виробництв        
Інформаційні процеси в інженерії        
Комп'ютерні редакційно-видавничі системи   186 (КТДВУ)    
Кондиціювання повітря і вентиляція     133  
Масообмінні процеси і обладнання мікробіологічних виробництв        
Матеріалознавство   161 (ХТ) 181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
 
Машини-автомати, потокові лiнiї та робототехнiчнi комплекси     133  
Машини-автомати     133  
Машинобудування та CAM-технології   131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
   
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій     186 186(змін)
Монтаж і технічний сервіс   133 (ІХБВ)    
Монтаж, ремонт та експлуатацiя обладнання     133(ОПХВ)
133(ОФБВ)
 
Наука про матеріали   141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
162 (БФПХП)

186 (КТДВУ)
  131, 133, 141, 142, 144, 186
Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва   186 (КТДВУ) 186 186
Обладнання харчових виробництв. Модуль 1. Базове обладнання харчових виробництв   181 (ХТІ)    
Обладнання харчових виробництв. Модуль 1. Загальне технологічне обладнання     181  
Обладнання харчових виробництв. Модуль 2. Обладнання технологічних ліній     181 181
Обладнання хімічних виробництв       161
Основи графічного дизайну   186 (КТДВУ) 186 186(змін)
Основи комп'ютерної графіки   161 (ХТ) 161 161
Основи проектування хімічних виробництв   161 (ХТ) 161 161
Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання        
Основи технічної творчості        
Патентознавство та авторське право     186  
Процеси та обладнання харчових виробництв       131
Розрахунок і конструювання технологічного обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв   133 (ІХБВ) 133  
САПР     161  
Системи автоматизованого проектування     133  
Системи інженерного аналізу (САЕ)     186  
Системи управління якістю та стандартизація   131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
   
Стандартизація та управління якістю   186 (КТДВУ) 186 186(змін)
Теорія кольору   186 (КТДВУ) 186
186
 
Теплові процеси і обладнання біотехнологічних виробництв        
Теплові та масообмінні процеси і обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв     133  
Технологiчнi основи машинобудування     133  
Технологiчне обладнання харчових виробництв   133 (ІХБВ)   133
Технологiчні комплекси харчових виробництв   133 (ІХБВ) 133 133
Технології виробництва     131
133
131, 133
Технології констукційних матеріалів   131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
131
133
 
Технології матеріалів       131, 133(ОФБВ)
Технології поліграфічного виробництва   186 (КТДВУ) 186  
Технології та обладнання пакування   133 (ІХБВ)   186
Технології фотореєстраційних процесів     186  
Технологічний інжиніринг харчових виробництв        
Технологічні комплекси фармацевтичних та біотехнологічних виробництв     133  
Технологія і обладнання пакування продукції фармацевтичних виробництв     133  
Технологія і обладнання пакування фармацевтичних виробництв       133
Технологія післядрукарської обробки   186 (КТДВУ)    
Технологія та обладнання пакування     133
186
186
Устаткування виробництв галузі     162  

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
3-D графіка та анімація     133(ІППВ)
CALS в галузевому машинобудуванні   133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
 
Валідація процесів та обладнання   133 (ІФБВ)  
Виробнича логістика     133
Виробнича логістика галузі     133(ІФБВ)
Виробнича логістика фармацевтичної галузі   133 (ІФБВ)  
Виробнича логістика харчових виробництв   133 (ІХВ)  
Гігієнічні вимоги до обладнання галузі   133 (ІХВ)  
Ефективність технологічного обладнання   133 (ІХВ) 133(ІФБВ)
Ефективність технологічного обладнання фармацевтичної галузі   133 (ІФБВ)  
Інжиніринг виробництв галузі     161
Інжиніринг хімічних виробництв   161 (ХТХДКЗ)  
Інноваційне обладнання галузі     133(ІХВ)
133(ІФБВ)
Інноваційне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної галузі   133 (ІФБВ)  
Інноваційне обладнання харчових виробництв   133 (ІХВ)  
Інтенсифікація технологічних процесів у фармацевтичній та біотехнологічній галузі   133 (ІФБВ)  
Конструювання технологічного обладнання фармацевтичної галузі   133 (ІФБВ)  
Логістика поліграфічних та пакувальних виробництв   133 (ІППВ) 133
Методи та організація досліджень     133(ІППВ)
133(ІФБВ)
133(ІХВ)
Методи та організація досліджень технічних систем   133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
 
Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв   133 (ІФБВ) 133(ІФБВ)
Моделювання та оптимізація пакувальних систем     133(ІППВ)
Моделювання технічних систем     133(ІХВ)
Моделювання технологічних систем      
Надійність та довговічність потокових ліній     131
Обчислювальна термо-гідродинаміка (CFD)   133 (ІФБВ) 133(ІФБВ)
133(ІХВ)
Проектування поліграфічних та пакувальних виробництв   133 (ІППВ) 133(ІППВ)
Репрографія та мультимедійне видавництво   133 (ІППВ) 133(ІППВ)
Рециклінг на поліграфічних та пакувальних виробництвах     133(ІППВ)
Сертифікація обладнання та продукції     133(ІФБВ)
Системи автоматичного керування друкарсько-обробними процесами   133 (ІППВ) 133(ІППВ)
Системи підготовки повітря   133 (ІФБВ)  
Спеціальні види друку     133(ІППВ)
Спеціальні види друку та обладнання   133 (ІППВ)  
Технології та засоби маркування паковань   133 (ІППВ) 131
Технологія та обладнання підготовки води      
міждисциплінарна освітньо-наукова програма
LEAN-ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Компонування технологічних потокових ліній   133, 151, 181  
Науково-дослідницький практикум. Модуль 2   133, 151, 181  
Ресурсоощадне обладнання харчових виробництв   133, 151, 181  

 

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Інформаційне проектування технологічного обладнання     спеціальність 133
Інформаційні технології проектування технічних комплексів   133 (МАХМФВ)  
Новітні технології в машинобудуванні   133 (МАХМФВ)  
Новітні ресурсо- та енергоефективні матеріали в галузевому машинобудуванні   133 (МАХМФВ) спеціальність 133
Прикладні аспекти обчислювальної механіки   133 (МАХМФВ) спеціальність 133
Реологія технологічних мас у виробництвах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробів   133 (МАХМФВ) спеціальність 133
Теорія моделювання технічних систем   133 (МАХМФВ)  
Управління науковими проектами     133 (МАХМФВ)
141 (ЕЕЕ)

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Основний напрям наукових досліджень кафедри – розроблення теоретичних основ технологічних процесів та створення високоефективного обладнання для всіх галузей харчової і переробної промисловості. Започаткували цей напрям проф. І.В. Кухаренко, Г.М. Знаменський, В.М. Стабніков, В.Д. Попов, А.А. Міхєлєв, О.Т. Лісовенко, доц. М.О. Бузикін та ін. Розроблення та наукове обґрунтування методів інтенсифікації роботи масообмінних апаратів харчової промисловості знайшло відображення в наукових працях академіка Академії інженерних наук України, доктора технічних наук професора В.О. Аністратенка.

У напрямі підвищення ефективності масообмінних і механічних процесів та вдосконалення їх апаратурного оформлення працював доктор технічних наук, професор В.М. Таран.

У 1998 році професорам кафедри В.О. Аністратенку і В.М. Тарану присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за цикл робіт по ректифікації спирту.

Науковці кафедри проводять наукові дослідження, актуальні для сьогодення та перспективного розвитку народного господарства:

 • циклічні режими роботи масообмінних апаратів;
 • комп'ютерне моделювання гідродинамічних процесів в машинах і апаратах харчової промисловості;
 • інтенсифікація та оптимізація технологічних процесів виробництва хлібопекарської продукції;
 • розроблення і удосконалення технологічних процесів та обладнання пивоварного виробництва.

Серед важливих науково-інноваційних розробок кафедри такі:

 • інтенсифікація процесу масообміну в колонних апаратах;
 • міні-пивоварні ресторанного типу;
 • комплексне удосконалення виробництва сухарних виробів;
 • розроблення технології та обладнання для виробництва ефірної олії.

У 2013 році творчий колектив кафедри отримав перемогу в конкурсі на виконання міжнародних проектів 7-ї рамкової програми досліджень та технологічного розвитку Європейського Союзу, та розпочав роботу над проектом «Nutrilab» - "Дослідження маркування харчових продуктів в державах Чорноморського регіону".

Серед творчої студентської молоді популяризується наукова діяльність. Студенти разом з науковцями кафедри виконують ряд наукових досліджень.

Особлива увага приділяється апробації результатів робіт. Щорічно наукові досягнення представляють на конференціях НУХТ, а також на науково-практичних та методичних конференціях в наукових та навчальних закладах України та інших країн.

На кафедрі працюють студентські наукові гуртки з удосконалення процесів та обладнання хлібопекарських виробництв, з удосконалення процесів та обладнання бродильних виробництв, з дослідження процесів мембранного розділення харчових середовищ.

1874 рік

У місті Сміла при Цукровому заводі за ініціативи його директора Миколи Черіковського створюються класи, а пізніше – заводське училище для підготовки робітників

1884 рік

У місті Сміла на базі училища Смілянського Цукрового заводу створюються Смілянські технічні класи для підготовки фахівців-процесників цукрового виробництва. Першим куратором Технічних класів був директор заводу, талановитий інженер, винахідник, однин із основоположників наукових шкіл з процесів виробництва цукру Микола Черіковський.

1884-1929 рр.

В Смілянських технічних класах проводиться підготовка фахівців-механіків цукрових виробництв. Смілянські технічні класи реформуються у Середнє хіміко-технічне училище, технікум Цукрової промисловості і в 1929 році – у Смілянський цукровий інститут.

1929 рік

На базі Смілянського цукрового інституту створено Київський інститут цукрової промисловості – основу кафедри.

1931 рік

Кафедра починає працювати у новому приміщенні інституту.

1933 рік

До КТІП приєднуються механічні факультети Воронізького хіміко-технологічного інституту харчової промисловості, Білоцерківського сільськогосподарського інституту, Полтавського інституту технології м’яса, а також кондитерський, ферментний і спиртовий інститути. Завдяки цьому кафедра розширює кількість спеціальностей і починає готувати інженерів-механіків дял всіх галузей харчової промисловості. Кафедрою керував фахівець у галузі процесів і обладнання виробництва спирту професор Олександр Кіров. Розпочинається підготовка науковців через аспірантуру.

1940 рік

Кафедрою керує професор Гліб Знаменський. В кінці 1940 року кафедра отримує назву машин і апаратів харчових виробництв.

1941-44 рр.

Частина науковців кафедри призвана до війська. Частина викладачів і студентів працюють в евакуації – спочатку на базі Воронізького технологічного інституту, пізніше – Бійського цукрового заводу.

1944 рік

Кафедра повертається із евакуації та отримує назву спеціального обладнання.

1954 рік

Кафедра працює під керівництвом професора Всеволода Стабнікова, який є фундатором науки з процесів та апаратів харчових виробництв. Кафедрою активно велись дослідження масообмінних процесів.

1957 рік

Кафедрою завідує професор Володимир Попов, основним напрямом наукових досліджень якого були теплові процеси в апаратах харчових виробництв.

1960 рік

Завідувач кафедри – доцент Микола Бузикін, відомий як талановитий організатор навчального процесу та практик.

1966 рік

Розпочалася підготовка інженерів-механіків для молочної та м’ясної промисловості.

1974 рік

Кафедра отримує назву машин і апаратів харчових виробництв. Очолює кафедру лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор Володимир Аністратенко.

1976 рік

Вперше у інституті впроваджується навчальне телебачення.

1978 рік

Вперше у інституті на кафедрі створюється лабораторія мембранних апаратів для розділення харчових середовищ.

1980 рік

Кафедрі машин і апаратів харчових виробництв, першій в інституті, присвоєно звання зразкової.

1995 рік

Розпочинається підготовка, а у 2000 р. – перший випуск спеціалістів для фармацевтичної та мікробіологічної промисловості.

1996 рік

Кафедру машин і апаратів харчових виробництв об’єднано з кафедрою машин і апаратів хлібопекарських, макаронних та кондитерських виробництв.

1998 рік

Професорам Володимиру Аністратенку та Віталію Тарану за цикл робіт з ректифікації спирту присуджено Державну премію України в галузі Науки і техніки.

1998 рік

Кафедрою починає керувати д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України Віталій Таран.

2011 рік

Кафедра отримує назву машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.

2013 рік

Кафедрою починає керувати д.т.н., професор Олександр Гавва.

2015 рік

Кафедра розширює перелік спеціальностей і починає готувати фахівців у галузі видавництва, поліграфії, комп’ютерних технологій дизайну та виготовлення упаковки.