Н У Х Т

Кафедра гуманітарних дисциплін

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Левицька Надія Миколаївна
професор, доктор історичних наук

(створена у 2017 році)

Кафедра гуманітарних дисциплін здійснює викладання суспільних наук відповідно до вимог та рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Створена у 2017 році злиттям двох кафедр – українознавства (рік заснування 1993) та філософії (1976). Поєднання широкого кола соціогуманітарних дисциплін ставить перед кафедрою низку складних завдань із забезпечення якості навчального процесу. Викладачі кафедри активно залучені до міжнародної наукової діяльності, працюють над впровадженням новітніх технологій освіти, підтримують зв'язки із різноманітними навчальними закладами та науковими установами.

Людське суспільство є складною системою, що має свої закони та механізми функціонування, вивчення та визначення яких і є метою дисциплін соціогуманітарного циклу. Вміння аналізувати, розглядати суспільні процеси в Україні і світі, знання історичних аналогій, розуміння історичного, філософського, соціополітичного підґрунтя українського сьогодення формує людину мислячу, людину, що належить до європейського культурного простору.

Колектив кафедри приділяє велику увагу науковій роботі. Наукові інтереси викладачів нерозривно пов’язані з профілем навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра: «Історія і культура України», «Історія  державності і культура України», «Етика ділової комунікації», «Навички ділової комунікації», «Академічна та професійна комунікація українською мовою», «Філософія», «Історія філософії та філософія науки», «основи філософії», «Світова і національна спадщина», «Риторика», «Історія їжі: антропологія, традиція, культура», «Культура професійного мовлення», «Ділова комунікативність», «Психологія успішності», «Соціологія», «Педагогіка та психологія вищої професійної школи», «Психологія у сфері гостинності», «Психологія у сфері гостинності (англомовний проєкт)», «Професійна етика та медіація», «Психологія взаємовідносин», «Правознавство та захист інтелектуальної власності», «Політологія», «основи психології», «Основи психодіагностики для HR», «Психологія професійної діяльності HR», «Лідерство & team building», «Психологія управління та конфліктологія», «Психологія софт скіллз у менеджменті персоналу».

Вагомою складовою роботи кафедри є задіяність викладачів у викладанні дисциплін для студентів англомовного проєкту.

Науковий доробок кафедри постійно збільшується. Серед пріоритетних напрямів – актуальні проблеми української історії та культури, історії розвитку технічної освіти та промисловості, розвиток сучасної філософської науки, педагогіки, психології, історія української державності, мовознавства тощо.

Загальний науковий доробок кафедри включає в себе численні наукові праці з історії України, української та світової культури, професійного мовлення, філософії, психології, філології. Прикладом оригінального наукового дослідження є нарис з історії НУХТ, підготовлений колективом кафедри у 2000 та 2014 роках, що є ґрунтовною працею, одним із важливих результатів якої є введення до наукового обігу низки маловідомих історичних документів, висвітлення окремого сегменту історії НУХТ і новітньої історії України. До наукових здобутків кафедри слід віднести низку наукових праць, серед яких наукові монографії професора Н.М. Левицької «Вища гуманітарна освіта в Україні (друга половина ХІХ початок ХХ ст.)», «Реклама в культурі суспільств», колективна монографія під керівництвом президента НАН України, акад. Б. Є. Патона «Історична і політична наука та суспільна практика в Україні», у написанні якої брала участь професор кафедри С.Б. Буравченкова, «Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування» доцента В.Л. Павлова, монографії «Суб'єктне самовизначення молодої людини в період повноліття» Нікітіної І.В., колективна монографія «Психологічні особливості педагога-наставника як умова ефективної соціалізації студентів» доцента Чугаєвої Н.Ю. Актуальним питанням історії харчової науки присвячені наукові праці доц. О.О. Коцюбанської «Становлення та розвиток кондитерської промисловості України (друга половина ХІХ-30-ті роки ХХ ст.)» та доц. О.А. Пивоваренко «Винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні (друга половина XVII-XVIII ст.)». На кафедрі проводяться успішні захисти кандидатських та докторських дисертацій. Загальне визнання отримали навчальні посібники «Культурологія: історія та теорія культури» (2010), «Історія України» (2010; 2013), Посібник з філософії для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (2014), «Історія України» (2015), «Історія української культури» (2015), навчальний посібник, виданий 3-ма мовами «Development of Speciolist's Personality», «Historyand culture of Ukraine»(2017), «Розвиток особистості фахівця».

Остання зміна: 25 жовтня 2023

Кафедра гуманітарних дисциплін є загальноосвітньою кафедрою, що здійснює викладання на І-V курсах освітньо-кваліфікаційного ступеня «бакалавр», «магістр», наукового ступеня PhD.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Академічна та професійна комунікація українською мовою 122 (КН)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
161 (ХТ)
186 (КТДВУ)
     
Гастрономічні традиції народів світу: історія та культура       спеціальність 161
Ділова комунікативність 101 (ЕЕ)
162 (БФПХП)
162 (БФПХП) 101 (Е)
162 (БФПХП)
 
Ділова українська мова     242 (Т) спеціальність 242
Документознавство     131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
186 (КТДВУ)
 
Етика ділового спілкування     101 (Е)
161 (ХТ)
спеціальність 181
Етика ділової комунікації 161 (ХТ) 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
   
Європейський простір вищої освіти, науки та культури        
Історія державності і культура України     241 (ГРС)  
Історія державності і культури України 101 (ЕЕ)
122 (КН)
122 (ІСШІ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
144 (ТЕТ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
161 (ХТ)
162 (БФПХП)
174 (КСПІА)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ТХ)
186 (КТДВУ)
241 (ГРС)
242 (Т)
101 (ЕЕ)
122 (КН)
122 (ІСШІ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
151 (КСПІА)
161 (ХТ)
162 (БФПХП)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ТХ)
186 (КТДВУ)
241 (ГРС)
242 (Т)
101 (Е)
122 (КН)
122 (ІСШІ)
151 (КСПІА)
162 (БФПХП)
131 (ПМ)

133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
161 (ХТ)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ТХ)
186 (КТДВУ)
 
Історія державності та культури України (англомовний курс)     241 (ГРС)  
Історія і культура України 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
061 (РЗГ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)

075 (М)
051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
061 (РЗГ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
076 (ПТБД)
051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)

061 (РЗГ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
242 (Т)
292 (МЕ)
спец. 051(ЕП)
спец. 051(ЕПЗБ)
спеціальність 061
спеціальність 071
спеціальність 072
спец. 073(М)
спец. 073(МП)
спеціальність 075
спеціальність 076
спеціальність 101
спец. 122(КН)
спец. 122(ІСШІ)
спеціальність 151
спеціальність 161
спеціальність 162
спец. 181(ТЕБХП)
спец. 181(ТХ)
спец. 181(ХТІ)
спеціальність 241
спеціальність 242 спеціальність 292
Історія і культура України (англомовний курс)   073 (M) 051 (ЕПЗБ)
073 (M)

242 (Т)
спеціальність 051
спеціальність 051
спеціальність 072
Історія їжі: антропологія, традиція, культура ВСІ ОПП ВСІ ОПП
151 (КСПІА)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
075 (М)
162 (БФПХП)
181 (ХТІ) 1к
181 (ТХ) 1к
181 (ХТІ) 2к
181 (ТЕБХП) 1к
181 (ТЕБХП) 2к
242 (Т)
спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ТЕБХП)
Історія косметичних засобів     161 (ХТ) спеціальність 161
Історія України       спеціальність 131
спец. 133(ІХБВ)
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144
спеціальність 186
Історія харчових добавок     161 (ХТ)  
Культура ділового мовлення     161 (ХТ)  
Культура професійного мовлення усі спец.,
усі ОПП
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
161 (ХТ)
161 (ХТ)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)

131 (ПМ)
151 (АКІТ)
186 (КТДВУ)

051 (ЕПЗБ)
075 (М)

076 (ПТБД)

101 (Е)

122 (КН)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
162 (БФПХП)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
186 (КТДВУ)
спец. 181(ТЕ)
спец. 181(ХТІ)
Лідерство та командоутворення       спеціальність 241
Лідерство, менеджмент та підприємництво        
Навички ділової комунікації 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
 
Основи психодіагностики для HR   073 (МП) 073 (М)  
Основи психології   073 (МП) 073 (М) спеціальність 073
Основи філософії ВСІ ОПП      
Педагогіка та психологія вищої професійної школи        
Політологія   073 (М)
073 (МП)
   
Професійна етика та медіація усі спец.,
усі ОПП
ВСІ ОПП   спеціальність 241
Правознавство та захист інтелектуальної власності 141 (ЕІТ) 141 (ЕІТ) 141 (ЕІТ)  
Професійна етика та медіація (англомовний курс)        
Психологічні основи в рекламі       спец.061
Психологія       спеціальність 075
спеціальність 242
Психологія (англомовний курс)       спец.242
Психологія взаємовідносин усі спец.
усі ОПП
  051 (ЕП)
131 (ПМ)

131 (ПМ) 3к
133 (ІХБВ)
133 (ІХБВ) 3к
141 (ЕІТ)
141 (ЕІТ) 3к
142 (ХТТ)
142 (ХТТ) 3к
144 (ТЕТ)
144 (ТЕТ) 3к
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ТХ)
186 (КТДВУ)
186 (КТДВУ) 3к
241 (ГРС)
242 (Т)
спеціальність 181
Психологія ділової комунікації     101 (ЕЕ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)

142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
186 (КТДВУ)
 
Психологія професійної діяльності HR   073 (МП) 073 (М)  
Психологія у сфері гостинності 241 (ГРС) 241 (ГРС)   спеціальність 241
Психологія у сфері гостинності (англомовний проект)   241 (ГРС)   спеціальність 241
Психологія успішності   ВСІ ОПП 075 (М)
161 (ХТ)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП) 1к
181 (ТЕБХП) 2к
241 (ГРС)
242 (Т)
161
спеціальність 181
Риторика ВСІ ОПП 1к
ВСІ ОПП 2к
051 (ЕП)
061 (РЗГ)
071 (ОА)
075 (М)
161 (ХТ)
162 (БФПХП)
181 (ХТІ)
181 (ТХ)
181 (ТЕБХП)


051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
076 (ПТБД)
241 (ГРС)
242 (Т)

075 (М)
101 (ЕЕ) 2к
101 (ЕЕ) дфн 1к
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
144 (ТЕТ)
161 (ХТ)
162 (БФПХП)
181 (ХТІ)
181 (ТХ)
181 (ТЕБХП)
186 (КТДВУ)
242 (Т)
спеціальність 101
спеціальність 161
спец. 181(ТЕ)
спец. 181(ХТІ)
Розвиток організаторських та лідерських здібностей     131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
186 (КТДВУ)
 
Світова та національна культурна спадщина усі спец.
усі ОПП
    спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144
спеціальність 186
спеціальність 241
спеціальність 242
Світова та національна культурна спадщина (англомовний курс)     242 (Т)  
Соціологія усі спец.
усі ОПП
ВСІ ОПП    
Сучасна європейська культура і глобалізація     073 (М)
073 (МП)
спец. 181(ХТІ)
Сучасна українська мова у професійній сфері     051 (ЕПЗБ)
061 (РЗГ)
071 (ОА)
075 (М)

076 (ПТБД)
101 (ЕЕ)
122 (КН)
162 (БФПХП)
181 (ХТІ)

241 (ГРС)
 
Українська мова (за професійним спрямуванням)     131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕСЕ)
142 (ХТІ)
144 (ТЕТ)
186 (КТДВУ)
спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144
спеціальність 186
спеціальність 181
спеціальність 241
Українська мова для студентів-іноземців       спеціальність 181
Українська наука в контексті світового наукового розвитку        
Філософія   161 (ХТ)   спеціальність 061
спеціальність 151
161
186
Філософія (англомовний курс)       спеціальність 242

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Лідерство, менеджмент та підприємництво     076 (УПЕП)
Лідерство та Team Building ВСІ ОПП   072 (ФБСС)
075 (М)
133 (ІХВ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
151 (ІКСК)
151 (КТПАСУ)
Лідерство та командоутворення      
Психологія лідерства   073 (МП)  
Психологія софт скіллз у менеджменті персоналу   073 (МП)  
Психологія управління та конфліктологія   ВСІ ОПП 1к
ВСІ ОПП 2к
 
Розвиток організаторських та лідерських здібностей      
Тренінг формування комунікативної компетентності керівника      
Україна в європейському цивілізаційному вимірі     131 (ПМ)
Філософія техніки      
Філософія дослідницької інновації      

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Європейський простір вищої освіти, науки та культури       спеціальність 051
спеціальність 151
спеціальність 162
спеціальність 181
Історія філософії та філософія науки 073 (М)
133 (МАХМФВ)
141 (ЕЕЕ)
144 (ТЕТ)
162 (Б)
174 (АКІТ)
181 (ХТ)
051 (Е)
073 (М)
075 (М)
133 (МАХМФВ)
141 (ЕЕЕ)
144 (ТЕТ)
151 (АКІТ)
162 (Б)
181 (ХТ)
051 (Е)
073 (М)
075 (М)
133 (МАХМФВ)

141 (ЕЕЕ)
144 (ТЕТ)
151 (АКІТ)
162 (Б)
181 (ХТ)
спеціальність 051
спец. 073(М)
спеціальність 075
133
144

спеціальність 141
спеціальність 151
спеціальність 162
181
Педагогіка та психологія вищої професійної школи 051 (Е)
073 (М)
133 (МАХМФВ)
141 (ЕЕЕ)
144 (ТЕТ)
162 (Б)
174 (АКІТ)
181 (ХТ)
051 (Е)
144 (ТЕТ)

151 (АКІТ)
181 (ХТ)
051 (Е)
133 (МАХМФВ)
141 (ЕЕЕ)
144 (ТЕТ)
151 (АКІТ)
162 (Б)
181 (ХТ)
спеціальність 051
спеціальність 133
спеціальність 141

спеціальність 144
спеціальність 151
спеціальність 162
спеціальність 181

 

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

 • історія НУХТ;
 • історія харчової науки;
 • історія наукових досягнень в галузі механіки та енергетики;
 • історія харчової промисловості;
 • історія науки і техніки;
 • історія України;
 • філософія;
 • історія вищої освіти;
 • історія філософії;
 • риторика;
 • історія вітчизняної та світової культури;
 • етика та естетика;
 • психологія;
 • аюрведа;
 • проблеми глобалізованого суспільства

1992 рік

відповідно до мети і завдань відродженої Української держави у НУХТ було створено кафедру історії України. Перед кафедрою постали ті самі складні завдання, що стояли на порядку денному тодішньої історичної науки. Скалічена ідеологічним тиском історія потребувала нової, україноцентричної парадигми. Викриття злочинів тоталітарної держави, замовчування важливих сторінок української та світової історії вимагали зваженого аналізу та структуризації. Основою нового методичного доробку стали раніше закриті для широкого загалу праці видатних українських істориків – Михайла Грушевського, Наталії Полонської-Василенко, Дмитра Дорошенка, Івана Крип'якевича та ін. Значну роль відіграв посібник канадського дослідника українського походження Ореста Субтельного «Україна: історія».

1993 рік

до кафедри було приєднано секцію української ділової мови, та розпочато викладання предмету «Українська та зарубіжна культура», тож кафедра отримала нову назву - кафедра українознавства. Рішення Вченої ради НУХТ щодо реорганізації кафедри відповідало завданням відродження і розбудови незалежної України, національної системи освіти, відтворення історії, культури й духовності українського народу. Згодом викладачами кафедри були підготовлені навчальні та навчально-методичні посібники з історії України, культурології, історії української культури, української ділової мови а також методичні розробки до вивчення цих дисциплін Крім того розроблялись нові навчально-методична література для забезпечення викладання варіативних навчальних дисциплін.

2016 рік

в результаті структурної реорганізації вишу частина викладацького складу кафедри соціології, політології та права долучилася до кафедри українознавства.

2017 рік

на базі кафедр українознавства та філософії у зв'язку із загальною структурною реорганізацією НУХТ була створена кафедра гуманітарних дисциплін.