Н У Х Т

Наукова діяльність, звіти підрозділів і реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності на засіданні вченої ради університету

25 березня 2021

Наукова діяльність, звіти підрозділів і реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності на засіданні вченої ради університету

25 березня 2021 року в дистанційному режимі відбулося планове засідання вченої ради університету.

Розпочали традиційно, з вітання колег, що відсвяткували дні народження між засіданнями. Далі голова ради, перший проректор Володимир Яровий довів до відома присутніх інформацію про зміни у складі ради, що відбулися у зв’язку з перевиборами органів студентського самоврядування. Після чого вчена рада приступила до розгляду питань порядку денного. 

Про наукову та інноваційну діяльність, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті йшлося у доповіді ректора Олександра Шевченка. Він ґрунтовно розглянув кадровий склад, структуру видатків і надходжень по науковій діяльності, участь університету у міжнародних проєктах, його місце у вітчизняних і міжнародних рейтингах, дослідницьку інфраструктуру НУХТ, публікаційну активність наших науковців, у т.ч. здобувачів вищої освіти, кількість отриманих охоронних документів, роботу наукових журналів НУХТ, науково-дослідну роботу студентів і їх здобутки на всеукраїнських і міжнародних конкурсах студентських наукових робіт. Підсумовуючи, ректор зауважив, що протягом минулого року нашим колективом була виконана велика робота, незважаючи на те, що рік був складним через епідемічні обмеження. Університет займає гарні позиції з наукової роботи і у МОН, і серед ЗВО України. Він подякував за активну творчу працю усім нашим науковцям і повідомив, що завтра, 26 березня, звітуватиме з цього питання у Міністерстві освіти і науки.

Вчена рада прийняла рішення взяти до відома заслухану інформацію, а рішення по цьому питанню винести після звітування у МОН, з урахуванням можливих зауважень і пропозицій комісії відомства. Тож члени ради побажали ректорові успішного звітування.

Наступною заслухали доповідь «Забезпечення якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності в Навчально-науковому інженерно-технічному інституті ім. акад. І.С. Гулого: стан та перспективи удосконалення», яку представив директор інституту Сергій Блаженко. Доповідач дуже детально проаналізував усі аспекти діяльності свого підрозділу, акцентував увагу присутніх на проблемних моментах і проаналізував причини їх виникнення й запропонував ґрунтовний план заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності на кафедрах інституту.

Після активного обговорення вчена рада ухвалила затвердити представлений план заходів, директорові інституту, гарантам освітніх програм, завідувачам кафедр, які задіяні в реалізації усіх освітніх програм спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 186 «Видавництво та поліграфія» забезпечити належне виконання плану заходів щодо якісної підготовки фахівців в інституті та розвитку наукової діяльності викладачів кафедр і здобувачів освіти інституту.

Про забезпечення якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності на факультеті біотехнології та екологічного контролю доповідала деканка факультету Наталія Грегірчак. Доповідь містила ґрунтовний аналіз контингенту здобувачів освіти факультету і їх успішності, наукової діяльності викладацького колективу і студентів, розвитку міжнародної діяльності, співпраці зі стейкхолдерами, профорієнтаційної роботи, організації дозвілля здобувачів. Велика увага була приділена заходам із забезпечення якості підготовки, інноваційним напрацюванням колективів випускових кафедр у ведені навчального процесу та контролю знань здобувачів у дистанційному режимі. У планах колективу факультету –  продовження вдосконалення освітньо-професійних і освітньо-наукових програм спеціальностей 101 «Екологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 181 «Технології захисту навколишнього середовища» із залученням до обговорення сильних і слабких сторін програм як здобувачів, так і випускників та роботодавців; продовження забезпечення формування індивідуальної освітньої траєкторії шляхом оновлення дисциплін вільного вибору як природничо-наукового, так і професійно-практичного спрямування та впровадженням неформального навчання (сертифікатних програм, майстер-класів, семінарів, тренінгів тощо); продовження практики залучення фахівців галузі, провідних учених, в т.ч. закордонних до проведення майстер-класів, семінарів, круглих столів, лекцій із метою підвищення фахової компетентності як викладачів, так і здобувачів; аналізування відповідності професійної кваліфікації викладачів, задіяних у реалізації освітніх програм (публікація статей за профілем дисципліни, підвищення кваліфікації, стажування тощо); активізація міжнародної співпраці із закордонними університетами для забезпечення міжнародної академічної мобільності шляхом стажування викладачів і здобувачів освітніх програм кафедр, читання лекцій, проведення семінарів і створення спільних грантових програм та ще багато усього важливого і цікавого.

Члени вченої ради відзначили ґрунтовність доповіді, детальне пропрацювання заходів, спрямованих на вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти та виконання Стратегічного плану розвитку університету на 2021-2025 рр., й ухвалили прийняти до відома надану інформацію, затвердити план заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами спеціальностей 101 «Екологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 181 «Технології захисту навколишнього середовища» і розвитку наукової діяльності на кафедрах факультету.  

Далі увага членів ради зосередилася на доповіді директора Центру моніторингу якості і координації освітньої діяльності університету Ігоря Житнецького щодо реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності університету. Зокрема, було зазначено, що внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності університету функціонує й інституційно сформована. Проте, експерти НАЗЯВО, що здійснювали акредитаційну експертизу освітніх програм, вказували на відсутність злагодженості у роботі учасників освітнього процесу структурних підрозділів із питань якості освіти. Крім того, доповідач наголосив на відсутності зворотного зв’язку про виконання рішень вченої ради університету. Також була акцентована увага на необхідності систематичного залучення науково-педагогічних працівників до участі в процедурах і заходах внутрішньої системи забезпечення якості університету. 

Заслухавши і обговоривши доповідь, вчена рада ухвалила низку рішень. Лекторів дисциплін до 1 вересня 2021 року зобов’язали оновити зміст навчальних дисциплін із врахуванням сучасних тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці; викладачів курсів – оновлювати навчальний контент із врахуванням сучасних форм і методів навчання; викладачів дисциплін – своєчасно проходити підвищення кваліфікації та стажування за тематикою курсів, які ними викладаються. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр дана вказівка кожного семестру на засіданнях кафедр і вчених радах інститутів та факультетів обговорювати результати опитування учасників освітнього процесу з питань якості викладання дисциплін. Гаранти та члени робочих груп освітніх програм під час проведення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм мають обов’язково враховувати пропозиції здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів та інформувати їх про внесені зміни. Викладачі дисциплін, куратори груп, органи студентського самоврядування університету отримали завдання посилити практику залучення здобувачів і студентського самоврядування факультетів та інститутів до процедур і заходів  внутрішньої системи забезпечення якості шляхом проведення роз’яснювальної роботи з підвищення їх обізнаності та відповідальності. Для  уникнення конфлікту інтересів і забезпечення прозорості викладачі дисциплін при проведенні оцінювання здобувачів повинні забезпечувати об’єктивність і вчасно доводити до відома здобувачів інформацію про критерії оцінювання, форми контрольних заходів і результати оцінювання. З метою забезпечення дотримання академічної доброчесності та запобігання проявам плагіату, начальнику навчально-методичного відділу Валерію Виговському доручено передавати до інституційного репозитарію кваліфікаційні роботи протягом місяця після завершення публічних захистів.

Наприкінці засідання розглянули низку поточних питань. Серед них – затвердили рішення про видачу диплома доктора філософії здобувачці Ірині Медвідь; призначили рецензентів і визначили підрозділи для попередньої експертизи дисертаційних досліджень; затвердили нову редакцію Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін. Також голова ради проінформував, що 29 березня у газеті «Освіта України» вийде оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад в університеті й попросив нагадати учасникам конкурсу про необхідність своєчасного і належного оформлення та подання документів.

Закриваючи засідання, Володимир Яровий побажав усім членам нашого колективу міцного здоров’я, берегти себе і своїх близьких, дотримуючись необхідних заходів безпеки, наснаги і творчих успіхів.

Опублікований: 25-03-2021
Читайте також:
Викладачі кафедри маркетингу демонструють високий рівень професійної майстерності

Відбулася відкрита лекція «Система та характеристики сучасного маркетингу» старшого викладача кафедри маркетингу Катерини Семененко для студентів спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 061 «Журналістика». На лекції були розглянуті сучасні підходи до класифікації видів маркетингу та практику їх застосування, як в сві...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Викладачі кафедри маркетингу демонструють високий рівень професійної майстерності 28 вересня 2018

Проблеми якості питної води в України обговорили учасники ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

14-15 листопада 2019 року в університеті відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки». Науковий захід за підтримки Асоціації виробників мінеральних та питних вод України організував і провів колектив кафедри технології цукру та підготовки води з нагоди 135-річчя Н...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Проблеми якості питної води в України обговорили учасники ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 18 листопада 2019

Репозитарій університету зміцнює свої позиції у міжнародному рейтингу веб-репозитаріїв

Станом на липень 2017 року університетський репозитарій eNUFTIR (Electronic National University of Food Technologies Institutional Repository) посідає 11 позицію із 59 українських електронних архівів і 769 місце серед 2283 інституційних репозитаріїв світу (у січні 2017-го – 13-е з 54 і 854-е з 2275 відповідно). Такі дані наводить міжнародний рейтин...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Репозитарій університету зміцнює свої позиції у міжнародному рейтингу веб-репозитаріїв 01 серпня 2017

Вокаліст Волинського коледжу НУХТ – срібний призер обласного конкурсу української патріотичної пісні

Два дні поспіль у місті Луцьку тривав обласний конкурс патріотичної пісні «Срібні дзвіночки», що проводився Волинським державним центром естетичного виховання учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів спільно з управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації. У заході взяли участь учні загальноосвітніх шкіл, ліц...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Вокаліст Волинського коледжу НУХТ – срібний призер обласного конкурсу української патріотичної пісні 03 лютого 2020