Н У Х Т

Насичене, перше в 2021 році, планове засідання вченої ради університету

25 лютого 2021

Насичене, перше в 2021 році, планове засідання вченої ради університету

25 лютого 2021 року в дистанційному режимі відбулося перше в 2021 році засідання вченої ради університету.

Розпочали традиційно – з привітання членів ради, що відсвяткували дні народження між засіданнями.

Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. Першими розглянули кадрові питання – присвоєння вчених звань. До вченої ради надійшли клопотання про присвоєння вченого звання професорки кафедри харчової хімії Світлані Бондаренко, доцентки кафедри технології консервування Катерині Рубанці, доцентки кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Вірі Зуйко, доцентки кафедри туристичного та готельного бізнесу Ірині Мельник, доцентки кафедри готельно-ресторанної справи Віті Цирульніковій. Претендентів представила вчена секретарка Наталія Ткачук. До складу лічильної комісії обрали завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії Андрія Мариніна, заступницю проректора з правових питань Олену Негоду, начальника відділу кадрів Сергія Беседу.   

Поки лічильна комісія працювала, вчена рада продовжила розгляд питань порядку денного. Про реалізацію в університеті положень Кодексу академічної етики доповіла проректорка з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва. Вона нагадала що Кодекс академічної етики Національного університету харчових технологій був затверджений Конференцією трудового колективу 3 квітня 2019 р. і віддзеркалює бажану й небажану поведінку членів університетської спільноти, містить етичні норми, що як орієнтири допомагають саморегулюванню академічного середовища, а також визначає санкції за їх порушення. У квітні ж 2019 р. в університеті був запроваджений «Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях», який після апробації впродовж 2019-2020 рр. був уточнений у вересні 2020 р. у частині показників унікальності кваліфікаційних робіт, визначення випадків текстових збігів як коректних цитувань, визначення рекомендованих дій особи, відповідальної за перевірку кваліфікаційних робіт, керівників робіт та експертних груп кафедр після першої перевірки роботи на академічний плагіат.

Доповідачка зазначила, що були проведені десятки опитувань здобувачів освіти, а також науково-педагогічних працівників, у тому числі з питань дотримання політики, стандартів і процедур академічної доброчесності, проте в університеті не остаточно відпрацьована система обговорення результатів опитувань і вирішення виявлених проблемних питань із недотримання академічної доброчесності, порушення етичних норм діяльності та професійної поведінки членів університетської спільноти, конфліктів інтересів. Тому було запропоновано створити Комісію з питань академічної етики університету.

Виступ доповнили директор Центру моніторингу якості і координації освітньої діяльності університету Ігор Житнецький і директор Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ Олег Шеремет. Вони розповіли про увагу, яку приділяли питанню академічної доброчесності експертні групи НАЗЯВО, що здійснювали експертне оцінювання освітніх програм університету під час їх акредитації за новими вимогами.

До обговорення цього питання також долучилися перший проректор Володимир Яровий, завідувачі кафедр Надія Левицька і Володимир Ковбаса.

За результатами розгляду була ухвалена низка рішень, серед яких, зокрема, включення модуля із академічної доброчесності до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників університету; проведення за участі викладачів та ініціативних груп студентів «тижнів академічної доброчесності» на початку кожного навчального семестру для студентів усіх курсів бакалаврату та магістратури й повторних інформаційних заходів напередодні екзаменаційних сесій; проведення роз’яснювальних зустрічей кураторів академічних груп зі здобувачами з метою роз’яснення порядку та процедури вирішення конфліктних ситуацій.

Жваве обговорення викликало наступне питання порядку денного – аналіз результатів вибору здобувачами вищої освіти дисциплін вільного вибору, створення та запровадження загальноуніверситетського каталогу вибіркових дисциплін, яке також представила проректорка з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва.

Доповідачка наголосила, що вибіркові дисципліни як один із елементів формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача стали невід’ємною частиною освітніх програм університету. З вересня 2020 р. вибір дисциплін був організований в усіх навчальних підрозділах. Загальна кількість дисциплін, запропонованих для вибору здобувачів освітнього ступеня бакалавра (усіх курсів), становила 294 назви. Ретельний аналіз показав, що серед них пропонуються дисципліни, які за змістом і назвою відрізняються незначно, крім того, експерти НАЗЯВО уже робили зауваження щодо необхідності систематизувати перелік дисциплін вільного вибору. Тому було запропоновано створити загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін в інформаційній системі університету «ПС-Деканат», у якому передбачити розподіл дисциплін за рівнем освіти, курсом навчання і циклом (спрямованістю). Крім того, проректорка звернула увагу членів вченої ради на необхідність інформування здобувачів освіти щодо можливостей визнання в університеті результатів їх неформального навчання та умов зарахування цих результатів як дисциплін за вибором.

Своє бачення цього питання висловили директорка Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ Оксана Кочубей-Литвиненко, заступник директора Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого Михайло Масліков, декан факультету автоматизації і комп’ютерних систем Андрій Форсюк, завідувачі кафедр Галина Поліщук, Тамара Березянко, Олександр Гавва, Ольга Пєтухова, Надія Левицька, професор кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління Анатолій Ладанюк.

Про роботу Науково-технічної бібліотеки в сучасному інформаційно-освітньому просторі доповіла і представила концепцію її розвитку до 2025 року директорка бібліотеки Наталія Левченко. Вона акцентувала увагу на пріоритетах діяльності бібліотеки в умовах якісних змін зовнішнього та університетського середовища, зростання значення інформаційного центру при зміні ролі та статусу бібліотеки університету й зазначила, що у Концепції передбачено якісне та оперативне наповнення і підтримка у належному стані електронних ресурсів бібліотеки, що дасть у майбутньому можливість розвивати систему електронної доставки документів, а також віртуального обслуговування віддалених користувачів, (насамперед, здобувачів заочної, дистанційної форми навчання).

Присутні відзначили великий обсяг роботи, що виконує колектив бібліотеки, й подякували за таку кропітку й необхідну усім діяльність. Вчена рада одноголосно затвердила представлену Концепцію розвитку Науково-технічної бібліотеки Національного університету харчових технологій на 2021-2025 рр.

Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. підвів начальник навчального відділу навчально-методичного управління Валерій Виговський. Доповідач повідомив, що у сесії брали участь 4917 здобувачів освіти денної форми навчання та 575 здобувачів освіти заочної форми навчання. Він навів показники абсолютної успішності й якості успішності, озвучив кількість відмінників, кількість здобувачів, що отримують академічну стипендію і кількість відрахованих за результатами складання сесії. Стурбованість членів ради викликала інформація, про суттєве падіння успішності здобувачів освіти. Частково його можна пояснити навчанням і складанням сесії в умовах карантину. Тому було ухвалено у кожному навчальному підрозділі обговорити зі здобувачами підсумки зимової екзаменаційної сесії, звернувши увагу на питання навчальної дисципліни, поточної успішності та зібрати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків чи упущень при організації поточного та підсумкового контролю.

Голова лічильної комісії Андрій Маринін оголосив результати підрахунку голосів по таємному голосуванню з кадрових питань. Ісі претенденти на присвоєння вчених звань були підтримані вченою радою, з чим їх і привітали.

Наприкінці засідання розглянули поточні питання. Серед них – дозвіл на міжнародне довгострокове стажування в Іспанії за рахунок приймаючої сторони магістрантки Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого Марії Аліпатової; створення разових спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD); висунення кандидатур представників НУХТ на конкурс для здобуття довічної стипендії Кабінету міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти; клопотання колективу Львівського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу НУХТ про вихід зі структури університету на виконання  положень Закону України «Про вищу освіту»; Порядок перезарахування (зарахування) освітніх компонентів у Національному університеті харчових технологій і Положення про навчальний корпус фізичного виховання НУХТ. Заслухавши аргументацію доповідачів, вчена рада прийняла позитивні рішення по усіх цих питаннях.

Оскільки на цьому насичений порядок денний був вичерпаний, і ніяких пропозицій і зауважень не надходило, голова ради, перший проректор Володимир Яровий закрив засідання, побажавши усім міцного здоров’я, оптимізму й творчої наснаги й висловивши сподівання, що карантинні умови дозволять наступне засідання провести вже у звичному форматі.

Опублікований: 25-02-2021
Читайте також:
Кращі вітчизняні підприємства гостинності прийняли на практику студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Виробнича практика другокурсників-бакалаврів денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» проходить у кращих готельних підприємствах нашої країни, які продовжують гостинно зустрічати відвідувачів навіть в умовах воєнного стану. Серед баз практик – ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Кращі вітчизняні підприємства гостинності прийняли на практику студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 15 березня 2024

Цікаві бізнес-ігри здобувачів кафедри економіки і права

Навчання в нашому університеті – це не лише заняття та лекції, а і цікаві ігри бізнесового характеру, метою яких є розвиток навичок і здібностей з роботи в команді, застосування отриманих знань на практиці: ведення економічного аналізу, фінансових розрахунків, інвестування капіталу, підрахунку доходів та витрат і багато іншого. Спільно із ведучою ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Цікаві бізнес-ігри здобувачів кафедри економіки і права 10 жовтня 2023

До вебінарів науковців Копенгагенського університету (Данія) долучилися викладачі кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції

18 листопада 2021 року викладачі кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, професор Олег Кузьмін, доценти Ірина Корецька, Людмила Дейниченко, Олена Павлюченко, Ігор Устименко, старший викладач Володимир Захаров та асистентка Марина Гулевата взяли участь у серії вебінарів кафедри харчових наук Копенгагенського університету «Стійке пиво...

ЧИТАТИ ДАЛІ

До вебінарів науковців Копенгагенського університету (Данія) долучилися викладачі кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції 19 листопада 2021

Виробничу логістику магістри кафедри мехатроніки та пакувальної техніки опановували на заводі «Coca-Cola Beverages Ukraine»

Студенти-магістранти Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. ак. І.С. Гулого разом зі старшим викладачем кафедри мехатроніки та пакувальної техніки, к.т.н. Анастасією Деренівською відвідали завод «Coca-Cola Beverages Ukraine». Вони побували у Музеї Coca-Cola, ознайомились із технологією виготовлення газованої води, нектарів, соків і...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Виробничу логістику магістри кафедри мехатроніки та пакувальної техніки опановували на заводі «Coca-Cola Beverages Ukraine» 18 квітня 2019