Н У Х Т

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Завідувач кафедри

в.о. завідувача кафедри
Галинська Олена Миколаївна
доцент, кандидат філологічних наук

Сьогодні у зв'язку з динамічними змінами в суспільстві, що стали наслідком глобалізаційних процесів в усіх сферах життєдіяльності людини, з появою інноваційних технологій іноземна мова набула дуже важливого значення.

Враховуючи роль англійської як мови міжнародного спілкування, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, перед викладачами кафедри іноземних мов професійного спрямування, які працюють зі студентами технологічних і технічних спеціальностей, постають важливі завдання. По-перше, у короткі терміни навчити студентів насамперед функціональної англійської для здійснення ефективної міжособистісної та ділової комунікації в іншомовному середовищі. По-друге, поступово сформувати в студентів уміння застосовувати іноземну мову для практичної роботи за фахом, підвищення свого професійного рівня, досягнення кар'єрних цілей.

Навчально-виховний процес на кафедрі здійснюють 16 науково-педагогічних працівників: 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, із них 5 доцентів, 6 старших викладачів та 4 викладача.

Для підвищення рівня педагогічної майстерності викладачі знайомляться з новітніми методиками викладання, спеціальними навчальними прийомами, щоб доцільно й ефективно підібрати метод відповідно до рівня знань, інтересів студентів, щоб зацікавити, привернути увагу до мови. З метою підтвердження володіння іноземною мовою на рівні В2 і вище, а також розуміння специфіки міжнародних іспитів задля якісної підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачі успішно складають іспити та отримують міжнародні сертифікати.

Кафедра забезпечує підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» та аспірантів з таких дисциплін: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації», «Іноземна мова: практичні навички наукового спілкування», «Англійська мова», «Ділова іноземна мова», «Ділова англійська мова», «Друга іноземна мова», «Друга ділова іноземна мова».

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 20 вересня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Іноземна мова 101 (ЕЕ)      
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 101 (ЕМ)
141 (ЕІТ)
144 (ТЕТ)

162 (БФПХП)

186 (КТДВУ)
241 (ГРС) 1к
241 (ГРС) 2к
241 (ГРС) 3к
242 (Т)
242 (Т) 3к
спеціальність 101
спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144

спеціальність 161
спеціальність 162
спеціальність 186
спеціальність 241
спеціальність 242
спеціальність 101
спеціальність 161
спеціальність 162
спец.: 131, 133, 186
спец.: 141, 142, 144
спеціальність 241
спеціальність 242
спеціальність 242
Іноземна мова для академічного і професійного спілкування 181 (ХТІ) анг
181 (ХТІ) нім
181 (ТЕБХП) анг
181 (ТХ) нім
181 (ТХ) дфн 1к ск
181 (ТХ) дфн 2к ск
181 (ТХ) зфн 1к ск
181 (ТХ) зфн 2к ск
181 (ТХ) 3к ск
спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ХТІ) англ.
спец. 181(ТХ)
спец. 181(ТЕБХП)
спеціальність 181  
Культура мовлення   спеціальність 186   спеціальність 186
Everyday English: англійська для повсякденного спілкування   спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ТЕБХП)
  спеціальність 181
English for life: англійська мова для повсякденного спілкування   181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
   
English for life: базовий курс англійської мови 101 (ЕЕ) спеціальність 101   спеціальність 181
Друга іноземна мова 241 (ГРС) нім
241 (ГРС) фр
242 (Т)
спеціальність 242 спеціальність 242  
Ділова іноземна мова (рівень A2+)   спеціальність 242    
Ділова іноземна мова (Рівень В1) 242 (Т) спеціальність 242    
Друга іноземна мова (німецька)     спеціальність 242  
Професійна комунікація іноземною мовою 241 (ГРС) 2к ск
241 (ГРС) 2к ск
     

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації 101 (ЕОНС)
162 (ПБ)
162 (ФБ)

181 (ТРГ)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТОХП)
181 (ТЕБХП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТХПОПП)
181 (ТХКП)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТАХП)
181 (ТПБВ)
183 (ЕКА)
спеціальність 076
спеціальність 101
спеціальність 161
спец. 162 (ФБТ)
спец. 162 (ПБТ)
спец. 181 (ТЗ)
спец. 181 (ТБ)
спец. 181 (ТВ)
спец. 181 (ТК)
спец. 181 (ТО)
спец. 181 (ХЕ)
спец. 181 (ТМя)
спец. 181 (ОП)
спец. 181 (ТМо)
спец. 181 (ТХ)
спец. 181 (ТЖ)
спец. 181 (ТВБ)
спец. 181 (ТЧКП)
спеціальність 183
спеціальність 181 спеціальність 076
спец.: 101, 161, 162
спеціальність 181
спеціальність 181
Іноземна мова для інженерії 131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІППВ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 131
спец. 133(ІППВ)
спец. 133(ІХВ)
спец. 133(ІФБВ)
спец. 141(ЕСЕ)
спец. 141(ЕМ)
спеціальність 142
спец. 144(ТЕТ)
спец. 144(ЕМА)
спец.: 131, 133, 141,  142, 144  
Ділова англійська мова   спеціальність 241   спеціальність 181
спеціальність 181
спеціальність 241
Ділова іноземна мова   спец. 181 (ТРГ)
спец. 181 (ТАХП)
   
Друга іноземна мова   спеціальність 242    
Науковий стиль фахового мовлення 181 (ТХПОПП)     спеціальність 181
Новітні підходи до документообігу у галузі харчових технологій 181 (ТХПОПП)      
Інтерактивне спілкування у професійній діяльності 181 (ТХПОПП) спеціальність 181    
Професійна комунікація іноземною мовою   спеціальність 242    
Практичні навички комунікації іноземною мовою 241 (ГРС)      

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Іноземна мова   133 (МАХМФВ)
144 (EEE)
162 (Б)
Іноземна мова (англійська)   спеціальність 181
Іноземна мова (німецька)   спеціальність 181
Наукова комунікація іноземною мовою 133 (МАХМФВ)
141 (ЕЕЕ)
144 (ТЕТ)
162 (Б)
181 (ХТ)
 

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

  • здійснення науково-дослідної роботи кафедри за темою «Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів у викладанні іноземних мов професійного спрямування в умовах євроінтеграції України» №0116u005028;
  • складання навчальних та робочих програм з модульним змістом навчальних дисциплін для студентів I-V курсів з технологічних та інженерно-технічних спеціальностей на факультетах ГРТБ, БТЕК, ІМПТ, ЕН та ННІХТ;
  • публікація навчально-методичних матеріалів для студентів I-V курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей;
  • формування іншомовної професійно-орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей;
  • використання інноваційних засобів навчання іноземних мов для студентів (зокрема електронних, аудіо- і відеоматеріалів);
  • вдосконалення шляхів викладання іноземних мов у контексті Болонського процессу;
  • підвищення кваліфікації й рівня професійної підготовки викладачів кафедри: проведення та відвідання відкритих занять на кафедрі (за графіком), відвідання фахових лекцій, науково-методичних семінарів з актуальних проблем філології, теорії та методики викладання іноземних мов, а також курсів в мережі вітчизняних та зарубіжних організацій Speak-Up, British Council, America House, International House, Longman Pearson, London School of English тощо.

1930-1941

Створена кафедра німецької мови

1944-2003

Реорганізована в кафедру іноземних мов

2003-2011

Реорганізована в кафедру іноземних мов загальної підготовки

з 2011 року

Реорганізована в кафедру іноземних мов професійного спрямування