Н У Х Т

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

завідувач кафедри

в.о. завідувача кафедри
Лук'янець Галина Геннадіївна
доцент, кандидат філологічних наук

Іноземні мови набувають надзвичайно важливого значення сьогодні як в сфері особистого спілкування, так і професійної взаємодії, у зв'язку з динамічними змінами в суспільстві, що стали наслідком глобалізаційних процесів в усіх сферах життєдіяльності людини з появою інноваційних технологій.

Враховуючи роль англійської, французької та німецької як мов міжнародного спілкування у світі та задля забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, перед викладачами кафедри іноземних мов професійного спрямування, які працюють зі здобувачами технологічних і технічних спеціальностей, постають важливі завдання. По-перше, у короткі терміни навчити здобувачів насамперед функціональної іноземної мови для здійснення ефективної міжособистісної та ділової комунікації в іншомовному середовищі. По-друге, поступово сформувати в студентів уміння застосовувати іноземну мову для практичної роботи за фахом, підвищення свого професійного рівня, досягнення кар'єрних цілей.

Навчально-виховний процес на кафедрі здійснюють 15 науково-педагогічних працівників: 1 доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, із них 7 доцентів, 2 старших викладачі та 5 викладачів.

Для підвищення рівня педагогічної майстерності викладачі знайомляться з новітніми методиками викладання, спеціальними навчальними прийомами, щоб доцільно й ефективно підібрати метод відповідно до рівня знань, інтересів здобувачів, щоб зацікавити, привернути увагу до мови. З метою підтвердження володіння іноземною мовою на рівні В2 і вище, а також розуміння специфіки міжнародних іспитів задля якісної підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачі успішно складають іспити та отримують міжнародні сертифікати.

Кафедра забезпечує підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» з таких дисциплін: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова для академічного і професійного спілкування», «Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації», «Наукова комунікація іноземною мовою», «Іноземна мова для інженерії», «Ділова іноземна мова», «Everyday English», «Друга іноземна мова», «Інтенсивний курс з іноземної мови», «Професійне спілкування іноземною мовою», «Професійна комунікація іноземною мовою».

 

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 19 вересня 2022

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Іноземна мова   101 (ЕЕ)    
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 101 (ЕЕ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
162 (БФПХП)
186 (КТДВУ)
241 (ГРС) 1к
241 (ГРС) 2к
241 (ГРС) 4к
242 (Т) 3к
101 (ЕМ)
131 (ПМ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)

162 (БФПХП)

186 (КТДВУ)
241 (ГРС) 1к
241 (ГРС) 2к
241 (ГРС) 3к
242 (Т)
242 (Т) 3к
спеціальність 101
спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144

спеціальність 161
спеціальність 162
спеціальність 186
спеціальність 241
спеціальність 242
спеціальність 101
спеціальність 161
спеціальність 162
спец.: 131, 133, 186
спец.: 141, 142, 144
спеціальність 241
спеціальність 242
Іноземна мова для академічного і професійного спілкування 181 (ХТІ) 4к
181 (ТЕБХП) 4к
181 (ХТІ) анг
181 (ХТІ) нім
181 (ТЕБХП) анг
181 (ТХ) нім
181 (ТХ) дфн 1к ск
181 (ТХ) дфн 2к ск
181 (ТХ) зфн 1к ск
181 (ТХ) зфн 2к ск
181 (ТХ) 3к ск
спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ХТІ) англ.
спец. 181(ТХ)
спец. 181(ТЕБХП)
спеціальність 181
Культура мовлення     спеціальність 186  
Everyday English: англійська для повсякденного спілкування     спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ТЕБХП)
 
English for life: англійська мова для повсякденного спілкування     181(ХТІ)
181(ТЕБХП)
 
English for life: базовий курс англійської мови   101 (ЕЕ) спеціальність 101  
Друга іноземна мова   241 (ГРС) нім
241 (ГРС) фр
242 (Т)
242 (Т) 4к
спеціальність 242 спеціальність 242
Ділова іноземна мова 162 (БФПХП)      
Ділова іноземна мова (рівень A2+)     спеціальність 242  
Ділова іноземна мова (Рівень В1)   242 (Т) спеціальність 242  
Друга іноземна мова (німецька)       спеціальність 242
Професійна комунікація іноземною мовою 241 (ГРС) 241 (ГРС) 2к ск
241 (ГРС) 2к ск
   

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації 181 (ТРОЖКП)
181 (ТХПОПП)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТОХП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТПБВ)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТЕБХП)
181 (ТХКП)
181 (ТЗКППО)
133, 151, 181 (LEAN)
101 (ЕОНС)
161 (ХТХДКЗ)
162 (ПБ)
162 (ФБ)

181 (ТРГ)
181 (ТХКМВХ)
181 (ТОХП)
181 (ТЕБХП)
181 (ТЗПЗ)
181 (ТЗКПМя)
181 (ТЗКПМо)
181 (ТХПОПП)
181 (ТХКП)
181 (ТРОЖКП)
181 (ТАХП)
181 (ТПБВ)
183 (ЕКА)
спеціальність 076
спеціальність 101
спеціальність 161
спец. 162 (ФБТ)
спец. 162 (ПБТ)
спец. 181 (ТЗ)
спец. 181 (ТБ)
спец. 181 (ТВ)
спец. 181 (ТК)
спец. 181 (ТО)
спец. 181 (ХЕ)
спец. 181 (ТМя)
спец. 181 (ОП)
спец. 181 (ТМо)
спец. 181 (ТХ)
спец. 181 (ТЖ)
спец. 181 (ТВБ)
спец. 181 (ТЧКП)
спеціальність 183
Іноземна мова для інженерії 131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІФБВ)
133 (ІППВ)
141 (ЕСЕ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
131 (ПМ)
133 (ІХВ)
133 (ІППВ)
141 (ЕСЕ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
спеціальність 131
спец. 133(ІППВ)
спец. 133(ІХВ)
спец. 133(ІФБВ)
спец. 141(ЕСЕ)
спец. 141(ЕМ)
спеціальність 142
спец. 144(ТЕТ)
спец. 144(ЕМА)
Інтерактивне спілкування у професійній діяльності 181 (ТХПОПП)    
Ділова англійська мова     спеціальність 241
Ділова іноземна мова     спец. 181 (ТРГ)
спец. 181 (ТАХП)
Друга іноземна мова     спеціальність 242
Науковий стиль фахового мовлення 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)  
Новітні підходи до документообігу у галузі харчових технологій 181 (ТХПОПП) 181 (ТХПОПП)  
Інтерактивне спілкування у професійній діяльності   181 (ТХПОПП) спеціальність 181
Професійна комунікація іноземною мовою 242 (Т)   спеціальність 242
Професійне спілкування іноземною мовою   241 (ГРС)  
Практичні навички комунікації іноземною мовою 241 (ГРС) 241 (ГРС)  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Іноземна мова     133 (МАХМФВ)
144 (EEE)
162 (Б)
Іноземна мова (англійська)     спеціальність 181
Іноземна мова (німецька)     спеціальність 181
Наукова комунікація іноземною мовою 141 (ЕЕЕ)
181 (ХТ)
133 (МАХМФВ)
141 (ЕЕЕ)
144 (ТЕТ)
162 (Б)
181 (ХТ)
 

 

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

  • здійснення науково-дослідної роботи кафедри за темою «Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів у викладанні іноземних мов професійного спрямування в умовах євроінтеграції України» №0116u005028;
  • складання навчальних та робочих програм з модульним змістом навчальних дисциплін для студентів I-V курсів з технологічних та інженерно-технічних спеціальностей на факультетах ГРТБ, БТЕК, ІМПТ, ЕН та ННІХТ;
  • публікація навчально-методичних матеріалів для студентів I-V курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей;
  • формування іншомовної професійно-орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей;
  • використання інноваційних засобів навчання іноземних мов для студентів (зокрема електронних, аудіо- і відеоматеріалів);
  • вдосконалення шляхів викладання іноземних мов у контексті Болонського процессу;
  • підвищення кваліфікації й рівня професійної підготовки викладачів кафедри: проведення та відвідання відкритих занять на кафедрі (за графіком), відвідання фахових лекцій, науково-методичних семінарів з актуальних проблем філології, теорії та методики викладання іноземних мов, а також курсів в мережі вітчизняних та зарубіжних організацій Speak-Up, British Council, America House, International House, Longman Pearson, London School of English тощо.

1930-1941

Створена кафедра німецької мови

1944-2003

Реорганізована в кафедру іноземних мов

2003-2011

Реорганізована в кафедру іноземних мов загальної підготовки

з 2011 року

Реорганізована в кафедру іноземних мов професійного спрямування