Н У Х Т

Кафедра біотехнології і мікробіології

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Стабніков Віктор Петрович
професор, доктор технічних наук

(створена у 1933 році, набула статус випускової у 1966 році)

Кафедра біотехнології і мікробіології (БТМ) НУХТ має найбільший в Україні досвід з підготовки висококласних фахівців з інженерної біотехнології, розпочавши її понад 50 років тому. Нині кафедра єдина в Україні готує універсальних інженерів для фармацевтичної, промислової, харчової та природоохоронних біотехнологій, що робить випускників конкурентоспроможними на ринку праці не тільки України, а й багатьох країн світу.

Навчання здійснюється за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» студенти можуть продовжити навчання за освітніми програмами магістра «Фармацевтична біотехнологія» або «Промислова біотехнологія». Випускники магістратури мають можливість отримати освітньо-науковий ступінь «доктор філософії» з біотехнології.

Фах біотехнолога без відриву від виробництва опановують студенти заочної форми навчання. Випускники коледжів та технікумів, в тому числі і ті, які навчались за медичними спеціальностями, продовжують здобувати біотехнологічну освіту на кафедрі за скороченим терміном навчання.

Переваги опанування фаху біотехнолога саме на кафедрі біотехнології і мікробіології НУХТ:

Наведені вище переваги отримання біотехнологічної освіти на кафедрі біотехнології і мікробіології НУХТ, а також більш як 50-річний досвід підготовки універсальних інженерів-біотехнологів забезпечують надзвичайно високу зацікавленість роботодавців випускниками кафедри і реальну перспективу працевлаштування за фахом не тільки на провідних промислових підприємствах, а й у найвідоміших фармацевтичних компаніях України, регіональних представництвах світових компаній, проектних, науково-дослідних та контрольно-аналітичних організаціях.

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 22 січня 2022

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та освітньою програмою:

  • Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та освітніми програмами:

  • Промислова біотехнологія
  • Фармацевтична біотехнологія
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми начання 4 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Біологія клітини 162 (БФПХП)   спец.162 спец.162
Біохімічні основи мікробного синтезу 162 (БФПХП)
  спец.162 спец.162(зміни)
Вступ до фаху 162 (БФПХП)   спец.162  
Генетика 162 (БФПХП) 162 (БФПХП) спец.162  
Загальна біотехнологія 162 (БФПХП)   162(2к)
162(3к)
 
Загальна мікробіологія і вірусологія 162 (БФПХП)
спец.162 спец.162  
Загальна технологія фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 133 (ІХБВ)   133  
Імунологія та основи імунобіотехнологій 162 (БФПХП)   спец.162  
Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних і харчових виробництв 162 (БФПХП) 162 (БФПХП) спец.162  
Методологія розробки нормативно-технічної документації 162 (БФПХП)   спец.162  
Мікробіологічні основи екологічних технологій   101 (Е) 101  
Мікробіологія для харчових технологій     спец.181  
Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 1. Загальна мікробіологія   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
   
Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 2. Мікробіологія харчових продуктів   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
спец.181(ХТІ)
спец.181(ТЕБХП)
спец.181(зміни)
Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з основами НАССР 162 (БФПХП) 101 (ЕЕ) спец.162 спец.162
Мікроорганізми як біологічні агенти 162 (БФПХП) 162 (БФПХП) спец.162  
Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв 162 (БФПХП) 162 (БФПХП) спец.162  
Основи біобезпеки і біоетики     спец.162 спец.162
Основи проектування біотехнологічних виробництв     спец.162 спец.162
Природоохоронні біотехнології 162 (БФПХП)   спец.162 спец.162
Проектування біотехнологічних виробництв 162 (БФПХП)      
Промислова технологія лікарських засобів     162  
Технічна мікробіологія   161 (ХТ)    
Технологія мікробного синтезу лікарських засобів   162 (БФПХП) спец.162  
Технологія пробіотиків і вакцин 162 (БФПХП) 162 (БФПХП) спец.162  
Харчова біотехнологія   162 (БФПХП) 162 спец.162

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Біобезпека та якість продуктів харчування     спец.162
Біоенергетика та охорона довкілля 162 (ПБ) 162 (ПБ) спец.162
Біотехнологічні методи захисту рослин   162 (ПБ) спец.162
Біотехнологія культур рослин і тварин     162 (ПБ)
162 (ФБ)
Іммобілізовані ферменти і клітини у біотехнології     162 (ПБ)
Методи молекулярної біотехнології   162 (ПБ)
162 (ФБ)
162 (ПБ)
162 (ФБ)
Методологія та організація наукових досліджень   162 (ПБ)
162 (ФБ)
162 (ПБ)
162 (ФБ)
Мікробіологія харчових добавок та косметичних засобів   161 (ХТХДКС) 161
Оптимізація технологічного процесу в галузі     162 (ПБ)
162(ФБ)
Природознавча мікробіологія 162 (ПБ)
162 (ФБ)
  162 (ФБ)
162 (ПБ)
Системи менеджменту якості у виробництві 162 (ПБ)
162 (ФБ)
  162 (ПБ)
162 (ФБ)
Сучасні фармацевтичні технології     162
Технологія лікарських косметичних засобів 162 (ФБ) 162 (ФБ) 162(ФБ)
Фармацевтична розробка лікарських засобів      

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022року
Робочі програми
2021року
Робочі програми
2020року
Біотехнологічні студії (наукові лекції семінари за напрямами досліджень)   162 спец.162
Інтегровані мікробні технології   162  
Інтенсифікація технологій мікробного синтезу   162 спец.162
Новітні тренди у природоохоронних біотехнологіях   162 спец.162
Педагогічна практика   162  
Проблемні питання фармацевтичної та промислової біотехнології   162  
Стратегія та методологія наукового дослідження   162
181
 

 

На кафедрі постійно ведеться науково-дослідна робота, спрямована на вирішення багатьох актуальних питань сьогодення, зокрема розроблення високоефективних ресурсозберігаючих біотехнологій з метою їх впровадження у мікробіологічну, фармацевтичну і харчову промисловість.

На кафедрі працюють дві наукові школи «Фізіологічні та метаболічні основи регуляції та інтенсифікації біотехнологій практично цінних метаболітів» (мікробних поверхнево-активних речовин; селенозбагачених дріжджів, ферментних препаратів; полісахаридів, інтерферонів тощо) та «Високоефективні біотехнології для охорони довкілля» (інтегровані технології очищення стічних вод, одержання біогазу, добрив пролонгованої дії; біоконверсія промислових відходів у нові продукти мікробного синтезу екологічного спрямування).

На базі кафедри функціонує аспірантура зі спеціальності «Біотехнологія» (технічні науки). За роки свого існування кафедра підготувала понад 60 кандидатів та 6 докторів наук.

Наукові досягнення співробітників кафедри постійно публікуються у провідних рейтингових наукових журналах наукометричних базах даних Scopus, PubMed, SpringerLink, BioMedLаb, EBSCO, РИНЦ, Index Copernicus.

З метою всебічного сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів та магістрантів напряму підготовки «Біотехнологія» створений і вже кілька років вдало функціонує науковий гурток «BIOTECH». У розпорядженні молодих науковців дві науково-дослідні лабораторії, оснащені всім необхідним для проведення наукових досліджень обладнанням.

Молоді дослідники активно долучаються до вирішення таких актуальних питань сьогодення, як створення ефективних біопрепаратів для очищення грунтів та водних джерел від нафтових забруднень, підбір та випробування ефективних дезінфікувальних засобів для харчових виробництв, дослідження мікробіологічних показників новостворених продуктів харчування, пошук ефективних продуцентів біологічно-активних речовин, зокрема ферментів, тощо. Результати роботи гуртківців високо оцінені преміями та нагородами на наукових конкурсах, міжнародних конференціях та симпозіумах.

Науковий потенціал кафедри можна оцінити за рівнем підготовки студентів, про який свідчать численні премії та нагороди на наукових конкурсах, міжнародних конференціях та симпозіумах. Тільки за останні роки студентами, магістрантами та аспірантами кафедри здобуто ряд найпрестижніших премій та дипломів у галузі біотехнології: дипломи лауреатів Конкурсу на кращу наукову роботу «Зробимо Україну енергоощадною», Грамота Президії Національної академії наук України, дипломи І-ІІІ ступенів за перемоги у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, дипломи І-ІІІ ступенів за перемоги у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології .

Наші наукові досягнення дають змогу з упевненістю дивитися у майбутнє і сприяти швидшому настанню ери біотехнології в Україні.

1933 рік

створена самостійна кафедра технічної мікробіології для підготовки спеціалістів у галузі харчових технологій.

кінець 60-х рр. ХХ ст.

кафедра стала випусковою: вперше в Україні розпочато підготовку інженерів-технологів за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв».

1971 рік

перший випуск спеціалістів-біотехнологів для мікробіологічної промисловості у кількості 25 чоловік.

1988 рік

зміна назви кафедри на: біотехнології мікробного синтезу.

90-ті рр. ХХ ст.

нострифікація спеціальності «Біотехнологія» (напрям «Хімічна технологія та інженерія»).

2003 рік

підготовка інженерів-технологів за спеціальностями «Промислова біотехнологія», «Біотехнологія біологічно активних речовин» (в рамках нового напряму «Біотехнологія»).

2005 рік

відкриття вперше в Україні спеціалізації «Мікробіологія харчових виробництв» (в рамках спеціальності «Промислова біотехнологія»).

2010 рік

нострифікація спеціальності «Фармацевтична біотехнологія» (замість «Біотехнологія біологічно активних речовин»).

2011 рік

зміна назви кафедри на: біотехнології і мікробіології.

2011 рік

відкриття нової спеціальності «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».