Н У Х Т

Кафедра вищої математики імені проф. Можара В.І.

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Юрик Іван Іванович
професор, кандидат фізико-
математичних наук

(створена у 1930 році)

Кафедра математики була створена одночасно із заснуванням Київського технологічного інституту цукрової промисловості.

Викладачі кафедри працюють на всіх факультетах університету і забезпечують викладання наступних навчальних дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія ймовірностей та випадкові процеси», «Вища математика для економістів», «Математика», «Вища математика для харчових технологій», «Дискретна математика».

Для покращення навчального процесу викладачі кафедри працюють над створенням методичних рекомендацій, конспектів лекцій та навчальних посібників. У процесі розробки робочих навчальних планів і програм дисциплін використовується передовий досвід інших вищих навчальних закладів.

Викладачі кафедри готують фахівців також у відокремлених структурних підрозділах НУХТ – регіональних навчальних центрах.

Кожного року викладачі кафедри приймають активну участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Кафедра вищої математики НУХТ співпрацює з науковими та вищими навчальними закладами України: Інститут математики НАН України, Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, Національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Національний університет біоресурсів і природокористування, Національний технічний університет України «КПІ», Національний авіаційний університет, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка.

На кафедрі працює математичний науковий студентський гурток «Олімпіада». Напрям якого є підготовка студентів НУХТ до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади математики. Керівник гуртка – доц. Листопад В.В.

на сайт кафедри

Остання зміна: 24 січня 2019

Кафедра вищої математики ім. проф. Можара В.І.
здійснює фундаментальну підготовку студентів
усіх спеціальностей та напрямів усіх форм навчання.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Математика 131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
144 (ТЕТ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)

186 (КТДВУ)
спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144
спеціальність 186 
 спец.: 131, 133, 141, 142, 144, 186
Вища математика 162 (БФПХП) 073 (М)
122 (КН)
122 (ІСШІ)
181 (ТХ)
спеціальність 071
спеціальність 072
спец. 073(М)
спец. 073(МП)
спеціальність 075

спеціальність 076

спеціальність 101
спец. 122(КН)
спец. 122(ІСШІ)
спеціальність 151
спеціальність 161

спеціальність 162
спец.181(ТХ)
спеціальність 292
спец.: 051, 071, 072, 075, 076, 292
спеціальність 073
спец.: 101, 161, 162
спеціальність 122
спеціальність 151
спеціальність 241
Вища математика (англомовний курс)   073 (М)
292 (МЕ)
  спец.: 051, 072, 073
спеціальність 241
Вища математика для харчових технологій 181 (ТЕБХП)   спец. 181(ХТІ)
спец. 181(ТЕБХП)
спеціальність 181
спеціальність 181 (ТХ)
Вища математика для економістів     спец. 051(ЕП)
спец. 051(ЕПЗБ)
 
Вища математика для економістів (англомовний курс)     спец. 051(ЕП)
спец. 051(ЕПЗБ)
 
Дискретна математика     122(КН)
122(ІСШІ)
спеціальність 122
Комп’ютерна математика 122 (ІСШІ)      
Теорія ймовірностей 122 (КН)
122 (ІСШІ)
  спец. 122(КН)
спец. 122(ІСШІ)
 

 

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2021 року
Дискретна математика 133 (МАХМФВ)

 

Науково-дослідна робота кафедри в даний час здійснюється в декількох напрямках:

  • розроблення математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу полів різної фізичної природи та дефектів. Дослідження рівнянь математичної фізики;
  • дослідження в галузі теорії наближення, функціональних просторів та комплексного аналізу. Математичне моделювання економічних процесів. Методи розв'язування оптимізаційних задач лінійного та нелінійного програмування. Синтез загальних нелінійних критеріїв у задачах оцінки якості харчових продуктів;
  • дослідження в галузі теорії стійкості розв'язків диференціальних рівнянь, виявлення закономірностей фізичної природи та їх застосування до задач гідродинаміки і балістики.

Паралельно з роботою над підручниками та посібниками викладачі кафедри працюють над виданням та поновленням курсів лекцій, методичних рекомендацій до вивчення дисциплін, виконанням розрахунково-графічних та лабораторних робіт з дисциплін кафедри. Широке використання викладачами комп'ютерної техніки значно підвищило рівень і поліпшило якість методичних розробок.

На кафедрі ведеться підготовка кадрів у аспірантурі за спеціальностями 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла», 01.01.07 «Обчислювальна математика».

Кожного року викладачі кафедри беруть активну участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських конференціях.

1930 рік

заснована кафедра вищої математики

1930 - 1937 рр.

кафедру очолював професор Можар Володимир Іванович

1937 - 1941 рр.

кафедру очолював доцент Гершон Дрінфельд

1944 - 1949 рр.

кафедру очолював доктор фізико–математичних наук, професор Штокало Йосип Захарович

1949 - 1960 рр.

кафедру очолював доцент Осипов Петро Михайлович.

1960 - 1970 рр.

кафедру очолювала кандидат фізико–математичних наук, професор Мандзюк Анастасія Іванівна

1970 - 1974 рр.

кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Петрова Розаліна Сергіївна

1974 - 1994 рр.

кафедру очолював доцент Побиванець Іван Пантелеймонович

1994 - 2017 рр.

кафедру вищої математики очолював доктор фізико–математичних наук, професор Мартиненко Михайло Антонович

2015 рік

Присвоїли кафедрі ім’я професора Можара Володимира Івановича

2017 рік

кафедру вищої математики ім. проф. Можара В.І. очолює кандидат фізико–математичних наук, професор Юрик Іван Іванович