Н У Х Т

Кафедра інформаційних систем

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Чумаченко Сергій Миколайович
старший науковий співробітник,
доктор технічних наук

(створена у 2002 році)

Кафедра інформаційних систем здійснює професійну підготовку фахівців за напрямом «Комп'ютерні науки», спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології» та магістрів за спеціальністю «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг». Узагальненим об'єктом професіональної діяльності майбутніх спеціалістів є інформаційні та автоматизовані системи, засоби контролю, моніторингу і управління, їх математичне, інформаційне, технічне та програмне забезпечення; способи та методи їх проектування, розробки, впровадження, а також експлуатація.

Практичні навички студенти закріплюють під час проходження практики на підприємствах харчової промисловості, у наукових установах Національної академії наук України, галузевих науково-дослідних інститутах і комерційних установах, де всебічно розширюють та закріплюють отримані під час навчання знання. Це, зокрема, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Інститут телекомунікацій і глобального простору НАН України, ЗАТ «Оболонь», ЗАТ «Київські макарони», Київський пивзавод на Подолі, хлібокомбінати міста та інші харчові підприємства України. Між кафедрою інформаційних систем і зазначеними науковими установами укладено договори про наукову допомогу в підготовці фахівців, провідні вчені викладають дисципліни професійної підготовки, очолюють наукові дослідження. Кафедра має також договір із Каунаським технологічним університетом Литви про міжнародне співробітництво – обмін студентами, з провідними фірмами-розробниками програмних засобів, які в процесі проходження студентами практики кращим пропонують роботу. Під час навчання студенти кафедри мають змогу набути знань та досвіду, працюючи адміністраторами комп'ютерних лабораторій університету, у відділі технічних засобів навчання та дистанційної освіти, центрі інтелектуальних комп'ютерних систем, Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Для виконання наукових досліджень – аналізу, моделювання і проектування інформаційних систем використовується п'ять комп'ютерних аудиторій, які мають актуальне програмне забезпечення. Для виконання студентами самостійної і науково-дослідної робіт організовано локальну комп'ютерну мережу між аудиторіями і з безкоштовним доступом в Internet. Студенти із визначними здібностями приєднуються до науково-дослідної роботи під керівництвом професорів і доцентів кафедри, виступають на конференціях, публікуються у фахових наукових виданнях, розробляють програмні засоби для відділів та служб університету, беруть участь у розробленні і впровадженні електронних засобів навчання. Також студенти кафедри інформаційних систем є активними учасниками всеукраїнських і міжнародних олімпіад з програмування: Міжнародна відкрита студентська олімпіада з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі КНТУ «КПІ», Міжнародна Літня школа з програмування, Міжнародна Зимова школа з програмування.

Колектив кафедри інформаційних систем активно співпрацює з навчальними і науковими установами, зокрема з НУТУ «КПІ», Національним транспортним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова, Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій, ДП НВК «Київський інститут автоматики», Інститутом психології ім. Г. С. Костюка АПН України та іншими закладами, в тому числі і кафедрами університету.

на сайт кафедри

Остання зміна: 28 жовтня 2019

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

 • Комп’ютерні науки
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітніми програмами:

 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Інтелектуальний аналіз даних   спеціальність 122    
Системний аналіз 122 (КН) спеціальність 122    
Основи програмування та алгоритмічні мови 151 (КСПІА)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
     
Основи програмування та розробка алгоритмів 122 (КН)
122 (ІСШІ)
спец. 122 (КН)
спец. 122 (ІСШІ)
спеціальність 122  
Технології розподілених систем та паралельних обчислень     спеціальність 122 спеціальність 122
Крос-платформне програмування     спеціальність 122
спец. 122 (вкладка змін)
спеціальність 122
Технологія створення програмних продуктів     спеціальність 122  
Управління ІТ проектами 122 (КН) спец. 122 (КН) спеціальність 122  
Теорія прийняття рішень     спеціальність 122  
Алгоритми і структури даних   спец. 122 (КН)    
Організація баз даних та знань   спец. 122 (КН)
спец. 122 (ІСШІ)
   
Сучасні алгоритми обробки даних 122 (КН)      
Проектування та розробка програмного забезпечення 122 (КН)      
Математичні методи дослідження операцій 122 (КН)      

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Спіральна технологія розробки систем     спеціальність 122  
Моделювання та ідентифікація систем 122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
спец. 122 (ІУСТ)
спец. 122 (КЕЕМ)
   
Моделювання та ідентифікація систем (модуль І)       спеціальність 122
Моделювання та ідентифікація систем (модуль ІІ)       спеціальність 122
Прийняття оперативних рішень в умовах екологічно небезпечних ситуацій     спеціальність 122 спеціальність 122
Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів   спец. 122 (ІУСТ)
спец. 122 (КЕЕМ)
  спеціальність 122
Математична теорія систем 122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
     
Математичні методи моделювання навколишнього середовища       спеціальність 122
Управління інноваційними проектами 122 (ІУСТ) спец. 122 (ІУСТ)   спеціальність 122
CASE-технології реінжинірингу бізнес-процесів   спец. 122 (ІУСТ)
спец. 122 (КЕЕМ)
  спеціальність 122
Інформаційні технології з управління якістю та безпечністю харчових продуктів   спеціальність 181   спеціальність 076
Клієнт-серверні технології розроблення баз даних 122 (ІУСТ)
122 (КЕЕМ)
спец. 122 (ІУСТ)
спец. 122 (КЕЕМ)
  спеціальність 122
Еколого-економічна оптимізація виробництва     спеціальність 122 спеціальність 122
Основи створення інтелектуальних систем прийняття рішень 122 (ІУСТ) спец. 122 (ІУСТ)
спец. 122 (КЕЕМ)
   
Проектування веб-додатків   спец.122(ІУСТ)    
Сучасні методології розробки ІТ-проектів 122 (ІУСТ)      

 

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2021 року
   

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює наступні напрями:

 • розроблення, моделювання та реалізація управлінських рішень в СППР харчової галузі;
 • дослідження методів аналізу інформації в базах даних харчових підприємств із метою підвищення ефективності їх функціонування;
 • коректні методи ідентифікації реальних об'єктів різної природи;
 • розроблення та впровадження нових інформаційних технологій у виробництво;
 • розроблення системи прийняття рішень при плануванні оперативних рішень у надзвичайних ситуаціях;
 • розроблення науково-методичних основ створення автоматизованих систем управління організаційно-технічними системами харчових підприємств;
 • застосування методів фронтального аналізу стану навколишнього середовища для інтерпретації даних дистанційного зондування Землі;
 • дослідження та реалізація методів сумісного застосування криптографічного та завадостійкого кодування;
 • розроблення методики аналізу даних в експертних системах за допомогою нейронних мереж;
 • інтелектуальні системи підтримки навчального процесу;
 • розроблення інформаційних технологій навчання іноземної мови;
 • створення знань-орієнтованих інформаційних технологій прийняття рішень;
 • розроблення та впровадження систем електронних навчально-методичних ресурсів навчальної дисципліни.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід. Практичні результати досліджень впроваджуються в навчальний процес, а також на підприємствах харчової промисловості. Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідних програмах державного замовлення, роботі міжнародних наукових конференцій і семінарів. За результатами наукової роботи викладачами кафедри організовуються і проводяться науково-методичні семінари і конференції для обміну досвідом використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ.

1996 рік

відкриття спеціальності «Комп'ютерні науки» на кафедрі інформатики

2000 рік

перший випуск бакалаврів напряму «Комп'ютерні науки»

2001 рік

перший випуск спеціалістів спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»

2002 рік

створена кафедра інформаційних систем

2002 рік

кафедру очолив доцент Ігор Володимирович Ельперін

2002 рік

перший випуск магістрів спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»

2003 рік

кафедру очолив професор Віктор Якович Кондращенко

2003 рік

кафедру очолив професор Валерій Васильович Самсонов

2012 рік

перший випуск магістрів спеціальності «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг»

2013 рік

захист дисертації на звання кандидата технічних наук випускника кафедри Грибкова Сергія Віталійовича

2018 рік

кафедру очолив старший науковий співробітник, д.т.н. Чумаченко Сергій Миколайович