Н У Х Т

Докторантура-2021

Вступна кампанія в докторантуру

Правила прийому
Відбіркова комісія: тел.(+38044) 289-57-00, кімната Б-312

Вимоги до вступників в докторантуру

На навчання до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в університет приймаються особи, які здобули ступінь доктора філософії або кандидата наук та мають наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (не менше 10 публікацій в фахових виданнях, у тому числі не менше трьох публікацій в міжнародних реферованих журналах, індексованих в науково-метричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені), визначену тему дисертаційної роботи та які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей (не менше 60% готовності докторської дисертації).

Прийом документів на навчання в докторантурі для здобуття наукового ступеня доктора наук проводиться відбірковою комісією, яка територіально розміщена у відділі докторантури і аспірантури (корпус «Б», кімната Б-312).

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

 • з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700 (обідня перерва з 1300 до 1400);
 • по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.

Етапи вступної кампанії при вступі на навчання для здобуття ступеня доктора наук

Етапи вступної кампанії

Строки

Прийом заяв та документів

21.06.2021- 30.06.2021

Подання висновків Вченій раді

до 27.08.2021

Рішення Вченої ради

до 17.09.2021

Зарахування вступників

до 24.09.2021

Вступники до докторантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до відділу докторантури та аспірантури університету (далі – заява) у паперовій формі. Заява подається вступником особисто.

У заяві вступники вказують галузь знань, спеціальність. У заяві передбачається згода вступника на обробку його персональних даних.

Під час подання заяви вступник пред'являє особисто в оригіналі:

 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України», пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»);
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про здобутий науковий ступінь доктора філософії або кандидата наук.

До заяви, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий науковий ступінь або вчене звання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
 • анкету вступника;
 • розгорнутий план та анотацію дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, за якими планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації) та їх завірені копії;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою бути його науковим консультантом у разі вступу до докторантури;
 • витяги:
 •  засідання кафедри, відділу, лабораторії чи іншого наукового структурного підрозділу університету та затверджений додаток до висновку кафедри щодо рекомендації вступника до докторантури (Таблиця 3);
 •  вченої ради факультету/інституту.

Анотація дисертації вступника має містити:

-         актуальність теми;

-         наукові результати, які очікуються;

-         очікуване практичне значення одержаних результатів;

-         ступінь готовності дисертаційного дослідження.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами у відділі докторантури та аспірантури університету або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Вчена рада університету розглядає висновки відповідних наукових структурних підрозділів із урахуванням доведеного університету обсягу прийому за державним замовленням до докторантури за відповідною спеціальністю, приймає рішення про зарахування вступника до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності або відмовляє у зарахуванні вступника.

Рішення Вченої ради затверджується і оформлюється наказом ректора університету.

Витяг з рішення Вченої ради університету про рекомендацію до зарахування розміщується на веб-сайті університету.

Остання зміна: 02 червня 2021