Н У Х Т

Перелік документів

Навчання іноземців здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Іноземці вступають до НУХТ за акредитованими освітніми програмами в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Іноземні громадяни, які бажають вступити на навчання до НУХТ для особистої подачі документів та заяви про допуск до участі у конкурсі повинні звернутися до Відділу міжнародних зв’язків – Сектор по роботі з іноземними громадянами (м. Київ, вул. Володимирська, 68, кімната Б-408).

На денну/заочну форму навчання до університету приймаються іноземці та особи без громадянства, які прибули на навчання і мають документ, що підтверджує отримання повної загальної середньої освіти (здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень) та за станом здоров’я можуть навчатись у ЗВО та проживати в кліматичних умовах України.

Вступникам візових та безвізових країн для в’їзду в Україну на навчання необхідно Запрошення на навчання, яке можна отримати у Сектор по роботі з іноземними громадянами. Для отримання Запрошення необхідно подати наступні документи:

 1. Копія дійсного паспорту з нотаріально завіреним перекладом сторінки, де вказується прізвище, ім’я, по-батькові на українську мову.
 2. Документ (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом українською мовою) про повну загальну середню освіту з переліком предметів та отриманих на екзаменах оцінок (балів).
 3. Згоду на обробку персональних даних
 4. Доручення для отримання запрошення (у випадку, якщо вступник забирає його не особисто, легалізоване в країні громадянства вступника з перекладом на українську мову)

По приїзду в Україну, іноземні громадяни для вступу в НУХТ подають такий комплект документів:

 1. Особова анкета встановленого зразка (заповнюється у Секторі по роботі з іноземними громадянами).
 2. Паспорт та його копія з нотаріально завіреним перекладом сторінки, де вказується прізвище, ім’я, по-батькові на українську мову в двох примірниках.
 3. Документ (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом українською мовою) про повну загальну середню освіту з переліком предметів та отриманих на екзаменах оцінок (балів).
 4. Медичний сертифікат, який підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції та флюорографії грудної клітини. За відсутності сертифікату, або, якщо сертифікат не визнається в Україні, вступник-іноземець зобов’язаний своєчасно за власні кошти здати кров для аналізу на відсутність ВІЛ-інфекції.
  Документ має бути виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну.
 5. Медичний сертифікат про стан здоров’я (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом українською мовою), який підтверджує відсутність медичних протипоказань для проживання та навчання в Україні, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземний громадянин.
 6. Свідоцтво про народження (копія, перекладена українською мовою).
 7. Фотографії 3,5×4,5 см (10 шт.).
 8. Довідка про подачу документа про освіту на визнання (нострифікацію) в Україні або Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту (за наявності ).

Документи, зазначені у п.п. 3, 4 та 5 повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку (консульська легалізація або апостиль).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду не приймаються.

Зарахування на навчання іноземців до НУХТ на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти.

Умовою зарахування іноземців на навчання до НУХТ для здобуття вищої освіти на відповідному рівні є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується результатами вступних випробувань. Якщо іноземець не володіє мовою навчання на достатньому рівні, університет пропонує йому пройти мовну підготовку для вступу до ЗВО України на Підготовчому відділенні.

Іноземні громадяни, які закінчили Підготовче відділення у закладах вищої освіти України, додатково подають Свідоцтво про закінчення Підготовчого відділення.

Іноземні громадяни, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання у межах встановлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні (нострифікацію) протягом перших трьох місяців навчання.

За результатами процедури визнання НУХТ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень НУХТ відраховує такого іноземця.