Н У Х Т

Аспірантура

Відбіркова комісія: тел.(+38044) 289-57-00, кімната Б-312

Терміни вступної кампанії та особливості подавання документів

На навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на денній та заочній формі до університету приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Прийом документів до вступу в аспірантуру здійснюється з 06 липня до 16 липня 2021 р. відбірковою комісією університету, яка територіально розміщена у відділі докторантури і аспірантури (корпус «Б», кімната Б-312).

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

 • з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700 (обідня перерва з 1300 до 1400);
 • по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.

Допуск до вступних випробувань здійснюється рішенням приймальної комісії не пізніше 17 липня 2021 року.

Конкурс та зарахування

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом у терміни з 19 по 23 липня 2021 року.

Рекомендації до зарахування в аспірантуру здійснюються рішенням приймальної комісії не пізніше 13 вересня 2021  р.

Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 16 вересня 2021  року.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні документи до вступу.

Приймальна (відбіркова) комісія може відмовити вступникові у допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв'язку з неподанням в установлений термін документів, визначених правилами прийому.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється з точністю до тисячних частин бала як сума результатів вступних випробувань та додаткових балів за наукові/навчальні досягнення (інформаційна таблиця 2 Правил прийому до аспірантури Національного університету харчових технологій у 2021 році), помножених на вагові коефіцієнти (див. п.6.7 Правил прийому до аспірантури Національного університету харчових технологій у 2021 році).

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької мови – в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Вступникам, які вступають на навчання до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Послідовність проведення вступних випробувань до аспірантури така: додаткове вступне випробування (у разі необхідності), іспит з іноземної мови, іспит зі спеціальності.

Оцінювання вступних випробувань.

Оцінювання додаткового вступного випробування здійснюється за рівнями «складено» або «не складено».

У тому разі, якщо за додаткове вступне випробування вступник отримав рівень «не складено», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Оцінювання вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови проводиться за п’ятибальною шкалою.

У тому разі, якщо на вступному іспиті з іноземної мови вступник отримав оцінку «1» або «2», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

При наявності міжнародного сертифікату з іноземної мови, що підтверджує рівень знання мови В2 і вище, вступник звільняється від складання вступного іспиту, а його знання оцінюються вищим балом – «5».

У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності вступник отримав оцінку «1», «2» або «3», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує приймальна (відбіркова) комісія до 10 липня 2020 р. Порядок нарахування додаткових балів за наукові/навчальні досягнення для вступників до аспірантури подано у Інформаційній таблиці 2 Правил прийому до аспірантури Національного університету харчових технологій у 2021 році.

Конкурсний бал розраховується:

КБ = С×0,6 + М×0,3 + Д×0,1,

де С – оцінка, отримана вступником на вступному іспиті зі спеціальності;

М – оцінка, отримана вступником на вступному іспиті з іноземної мови;

Д – додатковий бал за наукові/навчальні досягнення.

Форма проведення вступних іспитів:

 • додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди.
 • вступний іспит з іноземної мови проводиться у письмовій формі.
 • вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних іспитів не допускається.

Результати вступних випробувань, проведених у письмовій формі, оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

При одержанні однакової суми балів з урахуванням вагових коефіцієнтів право на першочергове зарахування мають:

 • вступники, що отримали вищу оцінку при складанні іспиту зі спеціальності;
 • вступники, що мають вищий середній бал диплома магістра (спеціаліста);
 • вступники, що мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівень знання мови В2 і вище.
 • вступники, що мають рекомендацію вченої ради факультету/інституту.

Рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу 7 правил.

У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти
 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність права на першочергове зарахування.

Відповідно до побудованого рейтингу надаються рекомендації для зарахування на місця державного замовлення.

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії закладу вищої освіти та долучається до його особової справи.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті університету.

Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету на підставі рішення приймальної комісії.

Остання зміна: 16 липня 2021