Н У Х Т

Навчально-методичне управління

Навчально-методичне управління є самостійним структурним підрозділом університету. Стратегічним завданням управління є удосконалення організації процесу підготовки фахівців відповідно до вимог державних та відомчих стандартів освіти. На основі координації навчальної і науково-методичної роботи факультетів і кафедр управління забезпечує інформаційну підтримку освітньої діяльності університету. НМУ спрямовує свою діяльність на удосконалення організації навчального процесу, його навчально-методичного забезпечення з урахуванням можливостей сучасних інноваційних технологій навчання з метою зміцнення позицій університету в міжнародному освітньому співтоваристві. Навчально-методичне управління функціонує відповідно до Статуту Національного університету харчових технологій і в своїй діяльності керується законодавчими актами України з питань освіти, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора та Положенням про організацію навчального процесу в Національному університеті харчових технологій та його відокремлених структурних підрозділах

Основними завданнями управління є :

 1. Розроблення проектів університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації навчального поточного процесу, науково-методичної роботи, ліцензування та акредитації.
 2. Планування та наукова організація навчального процесу в університеті.
 3. Координація навчальної і науково-методичної роботи факультетів і кафедр. Організація розробки складових науково-методичного забезпечення навчального процесу.
 4. Аналіз ходу навчального процесу, результатів проведення контрольних заходів: модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесій, державних екзаменів, виконання курсових та кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських).
 5. Формування комп'ютерних баз даних робочих навчальних планів.
 6. Контроль за відповідністю робочих навчальних планів освітньо-професійним програмам.
 7. Автоматизований розрахунок навчального навантаження кафедр.
 8. Облік і контроль виконання навчального навантаження кафедр.
 9. Розрахунок потреб кафедр у професорсько-викладацьких кадрах на навчальний рік.
 10. Керівництво організацією всіх видів практик студентів.
 11. Облік динаміки контингенту студентів.
 12. Підготовка замовлень на виготовлення документів про освіту.
 13. Узагальнення результатів, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи факультетів і кафедр.

Нормативні документи

 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної роботи студентів


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА


ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики здобувачів вищої освіти Національного університету харчових технологій


Інструкція про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін при переводі або поновлені студента університету


ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету харчових технологій

Методичні рекомендації МОН для професійного розвитку науково-педагогічних працівників


ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Національного університету харчових технологій