Н У Х Т

Кафедра обліку і аудиту

завідувач кафедри

В.о. завідувача кафедри
Михайленко Ольга Валеріївна
доцент, кандидат економічних наук

(створена у 1991 році)

Кафедра готує фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» і за освітнім ступенем «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Фахівці облікового спрямування необхідні всім галузям народного господарства. Перш за все, вони потрібні у виробничій сфері – всім галузям харчової промисловості: цукровій, оліє-жировій, спиртовій, лікеро-горілчаній, виноробній, пиво-безалкогольній, консервній, кондитерській, хлібопекарській, м'ясній, молочній.

Фахівців з обліку, оподаткування і аудиту високого рівня компетенцій потребує також сільське господарство, транспорт, торгівля, будівництво, легка промисловість та інші галузі економіки.

Після закінчення університету та набувши відповідний стаж роботи за фахом, випускники кафедри мають можливість займатись аудиторською діяльністю.

Суттєва увага керівництвом кафедри приділяється впровадженню сучасних інформаційних технологій в сфери фінансового та управлінського обліку, фінансово-економічного аналізу і аудиту.

На кафедрі функціонує комп’ютерний клас, що дозволяє поглибити вивчення дисциплін, опанувати програмні продукти з обліку, аналізу і аудиту.

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється на провідних підприємствах харчової промисловості.

В навчальному процесі кафедра орієнтується на спеціалізовані програмні продукти, представлені на ринку широким спектром розробок для автоматизації облікових процесів в залежності від розмірів підприємств.

Для покращення навчального процесу викладачі кафедри працюють над створенням підручників і посібників. На кафедрі регулярно видаються і поновлюються конспекти лекцій, методичні рекомендації до вивчення дисциплін, курсового і дипломного проектування. У навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка, проводиться робота для інтенсифікації індивідуальної та самостійної роботи студентів. Використання викладачами сучасних комп’ютерних програм значно підвищило рівень і поліпшило якість методичних розробок, сприяло більшій індивідуалізації навчального процесу.

З 2015 року на кафедрі розпочато роботу зі створення електронних навчальних курсів для дистанційного навчання.

Викладачі кафедри також готують фахівців у відокремлених структурних підрозділах НУХТ (Кам'янець-Подільській, Львівській та Сумській філіях).

Підготовку молодих фахівців здійснюють доктори та кандидати економічних наук. Викладачі кафедри проходили стажування у закладах вищої освіти країн Європи. У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін використовується передовий досвід економічних закладів вищої освіти та береться до уваги думка провідних фахівців промислових підприємств.

Професорсько-викладацький склад забезпечує інноваційний розвиток навчального процесу, використовує сучасні методики і технології викладання та світовий досвід. Викладачі кафедри обліку і аудиту постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом підвищення кваліфікації за програмами «Фінансовий облік» (СIРА), «Управлінський облік» (СІРА), «Аудит» (СІРА), «Фінансова звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку» (DipIRF (АССА)); здійснюють професійний аудит і консалтинг; проходять стажування на вітчизняних провідних підприємствах харчової промисловості; беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях; здійснюють наукові дослідження; вивчають досвід педагогічних колективів вищих навчальних закладів Європи. Не викликає заперечень, що ефективність управління бізнесом в сучасній економічній дійсності значною мірою визначається якістю обліково-аналітичного забезпечення прийняття раціональних управлінських рішень. Тому колектив кафедри здійснює активний науковий пошук щодо трансформації інформаційної функції бухгалтерського обліку у відповідь на виклики сучасної економіки та новітні запити користувачів бухгалтерської інформації.

Велика увага наставниками академічних груп приділяється виховній роботі. Студенти відвідують музеї, фахові виставки, підприємства харчової промисловості. З метою майбутнього професійного зростання студентів на кафедрі проводяться тематичні вечори та конкурси.

Для обговорення та оприлюднення результатів наукових досліджень на кафедрі обліку і аудиту діє студентський науковий гурток «Сучасний обліковець-аналітик». Здобувачі під керівництвом викладачів проводять наукові дослідження і обговорюють їх під час засідань наукового гуртка. Засідання наукового гуртка проводяться раз в два місяці. Результати діяльності наукового гуртка оприлюднюються на наукових міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях: Міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» (щорічна), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів» (щорічна).

 

САЙТ

Остання зміна: 11 вересня 2023

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та освітньою програмою:

  • Облік і аудит
Форма навчання Термін навчання
Денна 3 роки 10 місяців
Денна скорочена 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяці
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та освітньою програмою:

  • Облік і аудит
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Детальніше...

Навчання на кафедрі обліку і аудиту – гарантія якісної підготовки на базі останніх світових досягнень економічної науки та обліково-аналітичної практики із застосуванням сучасних інформаційних технологій оброблення інформації для прийняття ефективних управлінських рішень, а також надійна перспектива працевлаштування, зумовлена заслуженим авторитетом університету і високою кваліфікацією фахівців.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Аналіз господарської діяльності 071 (ОА)   071 (ОА)  
Аудит       071 (ОА)
Аудит і державний фінансовий контроль 071 (ОА) 071 (ОА)    
Бухгалтерський облік 073 (М)
073 (МП)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
073 (М)
073 (МП)
076 (ПТБД)
спец. 073(М)
спец. 073(МП)
спеціальність 292
Бухгалтерський облік (англомовний курс)   073 (М) 292 (МЕ)  
Бухгалтерський облік І   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)  
Бухгалтерський облік І (англомовний курс)     072 (ФБСС)  
Бухгалтерський облік ІІ (фінансовий облік)   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)  
Бухгалтерський облік ІІ (фінансовий облік) (англомовний курс)     072 (ФБСС)  
Бухгалтерський облік в бюджетних установах   071 (ОА) 071 (ОА)  
Бухгалтерський облік в корпоративному бізнесі   071 (ОА)    
Бухгалтерський облік в системі економічних відносин       спеціальність 071
Бухгалтерський облік в суміжних галузях     071 (ОА) спеціальність 071
Бухгалтерський облік в фінансових і кредитних установах   071 (ОА) 071 (ОА) спеціальність 071
Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності   071 (ОА) 071 (ОА)  
Бухгалтерський облік і аудит 051 (ЕП) 051 (ЕП) 051 (ЕП)  
Бухгалтерський облік і аудит (англомовний курс)   051 (ЕП)    
Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу   071 (ОА) 071 (ОА)  
Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством       спеціальність 076
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах   071 (ОА) 071 (ОА)  
Бухгалтерський облік у туристичній діяльності 242 (Т)      
Бюджетування і калькулювання в бізнесі   071 (ОА)    
Вступ до професійного розвитку з обліку і оподаткування 071 (ОА) 071 (ОА) 071 (ОА)  
Державний контроль і ревізія     071 (ОА)  
Економічний аналіз   072 (ФБСС)    
Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності   071 (ОА) 071 (ОА)  
Звітність підприємств та розкриття інформації з МСФЗ     071 (ОА)  
Інформаційні системи і технології в обліку       спеціальність 051
Інформаційні системи і технології в обліку та аналізі 071 (ОА) 071 (ОА) 071 (ОА)  
Облік в банках     071 (ОА)  
Облік в бюджетних установах 071 (ОА)     спеціальність 071
Облік за видами економічної діяльності 071 (ОА)      
Облік зовнішньоекономічної діяльності 071 (ОА)      
Облік і звітнсть в оподаткуванні     071 (ОА)  
Облік і оподаткування бізнесу 076 (ПТБД) 076 (ПТБД)    
Облік на підприємствах малого бізнесу 071 (ОА) 071 (ОА)    
Облік та аудит 142 (ХТТ) 142 (ХТТ)    
Облік у зарубіжних країнах 071 (ОА)     071 (ОА)
Облікова політика підприємства   071 (ОА)    
Особивості обліку суб'єктів малого бізнесу   071 (ОА)    
Податковий облік 071 (ОА) 071 (ОА) 071 (ОА)  
Статистика 071 (ОА)
072 (ФБСС)
292 (МЕ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
292 (МЕ)
072 (ФБСС)
075 (М)
спеціальність 071
спеціальність 072
спеціальність 075
спеціальність 292
Статистика (англомовний курс)     072 (ФБСС) спец.072
Статистичне забезпечення менеджменту   073 (М) 073 (М) спец.073
Статистичні методи аналізу та прогнозування 075 (М) 075 (М)    
Судово-бухгалтерська експертиза       спеціальність 071
Сучасні інформаційні системи і технології в обліку       071 (ОА)
Теорія бухгалтерського обліку   071 (ОА) 071 (ОА) спеціальність 071
Управлінський облік   071 (ОА)   спеціальність 071
Фінансова грамотність і основи обліку в галузі 241 (ГРС)      
Фінансова звітність за національними і міжнародними стандартами   071 (ОА)    
Фінансовий облік 071 (ОА) 071 (ОА)    
Фінансовий облік та облікова політика у промисловості     071 (ОА) спеціальність 071
Фінансовий облік у зарубіжних країнах   071 (ОА)    
Фінансово-інвестиційний аналіз 071 (ОА) 071 (ОА) 071 (ОА) спеціальність 071

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Аналіз фінансових ринків 071 (ОА)    
Електронна звітність підприємства   071 (ОА)  
Методологія наукових досліджень     071 (ОА)
Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів   071 (ОА)  
Облік і оподаткування міжнародних операцій   071 (ОА)  
Обліково-аналітичне забезпечення захисту прав суб’єктів господарювання   071 (ОА) 071 (ОА)
Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності   071 (ОА)  
Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень     071 (ОА)
Організація бухгалтерського обліку 071 (ОА) 071 (ОА) 071 (ОА)
Організація і методика аудиту 071 (ОА) 071 (ОА) 071 (ОА)
Особливості обліку за видами економічної діяльності      
Податкове адміністрування і контроль 071 (ОА) 071 (ОА) 071 (ОА)
Практичний аудит      
Професійна етика та соціальна відповідальність бухгалтера-аудитора 071 (ОА) 071 (ОА) 071 (ОА)
Систематизація та оптимізація бухгалтерського обліку      
Стратегічний аналіз 071 (ОА) 071 (ОА) 071 (ОА)
Стратегічний управлінський облік   071 (ОА) 071 (ОА)
Управлінські інформаційні системи      
Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті      
Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні 071 (ОА) 071 (ОА)  
Фінансова звітність за міжнародними стандартами 071 (ОА) 071 (ОА)  
Фінансово-інвестиційний аналіз      

 

Кафедра здійснює широкий діапазон наукових досліджень, виходячи з прогресивної ролі бухгалтерської інформації в інформаційно-аналітичному та прогностичному забезпеченні управління суб'єктами підприємницької діяльності в сучасному турбулентному ринковому середовищі.

Зокрема, кафедра нині інтенсивно досліджує фундаментальну роль та значення бухгалтерського обліку, фінансової звітності та бізнес-аналітики в досягненні високого рівня ефективності функціонування підприємств харчової промисловості як в ринковому просторі держави Україна, так і в європейському та міжнародному вимірі.

Члени кафедри свою наукову діяльність направили на наукові дослідження за такими напрямами:

  • фундаментальні основи розвитку бухгалтерського обліку та складових сучасної фінансової звітності як джерела повної, достовірної та об'єктивної економічної інформації про діяльність суб'єктів господарювання (незалежно від їхньої галузевої приналежності та в галузевому вимірі харчової промисловості, різних форм власності, обсягів діяльності);
  • методологічні проблеми фінансового обліку в трансформації його інформаційної функції в умовах глобалізації економіки та євроінтеграції харчової промисловості в гіперконкурентне ринкове середовище;
  • трансформаційні перетворення методики бухгалтерського обліку з врахуванням галузевих особливостей вітчизняної промисловості в інформаційно-аналітичному забезпеченні корпоративного управління, управління малим бізнесом, кластерної бізнес-аналітики;
  • дослідження інформаційно-аналітичного потенціалу корпоративної фінансової звітності, звітності малого бізнесу та його кластерів в умовах впровадження та науково-практичного мотиваційного застосування міжнародних стандартів;
  • приведення національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність з міжнародними стандартами на основі консенсусу вітчизняної наукової думки та створеного нею базису тощо.

Науково-педагогічний персонал кафедри активно вдосконалює навчально-методичний комплекс з усіх дисциплін, орієнтуючись на сучасні інформаційні системи управління суб'єктами господарювання на основі прогресивних інформаційних технологій та завдань інформатизації суспільства з метою підготовки фахівців економічного профілю з базовими компетенціями, які забезпечать їх високу конкурентоспроможність на ринку праці. Професори, доценти та аспіранти кафедри успішно приймають участь у науково-практичних семінарах, конференціях та тренінгах як галузевого, міжгалузевого рівнів, так і міжнародного (англомовного).

Практичний вектор підвищення професійного рівня підготовки фахівців з обліку, оподаткування та аудиту посилюється через участь кафедри в фахових періодичних виданнях (газета "Все про бухгалтерський облік", журнали: «Бухгалтерський облік і аудит», «Баланс», «Бухгалтерія», «Податки та бухгалтерський облік» та інші).

Члени кафедри ефективно співпрацюють з Аудиторською палатою України, Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України, Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів та іншими професійними організаціями.

1991 рік

Кафедру «Економіка харчової і м’ясо-молочної промисловості» перейменовано на кафедру «Економіки і бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочній промисловості»

1992 рік

Кафедру «Економіка харчової і м’ясо-молочної промисловості» було поділено на дві – кафедру «Економіки підприємств харчової і м’ясо-молочної промисловості» і кафедру «Бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочної промисловості»

1993 рік

Кафедру «Бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочної промисловості» перейменовано на кафедру «Облік і аудит»