Н У Х Т

Кафедра обліку і аудиту

Завідувач кафедри

В.о. завідувача кафедри
Осмятченко Володимир Олександрович
професор, доктор економічних наук

(створена у 1991 році)

Спеціальність "Облік і оподаткування" ліцензована і акредитована за четвертим рівнем.

Фахівці облікового спрямування необхідні всім галузям народного господарства. Перш за все, вони потрібні у виробничій сфері – всім галузям харчової промисловості: цукровій, оліє-жировій, спиртовій, лікеро-горілчаній, виноробній, пиво-безалкогольній, консервній, кондитерській, хлібопекарській, м'ясній, молочній, спиртовій, пиво-безалкогольній, лікеро-горілчаній тощо.

Фахівців з обліку, оподаткування і аудиту високого рівня компетенцій потребує також сільське господарство, транспорт, торгівля, будівництво, легка промисловість та інші галузі економіки, де вже працюють та набувають досвіду випускники нашого університету.

З вересня 1994 року університет здійснює трьохступеневу підготовку фахівців зі спеціальності «Облік і аудит»: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Станом на 1 вересня 2016 року кафедра разом з філіями підготовила і випустила в самостійне життя 9416 фахівців, в тому числі 905 магістрів, 4298 спеціалістів і 4213 бакалаврів.

Після закінчення університету та набувши відповідний стаж роботи за фахом, випускники кафедри мають можливість займатись аудиторською діяльністю. Одержавши в установленому порядку сертифікат аудитора, вони можуть працювати аудиторами незалежних аудиторських фірм (українських і закордонних, наприклад, таких, як Price Water House) та створювати власні аудиторські фірми.

Суттєва увага керівництвом кафедри приділяється впровадженню сучасних інформаційних технологій в сфери фінансового та управлінського обліку, фінансово-економічного аналізу і аудиту.

В навчальному процесі кафедра орієнтується на спеціалізовані програмні продукти, представлені на ринку широким спектром розробок для автоматизації облікових процесів в залежності від розмірів підприємств. Серед програм широкого використання фахівцями першочергово відзначаються наступні: «1С: Комплексна автоматизація», «Галактика», «Флагман», «Еталон», «Ресурс», «Бос-Корпорація», «Scala».

Професорсько-викладацький склад забезпечує інноваційний розвиток навчального процесу, постійно удосконалює існуючі, використовує нові нетрадиційні форми і методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики і технології викладання, світовий досвід. Викладачі кафедри обліку і аудиту постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом навчання за програмами «Фінансовий облік» (СIРА), «Управлінський облік» (СІРА), «Аудит» (СІРА), «Бухгалтерський облік» (Ernst & Young), «Фінансовий менеджмент» (Ernst & Young), «Фінансова звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку» (DipIRF (АССА), DipIRF (Rus)); складають іспити за міжнародними програмами для набуття кваліфікації Міжнародного бухгалтера-практика (САР); здійснюють професійний аудит і консалтинг; проходять стажування на вітчизняних провідних підприємствах харчової промисловості; беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях; здійснюють наукові дослідження; вивчають досвід педагогічних колективів вищих навчальних закладів Європи. Не викликає заперечень, що ефективність управління бізнесом в сучасній економічній дійсності значною мірою визначається якістю обліково-аналітичного забезпечення прийняття раціональних управлінських рішень. Тому колектив кафедри здійснює активний науковий пошук щодо трансформації інформаційної функції бухгалтерського обліку у відповідь на виклики сучасної економіки та новітні запити користувачів бухгалтерської інформації. Набутий науковий та знаннєвий потенціал професори та доценти кафедри вміло трансформують у компетентності студентів під час проведення лекційних і практичних занять, консультацій з фахових дисциплін і наукових досліджень, що створює передумови для формування бухгалтера-управлінця нової формації.

Такий фахівець в фундаментальній підготовці відповідає вимогам: орієнтації на ринку програмного забезпечення; компетентності в найпоширеніших та найновіших програмних продуктах обліку і управління; вміння планувати, аналізувати, управляти, впливати, мотивувати, узагальнювати та приймати обґрунтовані рішення із застосовуванням системного підходу в вирішенні проблем.

Викладачі кафедри професійно удосконалюють знання англійської мови, навчаючись на стаціонарних курсах та за дистанційною комп'ютерною програмою «English 123».

В поточному році колектив кафедри суттєво удосконалив робочі і навчальні плани з врахуванням сучасного національного та міжнародного досвіду та широкого використання в навчальному процесі сучасних інформаційних систем і технологій.

 

САЙТ

Остання зміна: 16 серпня 2022

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та освітньою програмою:

  • Облік і аудит
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та освітньою програмою:

  • Облік і аудит
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчання на кафедрі обліку і аудиту – гарантія якісної підготовки на базі останніх світових досягнень економічної науки та обліково-аналітичної практики із застосуванням сучасних інформаційних технологій оброблення інформації для прийняття ефективних управлінських рішень, а також надійна перспектива працевлаштування, зумовлена заслуженим авторитетом університету і високою кваліфікацією фахівців.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Аналіз господарської діяльності   071 (ОА)   спеціальність 071
Аудит       спец. 071 (вкладка змін)
Бухгалтерський облік   073 (М)
073 (МП)
076 (ПТБД)
спец. 073(М)
спец. 073(МП)
спеціальність 292
спеціальність 075
спеціальність 076
Бухгалтерський облік (англомовний курс)   292 (МЕ)    
Бухгалтерський облік І   072 (ФБСС)    
Бухгалтерський облік І (англомовний курс)   072 (ФБСС)    
Бухгалтерський облік ІІ (фінансовий облік)   072 (ФБСС)    
Бухгалтерський облік ІІ (фінансовий облік) (англомовний курс)   072 (ФБСС)    
Бухгалтерський облік (загальна теорія)        
Бухгалтерський облік в бюджетних установах 071 (ОА) 071 (ОА)    
Бухгалтерський облік в системі економічних відносин     спеціальність 071 спеціальність 071
Бухгалтерський облік в суміжних галузях   071 (ОА) спеціальність 071  
Бухгалтерський облік в фінансових і кредитних установах   071 (ОА) спеціальність 071  
Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності   071 (ОА)    
Бухгалтерський облік і аудит   051 (ЕП)    
Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу   071 (ОА)    
Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством     спеціальність 076  
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах   071 (ОА)    
Вступ до професійного розвитку з обліку і оподаткування   071 (ОА)    
Державний контроль і ревізія   071 (ОА)   спеціальність 071
Економічний аналіз       спец. 072 (вкладка змін)
Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності   071 (ОА)    
Звітність підприємств та розкриття інформації з МСФЗ   071 (ОА)   спеціальність 071
Інформаційні системи і технології в обліку     спеціальність 051  
Інформаційні системи і технології в обліку та аналізі   071 (ОА)    
Облік в банках   071 (ОА)   спеціальність 071
Облік в бюджетних установах     спеціальність 071  
Облік зовнішньоекономічної діяльності       спеціальність 071
Облік і звітнсть в оподаткуванні   071 (ОА)   спеціальність 071
Облік у зарубіжних країнах        
Облікова політика підприємства       спеціальність 071
Податковий облік   071 (ОА)    
Статистика   072 (ФБСС)
075 (М)
спеціальність 071
спеціальність 072
спеціальність 075
спеціальність 292
спеціальність 071
Статистика (англомовний курс)   072 (ФБСС) спец.072  
Статистичне забезпечення менеджменту   073 (М) спец.073  
Судово-бухгалтерська експертиза     спеціальність 071 спеціальність 071
Сучасні інформаційні системи і технології в обліку        
Теорія бухгалтерського обліку   071 (ОА) спеціальність 071 спеціальність 071
Управлінський облік     спеціальність 071 спеці. 071 (вкладка змін)
Фінансовий облік        
Фінансовий облік та облікова політика у промисловості   071 (ОА) спеціальність 071  
Фінансово-інвестиційний аналіз   071 (ОА) спеціальність 071  

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Методологія наукових досліджень   071 (ОА) спеціальність 071
Обліково-аналітичне забезпечення захисту прав суб’єктів господарювання   071 (ОА) спеціальність 071
Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень   071 (ОА)  
Організація бухгалтерського обліку   071 (ОА)  
Організація і методика аудиту   071 (ОА)  
Особливості обліку за видами економічної діяльності      
Податкове адміністрування і контроль   071 (ОА) спеціальність 071
Практичний аудит     спеціальність 071
Професійна етика та соціальна відповідальність бухгалтера-аудитора   071 (ОА) спеціальність 071
Систематизація та оптимізація бухгалтерського обліку     спеціальність 071
Стратегічний аналіз   071 (ОА)  
Стратегічний управлінський облік   071 (ОА) спеціальність 071
Управлінські інформаційні системи     спеціальність 071
Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті      
Фінансово-інвестиційний аналіз      

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Кафедра здійснює широкий діапазон наукових досліджень, виходячи з прогресивної ролі бухгалтерської інформації в інформаційно-аналітичному та прогностичному забезпеченні управління суб'єктами підприємницької діяльності в сучасному турбулентному ринковому середовищі.

Зокрема, кафедра нині інтенсивно досліджує фундаментальну роль та значення бухгалтерського обліку, фінансової звітності та бізнес-аналітики в досягненні високого рівня ефективності функціонування підприємств харчової промисловості як в ринковому просторі держави Україна, так і в європейському та міжнародному вимірі.

Члени кафедри свою наукову діяльність направили на наукові дослідження за такими напрямами:

  • фундаментальні основи розвитку бухгалтерського обліку та складових сучасної фінансової звітності як джерела повної, достовірної та об'єктивної економічної інформації про діяльність суб'єктів господарювання (незалежно від їхньої галузевої приналежності та в галузевому вимірі харчової промисловості, різних форм власності, обсягів діяльності);
  • методологічні проблеми фінансового обліку в трансформації його інформаційної функції в умовах глобалізації економіки та євроінтеграції харчової промисловості в гіперконкурентне ринкове середовище;
  • трансформаційні перетворення методики бухгалтерського обліку з врахуванням галузевих особливостей вітчизняної промисловості в інформаційно-аналітичному забезпеченні корпоративного управління, управління малим бізнесом, кластерної бізнес-аналітики;
  • дослідження інформаційно-аналітичного потенціалу корпоративної фінансової звітності, звітності малого бізнесу та його кластерів в умовах впровадження та науково-практичного мотиваційного застосування міжнародних стандартів;
  • приведення національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність з міжнародними стандартами на основі консенсусу вітчизняної наукової думки та створеного нею базису тощо.

Науково-педагогічний персонал кафедри активно вдосконалює навчально-методичний комплекс з усіх дисциплін, орієнтуючись на сучасні інформаційні системи управління суб'єктами господарювання на основі прогресивних інформаційних технологій та завдань інформатизації суспільства з метою підготовки фахівців економічного профілю з базовими компетенціями, які забезпечать їх високу конкурентоспроможність на ринку праці. Професори, доценти та аспіранти кафедри успішно приймають участь у науково-практичних семінарах, конференціях та тренінгах як галузевого, міжгалузевого рівнів, так і міжнародного (англомовного).

Практичний вектор підвищення професійного рівня підготовки фахівців з обліку, оподаткування та аудиту посилюється через участь кафедри в фахових періодичних виданнях (газета "Все про бухгалтерський облік", журнали: «Бухгалтерський облік і аудит», «Баланс», «Бухгалтерія», «Податки та бухгалтерський облік» та інші).

Члени кафедри ефективно співпрацюють з Аудиторською палатою України, Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України, Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів та іншими професійними організаціями.

1991 рік

Кафедру «Економіка харчової і м’ясо-молочної промисловості» перейменовано на кафедру «Економіки і бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочній промисловості»

1992 рік

Кафедру «Економіка харчової і м’ясо-молочної промисловості» було поділено на дві – кафедру «Економіки підприємств харчової і м’ясо-молочної промисловості» і кафедру «Бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочної промисловості»

1993 рік

Кафедру «Бухгалтерського обліку в харчовій і м’ясо-молочної промисловості» перейменовано на кафедру «Облік і аудит»