Н У Х Т

Кафедра економічної теорії

Завідувач кафедри

Завідувачка кафедри
Ситник Інна Петрівна
професорка, докторка економічних наук

(створена у 1930 році)

Незалежно від того, є людина фахівцем з економіки чи ні, реальні економічні проблеми зачіпають інтереси усіх. Справжні професіонали повинні не лише глибоко розуміти їхню суть, але й свідомо приймати оптимальні рішення.

Кафедра економічної теорії Навчально-наукового інституту економіки і управління забезпечує необхідну для цього фундаментальну підготовку з наступних дисциплін теоретико-економічного циклу: «Економічна теорія», «Політекономія», «Економікс», «Глобальна економіка», «Ринкова економіка», «Economics», «Economic Theory», «The Basis of Economic theory».

З 2022-2023 навчального року кафедра розпочинає підготовку здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за принципово новою освітньою програмою «Цифрові бізнес-технології в підприємництві».

На шляху здобуття знань студентів супроводжують викладачі кафедри –висококваліфіковані фахівці, які керують науковою роботою студентів, результатом якої є спільні наукові публікації, доповіді молодих науковців на студентських наукових конференціях, участь в олімпіадах з економічної теорії.
Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної підготовки майбутніх фахівців, формування у них ринково-орієнтованого економічного світогляду, бази знань для вивчення прикладних фахових дисциплін, які ґрунтуються на економічній теорії.

В рамках реалізації євроінтеграційних прагнень та участі України в глобальному ринку праці кафедра економічної теорії приймає участь в англомовних бакалаврських програмах і проводить навчання англійською мовою з першого курсу для студентів денної форми навчання.

Викладачі кафедри активно займаються профорієнтаційною та виховною роботою.

Мета кафедри: здійснення освітньої діяльності, спрямованої на фундаментальну економічну підготовку спеціалістів відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно стандартів вищої освіти та вимог Болонського процесу, формування творчої, професійної особистості для практичної та наукової діяльності.

Кредо кафедри: професійне та особистісне самовдосконалення, самонавчання та саморозвиток, причетність до життя Університету, пошукова активність, високий професіоналізм, прояв ініціативи, високої вимогливості до себе і до студентів.

Остання зміна: 11 квітня 2024

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адіністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки

Крім того, кафедра економічної теорії забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів:

освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей

 • 051 «Економіка» освітньо-професійних програм «Економіка підприємства», «Економіко-правове забезпечення бізнесу»
 • 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм «Менеджмент», «Менеджмент персоналу»
 • 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг»
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит»,
 • 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм»
 • 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації»


освітнього ступеня «магістр» спеціальностей:

 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці»

З метою підвищення якості освітніх послуг до рівня світових стандартів кафедра економічної теорії проводить навчання на англомовних проектах за сучасними, престижними спеціальностями «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування».

.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Глобальна економіка   051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
   
Економікс ВСІ ОПП      
Економікс (мікро- та макроекономіка)     075 (М)  
Економікс: мікроекономіка, макроекономіка 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
075 (М)
076 (ПТБД)
076 (ЦБТП)
051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
076 (ПТБД)
051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
спец. 051 (ЕП)
спец. 051 (ЕПЗБ)
спеціальність 071

спеціальність 072
спец. 073(М)
спец. 073 (МП)
спеціальність 075
спеціальність 076
спеціальність 292
Економікс: мікроекономіка, макроекономіка  (англомовний курс) 073 (М) 073 (М) 051 (ЕП)
073 (М)
 
Економічна теорія   122 (КН) 122 (КН)  
Історія економічної думки 292 (МЕ)     спеціальність 292
Основи цифрової економіки 076 (ЦБТП)      
Політекономія 051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
076 (ЦБТП)
051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
071 (ОА)
072 (ФБСС)
073 (М)
073 (МП)
051 (ЕП)
051 (ЕПЗБ)
071 (ОА)
073 (М)
073 (МП)
спец. 051 (ЕП)
спец. 051 (ЕПЗБ)
спеціальність 071
спеціальність 072
спец. 073 (МП)
спец. 073 (М)
спеціальність 075
спеціальність 076
Політекономія (англомовний курс) 073 (М) 073 (М) 051 (ЕП)
073 (М)
 
Світова економіка       спец. 073(М)
спец. 073 (МП)

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Глобальна економіка   072 (ФБСС)  
Міжнародна та порівняльна практика управління персоналом      
Право соціального забезпечення та соціальна політика      
Формування бізнес-моделі підприємства та управління 162 (ПФБ)    
Міждисциплінарна ОНП «Промислові та крафтові технології для HоRеCа в туризмі»
Глобальна продовольча безпека 181 242    
Економічна політика 181 242 181 242  
Мікро-, макро- економічний аналіз та моделювання 181 242 181 242  
Формування бізнес-моделі компанії та управління 181 242 181 242  

 

Тема науково-дослідної роботи кафедри – теоретичні аспекти сталого розвитку економіки України. Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

 • дослідження проблем економічного зростання та переходу до моделі сталого розвитку економіки України;
 • аналіз соціально-економічних аспектів зайнятості робочої сили;
 • особливості розвитку вітчизняного підприємницького сектора та вплив глобалізації на його розвиток;
 • аналіз економічного механізму консолідації капіталу підприємств;
 • дослідження організаційно-економічного механізму соціального захисту населення ринкового типу;
 • дослідження еколого-економічного механізму природокористування в ринкових умовах;
 • дослідження проблем сталого економічного зростання в історії розвитку вітчизняної економічної думки;
 • дослідження проблем продовольчої безпеки України.

Усі зазначені питання висвітлюються на засіданнях, наукових та методичних семінарах кафедри. Результати досліджень впроваджуються в навчальний процес, а також, знаходять висвітлення у фахових та інших міжнародних наукових виданнях, репрезентуються на науково-методичних конференціях і конгресах.

1930 рік

створена кафедра теоретичної економії

1938 рік

назва змінена на – кафедру політичної економії

1987 рік

назва змінена на – кафедру економічної теорії

2006 рік

реорганізована в кафедру економічної теорії і політології

2011 рік

реорганізована в кафедру економічної теорії