Н У Х Т

Кафедра економічної теорії

Завідувач кафедри

Завідувачка кафедри
Ситник Інна Петрівна
професорка, докторка економічних наук

(створена у 1930 році)

Незалежно від того, є людина фахівцем з економіки чи ні, реальні економічні проблеми зачіпають інтереси усіх. Справжні професіонали повинні не лише глибоко розуміти їхню суть, але й свідомо приймати оптимальні рішення.

Кафедра економічної теорії Навчально-наукового інституту економіки і управління забезпечує необхідну для цього фундаментальну підготовку з наступних дисциплін теоретико-економічного циклу: «Економічна теорія», «Політекономія», «Економікс», «Глобальна економіка», «Ринкова економіка», «Economics», «Economic Theory», «The Basis of Economic theory».

З 2022-2023 навчального року кафедра розпочинає підготовку здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за принципово новою освітньою програмою «Цифрові бізнес-технології в підприємництві».

На шляху здобуття знань студентів супроводжують викладачі кафедри –висококваліфіковані фахівці, які керують науковою роботою студентів, результатом якої є спільні наукові публікації, доповіді молодих науковців на студентських наукових конференціях, участь в олімпіадах з економічної теорії.
Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної підготовки майбутніх фахівців, формування у них ринково-орієнтованого економічного світогляду, бази знань для вивчення прикладних фахових дисциплін, які ґрунтуються на економічній теорії.

В рамках реалізації євроінтеграційних прагнень та участі України в глобальному ринку праці кафедра економічної теорії приймає участь в англомовних бакалаврських програмах і проводить навчання англійською мовою з першого курсу для студентів денної форми навчання.

Викладачі кафедри активно займаються профорієнтаційною та виховною роботою.

Мета кафедри: здійснення освітньої діяльності, спрямованої на фундаментальну економічну підготовку спеціалістів відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно стандартів вищої освіти та вимог Болонського процесу, формування творчої, професійної особистості для практичної та наукової діяльності.

Кредо кафедри: професійне та особистісне самовдосконалення, самонавчання та саморозвиток, причетність до життя Університету, пошукова активність, високий професіоналізм, прояв ініціативи, високої вимогливості до себе і до студентів.

Остання зміна: 18 липня 2022

Кафедра економічної теорії забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів:

освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей

 • 051 «Економіка» освітньо-професійних програм «Економіка підприємства», «Економіко-правове забезпечення бізнесу»
 • 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм «Менеджмент», «Менеджмент персоналу»
 • 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг»
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит»,
 • 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм»
 • 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації»


освітнього ступеня «магістр» спеціальностей:

 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці»

З метою підвищення якості освітніх послуг до рівня світових стандартів кафедра економічної теорії проводить навчання на англомовних проектах за сучасними, престижними спеціальностями «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування».

.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Економікс: мікроекономіка, макроекономіка 051 (ЕП)
073 (М)
спец. 051 (ЕП)
спец. 051 (ЕПЗБ)
спеціальність 071

спеціальність 072
спец. 073(М)
спец. 073 (МП)
спеціальність 075
спеціальність 076
спеціальність 292
спеціальність 051
спеціальність 071

спеціальність 072
спеціальність 073
спеціальність 075
спеціальність 076
спеціальність 292
 
Економікс: мікроекономіка, макроекономіка  (англомовний курс) 051 (ЕП)
073 (М)
     
Економічна теорія 122 (КН)   спеціальність 161 спеціальність 151
Історія економічної думки   спеціальність 292 спеціальність 292  
Політекономія 051 (ЕП)
073 (М)
спец. 051 (ЕП)
спец. 051 (ЕПЗБ)
спеціальність 071
спеціальність 072
спец. 073 (МП)
спец. 073 (М)
спеціальність 075
спеціальність 076
спеціальність 051
спеціальність 071
спеціальність 072
спеціальність 073
спеціальність 073 (МП)
спеціальність 075
спеціальність 076
 
Політекономія (англомовний курс) 051 (ЕП)
073 (М)
     
Світова економіка   спец. 073(М)
спец. 073 (МП)
   

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Робочі програми
2018 року
Глобальна економіка       спеціальність 072
спеціальність 242
Міжнародна та порівняльна практика управління персоналом       спеціальність 076
Право соціального забезпечення та соціальна політика       спеціальність 076

Тема науково-дослідної роботи кафедри – теоретичні аспекти сталого розвитку економіки України. Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

 • дослідження проблем економічного зростання та переходу до моделі сталого розвитку економіки України;
 • аналіз соціально-економічних аспектів зайнятості робочої сили;
 • особливості розвитку вітчизняного підприємницького сектора та вплив глобалізації на його розвиток;
 • аналіз економічного механізму консолідації капіталу підприємств;
 • дослідження організаційно-економічного механізму соціального захисту населення ринкового типу;
 • дослідження еколого-економічного механізму природокористування в ринкових умовах;
 • дослідження проблем сталого економічного зростання в історії розвитку вітчизняної економічної думки;
 • дослідження проблем продовольчої безпеки України.

Усі зазначені питання висвітлюються на засіданнях, наукових та методичних семінарах кафедри. Результати досліджень впроваджуються в навчальний процес, а також, знаходять висвітлення у фахових та інших міжнародних наукових виданнях, репрезентуються на науково-методичних конференціях і конгресах.

1930 рік

створена кафедра теоретичної економії

1938 рік

назва змінена на – кафедру політичної економії

1987 рік

назва змінена на – кафедру економічної теорії

2006 рік

реорганізована в кафедру економічної теорії і політології

2011 рік

реорганізована в кафедру економічної теорії