Н У Х Т

Переведення та поновлення на навчання в НУХТ

Питаннями переведення та поновлення на навчання займаються наші навчальні підрозділи.

Порядок поновлення на навчання врегульований ст.46 Закону України «Про вищу освіту» та  Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.96 р.


Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ПЗСО або НРК5, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО або НРК5 за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

Також питання переведення висвітлені у п. 9.7 Положення про організацію освітнього процесу в НУХТ:

9.7. Переведення студентів з іншого закладу вищої освіти до НУХТ або з НУХТ до інших закладів вищої освіти здійснюється за згодою ректорів обох навчальних закладів за умови наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу та з урахуванням вимог до вступників на відповідну освітню програму.
9.7.1. Студент, який бажає перевестись до іншого закладу вищої освіти, подає на ім’я ректора НУХТ заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того закладу вищої освіти, до якого він бажає перевестись. У разі позитивного розгляду заяви та за умови ліквідації академічної різниці ректор іншого закладу вищої освіти видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до НУХТ направляє запит щодо одержання поштою його особистої справи. Отримавши запит, ректор НУХТ видає
наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням до іншого закладу вищої освіти. Особова справа студента в тижневий термін пересилається на адресу закладу вищої освіти, до якого студент переводиться. У НУХТ залишається копії академічної довідки та навчальної картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів. Наказ ректора іншого закладу вищої освіти про зарахування студента видається після одержання особової справи студента.

а питання поновлення висвітлені у п. 9.21 Положення про організацію освітнього процесу в НУХТ:

9.21.Особи, відраховані з Університету чи інших навчальних закладів до завершення навчання, бути мають право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу Університету.
9.21.1. Поновлення на навчання в Університеті здійснюється незалежно від причини відрахування, тривалості перерви в навчанні, форми навчання, спеціальності та галузі знань, джерел фінансування, форми власності закладу вищої освіти, в якому навчався здобувач, але з урахуванням вимог ч. 5 ст. 46 Закону України «Про вищу освіту».
9.21.2. Поновлення на навчання в Університеті здобувачів, що навчалися в іншому закладі вищої освіти, або навчалися в Університеті за іншою спеціальністю (освітньою програмою), здійснюється з урахуванням вимог до вступників, що були визначені конкурсною пропозицією у рік набору на освітню програму, на яку поновлюється здобувач, або в один із наступних років до року подання здобувачем заяви на поновлення.
9.21.3. Поновлення здійснюється на освітні програми того самого освітнього рівня, з якого було відраховано здобувана, на той самий або молодший курс.
9.21.4. Поновлення на навчання здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.
9.21.5. Поновлення студентів на перший курс Університету забороняється.
9.21.6. Ректор Університету має право поновити на другий курс студентів, відрахованих з першого курсу, за умови, що вони ліквідують академічну заборгованість до початку навчальних занять.
9.21.7. Заява про поновлення, подана на ім’я ректора, повинна бути розглянута в Університеті впродовж двох тижнів. Після цього заявникові повідомляються умови зараховування на навчання або причини відмови.
9.21.8. Студенту, поновленому на навчання в Університеті або переведеному з іншого закладу вищої освіти, видається залікова книжка та індивідуальний навчальний план. До навчальної картки заносяться дисципліни, оцінки з яких перезараховано.
9.21.9. Перезарахування результатів раніше складених студентом екзаменів та заліків може проводитись деканом факультету/директором інституту за умови подібної назви та/або змісту, а також обсягу навчальної дисципліни.
9.21.10. У разі, коли оцінки з дисциплін, що гіерезараховуються, у підтверджувальному документі виставлені за національною шкалою або шкалою ЄКТС без оцінок за 100-бальною шкалою, вони мають враховуються таким чином:
«Відмінно» відповідає «95»;
«Добре» відповідає «82»;
«Задовільно» відповідає «67»;
«А» відповідає «95»;
«В» відповідає «86»;
«С» відповідає «78»;
«Б» відповідає «71»;
«Е» відповідає «63».
9.21.9. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять. У разі необхідності декан факультету/директор інституту може надавати студенту, за його заявою, індивідуальний графік ліквідації академічної різниці до початку найближчої екзаменаційної сесії. Ліквідація академічної різниці може проводитись через платформу дистанційного навчання.
9.21.10. До особистої справи студента, переведеного з іншого закладу вищої освіти або поновленого у складі студентів, додаються: заява, витяг з наказу про зарахування, академічна довідка.