Н У Х Т

Положення про поселення та проживання у студентських гуртожитках

ПОЛОЖЕННЯ
про поселення та проживання у студентських гуртожитках
Національного університету харчових технологій

1. Загальні положення

Це Положення є основним нормативним документом, який регламентує поселення, проживання і виселення іногородніх студентів (вступників), аспірантів, докторантів університету денної форми навчання та їх сімей, а також, як виняток, співробітників університету і вводиться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня корпоративної культури проживання у студентських гуртожитках Національного університету харчових технологій (далі - НУХТ).

До складу Ради з поселення НУХТ входять:

 • проректор, відповідальний за даний напрям роботи (Голова Ради);
 • директор студентського містечка;
 • голови комісій з поселення факультетів/інститутів та підрозділів НУХТ;
 • голова профкому студентів НУХТ;
 • голова Ради студентського самоврядування НУХТ.

Рада з поселення НУХТ:

 • розподіляє ліжко-місця між факультетами/інститутами та структурними підрозділами НУХТ;
 • ухвалює рішення про поселення студентів;
 • ухвалює рішення про поселення аспірантів і докторантів;
 • ухвалює рішення про поселення співробітників університету.

До складу комісії з поселення факультетів/інститутів входять:

 • декан факультету або директор інституту (голова комісії);
 • заступник декана факультету або заступник директора інституту з виховної роботи;
 • голова ради студентського самоврядування факультету/інституту;
 • голова студентської ради гуртожитку;
 • голова профспілкового бюро факультету/інституту.

Комісія з поселення факультету/інституту:

 • до 1 червня ініціює збори мешканців гуртожитку;
 • формує списки студентів старших курсів факультету/інституту для поселення;
 • ухвалює подання до Ради з поселення НУХТ про відмову в поселенні студентів, які порушували Правила проживання в гуртожитку. З рішенням Ради комісія ознайомлює студента та його батьків або опікунів;
 • затверджує розподіл студентів по кімнатам, відповідно до рішення Ради з поселення НУХТ;
 • готує накази про поселення студентів факультету/інституту.

Поселення аспірантів та докторантів організовує відділ аспірантури НУХТ на місця, виділені Радою з поселення НУХТ.

Студенти, які без поважних причин не з‘явилися для поселення у визначений термін, втрачають право на проживання у гуртожитку.

У гуртожитки можуть бути поселені іногородні студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії. Сім'ї студентів, аспірантів та докторантів поселяються рішенням Ради з поселення НУХТ за поданням комісій з поселення факультетів/інститутів та відділу аспірантури та докторантури у закріплені за даними підрозділами кімнати.

Поселення в кімнати студентського гуртожитку проводиться згідно з встановленими санітарними нормами. За згодою органів студентського самоврядування факультету/інституту, профспілкового бюро факультету/інституту та особистих заяв студентів поселення в кімнати студентських гуртожитків проводиться виходячи з розрахунку: в кімнату площею 18 м2 - не більше 5 осіб, в кімнату площею 12 м2 - не більше 3 осіб.

Угода на проживання оформляється на термін з 1 вересня до кінцевої дати навчання в поточному навчальному році відповідно до затвердженого графіку навчального процесу факультету/інституту. В окремих випадках допускається продовження терміну дії угоди на період канікул за письмовою заявою студента, аспіранта, докторанта.

Поселення до студентських гуртожитків співробітників університету, як виняток, здійснює Рада з поселення НУХТ на наступних засадах:

 • поселення співробітників, відповідно до Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки №1044 від 13.11.2007 року, здійснюється лише на поточний навчальний рік при наявності заяви і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів;
 • перевага при поселенні надається сім'ям, де чоловік і дружина є співробітниками університету.

Поселення студентів до студентського гуртожитку, не закріпленого за факультетом/інститутом, може відбуватися виключно за умови наявності поважних причин, підтверджених відповідними документами, за згодою голови комісії з поселення факультету/інституту в якому навчається студент, аспірант, докторант та голови комісії з поселення факультету/інституту, куди планується поселення.

Дирекція студмістечка НУХТ на підставі наказів про поселення та списків, що передає Приймальна комісія НУХТ, здійснює підготовку ордерів, угод на поселення і передає їх завідувачам гуртожитків.

Дирекції студмістечка категорично забороняється поселення студентів, аспірантів, докторантів та їх сімей, а також, як виняток, співробітників університету до студентських гуртожитків без відповідного рішення Ради з поселення НУХТ.

Дирекція студмістечка виходить з клопотанням до Ради з поселення НУХТ про розірвання угоди на проживання при порушенні мешканцем умов угоди (договору).

2. Основні принципи поселення студентів, аспірантів, докторантів та їх сімей у студентські гуртожитки НУХТ

2.1 Організація поселення студентів І курсу у студентські гуртожитки НУХТ

Відбіркова комісія факультету/інституту після виходу наказу про зарахування формує та подає до дирекції студмістечка списки студентів першого курсу, які потребують гуртожитку. Відбіркова комісія факультету/інституту спільно з дирекцією студмістечка розробляє графік виклику студентів до університету для їх організованого поселення.

Підставою для поселення до гуртожитку є особиста заява за встановленою формою, подана у визначений термін. До гуртожитків не поселяються студенти, які проживають в м. Києві та, як правило, у межах 50 км від нього.

Для організованого поселення студенту першого курсу необхідно прибути до гуртожитку в день, вказаний у виклику на навчання.

Персональну відповідальність за своєчасне поселення студентів першого курсу несе дирекція студмістечка.

Порядок поселення до гуртожитків студентів першого курсу

Студент з паспортом, викликом на навчання і довідкою деканату/інституту повинен:

 • оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;
 • у завідувача гуртожитку отримати ордер на проживання та тимчасову перепустку;
 • подати документи для реєстрації у відділ реєстраційного обліку (далі - ВРО) студмістечка;
 • стати на військовий облік (військовозобов’язаним);
 • з угодою, в якій є відмітка інспектора ВРО звернутися до завідувача гуртожитку для оформлення поселення та отримання постійної перепустки.

2.2 Організація поселення студентів старших курсів у студентські гуртожитки НУХТ

На підставі особистих заяв студентів старших курсів, наказів про переведення на старші курси, наказів про надання індивідуального графіку проходження семестрового контролю, наказів про відрахування, реєстру пільговиків комісія з поселення факультету/інституту формує і подає до Ради з поселення НУХТ списки студентів, рекомендованих до поселення. Рада з поселення НУХТ затверджує дані списки і на підставі цих списків комісії з поселення факультетів/інститутів готують накази на поселення та передають їх до дирекції студмістечка.

Студенти, які без поважних причин вчасно не оформили всі необхідні для поселення у гуртожиток документи, поселяються за умови наявності вільних місць.

Студенти, які без поважних причин не з’явилися для поселення у визначений термін (не пізніше 10 вересня поточного року), втрачають право на проживання у гуртожитку.

Персональну відповідальність за своєчасне поселення студентів старших курсів несе дирекція студмістечка.

Порядок поселення до студентських гуртожитків студентів старших курсів:

Студент з паспортом, довідкою з деканату/інституту про те, що він є студентом (якщо раніше не проживав в гуртожитку) повинен:

 • оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;
 • отримати у завідувача гуртожитку ордер на проживання та тимчасову перепустку;
 • подати документи для реєстрації у відділ реєстраційного обліку (далі - ВРО) студмістечка (якщо раніше не проживав в гуртожитку);
 • стати на військовий облік (військовозобов’язаним);
 • пройти медогляд у медичному пункті НУХТ та отримати відмітку в угоді на проживання;
 • з угодою, в якій є відмітка інспектора ВРО та медичного пункту університету звернутися до завідувача гуртожитку для оформлення поселення і отримання постійної перепустки.

2.3 Організація поселення студентів освітнього ступеня «магістр» у студентські гуртожитки НУХТ

Поселення до гуртожитку студентів освітнього ступеня «магістр» здійснює комісія з поселення факультету/Інституту.

На підставі особистих заяв студентів, наявності або відсутності порушень Правил проживання у гуртожитку в попередні роки, наказу про зарахування, комісія з поселення формує І подає до ЗО серпня поточного року Раді з поселення НУХТ списки студентів, рекомендованих на поселення. Рада з поселення НУХТ затверджує дані списки та передає їх для формування наказу.

Студенти, які вчасно не оформили всі необхідні для поселення у гуртожиток документи, поселяються за умови наявності вільних місць.

Обов'язковому поза конкурсному поселенню підлягають студенти денної форми навчання, які мають пільгу відповідно до законодавчих актів.

Персональну відповідальність за своєчасне поселення студентів освітнього ступеня «магістр» несе дирекція студмістечка.

Порядок поселення до гуртожитків студентів освітнього ступеня «магістр»

Студент з паспортом, довідкою з деканату/інституту про те, що він є студентом (якщо раніше не проживав в гуртожитку) повинен:

 • оформити угоду на проживання у гуртожитку та провести оплату;
 • отримати у завідувача гуртожитку ордер на проживання та тимчасову перепустку;
 • подати документи для реєстрації у відділ реєстраційного обліку (далі - ВРО) студмістечка (якщо раніше не проживав в гуртожитку);
 • стати на військовий облік (військовозобов’язаним);
 • пройти медогляду медичному пункті НУХТ та отримати відмітку в угоді на проживання;
 • з угодою, в якій є відмітка інспектора ВРО та медичного пункту університету звернутися до завідувача гуртожитку для оформлення поселення і отримання постійної перепустки.

2.4 Організація поселення іноземних студентів у студентські гуртожитки НУХТ

Поселення студентів, які прибули на навчання із зарубіжних країн, можливо лише тільки після проходження відповідного медичного огляду та здійснюється після підписання відповідного контракту на навчання з університетом. При цьому, відповідно до наказу про поселення, який готує відділ міжнародних зв'язків, укладається угода на проживання, в якій вказуються умови розміщення у гуртожитку, розмір оплати та термін проживання.

3. Організація і порядок виселення студентів, аспірантів, докторантів, співробітників та їх сімей зі студентських гуртожитків НУХТ

3.1 Студенти, аспіранти, докторанти, співробітники та їх сім’ї, у яких закінчився термін проживання у гуртожитках, зобов’язані до завершення терміну проживання розрахуватися з бухгалтерією університету, повернути отриманий для користування м'який і твердий інвентар, забрати свої речі з кімнати та камери схову, повернути перепустку і здати кімнату у належному стані.

3.2 Студенти, аспіранти, докторанти та їх сім’ї, які раніше терміну, вказаному в угоді, втратили право на проживання у гуртожитках, зобов’язані у двотижневий термін розрахуватися з бухгалтерією університету, повернути отриманий для користування м'який і твердий інвентар, забрати свої речі з кімнати та камери схову, повернути перепустку і здати кімнату у належному стані. Термін на виселення розпочинається з дати виходу наказу про: переведення до іншого закладу вищої освіти; переведення на заочну форму навчання; відрахування з університету; виселення з гуртожитку.

3.3 Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць студентами, аспірантами, докторантами та їх сім'ями, які втратили право на проживання у гуртожитках, покладається на завідувача гуртожитку.

3.4 Завідуючий гуртожитком у встановленому порядку повертає студентові, аспірантові, докторантові та їх сім'ям особисті речі, прийняті на зберігання.

4. Організація і порядок поселення та виселення вступників у студентських гуртожитках НУХТ

4.1 Вступники поселяються до гуртожитку на підставі направлень приймальної комісії на період проведення вступних випробувань.

4.2 Підставою для поселення вступника до гуртожитку є його заява, подана до приймальної комісії НУХТ. Першочергово поселяються вступники, які мають пільгу згідно законодавчих документів. Разом з вступником можуть проживати батьки, в період проведення вступних випробувань, на загальних підставах.

4.3 Вступник повинен пройти інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки, ознайомитись з правилами внутрішнього розпорядку.

4.4 Персональну відповідальність за своєчасне поселення вступника несе завідувач гуртожитку.

4.5 Вступники, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, звільняють місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів.

У випадку, коли виїзд до місця постійного проживання у відповідний термін не можливий через хворобу, відсутність квитка для проїзду, а також через інші поважні причини, на підставі особистої заяви вступника, за погодженням з ректором (проректором) цей термін може бути продовжений. У випадку, коли вступник в зазначений термін не залишив гуртожиток, виселення проводиться згідно з чинним законодавством України.

4.6 При від’їзді з гуртожитку вступник зобов’язаний за два дні попередити завідуючого гуртожитком. Від’їжджаючим необхідно здати завідувачу гуртожитку в належному стані майно, яке було закріплене за ним, житлову кімнату та ключі від неї. Особисті речі здаються до камери схову. Адміністрація гуртожитку за зберігання особистих речей, які не зберігалися в камері схову, відповідальності не несе.

4.7 Особи, які втратили право на проживання в гуртожитках, зобов’язані у триденний термін сплатити заборгованість за проживання в гуртожитку, повернути отриманий для користування м’який і твердий Інвентар, забрати свої речі з кімнати та камери схову, здати тимчасову перепустку.

4.8 Термін на виселення розпочинається з дати:

 • закінчення встановленого в заяві терміну проживання;
 • виходу наказу про зарахування.

4.9 Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць особами, які втратили право на проживання в гуртожитках, покладається на завідувача гуртожитку.

4.10 Завідуюча гуртожитку у встановленому порядку повертає студентові його особисті речі, прийняті на зберігання.

4.11 Кастелянка приймає від студента м’який інвентар, який був виданий йому на період проживання в гуртожитку. При виявленні нестачі (пошкодження, знищення) виданого в користування майна вона інформує про це завідувача гуртожитком для відшкодування матеріальних збитків.

4.12 Завідувач гуртожитку:

 • доводить до вступника підставу для виселення;
 • надає інформацію про термін проживання для розрахунку в бухгалтерію;
 • приймає від вступника твердий інвентар, що був виданий йому в користування на період проживання в гуртожитку;
 • організовує виселення вступника;
 • вилучає тимчасову перепустку з дня фактичного звільнення ліжко-місця, але не пізніше встановленого для виселення терміну.

4.13 Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям, які проживають у гуртожитку.

4.14 Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках встановлюється керівництвом НУХТ і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

5. Додаткові положення

5.1 Ліжко-місця, закріплені за факультетами/інститутами та за відділом аспірантури і докторантури, після звільнення їх студентами, аспірантами, докторантами та їх сім'ями протягом навчального року залишаються за цими підрозділами. Тимчасова передача таких ліжко-місць іншому підрозділу здійснюється лише за рішенням Ради з поселення НУХТ.

5.2 Переселення з кімнати в кімнату (або з гуртожитку до гуртожитку) проводиться тільки згідно з наказом на підставі рішення комісії з поселення відповідного факультету/інституту.