Н У Х Т

Положення НУХТ

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в НУХТ Дивитись 

 

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну практику здобувачів освiтньо-наукового ступеня доктора філософії у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника Вченою радою НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про навчальний корпус фізичного виховання НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в Національному університеті харчових технології


ПОЛОЖЕННЯ про опитування учасників освітнього процесу в Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про гаранта освітньої програми у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету харчових технологій


Методичні рекомендації МОН для професійного розвитку науково-педагогічних працівників


ПОЛОЖЕННЯ про планування, проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних працівників у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕНННЯ про порядок рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про поселення та проживання у студентських гуртожитках НУХТ

НАКАЗ про зміни до пункту 2.4 Положення про поселення та проживання у студентських гуртожитках НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу вченої ради Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу вченої ради навчально-наукового інституту (факультету) Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про вчену раду Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про науково-технічну раду НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про науково-методичну раду НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-науковий інститут економіки і управління НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-науковий інститут харчових технологій НУХТ


Положення про використання технологій дистанційного навчання в Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення здобувачiв, якi навчаються за кошти фiзичних та юридичних осiб, на вакантнi мiсця державного замовлення в Нацiональному унiверситетi харчових технологiй


ПОЛОЖЕННЯ про сертифікатні програми Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної роботи студентів


ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки та проведення виборів до вчених рад факультетів, навчально-наукових інститутів НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу "Краща академічна група НУХТ"


ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання делегатів з числа штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, для участі у виборних органах громадського самоврядування факультету, навчально-наукового інституту НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання делегатів з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборних органах громадського самоврядування університету (факультету, навчально-наукового інституту) НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання делегатів з числа штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, для участі у виборних органах громадського самоврядування НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки та проведення Конференції трудового колективу навчально-наукового інституту (факультету) НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки та проведення Конференції трудового колективу НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про вчену раду навчально-наукового інституту (факультету) НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичне управління


ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників


ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» у Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнські олімпіади Національного університету харчових технологій для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти


ПОЛОЖЕННЯ про порядок представлення до заохочення працівників, студентів, колективів Національного університету харчових технологій та працівників і колективів сторонніх організацій і підприємств


ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації та проведення конкурсу за програмою Еразмус+ КА1 - індивідуальна навчальна кредитна мобільність


ПОЛОЖЕННЯ про Центр моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету (ЦМЯКОДУ)


ПОЛОЖЕННЯ про тендерний комітет НУХТ


Положення про Науково-методичну комісію інституту (факультету)


Положення про відеоспостереження в Національному університеті харчових технологій


Тимчасове положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у Національному університеті харчових технологій