Н У Х Т

Витяг з правил прийому [ожидает перевода]

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається закладом вищої освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного (регіонального) замовлення, включаючи перерозподіл між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та завершенням зарахування вступників.

Квота місць державного замовлення для іноземців встановлюється державним замовником.

Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, визначається на засіданні Приймальної комісії.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до закладів вищої освіти за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) (освітня програма «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» є неакредитованою).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра.

Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань у формі співбесіди з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.
Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених цими Правилами прийому.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими Умовами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пункту 7.7 цих Правил, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного (регіонального) замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах закладу вищої освіти, у разі неможливості – іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).
Іноземці особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність (спеціалізацію, напрям підготовки) та форму навчання.

До заяви вступник додає:

  • документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток з отриманими з навчальних дисциплін оцінками (балами);
  • витяг з навчальної картки студента (форма № Н-2.03, для вступників – студентів НУХТ);
  • свідоцтво про закінчення підготовчого відділення з результатами атестування з української чи російської мов (при наявності);
  • довідку про стан здоров’я з батьківщини, видану медичним закладом не раніше, як за 2 місяці до в’їзду в Україну;
  • свідоцтво про народження;
  • п’ятнадцять однакових кольорових фотокарток (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3,5 × 4,5 см;
  • копію шлюбного свідоцтва чи свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ, імен або по батькові у документах);
  • копію паспорта (сторінки, де вказанопрізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий паспорт);
  • страховий поліс з надання медичної допомоги.

Оригінали документів пред’являються особисто.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для країн – учасниць Конвенції,  що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), – проставлення штампа «Apostille»).
При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється до початку другого семестру першого року навчання його власника.
Документи до Приймальної комісії вступник подає в оригіналі, а якщо вони виконані мовою, що відрізняється від української чи російської, – разом з нотаріально завіреним перекладом українською чи російською мовою.
Якщо в жодному з документів (або їх перекладі), що подаються до Приймальної комісії, не вказані українською мовою повністю прізвище, ім’я та по батькові вступника, то додатково подається нотаріально завірений переклад українською мовою сторінки паспорта вступника чи свідоцтва про народження, де повністю вказано його прізвище, ім’я та по батькові.
Усі копії документів завіряються за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному вищезазначеному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.
Приймальна комісія розглядає документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.
Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності) фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
Для вступників – іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до університету для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії для іноземців
та осіб без громадянства

Денна та заочна
форми навчання

Початок прийому заяв та документів від вступників-іноземців

01 червня

Закінчення прийому заяв та документів від вступників-іноземців, які мають складати вступні випробування до університету

17 жовтня

Строки проведення вступних випробувань
(у декілька етапів по мірі формування груп)

з 10 червня по 18 жовтня

Терміни зарахування вступників-іноземців

не пізніше 15 днів після проведення конкурсного відбору

Для вступників – іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

02 липня

Закінчення прийому заяв та документів

13 вересня

Додаткові вступні випро­бу­ван­ня для вступників на основі сту­пеня вищої освіти (освітньо-ква­лі­фі­ка­ційного рівня), здобутого за ін­шою спеціальністю (напрямом під­го­товки) проводяться

з 02 вересня
по 18 вересня

Строки проведення вступних випробувань (у декілька етапів по мірі формування груп)

з 02 липня
по 19 вересня

Терміни основного зарахування вступників на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
28 серпня

Терміни зарахування вступників на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
20 вересня

 Конкурсний відбір та зарахування вступників – іноземців та осіб без громадянства, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до університету для здобуття ступеня бакалавра, здійснюється за результатами вступних випробувань у формі співбесід із зазначених цими правилами предметів (див. Інформаційну таблицю 2).

Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

Критерії оцінювання знань вступників із кожного предмета вступного випробування у формі співбесіди розробляє Приймальна комісія.

Співбесіда оцінюється за шкалою від 2 до 5 балів.

Вступники, які на співбесіді отримали оцінку «2» до подальших вступних випробувань не допускаються.

Конкурсний відбір та зарахування вступників – іноземців та осіб без громадянства, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають до університету для здобуття ступеня бакалавра, здійснюється за результатами вступних випробувань у формі співбесіди з фахових дисциплін.

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з фахових дисциплін у формі співбесіди.

Висновок про можливість зарахування на другий (третій) курс робиться за обчисленням з документів вступника розбіжності у кількості годин на вивчення вступником тих дисциплін, які згідно навчальних планів вивчаються студентами університету протягом першого (першого і другого) року навчання за відповідною спеціальністю і формою отримання вищої освіти.

Програми фахових вступних випробувань і критерії оцінювання знань вступників із дисциплін фахового вступного випробування розробляють фахові атестаційні комісії.

Під час співбесіди член комісії з проведення співбесіди записує питання і відмічає правильність відповідей в листку співбесіди, листок по закінченню співбесіди підписується вступником та членами комісії.

Співбесіда оцінюється за шкалою від 2 до 5 балів.

Вступники, які на співбесіді отримали оцінку «2» до подальших вступних випробувань не допускаються.

Конкурсний відбір та зарахування вступників – іноземців та осіб без громадянства, які на основі освітнього ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають до університету для здобуття ступеня магістра, здійснюється за результатами вступних випробувань у формі співбесіди з фахових дисциплін та вступного іспиту з ділової української мови.

Програми фахових вступних випробувань, вступного іспиту з ділової української мови і критерії оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях розробляють фахові атестаційні та предметні екзаменаційні комісії.

Додаткове вступне випробування під час прийому на навчання для здобуття ступеня магістра призначається для вступників на основі освітнього ступеня бакалавра або магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Додаткове вступне випробування передує фаховому випробуванню і проводиться у формі співбесіди.

Програма додаткового вступного випробування і критерії оцінювання знань вступників на додатковому вступному випробуванні розробляються фаховими атестаційними комісіями.

Під час співбесіди член комісії з проведення співбесіди записує питання і відмічає правильність відповідей в листку співбесіди, листок по закінченню співбесіди підписується вступником та членами комісії.

Співбесіда оцінюється за шкалою від 2 до 5 балів.

Вступники, які на співбесіді отримали оцінку «2» до участі у наступному випробуванні не допускаються.