Н У Х Т

Вступ на магістра 2023

бакалавр - на магістра

2023 рік

Увага! На цій сторінці поступово, ближче до відповідних дат викладатиметься ДЕТАЛЬНА інформація про необхідні дії для вступу на магістра.

НРК6національна рамка кваліфікацій 6 (бакалавр);
НРК7 - національна рамка кваліфікацій 7 (спеціаліст, магістр).

Нове - унизу!

відбіркові комісії

Дати вступної кампанії

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 зараховуються бал (бали):
- для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» - ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року;
- для вступу на спеціальність 061 «Журналістика» - ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року, або ЄВІ 2023 року та фахового іспиту для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» в НУХТ;
- для вступу на інші спеціальності - ЄВІ 2023 року та фахового іспиту.

Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Інформаційна таблиця 4), вступники на основі НРК6 використовують тільки результати розгляду мотиваційних листів.

Потенційні вступники звертаються до відбіркових комісій (див. нижче на цій сторінці вкладку Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах) для реєстрації на складання ЄФВВ та/або ЄВІ. Інформація про реєстрування на ЄФВВ та/або ЄВІ детально описана у вкладці Реєстрація для проходження ЄФВВ / ЄВІ.

Увага! Реєстрація на ЄФВВ та/або ЄВІ не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Подавати електронну заяву на участь у конкурсному відборі слід після отримання результатів вступних випробувань у визначені терміни через особистий електронний кабінет на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ (сайт працюватиме у повному функціоналі з 01 липня).

Реєстрація для проходження ЄФВВ/ ЄВІ

1.Приймальна комісія НУХТ здійснює реєстрацію за умови особистої присутності вступника (особиста реєстрація) та/або дистанційно (дистанційна реєстрація) від 08 травня до 31 травня, а також у додатковий період - з 12 до 14 липня.

У разі здійснення дистанційної реєстрації заклади вищої освіти розміщують на своїх офіційних вебсайтах електронну(і) адресу(и) приймальної комісії, зазначену(і) в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти, для отримання копій документів вступників, а також номери телефонів, за якими вступники можуть отримати консультацію. Водночас заклади вищої освіти можуть додатково використовувати інші канали обміну інформацією (власні системи тощо) - за умови розміщення відповідної інформації на сайті закладу освіти і забезпечення можливості використання офіційної електронної адреси приймальної комісії.

2. Реєстрацію здійснює за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують ДП «Інфоресурс» та Український центр, приймальна комісія одного з вибраних вступником закладів вищої освіти з метою участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня вищої освіти магістра.

Якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та за іншими спеціальностями, він реєструється приймальною комісією закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

3. Вступники повинні мати картку фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Якщо вступник не має такої картки, то приймальна комісія створює її перед початком реєстрації.

4. Для дистанційної реєстрації вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого, визначеного закладом вищої освіти каналу зв’язку скановані копії (фотокопії):

заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка (у разі дистанційної реєстрації) (далі - анкета) (додаток 3);

документа, що посвідчує особу;

облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році (додаток 4), виданої за місцем навчання (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);

медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).

Файли зображень документів та заяви мають бути збережені у форматі jpg, jpeg, gif, png або pdf.
Файл фото має містити зображення тільки одного фото розміром 3 × 4 см (354 × 472 пікс.) - у форматі jpg, jpeg, gif або png. Якщо ваш пристрій зберігає файли у форматі heic, то для їх перетворення у формат jpg спробуйте скористатися цим стороннім сервісом.
Перед створенням цифрової копії фотокартки - ознайомтесь з можливими правильними і неправильними прикладами.
Перед надсиланням перевірте, що завантажувані зображення є чіткими, правильними і повними. За потреби редагування зображень - спробуйте скористатися цим стороннім сервісом.

5. Перед початком дистанційної реєстрації вступника відповідальний працівник приймальної комісії повинен:

1) перевірити наявність документів, що потрібні для реєстрації, та надати відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи, або за допомогою іншого, визначеного закладом вищої освіти каналу зв’язку):

підтвердити отримання документів та повідомити, що документи взято для опрацювання - якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі скановані копії (фотокопії) документів згідно з вимогами цього Порядку;

надіслати повідомлення про потребу в додатковому вивченні наданих документів - якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а у представника Приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;

надіслати повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови - якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі скановані копії (фотокопії) документів згідно з вимогами цього Порядку;

2) зв’язатися із закладом вищої освіти, який видав довідку щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, для підтвердження її достовірності, якщо у представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності. Якщо достовірність довідки:

підтверджено - продовжити реєстрацію вступника;

не підтверджено - відмовити вступнику в реєстрації;

потребує часу для підтвердження - відтермінувати реєстрацію вступника;

3) роздрукувати надіслані документи та сформувати особову справу вступника для подальшого її використання в процесі реєстрації.

6. Під час реєстрації приймальна комісія створює запит на формування екзаменаційного листка та його оформлення. Вступник вважається зареєстрованим після оформлення екзаменаційного листка.

Запит на формування екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Сервіс).

Формування екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Українського центру (далі - Програма).

Перевірку достовірності інформації, наданої вступником, здійснює приймальна комісія під час реєстрації.

7. У процесі створення запиту на формування екзаменаційного листка з інформації, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, за допомогою Сервісу генеруються такі дані, що в подальшому передаються до Програми:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;

2) число, місяць і рік народження вступника;

3) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника;

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);

5) дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або код здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти - для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань, або дані довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році (додаток 4), виданої за місцем навчання - для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань та персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

У разі дистанційної реєстрації відповідальний працівник приймальної комісії має здійснити перевірку відповідності інформації, зазначеної в підпунктах 1-5 пункту 5 цього Порядку, згенерованої за допомогою Сервісу, із даними, зазначеними вступником в анкеті.

Якщо вступник є особою із числа осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, то вищезазначена інформація вноситься до Сервісу представником приймальної комісії.

У процесі формування екзаменаційного листка до Програми вносяться такі дані:

номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;

іноземна мова, з якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

інформація про блоки єдиного фахового вступного випробування, яке вступник бажає пройти;

інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, (для осіб з особливими освітніми потребами);

інформація про населений пункт, у якому (або у передмісті якого) вступник бажає пройти вступні випробування.

8. Після внесення інформації до Програми генерується реєстраційна картка учасника вступних випробувань (додаток 5), яку представник приймальної комісії має роздрукувати та:

1) у разі очної реєстрації надати для перевірки особі, яка реєструється. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує підписанням реєстраційної картки (у разі виявлення помилок вносяться відповідні зміни, після чого генерується нова реєстраційна картка). Підписана реєстраційна картка має зберігатися в особовій справі вступника;

2) у разі дистанційної реєстрації здійснити повторну перевірку відповідності інформації, зазначеної в реєстраційній картці, із даними, зазначеними вступником в анкеті. Якщо дані внесено правильно - в реєстраційній картці під фразою «Зазначені дані мною перевірені, підтверджую правильність внесення даних» зазначити свої ініціали та прізвище, на реєстраційній картці та анкеті поставити підпис (у разі виявлення помилок внести відповідні зміни, після чого згенерувати нову реєстраційну картку). Завірена реєстраційна картка разом із анкетою мають зберігатися в особовій справі вступника.

9. Оформлення екзаменаційного листка здійснюється за умови підтвердження вступником (у разі очної реєстрації) або відповідальним працівником приймальної комісії (у разі дистанційної реєстрації) внесеної до Програми інформації (підписання реєстраційної картки).

В екзаменаційному листку у спеціально відведених місцях:

наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

за наявності проставляється печатка закладу вищої освіти (приймальної комісії);

зазначаються прізвище та ініціали, ставиться підпис особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка.

10. Інформацію про видачу вступникові екзаменаційного листка зазначають у журналі видачі екзаменаційних листків (додаток 6).

У разі дистанційної реєстрації:

1) скановані копії екзаменаційного листка та реєстраційної картки мають бути надіслані вступнику на електронну адресу, зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації;

2) оформлений екзаменаційний листок зберігається в приймальній комісії, у разі якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті, та видається вступнику особисто. Вступник має забрати свій екзаменаційний листок не пізніше ніж за 2 тижні до початку вступних випробувань;

3) оформлений екзаменаційний листок має бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку (протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації), у разі якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті. У такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків у графі «Підпис вступника» фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення. Якщо екзаменаційний листок не надійшов на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

11. Факт оформлення приймальною комісією екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

12. Для кожного вступника, якому оформлено екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

13. Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

1) надання вступником недостовірної інформації або надання у процесі дистанційної реєстрації неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації;

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

3) необхідності створення особі для проходження вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

14. У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його дублікат. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка видала екзаменаційний листок.

15. Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала для участі у вступних випробуваннях, а також надати раніше виданий екзаменаційний листок, що анулюється.

Якщо у процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані - він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних даних.

16. Якщо вступник через певні причини не зможе взяти участі у вступному(их) випробуванні(ях) - він повинен не пізніше ніж за три тижні до проведення основної сесії відповідного вступного випробування надіслати до відповідного регіонального центру раніше отриманий екзаменаційний листок і заяву про відмову в реєстрації.

Увага! Реєстрація на ЄФВВ та/або ЄВІ не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

 

Реєстрування пільг вступників

Для вступників пільгових категорій існують особливості створення електронних кабінетів. Перед створенням кабінету (або перед поданням першої заяви) вам необхідно звернутись до будь-якого державного закладу вищої освіти з проханням зареєструвати вас в Єдиній державній електронній базі з питань освіти - ЄДЕБО у реєстрі "Особи зі спеціальними умовами вступу". Цей реєстр є єдиним для всієї України.

Під час звернення надайте:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ про освіту;
 • документи, що підтверджують право пільги.

Для різних категорій пільг існують різні вимоги щодо переліку сканкопій документів, що завантажуються до реєстру. Після внесення ваших даних у реєстр в електронному кабінеті вступника ви побачите спеціальну позначку, що вас ідентифіковано як особу зі спеціальними умовами вступу.

Документи, що підтверджують пільги (2023 рік)

Про особливості подання заяв вступниками з тимчасово окупованої території, території активних або можливих бойових дій - лист МОН від 20.07.2023р. із змінами від 24.07.2023.

Звернутися потрібно до будь-якого державного закладу вищої освіти особисто вступнику із оригіналами відповідних документів, або надіслати нам якісні скановані копії цих документів з накладеним КЕП (можна також скористатися Дія.Підпис) САМОГО ВСТУПНИКА.

Про особливості подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих років

Реєстрація електронного кабінету вступника

У 2023 році заяви на вступ подаються тільки в електронній формі. Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня.

Під час реєстрації особистого електронного кабінету потрібно зазначити такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника);
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЄВІ/ЄФВВ (вказується будь-який з дозволених Порядком прийому)
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЄВІ/ЄФВВ).

Реєстрація електронного кабінету вступника на основі НРК6 та НРК7 та подання заяв в електронній формі (відеоінструкція Міністерства)

Реєстрація електронного кабінету вступника 0:00
Заповнення даних вступника 0:43
Перший вхід у кабінет 2:11
Документи про освіту 3:38
Реєстрування заяви на участь у вступному випробуванні 4:13
Подання заяви на вступ 5:16
Про мотиваційний лист 7:53

Інструкція щодо створення електронного кабінету вступника та подання заяв в електронній формі

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

Поширені запитання-відповіді щодо вступної кампанії у 2023 році

Реєстрація для проходження вступних випробувань

Реєстрація вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення на навчання для здобуття ступеня магістра для проходження співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ, здійснюється з 01 липня до 1800 16 липня 2023 р.
Реєстрація вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних / юридичних осіб, на навчання для здобуття ступеня магістра для проходження фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ, здійснюється з 17 липня до 1800 11 серпня 2023 р. Реєстрація 12 серпня відбуватиметься до 1300 лише очно.

Заяву на участь у вступних випробуваннях - співбесіді та/або фаховому випробуванні - вступники для здобуття вищої освіти ОС «Магістр» мають можливість подати з електронного кабінету вступника.

Програми вступних випробувань
   Підготовка до співбесіди
   Підготовка до фахового вступного випробування

Результати вступних випробувань на магістра

Максимальні обсяги державного замовлення на магістра (для економічних спеціальностей)

Конкурсна ситуація

Про алгоритм розподілу бюджетних місць (для економічних спеціальностей)

Статуси електронних заяв

Результати розгляду мотиваційних листів

Обсяги державного замовлення та прохідні бали

Рейтинові списки

Списки рекомендованих

Про підтвердження вибору місця навчання
та подачу документів для зарахування на навчання

Отримання вищої освіти за іншою спеціальністю
(магістр - на магістра або спеціаліст - на магістра)


Увага!
На цій сторінці поступово, ближче до відповідних дат викладатиметься ДЕТАЛЬНА інформація про необхідні дії для вступу на магістра (варіант отримання вищої освіти за іншою спеціальністю).

2023 рік

Нове - унизу!

відбіркові комісії

ПЗСО - повна загальна середня освіта;
НРК5 - національна рамка кваліфікацій 5 (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр);
НРК6національна рамка кваліфікацій 6 (бакалавр);
НРК7 - національна рамка кваліфікацій 7 (спеціаліст, магістр).

Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Інформаційна таблиця 4), вступники на основі НРК7 використовують тільки результати розгляду мотиваційних листів. Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на інші спеціальності, які згідно з Правилами прийому передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ, вступники на основі НРК7 крім подання мотиваційного листа можуть за їх вибором або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну(-ий, -і) співбесіду та/або фаховий іспит.

Дати вступної кампанії

Реєстрація електронного кабінету вступника

У 2023 році заяви на вступ подаються тільки в електронній формі. Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня.

Під час реєстрації особистого електронного кабінету потрібно зазначити такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника);
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЄВІ/ЄФВВ (вказується будь-який з дозволених Порядком прийому)
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЄВІ/ЄФВВ).

Реєстрація електронного кабінету вступника на основі НРК6 та НРК7 та подання заяв в електронній формі (відеоінструкція Міністерства)

Реєстрація електронного кабінету вступника 0:00
Заповнення даних вступника 0:43
Перший вхід у кабінет 2:11
Документи про освіту 3:38
Реєстрування заяви на участь у вступному випробуванні 4:13
Подання заяви на вступ 5:16
Про мотиваційний лист 7:53

Інструкція щодо створення електронного кабінету вступника та подання заяв в електронній формі

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

Поширені запитання-відповіді щодо вступної кампанії у 2023 році

Реєстрація для проходження вступних випробувань

Реєстрація вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборіна навчання для здобуття ступеня магістра для проходження співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ, здійснюється з 01 липня до 1400 26 липня 2023 р.
Реєстрація вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра для проходження фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ, здійснюється з 17 липня до 1800 11 серпня 2023 р. Реєстрація 12 серпня відбуватиметься до 1300 лише очно.

Заяву на участь у вступних випробуваннях - співбесіді та/або фаховому випробуванні - вступники для здобуття вищої освіти ОС «Магістр» мають можливість подати з електронного кабінету вступника.

Програми вступних випробувань
   Підготовка до співбесіди
   Підготовка до фахового вступного випробування

Результати вступних випробувань на магістра

Конкурсна ситуація

Статуси електронних заяв

Результати розгляду мотиваційних листів

Рейтинові списки

Про підтвердження вибору місця навчання
та подачу документів для зарахування на навчання