Н У Х Т

Вступ на навчання іноземних громадян - 2022

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», (крім вступників з Республіки Бєларусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні програми. Заклади вищої освіти також можуть приймати іноземців для навчання в аспірантурі, докторантурі, за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

           Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання.

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти заклад освіти укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників.

         Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти тричі на рік у визначені цими Правилами прийому строки для здобуття ступенів бакалавра, магістра.

Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, Порядку прийому  та цим Правилам прийому, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступного іспиту для іноземців та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

                  Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти 

         Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

ЗАПРОШЕННЯ НА НАВЧАННЯ

Для отримання Запрошення до Відбіркової комісії необхідно надати наступні документи:

 1. Копія дійсного паспорту з нотаріально завіреним перекладом, сторінки, де вказується прізвище, ім’я, по-батькові українською мовою.
 2. Документи про повну середню освіту (копію з перекладом на українську мову).
 3. Згоду на обробку персональних даних.
 4. Доручення для отримання запрошення (у випадку, якщо вступник забирає його не особисто, легалізоване в країні громадянства вступника з перекладом українською мовою).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ

Іноземці та особи без громадянства, які знаходяться на території України особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність (спеціалізацію, напрям підготовки) та форму навчання.

До заяви вступник додає:

 • документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток з отриманими з навчальних дисциплін оцінками (балами). (надається оригінал з нотаріально завіреним перекладом українською мовою);
 • витяг з навчальної картки студента (форма № Н-2.03, для вступників – студентів НУХТ);
 • свідоцтво про закінчення підготовчого відділення з обов’язковими результатами атестування з української мови (при наявності);
 •  довідку про стан здоров’я з батьківщини, видану медичним закладом не раніше, як за 2 місяці до в’їзду в Україну (надається оригінал з нотаріально завіреним перекладом українською мовою);
 • свідоцтво про народження (надається оригінал з нотаріально завіреним перекладом українською мовою);
 • десять однакових кольорових фотокарток (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3,5 × 4,5 см;
 • копію шлюбного свідоцтва чи свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ, імен або по батькові у документах) (надається оригінал з нотаріально завіреним перекладом українською мовою);
 • дві копії паспорта (сторінки, де вказанопрізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий паспорт) (надається оригінал з нотаріально завіреним перекладом українською мовою);
 • страховий поліс з надання медичної допомоги;
 • запрошення на навчання, оформлене за зразком МОН України, яке було видано відділом міжнародних зв’язків НУХТ або іншим ЗВО України.

Оригінали документів пред’являються особисто.

Для іноземних вступників, які беруть участь у дистанційному прийомі,  всі вище перераховані документи мають бути передані партнерською організацією до університету до моменту формування наказу про зарахування іноземного вступника.

УВАГА! Вступникам перед поїздкою до України рекомендується пройти повну вакцинацію проти COVID-19 однією з вакцин, схвалених Європейським Союзом  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_en#authorised-vaccines

Документи про попередню освіту мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для країн – учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), – проставлення штампа «Apostille»).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою отримання наступного ступеня освіти здійснюється до початку другого семестру першого року навчання його власника.

 

Остання зміна: 04 червня 2022