Н У Х Т

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньою програмою
«Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Технологічна експертиза необхідна для визначення можливостей і використання на практиці найбільш ефективних та економічних технологій для виробництва якісної, фізіологічно безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції.

Випускники цієї освітньої програми сприятимуть поліпшенню якості та безпеки вітчизняної харчової продукції, збільшенню її конкурентоспроможності на світовому ринку, гармонізації українських норм у сфері харчової безпеки з кращим міжнародним досвідом у харчовій галузі та розширенню експортних ринків України.

Освітня програма зорієнтовує студентів проводити на високому професійному рівні технологічну експертизу виробництва харчової продукції, оцінювання якості і безпечності харчової продукції і продовольчої сировини, встановлювати відповідність її вимогам відповідних стандартів, у т.ч. міжнародних, з метою підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

У процесі навчання студенти опановують теоретичні основи харчових технологій, сучасні технології харчової промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного контролю сировини, напівпродуктів та готової продукції харчової промисловості. Майбутні фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технології харчових продуктів з використанням найновіших інформаційно-програмних засобів.

Спектр умінь та навичок фахівця з харчових технологій надзвичайно широкий, а саме:

 • науково обґрунтовувати зміни, що мають місце при виробництві харчових продуктів під впливом різних факторів;
 • давати оцінку технологічним процесам з точки зору їх впливу на якість готових виробів;
 • робити висновки щодо якості харчового продукту за його кольором, смаком та запахом, визначати природу барвних, ароматичних та смакових речовин в сировині та продуктах харчування;
 • розробляти схеми технохімічного та мікробіологічного контролю;
 • проводити санітарно-гігієнічні дослідження харчових продуктів; виявляти можливі ознаки псування харчових продуктів під дією мікроорганізмів; роботи з поживним середовищем з висівання штамів мікроорганізмів;
 • розробляти систему управління якістю та безпечністю на підприємстві.

Аргументи на користь навчання за спеціальністю «Харчові технології» за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» Навчально-науковому інституті харчових технологій в Національному університеті харчових технологій:

 • НУХТ – один з найавторитетніших українських ВНЗ в харчовій індустрії;
 • високий рівень підготовки в навчально-науковому інституті харчових технологій зі спеціальних  дисциплін дозволяє розширити кар'єрні можливості і працювати на керівних посадах в галузях промисловості, а саме, на підприємствах харчової промисловості, акредитованих лабораторіях та органах з сертифікації систем;
 • ґрунтовне викладання в НУХТ фахових дисциплін надає можливість працювати не тільки в українських, але і в зарубіжних компаніях;
 • у НУХТ є всі можливості для того, щоб не лише навчання, а й дозвілля у найкращі студентські роки було по-справжньому цікавим.

Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», можна виділити:

 • професіонал з безпеки та якості;
 • фахівець з технічної експертизи;
 • інспектор з контролю якості продукції;
 • інспектор з експорту;
 • фахівець із стандартизації, сертифікації та якості.

Перелік фахових предметів, які вивчають студенти освітньої програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»:

 • експертиза харчових продуктів;
 • інформаційні технології з управління якістю та безпечністю харчових продуктів;
 • технічне регулювання;
 • системи управління;
 • аудит систем управління безпечністю.

Остання зміна: 14 лютого 2019