Н У Х Т

Технології зберігання і переробки зерна

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньою програмою «Технології зберігання і переробки зерна»

Магістерська підготовка за освітньою програмою «Технології зберігання і переробки зерна» передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, діяльність яких в майбутньому пов’язана з науково-дослідною, педагогічною, організаційно-управлінською, проектно-конструкторською діяльністю в галузі технології зберігання зерна, переробки зерна в борошно та крупу і для виробництва комбікормів.

Проведений аналіз обов’язків магістрів даного профілю дозволив виділити наступні професійні задачі, які їм необхідно вирішувати в практичній діяльності:

  • знати історію своєї спеціальності, бути патріотом обраної професії, пропагувати передові досягнення вітчизняних вчених та промисловців в галузі технології зберігання і переробки зерна;
  • знати наукові основи технології та технологічного обладнання підприємств з метою керування технологічними процесами на високому рівні ефективності;
  • вміти організовувати ведення технологічних процесів та забезпечити здійснення контролю за якістю сировини і готової продукції;
  • володіти сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності для вирішення поставлених завдань;
  • розуміти суть економічних відносин;
  • засвоювати нові знання і прогресивні технології;
  • мати відповідну лінгвіністичну, екологічну та правову підготовку.

Відповідно до вирішення поставлених задач у магістра, в процесі навчання, формується вміння відтворити досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових методів у запланованих, реальних та нових умовах на основі репродуктивного, алгоритмічного та творчого рівня сформованості вмінь.

Крім цього, магістри освітньої програми «Технології зберігання і переробки зерна» оцінюютьсяза такими рівнями та критеріями:

  • понятійний – знання та відтворення понятійно-категоріальної інформації про об’єкти, предмети, властивості, процеси, методи та способи діяльності;
  • фундаментальний – знання теорії, законів, закономірностей, об’єктів, предметів методів та способів діяльності, які необхідні для прийняття та здійснення ефективних рішень, в тому числі і в екстремальних умовах;
  • прикладний, творчий – знання теорії, законів, закономірностей, об’єктів, предметів методів та способів діяльності на рівні, що достатній для формування та впровадження власної моделі професійної діяльності, в тому числі і в екстремальних умовах.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрантів складається з фахової, наукової та соціально-гуманітарної підготовки.

Закріплення теоретичної підготовки і набуття практичних навиків магістранти отримують під час проходження практики на сучасних підприємствах галузі та в науково-дослідних установах.

Значна увага на кафедрі приділяється розвитку наукових здібностей магістрантів, кращі з яких продовжують навчання в аспірантурі. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації проводиться в аспірантурі та докторантурі.

Різнобічна підготовка дозволяє нашим випускникам-магістрам працювати в державній, комерційній, проектній, науково-дослідній і виробничій сферах діяльності у різних організаціях усіх форм власності на посадах: завідувач лабораторією, начальник зміни, завідувач виробництва, головний інженер, головний технолог, науковий співробітник в науково-дослідних та інженер-проектувальник в проектних організаціях, а також в представництвах закордонних фірм, які займаються розробленням і впровадженням новітніх технологій та обладнання зі зберігання і переробки зерна.

Випускники Національного університету харчових технологій, що отримали освітній ступень магістра за освітньою програмою «Технології зберігання і переробки зерна» працюють в провідних підприємствах зернопереробної галузі України: ТОВ «Активпроект»,  ТОВ СП «НІБУЛОН», «Кернер Холдінг», «Бюлер Аг» тощо.

Магістри освітньої програми «Технології зберігання і переробки зерна» на сьогодні є найперспективнішими фахівцями даної галузі.

Остання зміна: 13 лютого 2019