Н У Х Т

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» передбачає підготовку фахівців для консервної галузі, характер діяльності яких вимагає принципово нової підготовки, поєднання класичних підходів з інноваційними рішеннями.

Сьогодні, як ніколи, країна потребує високоосвічених фахівців. Сучасні консервні підприємства висувають нові вимоги до персоналу. Повноцінний високооплачуваний фахівець має бути яскравою особистістю з сильним самостійним творчим характером, першокласним кваліфікованим фахівцем. Сучасна методика навчання студентів органічно поєднує теорію з практичною діяльністю, ділові ігри та набуття студентами всіх необхідних навиків майбутнього спеціаліста та керівника.

З третього курсу студенти денної та заочної форм навчання вивчають ряд спеціальних дисциплін, займаються науково-дослідною роботою, розробляють рецептури нових продуктів, у тому числі й оздоровчого та профілактичного призначення, виступають з доповідями на студентських конференціях різних рівнів, як в стінах університету, так і за її межами, включаючи й зарубіжні заклади вищої освіти. Особливу увагу приділяють дисциплінам, які формують професійні знання й уміння в цьому напрямку підготовки.

Магістерська підготовка за спеціальністю 181 Харчові технології та освітньою програмою  «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» реалізує освітньо-професійні програми, що базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної й педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукомістких технологій.

Згідно з Дублінськими дескрипторами (DublinDescriptors), розробленими відповідно до ідей Болонського процесу, випускники магістратури:

 • повинні продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати й порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;
 • можуть застосовувати свою фахову обізнаність для вирішення завдань у новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі знань;
 • спроможні інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення;
 • володіють методами проведення сучасних експериментів і можуть давати науково обґрунтовану інтерпретацію отриманих результатів;
 • можуть чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми, розробленої на кафедрі технології консервування, забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця із зазначеної спеціальності.

Науковий компонент магістерської програми дає змогу формувати більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності. Цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Для цього навчальним планом передбачено вивчення спеціальних дисциплін:

Магістранти спеціальних дисциплін додатково вивчають такі дисципліни як,інтелектуальна власність, математико-статистичні методи досліджень, біологічно-активні речовини, перспективні технологічні процеси в консервній промисловості й експертиза харчових продуктів. Закінчуючи магістратуру, випускники виконують магістерську роботу, в якій вирішується певна наукова задача, проводяться наукові дослідження. Результати досліджень магістранти представляють на наукових конференціях та публікують в наукових виданнях як в Україні, так і за кордоном.

Завдяки їх вивченню у майбутнього магістра формується свій власний науковий світогляд, який забезпечує:

 • уміння вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи виходячи із завдань конкретного дослідження;
 • уміння будувати математичні моделі систем і процесів;
 • уміння використовувати сучасні комп’ютерні методи для реалізації й дослідження математичних моделей;
 • застосування набутих знань та умінь під час вирішення професійних завдань і сучасний математичний апарат їх оптимізації;
 • застосування знань та умінь у проведенні сучасних методів експериментальних досліджень у конкретній галузі знань, математичні методи планування експерименту та обробки його результатів;
 • уміння обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів;
 • певний досвід проведення патентних досліджень і оформлення заявки на об’єкти інтелектуальної власності;
 • уміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, корисні моделі тощо, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування й друку.

Завдяки універсальності отриманої освіти випускники стають спеціалістами широкого профілю. Про це свідчить той факт, що добре знаючи новітні технології не тільки консервування продуктів, а й технології зберігання, сушіння та заморожування плодів і овочів, вони можуть відкрити власний бізнес або обіймати керівні посади на консервних заводах, фруктоовочесховищах, супермаркетах – скрізь, де є потреба в застосуванні теплового оброблення, ферментації чи холоду, можуть стати, наприклад, першокласними інженерами-технологами чи головними технологами, завідувачами лабораторій чи виробництв і навіть директорами консервних заводів!

Усе це дає можливість упевнено себе почувати на кращих підприємствах, які влітку переробляють плоди та овочі, а в зимовий – м’ясо та рибу. Наші спеціалісти вже успішно працюють на таких передових підприємствах, як «САНДОРА», «ЧУМАК», «ВЕРЕС», «ТОРЧИН-ПРОДУКТ» та багатьох інших.

Остання зміна: 26 червня 2019