Н У Х Т

Технології зберігання, консервування та переробки молока

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньою програмою
«Технології зберігання, консервування та переробки молока»

Магістерська підготовка «Технології зберігання, консервування та переробки молока» реалізує освітню програму, що базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної, педагогічної діяльності, а також для роботи в галузі наукомістких та високих технологій.

Підготовка магістрів передбачає отримання навичок науково-дослідної роботи, глибокого аналізу літературних джерел, створення інноваційних технологій та продуктів, чіткого та аргументованого доведення до аудиторії наукової інформації.

В процесі навчання у магістра формується вміння відтворити досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових методів у запланованих, реальних та нових умовах на основі репродуктивного, алгоритмічного та творчого рівня.

Закріплення теоретичної підготовки і практичних навичок магістранти набувають під час проходження практики на сучасних підприємствах галузі та в науково-дослідних установах. Результати досліджень магістранти представляють на наукових конференціях, публікують в наукових виданнях України і за кордоном, представляють свої роботи у галузевих Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Вагомі наукові розробки захищають патентами України на винахід та корисну модель.

Освітня програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує професійні (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції магістра з вказаної спеціальності.

Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенції самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Для цього навчальним планом передбачено вивчення наступних дисциплін: інтелектуальна власність, перспективні напрями наукових досліджень галузі, управління інноваційними проектами, методика викладання у вищих навчальних закладах, технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини, математично-статистичні методи досліджень, інноваційні технології молочних продуктів, наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини, оптимізація технологічних процесів виробництва молочних продуктів, біологічно-активні речовини в харчових технологіях, дослідницький практикум за вибором, логістичні системи і моніторинг виробництва молочних продуктів, інноваційні харчові інгредієнти у технології молочних продуктів, управління якістю та безпечністю продукції молокопереробних виробництв, сучасні напрями розвитку технології молочних і молоковмісних продуктів.

Наукова складова програми підготовки магістрів забезпечує: уміння вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження, уміння будувати математичні моделі систем і процесів, уміння використовувати сучасні комп'ютерні методи для реалізації й дослідження математичних моделей, знання та уміння застосовувати під час вирішення професійних завдань сучасний математичний апарат оптимізації, знання та уміння застосовувати сучасні методи експериментальних досліджень у конкретній галузі знань, математичні методи планування експерименту та обробки його результатів, уміння обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх, з урахуванням опублікованих матеріалів, певний досвід проведення патентних досліджень і оформлення заявочних матеріалів на об'єкти інтелектуальної власності, уміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, корисні моделі тощо, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування.

Різнобічна підготовка дозволяє випускникам-магістрам працювати на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, у вищих навчальних закладах, в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції, в органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції, на посадах керівника підприємства, головного інженер, завідувача лабораторії, завідуючого виробництвом, інспектора з контролю якості продукції, спеціаліста з управління якості та безпеки харчових продуктів та виробництв, менеджера з продажу обладнання та сировинних інгредієнтів, добавок для галузі. Нові технології та розробки, виконані студентами під керівництвом наших науковців, знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички, здобуті під час навчання, стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту.

Стань студентом Національного університету харчових технологій!

Остання зміна: 13 лютого 2019