Н У Х Т

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньою програмою
«Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

Підготовка магістрів освітньої програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» передбачає підготовку фахівців з поглибленими знаннями, розвитком умінь наукового спрямування. Під час навчання студенти здобувають навички науково-дослідної роботи, глибокого аналізу літературних джерел, створення інноваційних технологій та продуктів.

Ефективний розвиток підприємств галузі в сучасних ринкових відносинах залежить від інноваційної діяльності підприємства, постійного удосконалення асортименту, проведення наукових досліджень з метою інтенсифікації процесів. Підготовка магістра дозволяє набуття знань для вирішення таких завдань.

Робота фахівців-магістрів з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів зосереджена на таких питаннях:

 • аналітичний патентний та літературний пошук, підбір стандартних методик досліджень та модифікація існуючих;
 • розроблення нових технологій;
 • розроблення нових видів хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів з метою розширення асортименту та надання їм функціональних властивостей;
 • розроблення виробів дієтичного призначення;
 • підбір обладнання для виробництва продукції, яке забезпечить найвищу якість і безпеку;
 • розроблення та впровадження інноваційних прискорених енергозберігаючих технологій виготовлення хлібобулочних, кондитерських макаронних виробів та харчоконцентратів, оптимізація технологічних процесів;
 • оформлення заявок на отримання охоронних документів інтелектуальної власності, написання звітів, рефератів, оформлення нормативної документації на нові розроблені вироби.

Підготовка магістрів за цією освітньою програмою передбачає фахову переддипломну практику на провідних підприємствах хлібопекарської, кондитерської, макаронної та харчоконцентратної промисловостей різної потужності та виконання науково-дослідної роботи в межах університету за тематикою одного з наукових напрямів кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів:

 • розроблення прогресивних ексклюзивних технологій харчоконцентратів підвищеної харчової, біологічної цінності, швидкого приготування, дитячого, лікувально-профілактичного призначення на основі зернової сировини;
 • застосування нетрадиційної сировини і добавок із метою покращення хлібопекарських властивостей борошна, інтенсифікації технологічного процесу, надання виробам оздоровчої та профілактичної дії;
 • розроблення прогресивних ресурсозберігаючих технологій виробництва кондитерських виробів із використанням нових видів сировини з лікувальними, імуностимулюючими та радіозахисними якостями для всіх груп населення, в тому числі для хворих на цукровий діабет;
 • наукове обґрунтування і вдосконалення технології макаронних виробів під час перероблення борошна пониженої якості та створення продуктів оздоровчого призначення.

Під час виконання магістерської роботи студенти вирішують актуальні проблеми галузі з використанням сучасних методик досліджень. Студенти набувають навичок дослідження технологічних властивостей нових видів сировини, визначення її впливу на якість продукту, визначення оптимального дозування. За результатами дослідження передбачено обов’язкове публікування статей у наукових фахових журналах. Студенти виступають на міжнародних та всеукраїнських конференціях, представляють нові розробки у галузевих конкурсах (Sweets&BakeryUkraine, Хліб/КондитерЕкспо), представляють свої роботи на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, на яких виборюють Дипломи, Почесні грамоти та сертифікати. На найбільш вагомі розробки оформлюють патенти України на винахід та корисну модель.

Майбутні фахівці можуть працювати:

 • на підприємствах харчової промисловості;
 • у науково-дослідних інститутах;
 • у вищих навчальних закладах;
 • в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції;
 • в органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю;
 • в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції.

на посадах:

 • директор підприємства;
 • головний інженер;
 • завідувач лабораторії;
 • завідувач виробництва;
 • інспектор з контролю якості продукції;
 • спеціаліст з управління якості та безпеки харчових продуктів та виробництв;
 • менеджер з продажу обладнання та сировинних інгредієнтів, добавок для галузі.

Значна увага на кафедрі приділяється розвитку наукових здібностей магістрантів, кращі з яких продовжують навчання в аспірантурі. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації проводиться в аспірантурі та докторантурі.

Нові технології та розробки виконані студентами під керівництвом наших науковців знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички здобуті під час навчання стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту.

Остання зміна: 14 лютого 2019