Н У Х Т

Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою «Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів»

Підготовка магістрів освітньої програми «Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів» передбачає підготовку фахівців з поглибленими знаннями, розвитком умінь наукового спрямування. Під час навчання студенти здобувають навички глибокого аналізу літературних джерел, науково-дослідної роботи, створення інноваційних технологій та продуктів.

Робота фахівців-магістрів з технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів грунтується на таких аспектах:

 • аналітичний патентний та літературний пошук, підбір стандартних методик досліджень та модифікація існуючих;
 • розроблення нових та удосконалення існуючих технологій;
 • розроблення нових видів концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів з метою розширення асортименту та покращення їх функціональних властивостей;
 • розроблення та впровадження сучасних енергозберігаючих технологій виготовлення харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів;
 • підбір обладнання для виробництва продукції, яке забезпечить найвищу якість і безпеку;
 • оформлення заявок на отримання охоронних документів інтелектуальної власності, написання звітів, рефератів, оформлення нормативної документації на нові розроблені вироби.

Магістранти спеціальних дисциплін додатково вивчають такі дисципліни як, «інтелектуальна та промислова власність», «менеджмент якості та безпеки харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів», «інструментальні методи досліджень», «біологічно-активні речовини», «логістичні системи і моніторинг виробництва харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів». Закінчуючи магістратуру, випускники виконують магістерську роботу, в якій вирішується певна наукова задача, проводяться наукові дослідження. Результати досліджень магістранти представляють на наукових конференціях та публікують в наукових виданнях як в Україні, так і за кордоном.

Завдяки їх вивченню у майбутнього магістра формується свій власний науковий світогляд, який забезпечує:

 • уміння вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи виходячи із завдань конкретного дослідження;
 • уміння будувати математичні моделі систем і процесів;
 • уміння використовувати сучасні комп’ютерні методи для реалізації й дослідження математичних моделей;
 • застосування набутих знань та умінь під час вирішення професійних завдань і сучасний математичний апарат їх оптимізації;
 • застосування знань та умінь у проведенні сучасних методів експериментальних досліджень у конкретній галузі знань, математичні методи планування експерименту та обробки його результатів;
 • уміння обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів;
 • певний досвід проведення патентних досліджень і оформлення заявки на об’єкти інтелектуальної власності;
 • уміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, корисні моделі тощо, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування й друку.

Майбутні фахівці можуть працювати:

 • на підприємствах харчової промисловості;
 • у науково-дослідних інститутах;
 • у закладах вищої освіти;
 • в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції;
 • в органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю;
 • в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції.

на посадах:

 • керівник підприємства;
 • головний інженер;
 • завідувач лабораторії;
 • завідувач виробництва;
 • інспектор з контролю якості продукції;
 • спеціаліст з управління якості та безпеки харчових продуктів та виробництв;
 • менеджер з продажу обладнання та сировинних інгредієнтів, добавок для галузі.

Значна увага на кафедрі приділяється розвитку наукових здібностей магістрантів, кращі з яких продовжують навчання в аспірантурі. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації проводиться в аспірантурі та докторантурі.

Остання зміна: 26 червня 2019